Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos

MEMO

Briuselis, 11 Kovas 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Gerb. kolegos,

mūsų susitikimas 2013 m. kovo 14–15 d. bus svarbus tuo, kad vyks praėjus pusei šių metų Europos semestro. Ciklas prasidėjo 2013 m. metinėje augimo apžvalgoje Komisijai pasiūlius penkis pagrindinius prioritetus. Juos jau patvirtino Taryba. Dabar jie gali būti perkelti į nacionalines programas, kurias balandžio mėn. reikia pateikti Komisijai. Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas manęs paprašė pristatyti mūsų diskusijų pagrindą – aš remsiuosi vasario 22 d. paskelbtomis žiemos Komisijos ekonominėmis prognozėmis1. Kaip rodo nepriimtinai aukšti nedarbo rodikliai, krizės dar neįveikėme, bet matome, kad valstybių narių reformos pradeda duoti vaisių ir taip koreguojami labai svarbūs Europos ekonomikos disbalansai.

Pernelyg gerai žinome, kad praeitų metų ūkinės veiklos rezultatai nuvylė, o perspektyvos tebėra sudėtingos: numatoma, kad 2013 m. BVP augimas sudarys maždaug 0,1 % Europos Sąjungoje ir −0,3 % euro zonoje.

Antroje 2012 m. pusėje sąlygos finansų rinkoje pagerėjo, tačiau realiosios ekonomikos atsigavimas dėl to dar neprasidėjo, o nedarbas daugelyje valstybių narių pasiekė precedento neturintį lygį. Trumpuoju laikotarpiu augimui didelį poveikį toliau turės balansų koregavimas mažinant privačiojo ir viešojo sektorių skolą. Komisijai ypač didelį susirūpinimą kelia socialiniai krizės padariniai.

Yra ir teigiamų požymių. Kai kurie prieš krizę susidarę makroekonominiai disbalansai naikinami, o keliose šalyse pradėtos struktūrinės reformos padeda iš naujo suderinti ES ekonomiką, visų pirma euro zonoje. Be to, daroma fiskalinio konsolidavimo pažanga: nominalusis biudžeto deficitas mažėja, o skolos ir BVP santykio rodikliai didėja lėčiau.

Prie šio rašto pridedami kai kurie pagrindiniai duomenys, susiję su naujausiomis BVP, nedarbo ir viešųjų finansų tendencijomis. Manau, jums bus įdomu pamatyti, kaip vyksta ekonomikos koregavimas kai kuriose šalyse, visų pirma tose, kuriose vykdoma tam skirta programa. Galite matyti, kad ryžtingas reformų įgyvendinimas pradeda duoti rezultatų: gerėja einamosios sąskaitos padėtis ir atkuriamas konkurencingumas. Be to, pamatysite, kad kitoms valstybėms narėms dar reikia daugiau pastangų skirti struktūrinei reformai, kad būtų atkurtas per keletą metų santykinai prarastas konkurencingumas. Tie duomenys rodo, kad skirtingoms šalims kylantys uždaviniai bendri, nors yra ir skirtumų, ir kad per šį Europos semestrą reikia ryžtingai siekti pažangos visais lygmenimis.

Trumpame pristatyme Europos Vadovų Tarybai daugiausia dėmesio skirsiu konkurencingumo klausimui ir jaunimo nedarbui. Konkurencingumo didinimas yra ne baigtinis tikslas, o priemonė klestėjimui skatinti ir Europos gyvenimo standartams bei vertybėms išlaikyti. Tai yra nepakeičiamas augimo skatinimo ir darbo vietų kūrimo veiksnys ir ilgalaikis uždavinys, būdingas šiandienos pasaulinei aplinkai ir didelei ES daliai. Palyginę našumo rezultatus, matome, kad našumas pačių geriausių rezultatų pasiekusiose valstybėse narėse du kartus viršija našumą prasčiausiai pasirodžiusiose valstybėse narėse. Svarbi mūsų diskusijos tema turėtų būti, kaip sustiprinti mūsų ekonomiką, kad išnaudotume bendrosios rinkos potencialą, galėtume konkuruoti pasaulyje ir pasinaudoti prekybos galimybėmis, dėl kurių vykdome derybas.

Visiems mums aktualus didelis jaunimo nedarbas, ir kovodami su šia problema jau priėmėme svarbių sprendimų keliuose Europos Vadovų Tarybos susitikimuose. Kaip prisimenate, 2012 m. sausio mėn. pasiūliau bandomąją iniciatyvą, kurios tikslas – padėti aštuonioms valstybėms narėms, kuriose jaunimo nedarbas didžiausias, sutelkti pastangas ir jį sumažinti. Bendradarbiaudamos specialiose grupėse Komisija ir aštuonios vyriausybės nusprendė panaudoti turimas ES lėšas, kad būtų remiamos jaunimo įsidarbinimo galimybės ir MVĮ būtų lengviau gauti finansavimą. Šios iniciatyvos poveikis buvo teigiamas (žr. prie šio rašto pridedamą Europos Vadovų Tarybai parengtą ataskaitą).

Mano nuomone, šis bandymas rodo, kad veikdami tikslingai, sutelkę dėmesį į sunkiausias problemas, bendromis ES ir nacionalinėmis jėgomis galime pakeisti padėtį. Neseniai pritarta Jaunimo garantijų iniciatyvai ir susitarta kitoje daugiametėje finansinėje programoje daugiau lėšų skirti jaunimo nedarbui mažinti, todėl tikiuosi, kad nacionaliniu ir regioniniu mastu atsiras naujas impulsas suteikti vilčių mūsų jaunimui. Prieš susitinkant Europos Vadovų Taryboje, Komisija bus pateikusi teisės aktų pasiūlymus, kad Jaunimo garantijų iniciatyva būtų pradėta visapusiškai įgyvendinti nuo kito daugiametės finansinės programos laikotarpio pradžios.

Nekantriai laukiu mūsų diskusijos ir jūsų minčių, kaip įgyvendinant Europos semestrą didinti konkurencingumą ir mažinti jaunimo nedarbą.

José Manuel BARROSO

Europos Vadovų Tarybos nariams

The letter is accompanied by the following annexes:

MEMO/13/197: Key data on GDP, unemployment, public deficits and government debt

MEMO/13/198: Trends in current account balances and unit labour costs

Report: Youth Employment Action Teams - Update for the Spring European Council, 14-15 March 2013

The letter and its annexes will soon be available in all languages on the Europe 2020 website.


Side Bar