Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 12. maaliskuuta 2013

Edistystä EU:n kuluttajien kannalta: kysymyksiä ja vastauksia vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ADR) ja verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR)

I PERUSASIAT

Mikä on vaihtoehtoinen riidanratkaisu (ADR) ja verkkovälitteinen vaihtoehtoinen riidanratkaisu (ODR)?

Vaihtoehtoisella riidanratkaisulla (ADR) autetaan kuluttajia ratkaisemaan riitoja elinkeinonharjoittajien kanssa, kun heillä on ongelmia ostamansa tuotteen tai palvelun kanssa, esimerkiksi jos elinkeinonharjoittaja kieltäytyy korjaamasta tuotetta tai maksamasta hyvitystä, johon kuluttaja on oikeutettu.

ADR-elimet ovat tuomioistuimen ulkopuolisia elimiä. Niissä on mukana puolueeton osapuoli (esim. sovittelija, välittäjä, välimies, oikeusasiamies, valituslautakunta), joka ehdottaa ratkaisua tai määrää ratkaisun tai saattaa osapuolet yhteen helpottaakseen sopuratkaisun löytämistä.

Jotkin näistä elimistä toimivat kokonaan verkossa, ja niitä kutsutaan verkkovälitteisiksi vaihtoehtoisiksi riidanratkaisuelimiksi (ORD-elimet). Näin voidaan auttaa ratkaisemaan verkko-ostoihin liittyviä riitoja, kun kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja sijaitsevat kaukana toisistaan.

ADR ja ODR ovat edullisia, yksinkertaisia ja nopeita menettelyjä, minkä vuoksi niistä on etua sekä kuluttajille että elinkeinonharjoittajille, jotka voivat välttää tuomioistuinmenettelyt ja niihin liittyvät kustannukset.

Ne eivät ole elinkeinonharjoittajan sisäisiä kuluttajavalituspalveluita.

Miksi EU edistää ADR:n ja ODR:n toimintaa?

Hyvin toimivat ADR-menettelyt koko EU:ssa kannustavat kuluttajia hakemaan ratkaisuja ongelmiin, joita he kohtaavat ostaessaan tuotteita ja palveluita sisämarkkinoilla. Näin voidaan saada aikaan säästöjä, jotka voidaan investoida paremmin.

toimivat ODR-menettelyt edistävät lisäksi verkko-ostojen tekemistä, etenkin muissa EU-maissa olevilta elinkeinonharjoittajilta. Verkkokaupan ja valtioiden rajat ylittävän kaupan lisääntyminen EU:ssa antaa kuluttajille enemmän valinnanvaraa ja auttaa heitä löytämään parhaat tarjoukset. Se myös tarjoaa elinkeinonharjoittajille uusia mahdollisuuksia ja edistää talouskasvua.

Kaikilla EU:n kuluttajilla on yhdenvertainen oikeus muutoksenhakukeinoihin. Sen vuoksi kaikissa EU-jäsenvaltiossa olisi oltava käytettävissä laadukkaita ADR-elimiä kaikentyyppisten kuluttajariitojen ratkaisemiseen. Kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien pitäisi olla tietoisia tällaisista mahdollisuuksista.

II UUSI LAINSÄÄDÄNTÖ

Mitä muutoksia uusi lainsäädäntö tuo tullessaan?

ADR-direktiivillä taataan täysi ADR-kattavuus EU:n tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla markkinasektoreilla (esim. matkailu-, pankki-, kuivapesusektorilla) on ADR-menettely käytettävissä kaikkia sopimusriitoja varten kaikissa jäsenvaltioissa. Terveydenhuolto- ja koulutusala eivät kuulu ADR-direktiivin soveltamisalaan. ADR-elinten on lisäksi täytettävä tietyt laatukriteerit, jotka takaavat, että ne toimivat tehokkaasti, oikeudenmukaisesti, riippumattomasti ja avoimesti. Elinkeinonharjoittajien, jotka sitoutuvat tai ovat velvoitettuja käyttämään ADR:ää, on ilmoitettava siitä kuluttajille verkkosivullaan ja yleisissä sopimusehdoissaan. Kaikkien elinkeinonharjoittajien on tiedotettava kuluttajille ADR:stä, kun riita-asiaa ei voida sopia suoraan kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä.

