Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 20 februari 2013

Gezamenlijke verklaring door voorzitter Barroso en vicevoorzitter Rehn naar aanleiding van het akkoord van de trialoog van vandaag betreffende de two-pack-wetgeving inzake de economische governance in de eurozone

Zodra de door de Commissie voorgestelde wetgeving betreffende de twopack is aangenomen, is de Commissie voornemens op korte termijn stappen te zetten naar een hechte EMU als geschetst in de Blauwdruk. De stappen op korte termijn (6 à 12 maanden) omvatten:

 • In haar Blauwdruk voor een hechte EMU was de Commissie van oordeel dat op middellange termijn een aflossingsfonds en eurobills onder bepaalde strenge voorwaarden mogelijke elementen van een diepe en echte EMU konden zijn. Het leidende beginsel zou zijn dat alle stappen naar het verder gemeenschappelijk maken van het risico hand in hand moeten gaan met grotere budgettaire discipline en integratie. De vereiste diepere integratie van de financiële regelgeving, het budgettair en economisch beleid en de overeenkomstige instrumenten moeten van evenredige politieke integratie en democratische legitimiteit vergezeld gaan en verantwoordingsplicht garanderen.

  De Commissie zal een Deskundigengroep oprichten om de analyse te verdiepen betreffende de mogelijke voordelen, risico's, vereisten en belemmeringen van de gedeeltelijke vervanging van de nationale uitgifte van schuld door de gezamenlijke uitgifte in de vorm van een aflossingsfonds en eurobills. De Groep zal tot taak hebben grondig te beoordelen wat de kenmerken ervan kunnen zijn in termen van juridische bepalingen, financiële architectuur en het noodzakelijke aanvullende economische en budgettaire kader. Democratische verantwoordingsplicht wordt een centrale kwestie om in overweging te nemen.

  De Groep zal rekening houden met de aan de gang zijnde hervorming van de Europese economische en budgettaire governance en zal de toegevoegde waarde van dergelijke instrumenten in deze context beoordelen. De Groep zal bijzondere aandacht schenken aan recente en aan de gang zijnde hervormingen, zoals de uitvoering van het twopack, het ESM en alle andere relevante instrumenten.

  In zijn analyse zal de Groep bijzondere aandacht schenken aan de houdbaarheid van de publieke financiën, het vermijden van moreel risico alsook aan andere centrale kwesties, zoals financiële stabiliteit, financiële integratie en doorwerking van het monetaire beleid.

  De leden van de Groep zullen deskundigen zijn op het gebied van recht en economie, publieke financiën, financiële markten en overheidsschuldbeheer. De Groep zal worden uitgenodigd uiterlijk maart 2014 zijn eindrapport aan de

  Commissie te presenteren. De Commissie zal het rapport beoordelen en in voorkomend geval voorstellen doen vóór het einde van zijn mandaat.

  Een verkenning van verdere manieren binnen het preventief deel van het stabiliteits- en groeipact om onder bepaalde voorwaarden te voorzien in de niet-terugkerende, publieke investeringsprogramma's met een bewezen impact op de houdbaarheid van de publieke financiën die de lidstaten bij de beoordeling van hun stabiliteits- en convergentieprogramma hebben opgesteld; deze zal in de lente-zomer 2013 plaatsvinden in de context van de publicatie van haar mededeling inzake de kalender voor convergentie naar de middellangetermijndoelstelling toe.

 • Na het besluit betreffende het volgende meerjarig financieel kader voor de EU en vóór het einde van 2013 zal de Commissie de volgende voorstellen indienen om het bestaande kader voor economische governance aan te vullen: i) maatregelen om grotere voorafgaande coördinatie van belangrijke hervormingsprojecten te garanderen en ii) de instelling van een "instrument voor convergentie en concurrentievermogen" om financiële steun te verlenen voor de tijdige uitvoering van duurzame groei verbeterende structurele hervormingen. Dit nieuwe systeem zou, volledig in overeenstemming met de communautaire methode, voortbouwen op de bestaande EU-toezichtsprocedures. Het zou een combinatie zijn van diepere integratie van het economische beleid met financiële ondersteuning, en hiermee het beginsel respecteren volgens hetwelk stappen naar meer verantwoordelijkheid en economische discipline met meer solidariteit worden gecombineerd. Het zou er met name toe strekken de capaciteit van een lidstaat om asymmetrische schokken op te vangen te verbeteren. Dit instrument zou dienstdoen als de initiële fase naar de totstandbrenging van een sterkere budgettaire capaciteit.

 • Voorts zegt de Commissie toe op snelle en omvattende wijze een follow-up te zullen geven: i) aan haar actieplan om de strijd tegen belastingfraude en belastingontwijking te versterken, met name met het oog op de herziening van de in het actieplan bepaalde richtsnoeren; ii) aan de maatregelen en voorstellen die zij betreffende haar pakket van 2012 voor het werkgelegenheids- en sociaal beleid heeft aangekondigd.

 • Na de aanneming van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme, de indiening van een voorstel voor een Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme, dat belast zou zijn met de herstructurering en afwikkeling van banken binnen de lidstaten die aan de Bankenunie deelnemen.

 • Voor het einde van 2013, de indiening van een voorstel uit hoofde van artikel 138, lid 2, VWEU om een gezamenlijk standpunt vast te stellen teneinde een waarnemersstatus te verwerven van de eurozone in de executive board van het IMF, en vervolgens voor een gemeenschappelijke zetel.

Voortbouwend op de in de Blauwdruk aangekondigde kortetermijnstappen die bij secundaire wetgeving kunnen worden verwezenlijkt, zegt de Commissie toe voor de volgende verkiezingen van het Europees Parlement in 2014 tijdig expliciete ideeën voor Verdragswijzigingen te zullen indienen voor een debat met het oog op het vaststellen van de wetgevingsbasis voor de op middellange termijn beoogde stappen, die voorziet in de instelling van een substantieel versterkt economisch en budgettair toezichts- en controlekader, een verder ontwikkelde Europese budgettaire capaciteit ter ondersteuning van solidariteit en de uitvoering van duurzame groei verbeterende structurele hervormingen alsook de diepere integratie van de besluitvorming op beleidsgebieden als fiscaliteit en arbeidsmarkten als belangrijk solidariteitsinstrument.


Side Bar