Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas

MEMO

Briselē, 11 marts 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Dārgie kolēģi!

Mūsu sanāksme 2013. gada 14. un 15. martā būs šā gada Eiropas pusgada centrālais notikums. Komisija uzsāka procesu, savā Gada izaugsmes pētījumā par 2013. gadu ierosinot piecas galvenās prioritātes, un es esmu gandarīts, ka Padome tās jau ir atbalstījusi, un šīs prioritātes tagad var izmantot kā atsauci valstu programmās, kuras Komisijai jānosūta aprīlī. Eiropadomes priekšsēdētājs ir uzaicinājis mani uzstāties ar prezentāciju, kas kalpotu par pamatu mūsu diskusijai, un es to darīšu, iepazīstinot ar Komisijas ziemas prognozi1, kas tika publicēta 22. februārī. Mēs vēl neesam izkļuvuši no krīzes, par ko liecina nepieņemami augstais bezdarba līmenis, taču ir redzams, ka reformu centieni dalībvalstīs sāk nest augļus, labojot būtisko nelīdzsvarotību Eiropas ekonomikā.

Ir sāpīgi apzināties, ka tautsaimnieciskā darbība pagājušā gada laikā lika vilties un ka perspektīvas joprojām nav iepriecinošas, jo paredzams, ka 2013. gadā IKP izaugsme ES būs aptuveni 0,1 %, bet eirozonā -0,3 %.

2012. gada otrajā pusē mēs pieredzējām finanšu tirgu apstākļu uzlabošanos, bet tā vēl nav izraisījuši atveseļošanos reālajā ekonomikā, un bezdarbs daudzās dalībvalstīs ir sasniedzis nedzirdēti augstu līmeni. Bilances korekcijas, lai samazinātu privātā un valsts sektora parādu, joprojām kavē īstermiņa izaugsmi. Īpašas bažas Komisijai rada Krīzes sociālās sekas.

Tomēr ir arī pozitīvas pazīmes. Dažas makroekonomiskās nelīdzsvarotības, kas izveidojās pirms krīzes, tiek koriģētas, un vairākās valstīs uzsāktās strukturālās reformas palīdz līdzsvarot ES ekonomiku, jo īpaši eirozonā. Turklāt progress ir panākts fiskālās konsolidācijas jomā, samazinot galvenos fiskālos deficītus un iegrožojot parāda attiecību pret IKP pieaugumu.

Šai vēstulei ir pievienoti daži nozīmīgi dati par jaunākajām tendencēm IKP, bezdarba un publisko finanšu jomā. Domāju, ka Jums būs interesanti redzēt, kā dažās mūsu tautsaimniecības atgūstas, jo īpaši programmas valstīs. Jūs varat redzēt, ka stingra reformu īstenošana jau sāk uzrādīt rezultātus, kas atspoguļojas tekošajos norēķinos un atgūtajā konkurētspējā. Tāpat Jūs redzēsiet, ka citām dalībvalstīm vēl jāveic lielāks darbs strukturālās reformas īstenošanā, lai atgūtu relatīvo konkurētspējas zudumu vairāku gadu garumā. Šie dati norāda ne tikai uz to, ka problēmas ir kopīgas, bet arī uz atšķirībām valstu starpā, kā arī uz nepieciešamību panākt noteiktu progresu visos līmeņos šā Eiropas pusgada kontekstā.

Savā kodolīgajā prezentācijā Eiropadomē es pievērsīšos galvenokārt konkurētspējas un jauniešu bezdarba problēmai. Konkurētspējas uzlabošana nav pašmērķis, bet gan līdzeklis labklājības sekmēšanai un Eiropas dzīves līmeņa un vērtību stiprināšanai. Tā ir neatņemams elements, lai balstītu izaugsmi un darbavietas, un nepārtraukti risināms uzdevums gan mūsdienu globālajā vidē, gan lielā daļā ES. Raugoties uz sniegumu ražīguma jomā, ir redzams, ka labākajās dalībvalstīs ražīgums ir divreiz lielāks nekā dalībvalstīs ar sliktākajiem rezultātiem. Mūsu diskusijā nozīmīgai tēmai vajadzētu būt mūsu tautsaimniecību sagatavošanai tam, lai izmantotu mūsu vienotā tirgus potenciālu, konkurētu pasaules mērogā un izmantotu to tirdzniecības iespēju priekšrocības, par kurām mēs risinām sarunas.

Mums visiem bažas rada jauniešu bezdarba augstais līmenis, un virknē Eiropadomes sanāksmju mēs esam pieņēmuši svarīgus lēmumus, lai palīdzētu apkarot šo sērgu. Jūs atcerēsieties, ka 2012. gada janvārī es izvirzīju izmēģinājuma iniciatīvu, lai palīdzētu astoņām dalībvalstīm ar visaugstāko jauniešu bezdarba līmeni mobilizēt centienus to samazināt. Sadarbojoties darba grupās, Komisija un astoņu valstu valdības nolēma novirzīt pieejamo ES finansējumu tam, lai atbalstītu darba iespējas jauniešiem un palīdzētu MVU piekļūt finansējumam. Šai iniciatīvai ir bijusi pozitīva ietekme, kā izklāstīts pievienotajā ziņojumā, ko esam sagatavojuši Eiropadomei.

Esmu pārliecināts, ka šī izmēģinājuma iniciatīva parāda, ka, mērķtiecīgi apvienojot ES un valstu centienus un koncentrējoties uz visproblemātiskākajiem jautājumiem, mēs varam panākt pārmaiņas. Tagad, kad ir pieņemta “Jaunatnes garantija” un mēs esam vienojušies nākamajā daudzgadu finanšu shēmā nodrošināt papildu finansējumu jauniešu bezdarba apkarošanai, es ceru, ka valstu un reģionālā līmenī būs iespējams radīt jaunu stimulu, lai mūsu jauniešiem dotu cerību. Pirms mūsu tikšanās Eiropadomē Komisija būs iesniegusi juridiskos priekšlikumus, kas nākamās daudzgadu finanšu shēmas perioda sākumā ļaus uzsākt mūsu Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu.

Es ar nepacietību gaidīšu mūsu diskusiju un vēlos uzklausīt Jūsu idejas par to, kā mūsu Eiropas pusgada ietvaros palielināt konkurētspēju un samazināt jauniešu bezdarbu.

José Manuel BARROSO

Eiropadomes locekļiem

The letter is accompanied by the following annexes:

MEMO/13/197: Key data on GDP, unemployment, public deficits and government debt

MEMO/13/198: Trends in current account balances and unit labour costs

Report: Youth Employment Action Teams - Update for the Spring European Council, 14-15 March 2013

The letter and its annexes will soon be available in all languages on the Europe 2020 website.


Side Bar