Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel, 11 březen 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Vážení kolegové,

naše zasedání ve dnech 14. a 15. března 2013 bude důležitým mezníkem letošního evropského semestru. Komise tento proces zahájila tím, že v roční analýze růstu na rok 2013 navrhla pět klíčových priorit. Jsem rád, že je Rada již schválila a že nyní mohou sloužit jako odrazový můstek pro národní programy, které je nutné v dubnu zaslat Komisi. Předseda Evropské rady mě pozval, abych přednesl projev, kterým bych připravil půdu pro následnou diskusi. Budu v něm vycházet ze zimní prognózy Komise1, zveřejněné 22. února. Krizi ještě nemáme za sebou, jak nasvědčují neúnosně vysoké míry nezaměstnanosti. Reformní úsilí členských států, které vede k nápravě závažných nerovnováh v evropské ekonomice, už však začíná přinášet plody.

Všichni si palčivě uvědomujeme, že ekonomická aktivita byla za poslední rok velmi slabá a že výhledy nejsou právě růžové. V roce 2013 by se měl růst HDP v EU pohybovat kolem 0,1 % a v eurozóně pak –0,3 %.

V druhé polovině loňského roku došlo ke zlepšení podmínek na finančních trzích, to se ovšem zatím nepromítlo do oživení reálné ekonomiky. Nezaměstnanost se v mnoha členských státech dostala na rekordní úroveň. Na krátkodobý růst i nadále silně doléhají korekce rozvah zacílené na snížení dluhu soukromého i veřejného sektoru. Komisi znepokojují především sociální dopady krize.

Máme však i dobré zprávy. Dochází ke korekci řady makroekonomických nerovnováh z doby před krizí a strukturální reformy zahájené v některých zemích přispívají k obnovení rovnováhy ekonomiky EU, zejména v eurozóně. Pokrok je patrný i v oblasti fiskální konsolidace, kdy se snížily celkové rozpočtové deficity a podařilo se dostat pod kontrolu růst míry zadlužení.

V příloze k tomuto dopisu naleznete některé klíčové údaje, které ukazují nejnovější trendy vývoje HDP, nezaměstnanosti a veřejných financí. Myslím, že Vás zaujme, jak se některým našim ekonomikám daří korekce, zejména pak zemím, s nimiž byl sjednán program pomoci. Z údajů je patrné, že nepolevující zavádění reforem začíná přinášet výsledky z hlediska běžného účtu a obnovení konkurenceschopnosti. Ukazují také, že další členské státy se budou muset více zaměřit na strukturální reformy, aby zvrátily několikaletou relativní ztrátu konkurenceschopnosti. Z předložených údajů jsou patrné společné problémy, ale i rozdíly mezi zeměmi. A také z nich vyplývá, že v tomto evropském semestru musíme dosáhnout zásadního pokroku na všech úrovních.

Ve svém stručném projevu k Evropské radě se zaměřím hlavně na otázku konkurenceschopnosti a na nezaměstnanost mladých lidí. Zlepšování konkurenceschopnosti není cílem samo o sobě; je prostředkem k růstu prosperity a udržení evropského životního standardu a hodnot. Je nezbytným motorem růstu a vytváření pracovních míst a v dnešním globalizovaném světě a pro velkou část EU také neustálým úkolem. Z hlediska produktivity jsou nejlepší členské státy dvakrát produktivnější než státy s nejslabším výsledkem. Měli bychom hovořit o tom, jak naše ekonomiky připravit, aby mohly využívat potenciálu našeho jednotného trhu, aby obstály ve světové konkurenci a aby mohly profitovat z obchodních příležitostí, o nichž jednáme.

Vysoká nezaměstnanost mladých lidí trápí nás všechny. Na řadě zasedání Evropské rady jsme v boji proti ní podnikli důležité kroky. Vzpomenete si, že v lednu 2012 jsem zahájil pilotní iniciativu na pomoc osmi členským státům s největší mírou nezaměstnanosti mladých lidí, aby ji dokázaly snížit. Komise a těchto osm vlád pracovaly v akčních týmech a rozhodly se využít dostupných evropských prostředků na podporu pracovních příležitostí pro mladé lidi a na zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování. Tato iniciativa se osvědčila, jak je patrné z přiložené zprávy, kterou jsme pro Evropskou radu vypracovali.

Tento pilotní projekt podle mě svědčí o tom, že pokud EU a členské státy táhnou za jeden provaz a pokud se zaměří na nejtíživější problémy, dokážeme dosáhnout hmatatelných výsledků. Když teď byla schválena naše záruka pro mladé lidi a shodli jsme se, že v příštím víceletém finančním rámci poskytneme více peněz na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí, věřím, že se v členských státech a jejich regionech podaří vytvořit nové podněty, které dají mladé generaci naději do budoucna. Ještě než se sejdeme na zasedání Evropské rady, předloží Komise legislativní návrhy, díky nimž bude naše iniciativa na zvýšení zaměstnanosti mladých lidí moci fungovat hned od počátku příštího víceletého finančního rámce.

Těším se na společné diskuse a na Vaše názory, jak v rámci evropského semestru podpořit konkurenceschopnost a snížit nezaměstnanost mladých lidí.

José Manuel BARROSO

Určeno členům Evropské rady

The letter is accompanied by the following annexes:

MEMO/13/197: Key data on GDP, unemployment, public deficits and government debt

MEMO/13/198: Trends in current account balances and unit labour costs

Report: Youth Employment Action Teams - Update for the Spring European Council, 14-15 March 2013

The letter and its annexes will soon be available in all languages on the Europe 2020 website.


Side Bar