Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 20. helmikuuta 2013

José Manuel Barroson ja Olli Rehnin yhteinen julkilausuma EU:n budjettikurisopimuksen johdosta

Kun komission esittämä lainsäädäntöpaketti euroalueen valvonnan tiukentamisesta on hyväksytty, komissio alkaa seuraavaksi valmistella lyhyen aikavälin (6–12 kuukautta) toimia, jotka se esitti hahmotelmassaan aidon ja tiiviin talous- ja rahaliiton luomiseksi:

 • Hahmotelman mukaan velanlunastusrahasto ja euroalueen velkakirjat voisivat tietyin tiukoin edellytyksin olla osa tiivistä ja aitoa talous- ja rahaliittoa keskipitkällä aikavälillä. Perusperiaatteena olisi se, että toimenpiteet, joilla lisätään yhteisen vastuun ottamista riskistä, on yhdistettävä entistä kurinalaisempaan finanssipolitiikkaan ja tiiviimpään integraatioon. Tarvittavaa rahoitusalan sääntelyn, finanssi- ja talouspolitiikan ja muiden välineiden entistä suurempaa yhtenäistämistä on tuettava oikeasuhteisella poliittisella integraatiolla, jolla varmistetaan demokraattinen legitiimiys ja vastuuvelvollisuus.

  Komissio aikoo perustaa asiantuntijaryhmän tarkastelemaan syvällisemmin niitä hyötyjä, riskejä, vaatimuksia ja esteitä, jotka aiheutuvat siitä, että velkapapereiden kansallinen liikkeeseenlasku korvataan osittain yhteisellä liikkeeseenlaskulla eli velanlunastusrahastolla ja eurovelkakirjoilla. Asiantuntijaryhmän tehtävänä on arvioida perusteellisesti, millaista lainsäädäntöä ja rahoitusarkkitehtuuria sekä täydentävää talous- ja budjettikehystä ne tarvitsevat. Yksi keskeinen tarkastelukohde on demokraattinen vastuu.

  Asiantuntijaryhmä arvioi näistä välineistä Euroopan talous- ja budjettihallinnon uudistamisen yhteydessä saatavaa lisäarvoa. Se kiinnittää erityistä huomiota viimeaikaisiin ja meneillään oleviin uudistuksiin kuten budjettikuripaketin, Euroopan vakausmekanismin ja muiden olennaisten välineiden täytäntöönpanoon.

  Ryhmä tarkastelee erityisesti julkisen talouden kestävyyttä, keinoja moraalikadon välttämiseksi ja muita keskeisiä kysymyksiä, kuten rahoitusvakautta, finanssimarkkinoiden yhdentymistä ja rahapolitiikan välittymistä.

  Ryhmän jäsenet ovat oikeustieteen, taloustieteen, julkisen talouden, rahoitusmarkkinoiden ja valtionvelan hoidon asiantuntijoita. Ryhmän on määrä esittää loppuraporttinsa komissiolle maaliskuuhun 2014 mennessä. Komissio arvioi raporttia ja tekee tarvittaessa ehdotuksia ennen toimikautensa päättymistä.

 • On tutkittava, voitaisiinko vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevien säännösten puitteissa hyödyntää edelleen (tietyin edellytyksin) kertaluonteisia julkisia investointiohjelmia, joita jäsenvaltiot ovat laatineet vakaus- ja lähentymisohjelmiaan arvioinnin yhteydessä ja joilla on todistetusti vaikutusta julkisen talouden kestävyyteen. Tätä kysymystä tarkastellaan kevätkesällä 2013 julkistettavassa keskipitkän aikavälin tavoitteen lähentymisaikataulua koskevassa komission tiedonannossa.

 • EU:n seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevan päätöksen jälkeen ja ennen vuoden 2013 päättymistä komissio esittää nykyistä talouden ohjausjärjestelmän kehystä täydentäviä ehdotuksia (i) toimenpiteistä, joilla varmistetaan merkittävien uudistushankkeiden entistä parempi etukäteiskoordinointi, ja (ii) ”lähentymis- ja kilpailukykyvälineestä”, jolla annetaan taloudellista tukea rakenteellisia uudistuksia edistävän kestävän kasvun oikea-aikaiselle toteuttamiselle. Uusi järjestelmä perustuisi nykyisiin EU:n valvontamenettelyihin. Tarkoituksena olisi yhdistää talouspolitiikan integraatio rahoitustukeen noudattaen periaatetta, jonka mukaan vastuun ja talouskurin lisäämistä koskevat toimet on yhdistettävä solidaarisuuden lisäämiseen. Tavoitteena olisi erityisesti parantaa yksittäisten jäsenvaltioiden valmiutta selviytyä epäsymmetrisistä häiriöistä. Tämä olisi ensimmäinen vaihe EU:n rahoituskapasiteetin vahvistamisessa.

 • Lisäksi komissio sitoutuu toteuttamaan nopeasti ja kattavasti seuraavat jatkotoimet: (i) toimintasuunnitelma, jolla tehostetaan veropetosten ja veronkierron torjuntaa erityisesti tarkistamalla alan direktiivejä, ja (ii) toimenpiteet ja ehdotukset, joista komissio ilmoitti työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa koskevassa vuoden 2012 paketissaan.

 • Yhteisen valvontamekanismin hyväksymisen jälkeen tehdään ehdotus yhteisestä kriisinratkaisumekanismista, jonka avulla voitaisiin järjestellä pankkeja uudelleen ja ratkaista pankkikriisejä pankkiunioniin osallistuvissa jäsenvaltioissa.

 • Vuoden 2013 loppuun mennessä tehdään SEUT-sopimuksen 138 artiklan 2 kohdan mukainen ehdotus yhteisestä kannasta ensin tarkkailijan aseman ja sitten yhteisen paikan saamiseksi euroalueelle IMF:n johtokunnassa.

Hahmotelmassa mainitaan lyhyen aikavälin toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa sekundaarilainsäädännöllä. Komissio sitoutuu esittämään näiden toimenpiteiden pohjalta ajatuksia perussopimusmuutoksista hyvissä ajoin, jotta niistä voidaan käydä keskustelua ennen seuraavia, vuonna 2014 järjestettäviä Euroopan parlamentin vaaleja. Tarkoituksena on laatia suunnitelluille keskipitkän aikavälin toimille oikeusperusta, jolla tehostetaan olennaisesti talous- ja finanssipolitiikan valvontakehystä, vahvistetaan EU:n rahoituskapasiteettia ja siten tuetaan solidaarisuutta ja kestävää kasvua edistävien uudistusten täytäntöönpanoa, ja tiivistetään päätöksenteon yhdentymistä mm. vero- ja työvoimapolitiikassa, joilla on myös suuri merkitys solidaarisuuden edistämisessä.


Side Bar