Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Brusel 20. února 2013

Společné prohlášení předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa a místopředsedy Oliho Rehna k dnešní třístranné dohodě o balíčku dvou legislativních aktů týkajících se správy ekonomických záležitostí eurozóny

Jakmile budou oba jí navržené právní akty přijaty, hodlá Komise podniknout v krátkém časovém horizontu další kroky k prohloubení skutečné hospodářské a měnové unie (HMU), tak jak nastínila ve svém návrhu. Tyto kroky (v horizontu 6 až 12 měsíců) budou zahrnovat následující opatření:

 • Ve svém návrhu na vytvoření prohloubené a skutečné HMU vychází Komise z toho, že ve střednědobém výhledu by nástrojem takového prohloubení a posílení za určitých přísných podmínek mohly být evropské dluhopisy a fond pro splácení dluhu. Hlavní myšlenkou je, že veškerá opatření směřující k ještě většímu sdílení rizik musí jít ruku v ruce s větší fiskální disciplínou a integrací. Tuto požadovanou hlubší integraci finanční regulace, rozpočtové a hospodářské politiky a odpovídajících nástrojů musí provázet přiměřená politická integrace, jež zajistí demokratickou legitimitu a odpovědnost.

  Komise zřídí expertní skupinu, která se zaměří na hlubší analýzu možných přínosů, rizik, požadavků a překážek spojených s částečným nahrazením dluhopisů vydávaných jednotlivými členskými státy společnými emisemi evropských dluhopisů a fondem pro splácení dluhu. Úkolem skupiny bude pečlivě posoudit jejich možný charakter, pokud jde o právní ustanovení, finanční architekturu a nezbytný doprovodný ekonomický a rozpočtový rámec. Klíčovým faktorem, který bude třeba vzít v potaz, je demokratická odpovědnost.

  Skupina přitom zohlední probíhající reformu správy ekonomických a rozpočtových záležitostí EU a posoudí přidanou hodnotu těchto nástrojů v daném kontextu. Zvláštní pozornost bude věnovat nedávným a právě probíhajícím reformám, jako je provádění balíčku dvou legislativních aktů, Evropský mechanismus stability a další relevantní nástroje.

  Ve své analýze se pak skupina zaměří především na udržitelnost veřejných financí, zabránění morálnímu hazardu a další důležité aspekty, jako jsou finanční stabilita, finanční integrace a přenos měnové politiky.

  Skupinu budou tvořit odborníci v oblasti práva, ekonomie, veřejných financí, finančních trhů a řízení státního dluhu. Nejpozději v březnu 2014 pak předloží Komisi svou závěrečnou zprávu. Komise zprávu posoudí a ještě před vypršením svého mandátu předloží své případné návrhy.

 • V rámci preventivní složky Paktu o stabilitě a růstu budou prozkoumány další možnosti, jak do hodnocení programů stability a konvergenčních programů za určitých podmínek zapracovat vnitrostátní programy jednorázových veřejných investic s prokázaným dopadem na udržitelnost veřejných financí. Tato část proběhne během jara-léta 2013 v rámci zveřejnění sdělení o harmonogramu konvergence směrem ke střednědobému cíli.

 • Jakmile bude rozhodnuto o příštím víceletém finančním rámci EU a nejpozději do konce roku 2013, předloží Komise následující návrhy na doplnění stávajícího rámce pro správu ekonomických záležitostí: i) opatření, jež by zajistila lepší koordinaci hlavních reformních projektů ex ante, a ii) vytvoření „nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost“, jež by finančně podpořil včasnou realizaci strukturálních reforem zaměřených na udržitelný růst. Tento nový systém by zcela v souladu s metodami Společenství vycházel ze stávajících metod dohledu EU. Kombinoval by hlubší integraci hospodářské politiky s finanční podporou, čímž by byla dodržena zásada, podle níž mají být kroky k větší odpovědnosti a hospodářské kázni doprovázeny větší solidaritou, přičemž jeho hlavním cílem by bylo zvýšit schopnost členských států ustát asymetrické šoky. Tento nástroj by představoval první fázi v procesu zavádění silnější fiskální kapacity.

 • Dále se Komise zavazuje rychle a komplexním způsobem navázat na: i) svůj akční plán na posílení boje proti daňovým podvodům a únikům, zejména s ohledem na přezkum směrnic uvedených v akčním plánu, a ii) opatření a návrhy, jež oznámila v souvislosti se svým balíčkem opatření na rok 2012 v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky.

 • Po přijetí jednotného mechanismu dohledu Komise předloží návrh jednotného mechanismu pro řešení problémů bank, jehož úkolem bude restrukturalizace a řešení problémů bank v členských státech, jež jsou součástí bankovní unie.

 • Do konce roku 2013 Komise předloží na základě čl. 138 odst. 2 SFEU návrh na přijetí společného postoje k získání statusu pozorovatele a následně jednoho místa pro eurozónu ve Výkonné radě MMF.

Na základě opatření v krátkodobém horizontu, jež Komise představila ve svém návrhu a jež lze realizovat v podobě sekundárních právních předpisů, se Komise zavazuje, že předloží konkrétní návrhy na změny Smlouvy, a sice tak, aby se stihly projednat ještě před volbami do Evropského parlamentu v roce 2014 a aby byl položen právní základ k opatřením plánovaným ve střednědobém horizontu. Předjímá tak vytvoření značně posíleného rámce ekonomického a rozpočtového dohledu a kontroly, rozvinutější evropskou fiskální kapacitu podporující solidaritu a realizaci strukturálních reforem zaměřených na udržitelný růst, jakož i hlubší integraci rozhodovacích procesů v oblastech jako daňová politika a pracovní trhy, která bude důležitým nástrojem solidarity.


Side Bar