Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 20 februari 2013

Gemensamt uttalande från ordförande Barroso och vice ordförande Rehn avseende dagens trepartsöverenskommelse om det tvådelade lagstiftningspaketet om ekonomisk styrning i euroområdet

När det tvådelade lagstiftningspaketet som föreslagits av kommissionen antas, kommer kommissionen att vidta kortsiktiga åtgärder för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union som beskrivs i planen. De kortsiktiga åtgärderna (sex till tolv månader) kommer bl.a. att omfatta följande:

 • I kommissionens plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union ansåg kommissionen att en inlösenfond och eurosedlar på medellång sikt kunde utgöra möjliga åtgärder för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union under vissa stränga villkor. Den vägledande principen skulle vara att åtgärder för en mer omfattande ömsesidig riskfördelning bör gå hand i hand med större budgetdisciplin och finanspolitisk integration. Kraven på djupare integration i fråga om reglering av finansmarknader, skattepolitik och ekonomisk politik och de verktyg som används inom dessa områden måste också få en motsvarighet i form av politisk integration på ett sätt som garanterar demokratisk legitimitet och ansvarighet.

  Kommissionen kommer att upprätta en expertgrupp för att fördjupa analysen av eventuella fördelar, risker, krav och hinder för delvis ersättning av nationell emission av skuldebrev genom en gemensam emission i form av en inlösenfond och eurosedlar. Gruppen kommer noggrant att bedöma vad som kommer att krävas i fråga om rättsliga bestämmelser, finansiell arkitektur och nödvändiga kompletterande ekonomiska och finanspolitiska ramar. Demokratiskt ansvarstagande kommer att vara en av de viktigaste frågorna.

  Gruppen kommer att beakta den pågående reformen av unionens ekonomiska styrning och budgetstyrning samt bedöma mervärdet av sådana åtgärder i detta sammanhang. Gruppen kommer särskilt att beakta de senaste och nuvarande reformerna, t.ex. genomförandet av det tvådelade lagstiftningspaketet, Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) och andra relevanta instrument.

  I sin analys kommer gruppen att fokusera särskilt på de offentliga finansernas hållbarhet, undvikande av de moraliska riskerna och andra viktiga frågor såsom finansiell stabilitet, finansiell integration och penningpolitisk transmission.

  Medlemmarna i gruppen kommer att vara experter i juridik och ekonomi, offentliga finanser, finansiella marknader och statsskuldsförvaltning. Gruppen ska överlämna sin slutliga rapport till kommissionen senast mars 2014. Kommissionen kommer att bedöma rapporten och, i tillämpliga fall, överlämna ett förslag före utgången av sin mandatperiod.

  En undersökning av om det finns andra vägar inom stabilitets- och tillväxtpaktens preventiva aspekt att under vissa villkor tillgodose icke-återkommande offentliga investeringsprogram med en bevisad inverkan på de offentliga finansernas hållbarhet som genomförs av medlemsstaterna som en del av bedömningen av deras stabilitets- och konvergensprogram. Detta kommer att göras under våren och sommaren 2013 i samband med offentliggörandet av kommissionens meddelande om en tidsplan för konvergens mot målet på medellång sikt.

 • Efter beslutet om följande fleråriga budgetram för EU och före slutet av 2013, kommer kommissionen att överlämna följande förslag för att komplettera de existerande ramarna för den ekonomiska styrningen: (i) åtgärder för att säkerställa bättre samordning på förhand av stora reformprojekt och (ii) skapande av ett "konvergens- och konkurrenskraftsinstrument" för att ge ekonomiskt stöd för att genomförandet av strukturreformer som främjar hållbar tillväxt görs vid rätt tidpunkt. Detta nya system, som överensstämmer med gemenskapsmetoden, skulle byggas på de existerande övervakningsförfarandena i EU. Systemet skulle kombinera en fördjupad integration av den ekonomiska politiken med ekonomiskt stöd och därigenom följa principen enligt vilken ökat ansvar och ökad ekonomisk disciplin kombineras med större solidaritet. Det skulle i synnerhet syfta till att främja medlemsstaternas kapacitet att hantera asymmetriska chocker. Detta styrmedel skulle fungera som ett första steg mot inrättandet av en förstärkt finanspolitisk kapacitet.

 • Kommissionen åtar sig att på ett snabbt och övergripande sätt följa upp (i) sin handlingsplan för att förstärka kampen mot skattebedrägeri och skatteflykt, särskilt genom att se över omarbetningen av de direktiv som anges i handlingsplanen, och (ii) de åtgärder och förslag som kommissionen fastställde i paketet från 2012 på området för sysselsättning och sociala frågor.

 • Efter att den gemensamma tillsynsmekanismen har antagits kommer ett förslag att lämnas om en gemensam avvecklingsmekanism. Den ska användas för omstrukturering och avveckling av banker i de medlemsstater som deltar i bankunionen.

 • Före slutet av 2013 kommer ett förslag att lämnas enligt artikel 138.2 i EUF-fördraget för att inrätta en gemensam ståndpunkt om att uppnå observatörsstatus för euroområdet i IMF:s exekutivstyrelse, och därefter för en enad representation.

På grundval av de kortsiktiga åtgärder som fastställs i planen och som kan genomföras genom sekundär lagstiftning, är kommissionen angelägen om att lämna utförliga förslag till fördragsändringar i god tid före nästa val till Europaparlamentet 2014. Dessa omfattar bl.a. den rättsliga grunden för de åtgärder som planeras på medellång sikt och stödjer därför inrättandet av en kraftigt förstärkt ekonomisk och finanspolitisk övervaknings- och kontrollram, en vidare utvecklad europeisk finanspolitisk kapacitet som stödjer solidaritet och tillämpningen av strukturreformer som främjar hållbar tillväxt och en djupare integration av beslutsfattande i områden som skatte- och arbetsmarknadspolitik som en viktig solidarisk åtgärd.


Side Bar