Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

MEMO

Βρυξέλλες, 11 Μάρτιου 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η συνεδρίασή μας στις 14-15 Μαρτίου 2013 θα αποτελέσει σημαντικό κεντρικό σημείο στο φετινό Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Η Επιτροπή εγκαινίασε τη διαδικασία προτείνοντας πέντε βασικές προτεραιότητες στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2013 και χαίρομαι που οι προτεραιότητες αυτές έχουν ήδη εγκριθεί από το Συμβούλιο και μπορούν τώρα να χρησιμεύσουν ως στοιχείο αναφοράς για τα εθνικά προγράμματα που πρέπει να σταλούν στην Επιτροπή τον Απρίλιο. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μου ζήτησε να παρουσιάσω το πλαίσιο της συζήτησής μας και θα το πράξω με βάση τις χειμερινές προβλέψεις της Επιτροπής1 που δημοσιεύθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου. Δεν έχουμε βγει ακόμη από την κρίση, όπως καταδεικνύουν τα απαράδεκτα υψηλά επίπεδα ανεργίας, αλλά μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι προσπάθειες μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών αρχίζουν να καρποφορούν, με τη διόρθωση πολύ σημαντικών ανισορροπιών στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Έχουμε όλοι οδυνηρή επίγνωση του γεγονότος ότι η οικονομική δραστηριότητα κατά το προηγούμενο έτος ήταν απογοητευτική και ότι οι προοπτικές παραμένουν δυσοίωνες, με αναμενόμενη αύξηση του ΑΕΠ το 2013 περίπου 0,1% στην ΕΕ και -0,3% στη ζώνη του ευρώ.

Διαπιστώσαμε βελτίωση των συνθηκών της χρηματοπιστωτικής αγοράς στο δεύτερο εξάμηνο του 2012, αλλά αυτό δεν οδήγησε σε ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας και η ανεργία έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα σε πολλά κράτη μέλη. Οι προσαρμογές των ισολογισμών για τη μείωση του ιδιωτικού και του δημόσιου χρέους συνεχίζουν να επιβαρύνουν υπέρμετρα τη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη. Οι κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης αποτελούν ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας για την Επιτροπή.

Υπάρχουν επίσης θετικά σημάδια. Ορισμένες μακροοικονομικές ανισορροπίες που δημιουργήθηκαν πριν από την κρίση διορθώνονται και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που άρχισαν σε διάφορες χώρες συμβάλλουν στην επανεξισορρόπηση της οικονομίας της ΕΕ, κυρίως στη ζώνη του ευρώ. Επίσης, έχει σημειωθεί πρόοδος στη διαδικασία δημοσιονομικής εξυγίανσης, με μείωση των ονομαστικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων και συγκράτηση της αύξησης του δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ.

Στην επιστολή αυτή επισυνάπτονται ορισμένα βασικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν τις τελευταίες τάσεις όσον αφορά το ΑΕΠ, την ανεργία και τα δημόσια οικονομικά. Πιστεύω ότι θα σας ενδιαφέρει να δείτε με ποιο τρόπο προσαρμόζονται ορισμένες από τις οικονομίες μας, ιδίως οι χώρες που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα. Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι η απαρέγκλιτη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων έχει αρχίσει να αποδίδει αποτελέσματα ως προς τα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών και την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας. Θα διαπιστώσετε επίσης ότι διάφορα άλλα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν περισσότερο σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ώστε να μπορέσουν να αντιστρέψουν τη σχετική απώλεια της ανταγωνιστικότητάς τους επί σειρά ετών. Τα στοιχεία αυτά φανερώνουν τον κοινό χαρακτήρα των προκλήσεων, αλλά και τις διαφορές μεταξύ των χωρών, καθώς και την ανάγκη να πραγματοποιηθεί καθοριστική πρόοδος σε όλα τα επίπεδα στο πλαίσιο του παρόντος Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Στη συνοπτική παρουσίασή μου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα εστιαστώ κυρίως στις προκλήσεις που αφορούν την ανταγωνιστικότητα και την ανεργία των νέων. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένα μέσο για να επιτευχθεί ευημερία και να διατηρηθούν το ευρωπαϊκό βιοτικό επίπεδο και οι ευρωπαϊκές αξίες. Είναι ένα απαραίτητο στοιχείο στήριξης της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας, καθώς και μια μόνιμη πρόκληση στο σημερινό παγκόσμιο περιβάλλον και για ένα μεγάλο τμήμα της ΕΕ. Όταν εξετάζουμε τις επιδόσεις στον τομέα της παραγωγικότητας, βλέπουμε ότι τα κράτη μέλη με τις υψηλότερες επιδόσεις εμφανίζουν διπλή παραγωγικότητα σε σχέση με τα κράτη με τις χαμηλότερες επιδόσεις. Σημαντικό θέμα συζήτησης θα πρέπει να είναι η αναβάθμιση των οικονομιών μας, ώστε να αξιοποιήσουμε το δυναμικό της ενιαίας αγοράς, να ασκήσουμε ανταγωνισμό σε παγκόσμια κλίμακα και να επωφεληθούμε από τις εμπορικές ευκαιρίες που διαπραγματευόμαστε.

Όλοι ανησυχούμε λόγω των υψηλών επιπέδων της ανεργίας των νέων και στο πλαίσιο σειράς συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου λάβαμε σημαντικές αποφάσεις για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτή τη μάστιγα. Όπως θα θυμάστε, τον Ιανουάριο του 2012, πρότεινα μια πιλοτική πρωτοβουλία που θα βοηθούσε τα οκτώ κράτη μέλη με τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας να κινητοποιηθούν για τη μείωσή της. Συνεργαζόμενες σε ομάδες δράσης, η Επιτροπή και οι οκτώ κυβερνήσεις αποφάσισαν να διοχετεύσουν τα διαθέσιμα κονδύλια της ΕΕ για τη στήριξη δυνατοτήτων απασχόλησης των νέων και να βοηθήσουν ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Ο αντίκτυπος της πρωτοβουλίας αυτής ήταν θετικός, όπως φαίνεται στην έκθεση που έχουμε εκπονήσει για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η οποία επισυνάπτεται προς εξέταση.

Πιστεύω ότι αυτή η πιλοτική προσπάθεια δείχνει ότι με τον στοχοθετημένο συνδυασμό των ενωσιακών και των εθνικών προσπαθειών, καθώς και με την επικέντρωση στα πιο δύσκολα θέματα, μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Τώρα που έχει συμφωνηθεί η εγγύηση για τη νεολαία, καθώς και η παροχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε νέα δυναμική σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που θα δώσει ελπίδες στη νεολαία μας. Πριν από τη συνεδρίασή μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα έχει υποβάλει τις νομικές προτάσεις που θα επιτρέψουν την πλήρη εφαρμογή της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων από την έναρξη της περιόδου του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ).

Αναμένω με ενδιαφέρον τη συζήτηση και τις απόψεις σας σχετικά με την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και τη μείωση της ανεργίας των νέων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μας εξαμήνου.

José Manuel BARROSO

Προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

The letter is accompanied by the following annexes:

MEMO/13/197: Key data on GDP, unemployment, public deficits and government debt

MEMO/13/198: Trends in current account balances and unit labour costs

Report: Youth Employment Action Teams - Update for the Spring European Council, 14-15 March 2013

The letter and its annexes will soon be available in all languages on the

Europe 2020 website.


Side Bar