Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK

Brüsszel, 2013. február 20.

Barroso elnök és Rehn alelnök együttes nyilatkozata az euróövezet második gazdasági kormányzási csomagjáról szóló mai háromoldalú megállapodás alkalmából

A Bizottság a második gazdasági kormányzási csomagról szóló, általa előterjesztett jogalkotási javaslat elfogadása után a szoros és valódi gazdasági és monetáris unió (GMU) felé mutató rövid távú lépéseket kíván tenni a tervezetben felvázoltaknak megfelelően. A rövid távú lépések (6-tól 12 hónapig) az alábbiakat foglalják magukban:

 • A Bizottság „A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezete” című közleményében kifejtette, hogy egy adósságtörlesztési alap, valamint az eurókötvények középtávon a szoros és valódi GMU elemei lehetnek, bizonyos szigorú feltételek betartása mellett. A vezérelv az lenne, hogy a kölcsönös kockázatvállalás irányába tett további lépéseknek nagyobb költségvetési fegyelemmel és integrációval kell együtt járniuk. A pénzügyi szabályozás, a költségvetési és gazdaságpolitika, valamint a megfelelő eszközök mélyebb integrációját ezzel arányos politikai integrációnak kell kísérnie, amely biztosítja a demokratikus legitimációt és az elszámoltathatóságot.

  A Bizottság szakértői csoportot fog létrehozni, amelynek alaposabb elemzést kell készítenie a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nemzeti kibocsátásának egy adósságtörlesztési alap és eurókötvények által történő részleges helyettesítésével összefüggő lehetséges előnyökről, kockázatokról, előfeltételekről és akadályokról. A csoportnak alaposan fel kell mérnie, hogy az adósságtörlesztési alap és az eurókötvények bevezetése milyen jellegű jogi rendelkezések, pénzügyi struktúra és szükséges kiegészítő gazdasági és költségvetési keret alkalmazásával valósítható meg. A demokratikus elszámoltathatóságot központi kérdésként fogják kezelni.

  A csoport figyelembe veszi az európai gazdasági és költségvetési kormányzás folyamatban levő reformját, és ebben az összefüggésben megállapítja az említett eszközök által képviselt hozzáadott értéket. A csoport különös figyelmet fordít a közelmúltbeli, illetve folyamatban levő reformokra, például a második gazdasági kormányzási csomag, az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) és egyéb releváns eszközök végrehajtására.

  Elemzésében kiemelt figyelmet fog fordítani a költségvetés fenntarthatóságára, az erkölcsi kockázat elkerülésére és további lényeges kérdésekre, mint például a pénzügyi stabilitás, a pénzügyi integráció és a monetáris transzmisszió.

  A csoport jogi, közgazdasági, költségvetési, pénzügyi piaci és államadósság-kezelési szakértőkből fog állni. A csoportot felkérik, hogy zárójelentését legkésőbb 2014 márciusáig terjessze a Bizottság elé. A Bizottság értékeli a jelentést, és adott esetben még mandátumának lejárta előtt javaslatokat dolgoz ki.

 • A Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ága keretében további lehetőségek feltérképezése a tagállamok nem rendszeres, a költségvetés fenntarthatóságát bizonyítottan jótékonyan befolyásoló, állami beruházási programjainak meghatározott feltételek melletti figyelembe vételére a stabilitási és konvergenciaprogramjaik értékelése során; erre 2013 tavasza, illetve nyara folyamán kerül sor, a középtávú célkitűzés megvalósításának menetrendjéről szóló közlemény közzététele kapcsán.

 • Az EU soron következő többéves pénzügyi keretére vonatkozó döntés meghozatala után és még 2013 vége előtt a Bizottság a következő javaslatokat fogja előterjeszteni a gazdasági kormányzás meglévő keretének kiegészítése céljából: i. a nagy horderejű reformprojektek jobb előzetes koordinációját biztosító intézkedések bevezetése, valamint ii. egy „konvergencia- és versenyképességi eszköz” létrehozása, amely pénzügyi támogatást nyújt a fenntartható növekedést előmozdító strukturális reformok időben történő végrehajtásához. Ez, a közösségi módszerrel teljes mértékben összhangban álló, új rendszer a meglévő uniós felügyeleti eljárásokra épülne. A szorosabb gazdaságpolitikai integrációt pénzügyi támogatással kapcsolná össze, ezáltal tiszteletben tartva azt az elvet, amely szerint a fokozott felelősség és gazdasági fegyelem irányába tett lépések nagyobb szolidaritással párosulnak. Konkrétan arra irányulna, hogy javítsa a tagállamok kapacitását az aszimmetrikus sokkok feldolgozására. Ez az eszköz jelentené a közös fiskális rendszer megszilárdításának kezdeti szakaszát.

 • Emellett a Bizottság kötelezettséget vállal az alábbiak haladéktalan és átfogó nyomon követésére: i. az adócsalás és adóelkerülés elleni küzdelem megerősítését célzó bizottsági cselekvési terv, különösen a cselekvési tervben meghatározott irányelvek felülvizsgálata tekintetében, valamint ii. a Bizottság által bejelentett intézkedések és javaslatok a 2012-es foglalkoztatási és szociálpolitikai csomag keretében.

 • Az egységes felügyeleti mechanizmus elfogadását követően az egységes szanálási mechanizmusról szóló javaslat előterjesztése, amely a bankunióban részt vevő tagállamokban működő bankok átszervezésére és szanálására irányulna.

 • 2013 végéig az EUMSZ 138. cikkének (2) bekezdése értelmében egy egységes álláspont kialakítását célzó javaslat előterjesztése annak érdekében, hogy az euróövezet megfigyelői státuszhoz, majd önálló képviselethez jusson az IMF ügyvezető igazgatóságában.

A tervezetben bejelentett, másodlagos jogszabályok által megvalósítható, rövid távú intézkedésekre alapozva a Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy időben előterjeszti a Szerződés módosítására vonatkozó konkrét elképzeléseit, hogy megvitatásukra még a következő, 2014-es európai parlamenti választások előtt sor kerülhessen. Így kívánja lefektetni a jogszabályi alapját a középtávon megvalósítandó intézkedéseknek, amelyek magukban foglalják a gazdasági és költségvetési felügyelet, illetve ellenőrzés lényegesen megerősített keretének létrehozását, a szolidaritást támogató európai közös fiskális rendszer továbbfejlesztését, a fenntartható növekedést elősegítő strukturális reformok megvalósítását, valamint fontos szolidaritási eszközként a döntéshozatal mélyebb integrációját többek között az adózás és a munkaerőpiac szakpolitika területein.


Side Bar