Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, 11 marts 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Kære kolleger

Vores møde den 14.-15. marts 2013 markerer et vigtigt skillepunkt i dette års europæiske semester, som Kommissionen satte i gang ved at opstille fem indsatsområder i den årlige vækstundersøgelse fra 2013. Jeg er glad for, at de allerede er godkendt af Rådet og nu kan fungere som udgangspunkt for de nationale programmer, der skal indsendes til Kommissionen i april. Formanden for Det Europæiske Råd har bedt mig forberede en præsentation, der skal lægge op til vores drøftelser. Den vil tage udgangspunkt i Kommissionens vinterprognoser1, som blev offentliggjort den 22. februar. Som det ses af den uacceptabelt høje arbejdsløshed, er vi endnu ikke kommet over krisen, men vi kan se, at medlemsstaternes reformindsats er begyndt at bære frugt, og at der er ved at være rettet op på de meget store ubalancer i den europæiske økonomi.

Som vi jo alle desværre alt for godt ved, har den økonomiske aktivitet i det forgangne år været skuffende, og udsigterne er stadig ikke for gode, idet der i 2013 forventes en vækst på ca. 0,1 % i EU og en negativ vækst på -0,3 % i euroområdet.

Der er sket en bedring på finansmarkederne i anden halvdel af 2012, men den har endnu ikke sat gang i et opsving i realøkonomien, og arbejdsløsheden har nået endnu usete højder i mange medlemsstater. De balancetilpasninger, der er foretaget for at nedbringe den private og den offentlige gæld, vejer stadig tungt på den kortsigtede vækst. Kommissionen finder særligt krisens sociale konsekvenser meget bekymrende.

Der er også positive tegn. Der er ved at være rettet op på nogle af de makroøkonomiske ubalancer, der var opstået inden krisen, og de strukturreformer, der er indført i flere lande, bidrager til at genoprette balance i den europæiske økonomi, navnlig i euroområdet. Desuden sker der fremskridt i den finanspolitiske konsolidering, idet det samlede underskud på de offentlige finanser er blevet nedbragt, og der er dæmmet op for stigningen i gældskvoterne.

Vedlagt denne meddelelse er nogle nøgletal, der viser den seneste udvikling i BNP, arbejdsløsheden og de offentlige finanser. Jeg tror, I vil finde det interessant at se, hvordan de økonomiske tilpasninger forløber, især i programlandene. I kan se, at den fortsatte gennemførelse af reformer er begyndt at give resultater, både hvad angår de løbende poster og genoprettelsen af konkurrenceevnen. I vil også se, at nogle medlemsstater stadig skal iværksætte yderligere strukturreformer, så de kan få vendt det relative tab af konkurrenceevne i løbet af de næste par år. Disse nøgledata illustrerer de fælles udfordringer, vi står over for, men også at der er forskel på landene, og at der er behov for en målrettet indsats og fremskridt på alle niveauer i forbindelse med det europæiske semester.

I den korte præsentation til Det Europæiske Råd vil jeg især fokusere på udfordringerne i forbindelse med konkurrenceevne og ungdomsarbejdsløshed. En forbedret konkurrenceevne er ikke et mål i sig selv, men et middel til at opnå velstand og opretholde den europæiske levestandard og de europæiske værdier. En bedre konkurrenceevne er uundværlig for vækst og jobskabelse, og den udfordres konstant i vor tids globale verden og i store dele af EU. Hvis vi ser på produktiviteten, er de medlemsstater, der har de bedste resultater, dobbelt så produktive som dem, der har de dårligste. Det er vigtigt, at vi drøfter, hvordan vi kan få gang i økonomien, så vi kan drage gavn af potentialet i det indre marked, konkurrere på verdensplan og udnytte de handelsmuligheder, vi er ved at forhandle på plads.

Vi er alle bekymrede over den høje ungdomsarbejdsløshed, og vi har ved en række møder i Det Europæiske Råd truffet vigtige beslutninger med henblik på at bekæmpe denne svøbe. Som I vil huske, fremlagde jeg i januar 2012 et pilotinitiativ om at mobilisere kræfterne for at hjælpe de otte medlemsstater, der oplever den højeste ungdomsarbejdsløshed. Kommissionen og de otte medlemsstater oprettede fælles aktionsgrupper med henblik på at målrette EU's midler mod støtte til jobmuligheder for unge og hjælp til SMV'erne med at få bedre adgang til finansiering. Som det ses i den rapport, vi har udarbejdet til Det Europæiske Råd, og som er vedlagt denne meddelelse, har initiativet haft positive følger.

Det viser, at vi ved at forene og målrette den nationale og europæiske indsats og koncentrere os om de største udfordringer kan gøre en forskel. Nu da ungdomsgarantien er blevet vedtaget, og vi er blevet enige om at afsætte ekstra midler til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden under den flerårige finansielle ramme, håber jeg, at vi kan skabe nyt momentum på nationalt og regionalt plan og give de unge fornyet håb. Inden vi mødes i Det Europæiske Råd, vil Kommissionen have fremlagt lovgivningsforslagene, der skal sikre, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er klar til at blive lanceret ved starten af den nye FFR-periode.

Jeg ser frem til vores drøftelser og til at høre jeres bud på, hvordan vi får gang i konkurrenceevnen og nedbragt ungdomsarbejdsløsheden som led i det europæiske semester.

José Manuel BARROSO

Til medlemmerne af Det Europæiske Råd

The letter is accompanied by the following annexes:

MEMO/13/197: Key data on GDP, unemployment, public deficits and government debt

MEMO/13/198: Trends in current account balances and unit labour costs

Report: Youth Employment Action Teams - Update for the Spring European Council, 14-15 March 2013

The letter and its annexes will soon be available in all languages on the Europe 2020 website.


Side Bar