Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 20. februar 2013

Fælles erklæring fra formand José Manuel Barroso og næstformand Olli Rehn i anledning af den trilogaftale om de såkaldte "two-pack"-forordninger om den økonomiske forvaltning i euroområdet, som er blevet indgået i dag

Så snart Kommissionens forslag til lovgivning om den såkaldte "two-pack" er blevet vedtaget, vil Kommissionen på kort sigt træffe foranstaltninger, der skal fremme en udbygget og egentligt ØMU som beskrevet i den fremlagte plan. De foranstaltninger, som skal træffes på kort sigt (6-12 måneder), omfatter følgende:

 • Kommissionen fastslog i sin plan for en udbygget og egentlig ØMU, at en gældsindfrielsesfond og eurogældsbeviser på mellemlang sigt kan være mulige elementer i en udbygget og egentlig ØMU på visse strenge betingelser. Det overordnede princip vil være, at ethvert skridt hen imod yderligere gensidiggørelse af risici skal gå hånd i hånd med større finanspolitisk disciplin og integration. Den nødvendige større integration af den finansielle regulering, finanspolitikken og den økonomiske politik og de tilsvarende instrumenter skal ledsages af en tilsvarende politisk integration, der sikrer demokratisk legitimitet og ansvarlighed.

  Kommissionen vil nedsætte en ekspertgruppe, der skal foretage en mere dybtgående analyse af de mulige fordele, risici, krav og hindringer i forbindelse med en delvis udskiftning af national udstedelse af gældsbeviser med fælles udstedelse i form af en gældsindfrielsesfond og eurogældsbeviser. Gruppen vil få til opgave at foretage en grundig vurdering af, hvilke karakteristika de skal have med hensyn til lovgivning, finansiel arkitektur og den nødvendige supplerende økonomiske og budgetmæssige ramme. Demokratisk ansvarlighed vil være et centralt spørgsmål, som der skal tages hensyn til.

  Gruppen skal tage højde for den igangværende reform af den europæiske økonomiske og budgetmæssige styring og vurdere merværdien af sådanne instrumenter i denne kontekst. Gruppen skal lægge særlig vægt på nylige og igangværende reformer, såsom gennemførelsen af den såkaldte "two-pack", ESM og andre relevante instrumenter.

  Gruppen skal i sin analyse være særlig opmærksom på den finanspolitiske bæredygtighed, nødvendigheden af at undgå moralsk hasard samt andre vigtige spørgsmål, såsom finansiel stabilitet, finansiel integration og pengepolitisk transmission.

  Gruppen vil blive sammensat af eksperter inden for jura, økonomi, offentlige finanser, finansielle markeder og forvaltning af statsgæld. Den vil blive bedt om at forelægge sin endelige rapport for Kommissionen senest i marts 2014. Kommissionen vil vurdere rapporten og i givet fald fremsætte forslag, inden dens mandat udløber.

 • Det vil blive undersøgt, om der er andre måder, hvorpå man på visse betingelser som led i stabilitets- og vækstpagtens forebyggende element kan tilgodese ekstraordinære offentlige investeringsprogrammer med en dokumenteret effekt på de offentlige finansers bæredygtighed, der gennemføres af medlemsstaterne som led i vurderingen af deres stabilitets- og konvergensprogrammer; dette vil blive gjort i foråret og sommeren 2013 i forbindelse med offentliggørelsen af Kommissionens meddelelse om tidsplanen for konvergens hen imod målet på mellemlang sigt.

 • Kommissionen vil inden udgangen af 2013, når der er truffet afgørelse om den næste flerårige finansielle ramme for EU, fremlægge følgende forslag, der skal supplere den eksisterende ramme for økonomisk styring: i) foranstaltninger, der skal sikre bedre forudgående koordinering af større reformprojekter, og ii) oprettelse af et "instrument for konvergens og konkurrenceevne", der skal yde økonomisk støtte til en hurtig gennemførelse af bæredygtige vækstfremmende strukturreformer. Dette nye system, der er helt i overensstemmelse med fællesskabsmetoden, skal bygge på EU's eksisterende overvågningsprocedurer. Det vil kombinere en yderligere integration af den økonomiske politik med finansiel støtte og dermed overholde princippet om, at skridt hen imod mere ansvar og økonomisk disciplin skal kombineres med større solidaritet. Det vil specielt sigte mod at øge medlemsstaternes evne til at absorbere asymmetriske chok. Dette instrument vil være det første skridt hen imod en øget finanspolitisk kapacitet.

 • Desuden vil Kommissionen hurtigt og grundigt følge op på: i) sin handlingsplan til styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse, navnlig med henblik på revision af de direktiver, som er nævnt i handlingsplanen, og ii) de foranstaltninger og forslag, som Kommissionen bebudede i sin pakke fra 2012 om beskæftigelse og socialpolitik.

 • Efter vedtagelsen af den fælles tilsynsmekanisme vil der blive fremlagt et forslag til en fælles afviklingsmekanisme, som skal varetage omstrukturering og afvikling af banker i de medlemsstater, der deltager i bankunionen.

 • Kommissionen vil inden udgangen af 2013 fremsætte et forslag i medfør af artikel 138, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for at fastlægge en fælles holdning med henblik på at opnå observatørstatus for euroområdet i IMF's bestyrelse og efterfølgende en bestyrelsespost.

Kommissionen vil på grundlag af de kortsigtede foranstaltninger, som er bebudet i dens plan, og som kan gennemføres gennem afledt lovgivning, fremsætte klare idéer til traktatændringer tidligt nok til, at de kan drøftes inden det næste valg til Europa-Parlamentet i 2014, med henblik på at etablere det lovgivningsmæssige grundlag for de foranstaltninger, som skal træffes på mellemlang sigt, herunder skabelsen af en væsentligt styrket ramme for økonomi- og budgettilsyn og -kontrol, en yderligere udviklet europæisk finanspolitisk kapacitet, der understøtter solidaritet, gennemførelsen af bæredygtige vækstfremmende strukturreformer samt en dybere integration af beslutningstagningen på politikområder som beskatning og arbejdsmarkeder, der kan blive et vigtigt solidaritetsinstrument.


Side Bar