Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

V Bruseli 20. februára 2013

Spoločné vyhlásenie predsedu Komisie Barrosa a podpredsedu Komisie Rehna pri príležitosti dnešného dosiahnutia dohody politického trialógu na balíku dvoch legislatívnych návrhov o správe ekonomických záležitostí v eurozóne

Ihneď po prijatí navrhovaného balíka dvoch legislatívnych návrhov plánuje Komisia prijať krátkodobé opatrenia na dosiahnutie rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únie (HMÚ), ako sa uvádza v jej koncepcii. Týmito krátkodobými opatreniami (v horizonte 6 až 12 mesiacov) budú okrem iného:

 • V Koncepcii pre rozsiahlu a skutočnú hospodársku a menovú úniu Komisia usúdila, že v strednodobom horizonte by fond splatenia dlhu a eurobondy mohli byť za určitých prísnych podmienok prvkami rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únie. Hlavnou zásadou by bolo, že všetky kroky vedúce k ďalšiemu vytvoreniu vzájomného rizika by museli ísť ruka v ruke s väčšou fiškálnou disciplínou a integráciou. Požadovaná hlbšia integrácia finančnej regulácie, fiškálnej a hospodárskej politiky a zodpovedajúce nástroje sa musia spájať s primeranou politickou integráciou, pričom musí byť zabezpečená demokratická legitímnosť a zodpovednosť.

  Komisia zriadi skupinu expertov, aby hlbšie analyzovala možné výhody, riziká, požiadavky a prekážky, pokiaľ ide o čiastočnú náhradu vnútroštátnych emisií dlhopisov prostredníctvom spoločnej emisie v podobe fondu splatenia dlhu a eurobondov. Skupina bude mať za úlohu dôkladne posúdiť, aké by mohli byť ich charakteristiky z hľadiska právnych predpisov, finančnej architektúry a nevyhnutného doplnkového hospodárskeho a rozpočtového rámca. Bude potrebné posúdiť predovšetkým demokratickú zodpovednosť.

  Skupina vezme do úvahy prebiehajúcu reformu európskej správy ekonomických a rozpočtových záležitostí a posúdi v tejto súvislosti pridanú hodnotu takýchto nástrojov. Osobitnú pozornosť venuje skupina nedávnym a stále prebiehajúcim reformám, ako je vykonávanie balíka dvoch legislatívnych návrhov, Európsky mechanizmus pre stabilitu a všetky ostatné relevantné nástroje.

  Vo svojej analýze skupine venuje osobitnú pozornosť udržateľnosti verejných financií, zamedzovaniu morálneho hazardu, ako aj iným dôležitým otázkam, ako je finančná stabilita, finančná integrácia a transfer menovej politiky.

  Členmi skupiny budú odborníci v oblasti práva a ekonómie, verejných financií, finančných trhov a riadenia štátneho dlhu. Skupina bude vyzvaná, aby svoju záverečnú správu predložila Komisii najneskôr v marci 2014. Komisia správu posúdi a v prípade potreby ešte pred vypršaním svojho mandátu predloží príslušné návrhy.

 • Skúmanie ďalších možností v rámci preventívnej časti Paktu stability a rastu, ako zosúladiť za určitých podmienok neopakujúce sa programy verejných investícií s preukázaným vplyvom na udržateľnosť verejných financií, ako to urobili členské štáty pri posudzovaní svojich programov stability a konvergenčných programov, sa uskutoční na jar až v lete 2013 v súvislosti so zverejnením oznámenia o harmonograme konvergencie k strednodobému cieľu.

 • Po rozhodnutí o ďalšom viacročnom finančnom rámci pre EÚ a pred koncom roka 2013 Komisia predloží nasledujúce návrhy na doplnenie súčasného rámca pre správu ekonomických záležitostí: i) opatrenia na zabezpečenie väčšej predbežnej koordinácie hlavných reformných projektov a ii) vytvorenie „nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti“ s cieľom zabezpečiť finančnú podporu na včasné vykonávanie štrukturálnych reforiem na posilnenie udržateľného rastu. Tento nový systém, ktorý je plne v súlade s metódou Spoločenstva, by bol postavený na súčasných postupoch EÚ v oblasti dohľadu. Spájal by hlbšiu integráciu hospodárskej politiky s finančnou podporou, a tým by sa rešpektovala zásada kombinovať kroky nasmerované k väčšej zodpovednosti a hospodárskej disciplíne s väčšou solidaritou. Bol by zameraný najmä na zvýšenie schopnosti členského štátu absorbovať asymetrické šoky. Tento nástroj by slúžil ako počiatočná fáza k vytvoreniu silnejšej fiškálnej kapacity.

 • Okrem toho sa Komisia zaväzuje, že rýchlo a komplexne nadviaže na: i) svoj akčný plán na posilnenie boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom, najmä pokiaľ ide o revíziu smerníc uvedených v akčnom pláne, ako aj na ii) opatrenia a návrhy, ktoré Komisia oznámila v súvislosti s balíkom opatrení v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky na rok 2012.

 • Po prijatí jednotného mechanizmu dohľadu bude predložený návrh na jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií, podľa ktorého sa bude riadiť reštrukturalizácia bánk a riešenie krízových situácií bánk v rámci členských štátov, ktoré sú v bankovej únii.

 • Do konca roku 2013 bude podľa článku 138 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ predložený návrh na vytvorenie jednotnej pozície s cieľom dosiahnuť štatút pozorovateľa a následne návrh na jedno zastúpenie pre eurozónu vo výkonnej rade MMF.

V nadväznosti na krátkodobé kroky zverejnené v koncepcii Komisie, ktoré sa môžu realizovať prostredníctvom sekundárnych právnych predpisov, sa Komisia zaviazala predložiť konkrétne predstavy o zmene zmluvy v dostatočnom predstihu na uskutočnenie diskusie pred budúcimi voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2014 s cieľom určiť právny základ pre zamýšľané opatrenia plánované v strednodobom horizonte, kde sa predpokladá vytvorenie rámca na výrazné posilnenie hospodárskeho a rozpočtového dohľadu a kontroly, ďalší rozvoj európskej fiškálnej kapacity s podporou solidarity a implementácia udržateľného rastu s posilnením štrukturálnych reforiem, ako aj hlbšia integrácia rozhodovania v politických oblastiach – napr. v oblasti daní a trhu práce – ako dôležitý nástroj solidarity.


Side Bar