Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 20. februarja 2013

Skupna izjava predsednika Barrosa in podpredsednika Rehna ob današnjem tristranskem sporazumu o zakonodajnem dvojčku za ekonomsko upravljanje v euroobmočju

Ko bo sprejet zakonodajni dvojček, ki ga je predlagala, namerava Komisija v kratkem času sprejeti ukrepe, s katerimi se bo dosegla poglobljena ter prava ekonomska in monetarna unija (EMU), kot je opisano v načrtu. Kratkoročni ukrepi (6 do 12 mesecev) bodo vključevali naslednje:

 • V Načrtu za poglobljeno in pravo EMU je Komisija menila, da bi na srednji rok sklad za odkup dolga in skupne kratkoročne obveznice (t.i. eurobills) pod nekaterimi strogimi pogoji lahko bili možni elementi poglobljene in prave EMU. Pri tem bi bilo vodilno načelo, da morata kakršne koli korake k nadaljnjemu vzajemnemu prevzemanju tveganj spremljati večja fiskalna disciplina in povezovanje. Potrebno večjo povezanost finančnega sistema, fiskalne in gospodarske politike ter relevantnih instrumentov mora spremljati tudi ustrezno politično povezovanje, da se bosta zagotovila demokratična legitimnost in odgovornost.

  Komisija bo ustanovila skupino strokovnjakov, da se bo zagotovila boljša analiza možnih prednosti, tveganj, zahtev in ovir delne nadomestitve nacionalne izdaje dolga s skupno izdajo v obliki sklada za odkup dolga in skupnih kratkoročnih obveznic. Skupina bo skrbno presodila, kakšne bi lahko bile značilnosti sklada in obveznic v smislu pravnih določb, finančne strukture ter potrebnega dopolnilnega gospodarskega in proračunskega okvira. Osrednje vprašanje, ki ga bo treba preučiti, bo demokratična odgovornost.

  Skupina bo upoštevala potekajočo reformo evropskega ekonomskega in proračunskega upravljanja ter ocenila dodano vrednost takih instrumentov v danem okviru. Posebno pozornost bo namenila nedavnim in potekajočim reformam, kot so izvajanje zakonodajnega dvojčka, evropski mehanizem za stabilnost in drugi ustrezni instrumenti.

  Skupina se bo pri analizi osredotočila na vzdržnost javnih financ, izogibanje moralnemu tveganju ter na osrednja vprašanja, kot so finančna stabilnost, finančno povezovanje in prenos monetarnih politik.

  Člani skupine bodo strokovnjaki s področja prava in ekonomije, javnih financ, finančnih trgov in upravljanja državnega dolga. Skupina bo Komisiji svoje končno poročilo predstavila najkasneje marca 2014. Komisija bo ocenila poročilo in po potrebi podala predloge pred koncem mandata skupine.

 • V okviru preventivnega dela Pakta za stabilnost in rast se bodo preučili drugi načini, s katerimi bi se pod nekaterimi pogoji v oceno programov za stabilnost in konvergenčnih programov vključili enkratni programi javnih naložb, ki so jih izvedle države članice, z dokazanim učinkom na vzdržnost javnih financ. To bo potekalo v pomladi in poletju 2013 v okviru objave sporočila o časovnem razporedu za približevanje srednjeročnemu cilju.

 • Komisija bo po odločitvi glede naslednjega večletnega finančnega okvira za EU in pred koncem leta 2013 predložila naslednje predloge, ki bodo dopolnili obstoječi okvir za ekonomsko upravljanje: (i) ukrepe za zagotovitev večje predhodne koordinacije pomembnejših reform in (ii) oblikovanje „instrumenta za konvergenco in konkurenčnost“, da bi se zagotovila finančna podpora za pravočasno izvedbo strukturnih reform, ki spodbujajo trajnostno rast. Ta novi sistem, ki je v celoti v skladu z metodo Skupnosti, bi temeljil na obstoječih postopkih nadzora EU. Tesnejše povezovanje ekonomskih politik bi združil s finančno podporo in tako upošteval načelo, v skladu s katerim bi koraki proti večji odgovornosti in ekonomski disciplini vključevali tudi večjo solidarnost. Sistem bi bil zlasti osredotočen na povečanje zmogljivosti držav članic za obvladovanje asimetričnih šokov. Ta instrument bi služil kot prva stopnja pri zagotavljanju večje fiskalne zmogljivosti.

 • Komisija se je poleg tega zavezala, da bo nadaljevala s prizadevanji za hitro in izčrpno obravnavo: (i) njenega akcijskega načrta za učinkovitejši boj proti davčnim goljufijam in utajam davkov, predvsem z revizijo direktiv, ki so bile opredeljene v načrtu, in (ii) ukrepov in predlogov, ki jih je napovedala v zakonodajnem paketu iz leta 2012 na področjih zaposlovanja in socialne politike.

 • Ko bo sprejet enotni nadzorni mehanizem, bo predstavljen predlog za enotni mehanizem za reševanje, ki bi bil odgovoren za prestrukturiranje in reševanje bank v državah članicah, ki sodelujejo v bančni uniji.

 • Pred koncem leta 2013 bo predstavljen predlog v skladu s členom 138(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, s katerim bi se sprejelo enotno stališče euroobmočja in s tem dosegel status opazovalca v izvršnem odboru Mednarodnega denarnega sklada, kasneje pa zagotovil en sam sedež.

Na osnovi kratkoročnih ukrepov, napovedanih v načrtu, ki se lahko izvedejo s sekundarno zakonodajo, namerava Komisija predlagati eksplicitne ideje za spremembe Pogodbe. To bo storila pravočasno, tako da bodo razprave o spremembah potekale še pred naslednjimi volitvami v Evropski parlament leta 2014. S tem želi določiti zakonodajno osnovo za korake, ki so predvideni na srednji rok, v katerem naj bi se oblikoval močno okrepljen okvir za ekonomski in proračunski nadzor, dodatno razvila fiskalna zmogljivost Evrope, ki bi podpirala solidarnost in izvajanje strukturnih reform, ki spodbujajo trajnostno rast, ter zagotovila večja povezanost pri sprejemanju odločitev na področjih politik, kot so obdavčevanje in trgi dela, kot pomemben instrument solidarnosti.


Side Bar