Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

TEABEKIRI

Brüssel, 12. märts 2013

Samm edasi ELi tarbijate jaoks: Küsimused ja vastused vaidluste kohtuvälise ja veebipõhise lahendamise kohta

I. ALUSPÕHIMÕTTED

Mis on vaidluste kohtuväline (ADR) ja veebipõhine (ODR) lahendamine?

Vaidluste kohtuväline lahendamine aitab tarbijail lahendada vaidlusi kauplejatega, kui seoses ostetud toote või teenusega esineb probleeme, näiteks kui kaupleja keeldub toodet parandamast või maksmast hüvitist, millele tarbijal on õigus.

Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused (ARDi üksused) hõlmavad neutraalset poolt (st lepitajat, vahendajat, vahekohtunikku, ombudsmani, kaebuste läbivaatamise komisjoni vms), kes pakub välja lahenduse või toob pooled lahenduse leidmisele kaasaaitamiseks kokku.

Mõned neist üksustest toimivad täielikult veebipõhiselt ja neid nimetatakse vaidluste veebipõhise lahendamise üksusteks (ODRi üksused). See menetlus peaks võimaldama vaidluste lahendamist internetis sooritatud ostude puhul, kui tarbija ja kaupleja asuvad teineteisest kaugel.

Vaidluste kohtuväline ja veebipõhine lahendamine on tavaliselt odav, lihtne ja kiire menetlus ning seepärast kasulik nii tarbijale kui ka kauplejale, aidates kokku hoida kohtu- ja menetluskulusid.

Vaidluste kohtuväline ja veebipõhine lahendamine ei ole ettevõttesisene tarbijate kaebuste käsitlemise teenus.

Miks EL propageerib ADRi ja ODRi?

Hästitoimivad vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlused kogu ELis julgustavad tarbijaid otsima lahendusi probleemidele, mis tekivad toodete või teenuste ostmisel ühtsel turul. See aitab säästa raha, mida saab kasulikumalt investeerida.

Peale selle elavdavad tõhusad ODR-menetlused ostmist interneti kaudu, eelkõige teistest ELi riikidest. Internetipõhise ja piiriülese kaubanduse kasv ELis tähendab tarbijate jaoks rohkem valikuvõimalusi ja aitab leida parima pakkumise. Samuti pakub see uusi võimalusi ettevõtjatele ja aitab edendada majanduskasvu.

Kõigil ELi tarbijatel on õigus õiguskaitse võrdsele kättesaadavusele. Seepärast peaksid hästitoimivad vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused olema kättesaadavad tarbijate igat liiki vaidluste puhuks kõigis ELi liikmesriikides. Nii tarbijad kui ka kauplejad peaksid olemas sellistest võimalustest teadlikud.

II. UUS ÕIGUSAKT

Mida toob endaga kaasa uus õigusakt?

ADRi direktiiv näeb ette ADRi süsteemi täieliku katvuse ELi tasandil. See tähendab, et igas turusektoris (näiteks reisiteenused, pangandus, keemiline puhastus) ja igas liikmesriigis saavad olema vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlused kõigi lepinguliste vaidluste jaoks. ADRi direktiiv ei hõlma tervishoiu- ja haridussektorit. ADRi üksused peavad vastama sellistele kvaliteedikriteeriumidele, mis tagavad nende tulemusliku, õiglase, sõltumatu ja läbipaistva toimimise. Kauplejad, kes kohustuvad või on kohustatud ADRi kasutama, peavad teavitama tarbijaid ADRist oma veebisaitidel ja oma üldtingimustes. Kõik kauplejad peavad juhul, kui tarbija ja kaupleja vahelist vaidlust ei suudeta lahendada, teavitama tarbijat ADRist.

ODRi määrus võimaldab tänu ELi-ülesele vaidluste lahendamise platvormile (ORDi platvorm) ELi tarbijail ja kauplejail esitada internetiostudega seotud vaidlused ADRi üksustele lahendamiseks veebi kaudu. ODRi platvorm ühendab kõiki riiklikke ADRi üksusi. See ühtne portaal on kasutajasõbralik ja interaktiivne veebisait, mis on tasuta kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes. Veebipõhised kauplejad avaldavad ODRi lingi tarbijaile teadmiseks ka oma veebis.

