Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

MEMO

Brüssel, 11 märts 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Lugupeetud kolleegid!

Meie 14.–15. märtsi 2013. aasta kohtumine on oluline, kuna märgib tänavuse Euroopa poolaasta keskpunkti. Komisjon käivitas selle protsessi, kui esitas oma 2013. aasta majanduskasvu analüüsis viis peamist prioriteeti, ning mul on hea meel, et need on nõukogus juba kinnitatud ja et neid saab kasutada aprillis komisjonile esitatavate riiklike programmide puhul võrdlusalusena. Euroopa Ülemkogu eesistuja palus mul teha lühikese ettekande meie arutelu sissejuhatuseks ning kasutan selleks 22. veebruaril avaldatud komisjoni talveprognoosi1. Me ei ole kriisist veel väljunud, sest töötuse tase on talumatult kõrge, kuid juba on näha, et liikmesriikide jõupingutused Euroopa majanduse ulatusliku tasakaalustamatuse kõrvaldamisel annavad tulemusi.

Oleme kõik liigagi teadlikud, et viimase aasta majanduslik aktiivsus on valmistanud pettumuse ning väljavaateid paranemisele on endiselt vähe, arvestades et SKP eeldatav kasv 2013. aastal on ELis ligikaudu 0,1 %, ja euroalal –0,3 %.

2012. aasta teises pooles paranes finantsturu olukord, kuid see ei ole käivitanud veel reaalmajanduse taastumist ning tööpuudus on paljudes liikmesriikides jõudnud enneolematule tasemele. Era- ja avaliku sektori võla vähendamiseks tehtud bilansikohandused pärsivad tugevalt lühiajalist majanduskasvu. Kriisi sotsiaalsed tagajärjed valmistavad komisjonile suurt muret.

Esineb ka positiivseid märke. Mõningaid enne kriisi tekkinud makromajanduslikke tasakaalustamatusi püütakse praegu kõrvaldada ning mitmes riigis käivitatud struktuurireformid aitavad ELi majandust eelkõige euroalal uuesti tasakaalu saada. Lisaks on tehtud edusamme eelarve tugevdamisel – vähenenud on eelarve puudujääk ning võlataseme ja SKP suhte kasvu on kontrolli all hoitud.

Käesolevale kirjale on lisatud põhiandmed viimaste SKP suundumuste kohta, tööpuuduse ja riigi rahanduse kohta, samuti peamised näitajad, mida kasutame makromajanduse ülemäärase tasakaalustamatuse menetluse raames makromajandusliku olukorra järelevalve teostamisel. Arvan, et teil on huvitav teada saada, kuidas on kohandatud majandust mõnedes riikides, eelkõige kohandamisprogrammi kohaldavates riikides. Esitatud andmete põhjal on näha, et reformide kindlameelne elluviimine hakkab andma tulemusi, kui näiteks heita pilk jooksevkontodele ja konkurentsivõime taastumisele. Samuti võib siit välja lugeda, et nii mõnelgi liikmesriigil tuleb rohkem struktuurireformi investeerida, et suuta tasa teha mitme aasta vältel kahanenud konkurentsivõime. Need andmed näitavad ühesuguseid raskusi, aga ka riikides esinevaid erinevusi ning vajadust Euroopa poolaastat silmas pidades sihipäraselt kõikidel tasanditel edasi liikuda

Oma lühikeses ettekandes Euroopa Ülemkogule keskendun peamiselt konkurentsivõimele ja noorte tööhõivele. Konkurentsivõime parandamine ei ole eesmärk omaette, vaid vahend paremate majandustulemuste saavutamiseks ning Euroopa elatustaseme ja väärtuste säilitamiseks. Ilma selleta ei saa toetada majanduskasvu ja töökohtade loomist ning tänases ülemaailmses majanduskeskkonnas on see möödapääsmatu tingimus, millega suurel osal EList on probleeme. Tootlikkust vaadeldes näeme, et parimad liikmesriigid on kaks korda tootlikumad kõige kehvematest. Meie arutelu üks olulisi teemasid peaks olema majanduse kohandamine, et saada osa meie ühtse turu potentsiaalist, et olla maailmas konkurentsivõimeline ja et kasutada kaubandusvõimalusi, mille üle peame läbirääkimisi.

Me kõik tunneme muret, et noorte tööhõive tase on kõrge, ning Euroopa Ülemkogu mitmetel kohtumistel oleme võtnud vastu olulisi otsuseid, et aidata sellega toime tulla. Nagu te mäletate, esitasin 2012. aasta jaanuaris katsealgatuse, et aidata kaheksal liikmesriigil, kus noorte töötuse tase on kõrgeim, koondada jõupingutused selle vähendamiseks. Tegutsedes ühiselt töörühmades, otsustas komisjon koos nende kaheksa liikmesriigi valitsusega taotleda rahastamist ELi vahenditest, et toetada töötamisvõimaluste loomist noortele ja VKEde juurdepääsu rahastamisvõimalustele. See algatus on mõjunud positiivselt, nagu on näha Euroopa Ülemkogu jaoks koostatud aruandest, mis on lisatud teile tutvumiseks.

Minu arvates näitab see katse seda, et me suudame olukorda muuta, kui sihipäraselt koondame ELi ja liikmesriikide jõupingutused ning keskendume kõige suurematele muredele. Nüüd kus Euroopa noortegarantii algatuse suhtes on kokkuleppele jõutud ning oleme võtnud plaani anda noorte töötusega võitlemiseks täiendavaid rahalisi vahendeid järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust, loodan et suudame nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil uue hooga majanduskasvu edendada eesmärgiga anda meie noortele lootust. Selleks ajaks, kui me Euroopa Ülemkogu raames taas kohtume, esitab komisjon seadusandlikud ettepanekud, mis võimaldavad meie noorte tööhõivealgatusel alustada oma tegevust järgmise mitmeaastase finantsraamistiku perioodi algusest.

Ootan huviga meie arutelusid ning loodan meie Euroopa poolaasta raames kuulda Teie mõtteid konkurentsivõime suurendamise ning noorte töötuse vähendamise kohta.

José Manuel BARROSO

Euroopa Ülemkogu liikmetele

The letter is accompanied by the following annexes:

MEMO/13/197: Key data on GDP, unemployment, public deficits and government debt

MEMO/13/198: Trends in current account balances and unit labour costs

Report: Youth Employment Action Teams - Update for the Spring European Council, 14-15 March 2013

The letter and its annexes will soon be available in all languages on the Europe 2020 website.


Side Bar