Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2013

Κοινή δήλωση του Προέδρου Barroso και του Αντιπροέδρου Rehn με την ευκαιρία της σημερινής τριμερούς συμφωνίας σχετικά με το «νομοθετικό δίπτυχο» για οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ («two pack»)

Μόλις εγκριθεί η νομοθεσία που πρότεινε η Επιτροπή για το «δίπτυχο», η Επιτροπή προτίθεται να λάβει βραχυπρόθεσμα μέτρα για μια βαθιά και ουσιαστική ΟΝΕ όπως περιγράφεται στο σχέδιο στρατηγικής. Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα (6 έως 12 μήνες) θα περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Στο σχέδιο στρατηγικής της για μια βαθιά και ουσιαστική ΟΝΕ, η Επιτροπή θεωρεί ότι, μεσοπρόθεσμα, ένα ταμείο απόσβεσης του χρέους και ευρωομόλογα θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανά στοιχεία μιας βαθιάς και ουσιαστικής ΟΝΕ υπό ορισμένες αυστηρότατες προϋποθέσεις. Η κατευθυντήρια αρχή θα είναι ότι κάθε μέτρο για τον περαιτέρω επιμερισμό των κινδύνων πρέπει να συμβαδίζει με την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και ολοκλήρωσης. Η απαιτούμενη βαθύτερη ολοκλήρωση του δημοσιονομικού κανονισμού, της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής και των αντίστοιχων μέσων θα πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογη πολιτική ολοκλήρωση, για την εξασφάλιση δημοκρατικής νομιμότητας και λογοδοσίας.

  Η Επιτροπή θα συγκροτήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να εμβαθύνει την ανάλυση των πιθανών πλεονεκτημάτων, κινδύνων, απαιτήσεων και εμποδίων που συνδέονται με τη μερική υποκατάσταση της εθνικής έκδοσης χρεογράφων μέσω κοινής έκδοσης υπό μορφή ταμείου απόσβεσης του χρέους και ευρωομολόγων. Η ομάδα θα έχει ως καθήκον να εξετάζει διεξοδικά ποια θα μπορούσαν να είναι τα χαρακτηριστικά τους από πλευράς νομικών διατάξεων, χρηματοοικονομικής δομής και του αναγκαίου συμπληρωματικού οικονομικού και δημοσιονομικού πλαισίου. Η δημοκρατική λογοδοσία θα είναι ένα κεντρικό θέμα που πρέπει να εξετάζεται.

  Η ομάδα θα λάβει υπόψη την τρέχουσα μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής οικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης και θα εκτιμήσει την προστιθέμενη αξία για τέτοια μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο. Η ομάδα θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις πρόσφατες και τρέχουσες μεταρρυθμίσεις, όπως η εφαρμογή του διπτύχου, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) και κάθε άλλο σχετικό μέσο.

  Στην ανάλυσή της, η ομάδα θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, στην αποφυγή του ηθικού κινδύνου, καθώς και στα άλλα κεντρικά ζητήματα, όπως η δημοσιονομική σταθερότητα, η χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.

  Τα μέλη της ομάδας θα είναι εμπειρογνώμονες στον τομέα του δικαίου και των οικονομικών, των δημόσιων οικονομικών, των χρηματοπιστωτικών αγορών και της διαχείρισης του δημόσιου χρέους. Η ομάδα θα κληθεί να υποβάλει την τελική έκθεσή της στην Επιτροπή το αργότερο τον Μάρτιο του 2014. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την έκθεση και, εάν το κρίνει σκόπιμο, θα υποβάλει προτάσεις πριν από το τέλος της εντολής της.

  Διερεύνηση στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης νέων τρόπων ένταξης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, των μη επαναλαμβανόμενων προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων με αποδεδειγμένο αντίκτυπο στη διατηρησιμότητα των δημοσίων οικονομικών που καθόρισαν τα κράτη μέλη κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων τους σταθερότητας και σύγκλισης. Τούτο θα γίνει την άνοιξη ή το καλοκαίρι του 2013 στο πλαίσιο της δημοσίευσης της ανακοίνωσής της Επιτροπής σχετικά με το χρονοδιάγραμμα σύγκλισης με τον μεσοπρόθεσμο στόχο.

 • Μετά την απόφαση σχετικά με το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την ΕΕ και πριν από το τέλος του 2013, η Επιτροπή θα υποβάλει τις ακόλουθες προτάσεις για να συμπληρώσει το υπάρχον πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης: i) μέτρα για να διασφαλιστεί μεγαλύτερος εκ των προτέρων συντονισμός των σημαντικότερων προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και ii) δημιουργία ενός «μέσου σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας» που θα παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση για την έγκαιρη εφαρμογή της διατηρήσιμης ανάπτυξης που ευνοεί τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό το νέο σύστημα, που είναι πλήρως σύμφωνο με την κοινοτική μέθοδο, θα στηρίζεται στις υπάρχουσες διαδικασίες εποπτείας της ΕΕ. Θα συνδυάζει τη μεγαλύτερη ολοκλήρωση της οικονομικής πολιτικής με τη χρηματοδοτική στήριξη, και με τον τρόπο αυτό θα τηρείται η αρχή σύμφωνα με την οποία τα βήματα προς την ανάληψη περισσότερων ευθυνών και την οικονομική πειθαρχία προβλέπουν μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Θα αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να απορροφούν ασύμμετρες κρίσεις. Το μέσο αυτό θα αποτελέσει την αρχική φάση για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης δημοσιονομικής ικανότητας.

 • Επιπλέον, η Επιτροπή δεσμεύεται να δώσει συνέχεια, με ταχύ και ολοκληρωμένο τρόπο, στα εξής: i) το σχέδιο δράσης της για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, ιδίως με στόχο την επανεξέταση των οδηγιών που αναφέρονται στο σχέδιο δράσης, καθώς και ii) τα μέτρα και τις προτάσεις που έχει αναγγείλει η Επιτροπή στη δέσμη μέτρων του 2012 σχετικά με την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική.

 • Μετά τη σύσταση του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, υποβολή πρότασης για έναν ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης, ο οποίος θα αναλάβει την αναδιάρθρωση και την εξυγίανση των τραπεζών των κρατών μελών που συμμετέχουν στην τραπεζική ένωση.

 • Πριν από το τέλος του 2013, η υποβολή πρότασης δυνάμει του άρθρου 138 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ για την καθιέρωση ενιαίας θέσης για την απόκτηση από τη ζώνη του ευρώ καθεστώτος παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ, και στη συνέχεια ενιαίας έδρας.

Με βάση τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που αναγγέλθηκαν στο σχέδιο στρατηγικής της τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν χάρη στο παράγωγο δίκαιο, η Επιτροπή δεσμεύεται να παρουσιάσει συγκεκριμένες ιδέες για τροποποίηση της Συνθήκης σε εύθετο χρόνο ενόψει συζήτησης που θα διοργανωθεί πριν από τις επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 2014, με στόχο τον καθορισμό της νομοθετικής βάσης για τα προβλεπόμενα μεσοπρόθεσμα μέτρα, δηλ. τη δημιουργία ενισχυμένου πλαισίου οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας και ελέγχου, περισσότερο αναπτυγμένη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ικανότητα για τη στήριξη της αλληλεγγύης και την εφαρμογή της διατηρήσιμης ανάπτυξης που ευνοεί τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και τη βαθύτερη ολοκλήρωση της λήψης αποφάσεων σε τομείς πολιτικής όπως η φορολογία και η αγορά εργασίας ως ένα σημαντικό μέσο αλληλεγγύης.


Side Bar