Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

MEMO

Брюксел, 11 Март 2013

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Уважаеми колеги,

Срещата ни на 14 и 15 март 2013 г. ще отбележи важен момент в тазгодишния европейски семестър. Комисията даде начало на процеса, като предложи пет ключови приоритета в своя годишен обзор на растежа за 2013 г., и се радвам, че те вече получиха подкрепата на Съвета и могат да послужат за отправна точка за националните програми, които трябва да бъдат изпратени на Комисията през април. Председателят на Европейския съвет ме прикани да изнеса презентация като встъпление към дискусиите, които ще проведем, и аз ще го направя въз основа на прогнозите на Комисията от тази зима1, публикувани на 22 февруари. Кризата все още не е приключила, както показват неприемливо високите равнища на безработицата, но е видно, че усилията за реформа на държавите членки започват да дават резултати, коригирайки много важни дисбаланси в европейската икономика.

За всички е болезнено ясно, че икономическата активност през изминалата година бе разочароваща и че изгледите остават мрачни с очакван ръст на БВП за 2013 г. около 0,1 % в ЕС и -0,3 % в еврозоната.

През втората половина на 2012 г. условията на финансовите пазари се подобриха, но това все още не е довело до възстановяване в реалната икономика, а в много държави членки безработицата достигна безпрецедентни равнища. Корекциите в баланса, необходими за намаляване на частния и на публичния дълг, продължават да обременяват силно икономическия растеж в краткосрочен план. Социалните последици от кризата са повод за особена загриженост от страна на Комисията.

Има и положителни признаци. Някои от макроикономическите дисбаланси, натрупани преди кризата, се коригират и структурните реформи, започнати в няколко държави, спомагат за постигането на равновесие в икономиката на ЕС, и по-специално в еврозоната. Освен това е постигнат напредък в бюджетната консолидация — с намаление на номиналните бюджетни дефицити и овладяване на нарастването на съотношението дълг/БВП.

Към това писмо са приложени ключови данни за последните тенденции в БВП, безработицата и публичните финанси. Мисля, че ще ви е интересно да видите как някои от нашите икономики се адаптират, и по-специално държавите, в които се изпълняват програми. Ще видите, че непоколебимото провеждане на реформи започва да дава резултати по отношение на текущите сметки и възстановяването на конкурентоспособността. Ще видите също, че други държави членки трябва да положат повече усилия в структурните реформи, за да си възвърнат загубената в продължение на няколко години конкурентоспособност. Тези данни са доказателство за това, че предизвикателствата са общи, но също и за разликите между различните държави и за необходимостта от постигане на категоричен напредък по всички показатели в рамките на този европейски семестър.

По време на кратката си презентация пред Европейския съвет ще се съсредоточа предимно върху предизвикателството, което представляват конкурентоспособността и младежката безработица. Подобряването на конкурентоспособността не е самоцел, а средство за стимулиране на просперитета, поддържане на европейския жизнен стандарт и съхраняването на европейските ценности. То е жизненоважен елемент в насърчаването на растежа и заетостта и постоянно предизвикателство за големи части на ЕС в днешната глобална среда. Ако разгледаме производителността, ще видим, че държавите членки с най-добри резултати са с два пъти по-висока производителност от тези с най-слабите резултати. Подготвянето на нашите икономики да оползотворят потенциала на единния пазар, да се конкурират на световно равнище и да се възползват от търговските възможности, за които водим преговори, трябва да е важна тема в нашите дискусии.

Всички сме загрижени от високите равнища на младежката безработица и на редица заседания на Европейския съвет взехме важни решения за борба с този тежък проблем. Както си спомняте, през януари 2012 г. дадох начало на пилотна инициатива, с която да се помогне на осемте държави членки с най-голяма младежка безработица да мобилизират усилията си за намаляването ѝ. Чрез съвместната работа в екипите за действие Комисията и правителствата на осемте държави членки решиха да насочат наличното финансиране от ЕС към подкрепата на възможностите за работа на младите хора и към подобряването на достъпа на МСП до финансиране. Въздействието на тази инициатива е положително, както се вижда от доклада, който подготвихме за Европейския съвет и който е приложен към това писмо.

Вярвам, че този пилотен проект е доказателство, че като обединим усилията на ЕС с тези на държавите членки по целенасочен начин, съсредоточавайки се върху най-трудните проблеми, можем да постигнем резултати. След като схемата „Гаранция за младежта“ вече е договорена и се разбрахме да отпуснем допълнително финансиране в следващата многогодишна финансова рамка за борба с младежката безработица, се надявам, че на национално и регионално равнище може да бъде намерен нов импулс, който да даде надежда на младите хора. Преди да се срещнем на заседанието на Европейския съвет, Комисията ще представи правните предложения, които ще позволят на инициативата за младежка заетост да функционира от началото на следващата многогодишна финансова рамка.

С нетърпение очаквам дискусиите и да чуя Вашите идеи за насърчаване на конкурентоспособността и намаляване на младежката безработица в контекста на европейския семестър.

José Manuel Barroso

До членовете на Европейския съвет

The letter is accompanied by the following annexes:

MEMO/13/197: Key data on GDP, unemployment, public deficits and government debt

MEMO/13/198: Trends in current account balances and unit labour costs

Report: Youth Employment Action Teams - Update for the Spring European Council, 14-15 March 2013

The letter and its annexes will soon be available in all languages on the Europe 2020 website.


Side Bar