Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

Komisja Europejska

KOMUNIKAT PRASOWY

Bruksela, dnia 1 marca 2013 r.

Reforma ochrony danych w UE: Wiceprzewodnicząca Viviane Reding i polski minister administracji i cyfryzacji Michał Boni chcą zasad korzystnych zarówno dla obywateli, jak i dla przedsiębiorstw

Wiceprzewodnicząca Komisji Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, i Michał Boni, polski minister administracji i cyfryzacji, spotkali się w Brukseli, gdzie potwierdzili swój zamiar poczynienia szybkich postępów w kwestii proponowanej reformy ochrony danych UE (zob. IP/12/46 i IP/13/57).

Zgodzili się oni, że reforma przepisów o ochronie danych osób fizycznych oraz przedsiębiorstw ma duże znaczenie. Europejczycy powinni wiedzieć, że ich dane są dobrze chronione bez względu na to, czy przebywają w Europie i kto te dane przetwarza. Nowoczesny pakiet wspólnych zasad ochrony danych może stać się silnym motorem dla rozwoju gospodarki cyfrowej w Europie. Wiceprzewodnicząca Viviane Reding i minister Michał Boni uzgodnili, że reforma ochrony danych powinna zwiększyć pewność prawa, bez zwiększania kosztów po stronie przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim. Dlatego też Komisja współpracuje z Radą i Parlamentem Europejskim nad dalszym rozwojem podejścia opartego na ocenie ryzyka w proponowanych przepisach o ochronie danych. Uznając znaczenie reformy, zgodzili się oni co do konieczności kontynuacji ogólnoeuropejskiej debaty na temat ochrony danych osobowych z udziałem obywateli, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Przed posiedzeniem Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości, które odbędzie się w dniu 8 marca 2013 r., komisarz Viviane Reding i minister Michał Boni potwierdzili zamiar intensywnej pracy nad dokumentacją oraz zdecydowanego wsparcia prezydencji Irlandii w Radzie w jej staraniach o osiągnięcie porozumienia w sprawie reformy.

Wiceprzewodnicząca Viviane Reding powiedziała: „Ochrona danych znajduje się w modelu biznesowym przyszłości. Zagwarantowanie, że obywatele mają zaufanie do sposobu ochrony ich danych leży w interesie konsumentów i przedsiębiorstw. Trzeba stworzyć rozsądne, niezawodne i jasne ramy prawne, by cyfrowy biznes mógł się rozwijać. Logiczne jest, że fryzjer nie może mieć do wykonania tych samych obowiązków w zakresie ochrony danych, co np. firma przetwarzająca dane o zdrowiu obywateli.”

Minister Boni powiedział: „W naszej pracy w sprawie pakietu ochrony danych należy znaleźć właściwą równowagę między zapewnieniem wysokiego poziomu ochrony danych osób fizycznych, przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowego funkcjonowania rynku. Kwestie jakości i wykonalności powinny wysuwać się tu na pierwszy plan. Wierzymy, że w tej dyskusji trzeba w sposób maksymalny angażować obywateli, aby usłyszeć i dobrze zrozumieć opinie różnych środowisk. Szeroka debata publiczna jest konieczna i właśnie taką debatę prowadzimy w Polsce."

Kontekst:

W dniu 25 stycznia 2012 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt kompleksowej reformy unijnych przepisów o ochronie danych z 1995 r. w celu wzmocnienia prawa do prywatności w internecie i nadania impulsu gospodarce cyfrowej w Europie. W swoich wnioskach Komisja aktualizuje i modernizuje zasady zawarte w dyrektywie o ochronie danych z 1995 r., aby dostosować je do realiów ery cyfrowej. Obejmują one wniosek dotyczący rozporządzenia określającego ogólne ramy prawne UE w zakresie ochrony danych i wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych dla celów zapobiegania przestępstwom, wykrywania ich, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i wnoszenia oskarżeń oraz powiązanych działań wymiaru sprawiedliwości (IP/12/46).

Sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego przedstawili już projekty sprawozdań w sprawie reformy (MEMO/13/4), natomiast Komisja Przemysłu wyraziła swoje poparcie dla sprzyjającej przedsiębiorcom struktury wniosku (MEMO/13/124).

Irlandzka prezydencja UE, która do czerwca przewodniczy posiedzeniom Rady i kieruje ich przebiegiem, uczyniła ochronę danych swoim priorytetem i podejmuje znaczące wysiłki w celu osiągnięcia do zakończenia prezydencji porozumienia politycznego w sprawie reformy ochrony danych. W przyszłym tygodniu (8 marca) na posiedzeniu Rady ministrowie sprawiedliwości wezmą udział w debacie na temat reformy ochrony danych oraz możliwego podejścia opartego na ocenie ryzyka.

Wniosek Komisji przewiduje już szereg wyłączeń dla MŚP (poniżej 250 pracowników), w przypadku których przetwarzanie danych nie jest przedmiotem głównej działalności: na przykład zwolnienie z konieczności powołania inspektora ochrony danych lub z obowiązku przygotowania dokumentacji dotyczącej działań związanych z przetwarzaniem danych.


Side Bar