ODR-asetuksella annetaan EU:n kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille mahdollisuus toimittaa verkko-ostoihin liittyvät riita-asiat verkkovälitteiseen vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun EU:n laajuisen verkkovälitteisen vaihtoehtoisen riidanratkaisufoorumin (ODR-foorumin) ansiosta. ODR-foorumi yhdistää kaikki kansalliset ADR-elimet. Tämän keskitetyn asiointipisteen tarkoituksena on toimia helppokäyttöisenä ja interaktiivisena verkkosivustona, joka on käytettävissä kaikilla EU:n virallisilla kielillä maksuttomasti. Verkkokauppiaat tarjoavat kuluttajille myös linkin ODR-foorumille verkkosivullaan.

Jäsenvaltioilla on direktiivin voimaantulon jälkeen 24 kuukautta aikaa saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään. Tämä tarkoittaa vuoden 2015 puoliväliä. ODR-foorumi aloittaa toimintansa kuusi kuukautta täytäntöönpanon määräajan päättymisen jälkeen.

Miten ODR-foorumi toimii käytännössä?

Kuluttajat, joilla on verkko-ostoksiin liittyviä ongelmia, voivat toimittaa verkossa valituksen ODR-foorumin kautta valitsemallaan kielellä. ODR-foorumi ilmoittaa elinkeinonharjoittajalle, että sitä vastaan on jätetty valitus. Tämän jälkeen kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja sopivat, mitä ADR-elintä ne käyttävät riita-asiansa ratkaisuun. Kun ne ovat sopineet tästä, valittu ADR-elin saa riita-asiaan liittyvät tiedot ODR-foorumin kautta.

ODR-foorumi yhdistetään kansallisiin ADR-elinten järjestelmiin, joista ilmoitetaan komissiolle ADR-direktiivin sääntöjen mukaisesti. Foorumi edistää riita-asioiden nopeaa ratkaisua antamalla ADR-elimille mahdollisuuden hoitaa menettely verkon kautta sähköisesti. ODR-foorumin toimintaa säännellään yhteisillä säännöillä. Nämä koskevat myös ODR-neuvonantajina toimivien kansallisten yhteyspisteiden toimintaa kussakin maassa. Yhteyspisteiden tehtävänä on antaa yleisiä tietoja verkko-ostoksiin liittyvistä kuluttajien oikeuksista ja muutoksenhakukeinoista, avustaa valitusten tekemisessä ja helpottaa osapuolten ja toimivaltaisen ADR-elimen välistä yhteydenpitoa ODR-foorumin kautta. Tätä varten myös ODR-neuvonantajilla on sähköinen yhteys foorumiin.

Lisäksi näissä uusissa säännöissä esitetään, että ARD-elinten on ratkaistava riita-asia 90 vuorokauden kuluessa.

Mitä etua uudesta lainsäädännöstä on kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille?

Vuonna 2010 yksi viidestä EU:n kuluttajasta kohtasi ongelmia ostaessaan tavaroita tai palveluita sisämarkkinoilta, mikä johti taloudellisiin menetyksiin, joiden suuruus on arviolta 0,4 prosenttia EU:n BKT:stä. Vain vähäinen osuus kuluttajista hyödynsi muutoksenhakua onnistuneesti.

Jos EU:n kuluttajat voivat turvautua hyvin toimivan ja avoimen ADR-menettelyn käyttöön riita-asioissaan, vuodessa voitaisiin saada arviolta 22,5 miljardin euron säästöt, mikä vastaa 0,19:ää prosenttia EU:n BKT:stä.

Lukuun sisältyvät vain suorat taloudelliset säästöt, eikä siinä oteta huomioon vähemmän näkyviä tekijöitä, jotka ovat myös tärkeitä hyvin toimivien markkinoiden kannalta, kuten lisääntynyt luottamus ja parantuneet asiakassuhteet ja yrityksen maine.

Kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat voivat ratkaista tuomioistuinten ulkopuolisen riidanratkaisuelinten kautta sopimusriitansa verkossa tai verkon ulkopuolella, paikallisesti tai valtioiden rajat ylittävästi. Näin riita-asioiden ratkaisusta tulee yksinkertaista, nopeaa ja edullista, eikä tuomioistuimia tarvita.

Lisäksi kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat voivat käyttää ODR-foorumia verkossa tapahtuvaan riidanratkaisuun ja toimittaa tietoja kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Tämä helpottaa valtioiden rajat ylittävien riita-asioiden ratkaisua etenkin tapauksissa, joissa osapuolet asuvat eri jäsenvaltioissa ja puhuvat eri kieliä.

Lisätietoja:

Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston ADR/ODR-verkkosivu:

Kuluttajariitojen ratkaisu tuomioistuinten ulkopuolella

MEMO/13/192


Side Bar