Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

MEMO

Bryssel, 11 maaliskuu 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Hyvät kollegat

Tapaamisemme 14. ja 15. maaliskuuta 2013 osuu tärkeään ajankohtaan, tämänvuotisen talouspolitiikan EU-ohjausjakson puoliväliin. Komissio käynnisti tämän menettelyn esittämällä vuotta 2013 koskevassa vuotuisessa kasvuselvityksessä viisi keskeistä painopistettä, jotka neuvosto onkin ilokseni jo hyväksynyt. Niitä voidaan siis käyttää ohjeena laadittaessa kansallisia ohjelmia, jotka on toimitettava komissiolle huhtikuussa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja on pyytänyt minua laatimaan keskustelumme pohjaksi esityksen, joka perustuu komission laatimaan, 22. helmikuuta julkaistuun talven talousennusteeseen1. Kriisi ei ole vielä ohi, kuten kohtuuttoman korkeat työttömyysluvut osoittavat. On kuitenkin nähtävissä, että jäsenvaltioiden uudistustoimet alkavat kantaa hedelmää ja Euroopan talouden huomattavat epätasapainotilat ovat korjaantumassa.

Olemme kaikki tuskallisen tietoisia siitä, että viime vuoden taloudellinen toiminta on ollut pettymys ja että myös tulevaisuudennäkymät ovat ankeat: vuonna 2013 BKT:n odotetaan koko EU:ssa kasvavan noin 0,1 prosenttia ja euroalueella supistuvan 0,3 prosenttia.

Rahoitusmarkkinoiden tilanne koheni vuoden 2012 jälkipuoliskolla, mutta se ei ole vielä johtanut reaalitalouden elpymiseen, ja työttömyys ovat kasvaneet monissa jäsenvaltioissa ennennäkemättömiin lukemiin. Taseiden sopeuttaminen yksityisen ja julkisen velan vähentämiseksi heikentää edelleen tuntuvasti lyhyen aikavälin kasvunäkymiä. Komissio on erityisen huolestunut kriisin sosiaalisista seurauksista.

Toki näkyvissä on myös positiivisia merkkejä. Osa ennen kriisiä syntyneistä makrotalouden epätasapainotiloista on korjautumassa, ja useissa jäsenvaltioissa aloitetut rakenneuudistukset tukevat EU:n talouden tasapainottamista etenkin euroalueella. Julkisen talouden vakauttaminen etenee, sillä julkisen talouden alijäämät supistuvat ja velkaantuminen suhteessa BKT:hen hidastuu.

Tämän kirjeen liitteenä on muutamia keskeisiä tietoja, jotka kertovat uusimmista suuntauksista BKT:n, työttömyyden ja julkisen talouden kehityksessä. On kiinnostavaa nähdä, että tilanne on paranemaan päin eräissä EU:n talouksissa ja erityisesti makrotaloudelliseen sopeutusohjelmaan osallistuvissa maissa. Uudistusten määrätietoinen toteuttaminen alkaa näkyä sekä vaihtotaseen että kilpailukyvyn kehityksessä. Eräiden muiden jäsenvaltioiden on kuitenkin panostettava enemmän rakenneuudistuksiin saadakseen jo vuosia jatkuneen kilpailukykynsä suhteellisen heikkenemisen kääntymään jälleen kasvuun. Tiedot osoittavat sen, että haasteet ovat yhteisiä, mutta myös sen, että jäsenvaltioiden välillä on eroja. Siksi meidän on pyrittävä määrätietoisesti saavuttamaan edistystä kaikilla tasoilla tämänvuotisen talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä.

Lyhyessä esityksessäni Eurooppa-neuvostolle käsittelen lähinnä kilpailukykyyn ja nuorisotyöttömyyteen liittyviä haasteita. Kilpailukyvyn parantaminen ei ole päämäärä sinänsä, vaan keino edistää vaurautta ja pitää yllä eurooppalaista elintasoa ja eurooppalaisia arvoja. Se on välttämätön edellytys kasvun ja työllisyyden tukemiselle ja pysyvä haaste nykyisessä globaalissa toimintaympäristössä suuressa osassa EU:ta. Kun tarkastellaan tuottavuuden kehitystä, parhaiden jäsenvaltioiden tuottavuus on heikoimpiin verrattuna kaksinkertainen. Talouden pyörät on saatava pyörimään nopeammin, jotta voimme hyödyntää sisämarkkinoiden potentiaalin täysimääräisesti, kilpailla maailmanlaajuisesti ja hyötyä parhaillaan neuvoteltavien kauppasopimusten tuomista mahdollisuuksista. Näiden aiheiden olisi oltava tulevissa keskusteluissa keskeisellä sijalla.

Olemme kaikki huolissamme korkeista nuorisotyöttömyysluvuista, ja monissa Eurooppa-neuvoston kokouksissa on jo tehty merkittäviä päätöksiä tämän ongelman lievittämiseksi. Kuten muistatte, käynnistin tammikuussa 2012 pilottihankkeen, jonka tarkoituksena on tukea nuorisotyöttömyyden vähentämiseen tähtääviä toimia niissä kahdeksassa jäsenvaltiossa, joissa ongelma on suurin. Komissio ja nämä kahdeksan jäsenvaltiota ovat yhdistäneet voimansa toimintaryhmissä ja kohdentaneet käytettävissä olevia EU-varoja uudelleen niin, että on voitu luoda työtilaisuuksia nuorille ja auttaa pk-yrityksiä saamaan tarvitsemaansa rahoitusta. Tämän aloitteen tulokset ovat olleet myönteisiä, kuten oheinen Eurooppa-neuvostoa varten laadittu tilannekatsaus osoittaa.

Mielestäni tämä pilottihanke osoittaa, että yhdistämällä EU:n ja jäsenvaltioiden voimavarat kohdennetusti ja keskittymällä kaikkein vaikeimpiin kysymyksiin voimme saavuttaa tuloksia. Nyt kun nuorisotakuusta on sovittu ja seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä myönnetään lisärahoitusta nuorisotyöttömyyden torjuntaan, toivon, että pystymme luomaan sekä kansallisella että alueellisella tasolla uutta puhtia, joka antaa nuorisolle toivoa. Komissio esittää jo ennen tulevaa Eurooppa-neuvoston kokousta lainsäädäntöehdotukset, joiden pohjalta nuorisotyöllisyysaloite voidaan käynnistää heti seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen tullessa voimaan.

Odotan innolla keskustelujamme ja teidän ideoitanne siitä, miten voimme parantaa kilpailukykyä ja vähentää nuorisotyöttömyyttä talouspolitiikan EU-ohjausjakson puitteissa.

José Manuel BARROSO

Eurooppa-neuvoston jäsenille

The letter is accompanied by the following annexes:

MEMO/13/197: Key data on GDP, unemployment, public deficits and government debt

MEMO/13/198: Trends in current account balances and unit labour costs

Report: Youth Employment Action Teams - Update for the Spring European Council, 14-15 March 2013

The letter and its annexes will soon be available in all languages on the Europe 2020 website.


Side Bar