Liikmesriikidel on aega direktiivi riiklikku õigusse ülevõtmiseks 24 kuud pärast selle jõustumist. See aeg lõpeb 2015. aasta keskel. ODRi platvorm hakkab tööle kuus kuud pärast üleminekuperioodi lõppu.

Kuidas vaidluste lahendamise veebipõhine platvorm tegelikkuses toimib?

Tarbijad, kel tekib seoses veebipõhise ostuga probleem, saavad esitada kaebuse ODRi platvormi kaudu veebipõhiselt endavalitud keeles. ODRi platvorm teavitab kauplejat tema kohta esitatud kaebusest. Seejärel lepivad tarbija ja kaupleja kokku selles, millist ADRi üksust nendevahelise vaidluse lahendamiseks kasutada. Kui nad jõuavad kokkuleppele, saab valitud ADRi üksus ODRi platvormi kaudu vaidluse üksikasjad.

ODRi platvorm on elektrooniliselt ühendatud vaidluste kohtuvälise lahendamise riiklike üksustega, mis on loodud ja millest on komisjonile teatatud vastavalt ADRi direktiivi uutele eeskirjadele. Platvorm aitab kiirendada vaidluse lahendamist, võimaldades ADRi üksustel viia menetlused läbi elektrooniliste vahendite abil internetis. ODRi platvorm toimib ühtsete eeskirjade alusel. Nimetatud eeskirjad hõlmavad riiklikke kontaktpunkte, kes toimivad ODRi nõustajatena vastavates riikides. Nende ülesanne on pakkuda internetis tehtud ostude puhul üldteavet tarbijate õiguste ja õiguskaitse kohta, abistada kaebuste esitamisel ning lihtsustada osapoolte ja pädevate ADRi üksuste suhtlemist ODRi platvormi kaudu. Selleks on ka ODRi nõustajad platvormiga elektrooniliselt ühendatud.

Uute eeskirjade kohaselt peavad ADRi üksused lahendama vaidluse 90 päeva jooksul.

Mis kasu on uuest õigusaktist tarbijatele ja kauplejatele?

2010. aastal tekkis ühel viiest ELi tarbijast probleem ühtsel turul kaupade või teenuste ostmisega, millega kaasnenud rahaline kahju moodustas hinnanguliselt 0,4% ELi SKPst. Üksnes murdosa tarbijatest kasutas õiguskaitsevahendeid ja sai neist abi.

Hinnangutest ilmneb, et kui ELi tarbijad saaksid toetuda hästi toimivale ja läbipaistvale vaidluste kohtuvälise lahendamise mehhanismile kõikide oma vaidluste puhul, võiksid nad säästa aastas ligikaudu 22,5 miljardit eurot, mis vastab 0,19%-le ELi SKPst.

See arv hõlmab üksnes otsest rahalist säästu ning ei arvesta kaudsemaid tegureid, mis on samuti hästitoimiva turu jaoks olulised, nagu suurenev kindlustunne, usaldus, suhted tarbijatega ja ettevõtja maine.

Tarbijad ja kauplejad saavad lahendada oma lepingulisi vaidlusi vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste (ADRi üksuste) abil kas internetis või kohapeal, kohalikul või piiriülesel tasandil. See võimaldab neil lahendada omavahelisi vaidlusi lihtsalt, kiiresti ja odavalt, väljaspool kohtuid.

Peale selle saavad tarbijad ja kauplejad kasutada ODRi platvormi veebipõhisteks vaidlusteks ja oma arvamuse avaldamiseks kõigis ELi ametlikes keeltes. See aitab lahendada piiriüleseid vaidlusi, eelkõige siis, kui osalised elavad erinevates liikmesriikides ja räägivad erinevaid keeli.

Lisateave:

Tervise- ja tarbijakaitse peadirektoraadi ADRi/ODRi käsitlev veebileht:

Solving your consumer disputes out of court

MEMO/13/192


Side Bar