Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

MEMO

Briuselis, 2013 m. vasario 20 d.

Komisijos Pirmininko J. M. Barroso ir pirmininko pavaduotojo O. Rehno bendras pranešimas apie šiandien pasiektą trišalį susitarimą dėl dviejų ekonomikos valdymo euro zonoje dokumentų rinkinio

Kai Komisijos pasiūlyti dviejų dokumentų rinkinio teisės aktai bus priimti, Komisija, kaip numatyta projekte, artimiausiu metu ketina imtis stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) kūrimo veiksmų. Trumpojo laikotarpio (6–12 mėn.) veiksmai:

 • Siūlydama stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos projektą Komisija teigė, kad vidutiniu laikotarpiu taikant tam tikras griežtas sąlygas stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos dalimi galėtų tapti skolos grąžinimo fondas ir euro vekseliai. Būtų laikomasi pagrindinio principo, kad visi tolesnės rizikos pasidalijimo veiksmai turi būti derinami su didesne fiskaline drausme ir integracija. Būtina stipresnė finansų sektoriaus reguliavimo, fiskalinės ir ekonominės politikos ir atitinkamų priemonių integracija turi būti įgyvendinama kartu užtikrinant atitinkamą politinę integraciją, demokratinį teisėtumą ir atskaitomybę.

  Komisija įsteigs ekspertų grupę, kuri išsamiau analizuos galimą naudą, pavojus, reikalavimus ir kliūtis, susijusius su nacionalinės skolos vertybinių popierių emisijos dalies pakeitimu bendra emisija sukuriant skolos grąžinimo fondą ir išleidžiant euro vekselius. Grupei bus pavesta nuodugniai įvertinti galimus šio proceso ypatumus, atsižvelgiant į teisines nuostatas, finansinę struktūrą ir reikiamą papildomą ekonominę ir biudžeto sistemą. Vienas iš pagrindinių svarstomų klausimų bus demokratinė atskaitomybė.

  Grupė atsižvelgs į vykdomą Europos ekonomikos ir biudžeto valdymo pertvarką ir įvertins tokių priemonių papildomą naudą šiame kontekste. Ypač daug dėmesio grupė skirs tokioms neseniai įvykdytoms ir dar vykdomoms reformoms kaip dviejų dokumentų rinkinio įgyvendinimas, Europos stabilumo mechanizmas ir kitos susijusios priemonės.

  Analizuodama padėtį grupė ypač atsižvelgs į viešųjų finansų tvarumą ir neatsakingo elgesio prevenciją, taip pat į kitus esminius dalykus, t. y. finansinį stabilumą, finansinę integraciją ir pinigų politikos poveikį.

  Grupę sudarys teisės ir ekonomikos, viešųjų finansų, finansų rinkų ir valstybės skolos valdymo ekspertai. Grupės bus prašoma galutinę ataskaitą Komisijai pateikti ne vėliau kaip 2014 m. kovo mėn. Komisija ataskaitą įvertins ir, jei reikės, iki savo įgaliojimų pabaigos pateiks pasiūlymų.

 • Bus išnagrinėti kiti būdai, kaip pagal Stabilumo ir augimo pakto prevencinę dalį tam tikromis sąlygomis vertinant valstybių narių stabilumo ir konvergencijos programas atsižvelgti į vienkartines viešųjų investicijų programas, kurių poveikis viešųjų finansų tvarumui įrodytas. Tai bus atlikta 2013 m. pavasarį ir vasarą, kai bus skelbiamas Komisijos komunikatas dėl konvergencijos, siekiant vidutinės trukmės tikslo, tvarkaraščio.

 • Priėmus sprendimą dėl kitos ES daugiametės finansinės programos, iki 2013 m. pabaigos Komisija pateiks šiuos pasiūlymus, kuriais bus papildyta dabartinė ekonomikos valdymo sistema: i) priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti glaudesnį esminių reformos projektų ex ante koordinavimą, ir ii) nauja konvergencijos ir konkurencingumo priemonė, kuria teikiama finansinė parama, kad būtų laiku įgyvendinamos tvarios augimą skatinančios struktūrinės reformos. Ši nauja, visiškai Bendrijos metodą atitinkanti sistema būtų pagrįsta esamomis ES priežiūros procedūromis. Pagal šią sistemą ekonominė politika būtų labiau derinama su finansine parama ir būtų laikomasi didesnės atsakomybės ir ekonominės drausmės skatinimo veiksmų derinimo su didesniu solidarumu principo. Visų pirma būtų siekiama didinti valstybių narių ekonomikos atsparumą asimetriniams sukrėtimams. Ši priemonė būtų pradinis stipresnio fiskalinio pajėgumo kūrimo etapas.

 • Be to, Komisija įsipareigoja sparčiai ir visapusiškai tęsti: i) savo kovos su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimą ir visų pirma persvarstyti veiksmų plane nurodytas direktyvas; ii) priemonių ir pasiūlymų, kuriuos Komisija paskelbė 2012 m. užimtumo ir socialinės politikos dokumentų rinkinyje, įgyvendinimą.

 • Priėmus bendrą priežiūros mechanizmą Komisija pateiks pasiūlymą dėl bendro bankų pertvarkymo mechanizmo, kurio tikslas – restruktūrizuoti ir pertvarkyti bankų sąjungoje dalyvaujančių valstybių narių bankus.

 • Iki 2013 m. pabaigos Komisija pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 138 straipsnio 2 dalį pateiks pasiūlymą dėl bendros pozicijos siekiant euro zonos stebėtojo statuso TVF vykdomojoje valdyboje, o vėliau – vienos bendros atstovo vietos.

Papildydama projekte skelbtus trumpojo laikotarpio veiksmus, kurie gali būti įgyvendinti antrinės teisės aktais, Komisija įsipareigoja laiku pateikti aiškių idėjų dėl Sutarties pakeitimų diskusijoms iki kitų Europos Parlamento rinkimų, vyksiančių 2014 m., kad būtų nustatytas teisinis pagrindas vidutinio laikotarpio veiksmams, kai numatoma sukurti gerokai stipresnę ekonominės ir biudžeto priežiūros bei kontrolės sistemą, toliau didinti Europos fiskalinius pajėgumus, kuriais skatinamas solidarumas, įgyvendinti tvarų augimą skatinančias struktūrines reformas ir kaip svarbią solidarumo priemonę didinti sprendimų priėmimo integraciją tokiose srityse kaip mokesčių ir darbo rinkos politika.


Side Bar