Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, 20 lutego 2013 r.

Wspólne oświadczenie przewodniczącego José Manuela Barroso i wiceprzewodniczącego Olliego Rehna w związku z osiągniętym dzisiaj trójstronnym porozumieniem w sprawie dwupaku dotyczącego zarządzania gospodarczego w strefie euro

Po przyjęciu aktów ustawodawczych zaproponowanych przez nią w ramach dwupaku Komisja zamierza podjąć w krótkim okresie środki na rzecz pogłębionej i rzeczywistej Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), które zostały określone w planie działania. W perspektywie krótkoterminowej (w ciągu 6-12 miesięcy) powzięte zostaną m.in. opisane poniżej kroki.

 • W planie działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej UGW Komisja uznała, że w perspektywie średnioterminowej elementami pogłębionej i rzeczywistej UGW mogłyby być fundusz amortyzacji zadłużenia oraz bony skarbowe strefy euro, o ile podlegałyby one pewnym rygorystycznym warunkom. Nadrzędną zasadą byłby wymóg, aby wszelkim środkom prowadzącym do większego dzielenia się ryzykiem towarzyszyło wzmocnienie dyscypliny budżetowej i integracji fiskalnej. Wymaganej pogłębionej integracji regulacji sektora finansowego, polityki budżetowej i gospodarczej oraz odpowiednich instrumentów musi towarzyszyć proporcjonalna integracja polityczna, zapewniająca demokratyczną legitymację i rozliczalność.

  Komisja powoła grupę ekspertów, która zajmie się pogłębioną analizą ewentualnych korzyści, zagrożeń, wymogów i przeszkód związanych z częściowym zastąpieniem krajowej emisji długu emisją wspólną – za pomocą funduszu amortyzacji zadłużenia i bonów skarbowych strefy euro. Zadaniem tej grupy będzie przeprowadzenie szczegółowej analizy tego, jakie mogą być cechy tych instrumentów, jeżeli chodzi o przepisy prawne, architekturę finansową oraz niezbędne uzupełniające ramy gospodarcze i budżetowe. W centrum tej analizy znajdzie się kwestia demokratycznej odpowiedzialności.

  Grupa uwzględni przeprowadzaną obecnie reformę europejskiego systemu zarządzania gospodarczo–budżetowego i oceni, jaką wartość dodaną instrumenty te mogą wnieść w jej kontekście. Grupa zwróci szczególną uwagę na niedawne reformy, zarówno zakończone, jak i nadal wprowadzane, takie jak wdrożenie dwupaku, Europejskiego Mechanizmu Stabilności i innych odpowiednich instrumentów.

  Przeprowadzając analizę, grupa zwróci szczególną uwagę na stabilność finansów publicznych, zapobieganie pokusie nadużycia oraz na inne kluczowe zagadnienia, takie jak stabilność finansowa, integracja finansowa i transmisja polityki pieniężnej.

  W skład grupy wejdą eksperci z dziedziny prawa i ekonomii, finansów publicznych, rynków finansowych oraz zarządzania długiem państwowym. Grupa zostanie poproszona o przedstawienie Komisji ostatecznego sprawozdania nie później niż w marcu 2014 r. Komisja oceni sprawozdanie grupy i, w razie potrzeby, przedstawi odpowiednie wnioski przed końcem swojego mandatu.

 • Zbadanie ewentualnych rozwiązań dostępnych w ramach funkcji zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu umożliwiających dopuszczenie – pod pewnymi warunkami – jednorazowych programów inwestycji publicznych, mających potwierdzony wpływ na stabilność finansów publicznych, przy ocenie programów stabilności i programów konwergencji przedstawianych przez państwa członkowskie; badanie to zostanie przeprowadzone w połowie 2013 r. w związku z publikacją komunikatu Komisji na temat harmonogramu konwergencji prowadzącej do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego;

 • Po podjęciu decyzji w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych dla UE i jeszcze przed końcem 2013 r. Komisja przedstawi następujące propozycje uzupełniające istniejące ramy zarządzania gospodarczego: (i) środki mające na celu zapewnienie ściślejszej koordynacji ex ante głównych projektów reform oraz (ii) utworzenie „instrumentu na rzecz konwergencji i konkurencyjności” zapewniającego finansowe wsparcie terminowego wdrożenia reform strukturalnych sprzyjających trwałemu wzrostowi gospodarczemu. Ten nowy system, w pełni zgodny z metodą wspólnotową, opierałby się na istniejących unijnych procedurach nadzoru. Łączyłby on ściślejszą integrację polityki gospodarczej ze wsparciem finansowym, a tym samym respektowałby zasadę, zgodnie z którą działania w kierunku większej odpowiedzialności i dyscypliny gospodarczej łączą się z rosnącą solidarnością. System ten zmierzałby w szczególności do zwiększenia zdolności państw członkowskich do absorpcji asymetrycznych wstrząsów. Stosowanie tego instrumentu stanowiłoby wstępny etap prowadzący do ustanowienia silniejszego mechanizmu zdolności fiskalnej.

 • Komisja zobowiązuje się ponadto do podjęcia szybkich i kompleksowych działań następczych w związku z: (i) jej planem działań mającym na celu skuteczniejsze zwalczanie oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania, w szczególności pod kątem zmiany dyrektyw wskazanych w planie działania, oraz (ii) środkami i propozycjami zapowiedzianymi przez Komisję w pakiecie dotyczącym obszaru zatrudnienia i polityki społecznej z 2012 r.

 • Po przyjęciu jednolitego mechanizmu nadzorczego Komisja przedstawi wniosek dotyczący jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, który będzie stosowany w państwach członkowskich uczestniczących w unii bankowej.

 • Przed końcem 2013 r. Komisja przedstawi wniosek na mocy art. 138 ust. 2 TFUE w celu ustalenia jednolitego stanowiska w sprawie uzyskania przez strefę euro statusu obserwatora w Radzie Wykonawczej MFW, a następnie członkostwa.

Opierając się na krótkoterminowych środkach ogłoszonych w jej planie działania, które mogą zostać wprowadzone na mocy prawa wtórnego, Komisja zobowiązała się przedstawić jasne koncepcje dotyczące zmian traktatowych odpowiednio wcześnie, tak aby umożliwić ich przedyskutowanie przed kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w 2014 r., z myślą o określeniu podstawy prawnej działań przewidywanych w perspektywie średnioterminowej, obejmujących wprowadzenie znacznie wzmocnionych ram nadzoru gospodarczego i budżetowego oraz kontroli gospodarczej i budżetowej, dalszy rozwój europejskiego mechanizmu zdolności fiskalnej wzmacniającego solidarność oraz ułatwiającego wdrożenie reform strukturalnych sprzyjających trwałemu wzrostowi gospodarczemu, a także pogłębioną integrację podejmowania decyzji w takich obszarach polityki jak opodatkowanie i rynki pracy, jako ważny instrument solidarności.


Side Bar