Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel 21 februari 2013

Februaripaketet om överträdelser: de viktigaste besluten

DIGITAL AGENDA

SYSSELSÄTTNING

ENERGI

NÄRINGSLIV

MILJÖ

RÄTTSLIGA FRÅGOR

TRANSPORTER

HÄLSA OCH KONSUMENT

SKATTER OCH TULLAR

AT

1

BE

1

1

3

CY

1

1

DE

1

DK

1

EL

1

1

ES

1

1

FI

1

FR

1

1

HU

1

IE

1

IT

1

LT

1

1

LU

1

NL

1

PL

1

1

1

1

1

PT

1

RO

1

1

SE

1

1

SI

1

UK

1

Europeiska kommissionen vidtar i sitt månatliga paket av överträdelsebeslut rättsliga åtgärder mot EU-länderna när de inte har fullgjort sina skyldigheter enligt EU-rätten. Besluten omfattar många sektorer och syftar till att garantera en riktig tillämpning av EU-rätten till förmån för medborgare och företag.

Kommissionen har idag fattat 151 beslut, däribland 15 motiverade yttranden och 13 hänskjutningar till EU-domstolen, varav 2 med böter. Här sammanfattas de viktigaste besluten.

För mer information om överträdelseförfaranden se MEMO/12/12.

 1. Hänskjutanden till domstolen med böter

 1. Miljö: Kommissionen drar återigen GREKLAND inför domstolen för olagliga avfallsdeponier och yrkar på böter

Europeiska kommissionen väcker återigen talan mot Grekland vid EU-domstolen för att landet inte har genomfört ett tidigare avgörande om olagliga avfallsdeponier. År 2005 slog domstolen fast att Grekland inte vidtog tillräckliga åtgärder för att stänga och sanera olagliga deponier, vars antal uppgick till flera hundra i hela landet. Mot bakgrund av de otillräckliga framstegen sedan avgörandet hänskjuter kommissionen nu, åtta år senare, åter ärendet till domstolen och föreslår ett vite på 71 193 € per dag från det att den andra domen meddelas fram till dess att Grekland rättar sig efter domen och böter beräknade på grundval av 7 786 € per dag för perioden mellan den första domen och den dag skyldigheterna fullgörs eller dagen för den andra domen.

(mer information: IP/13/143 – J. Hennon - tfn +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Miljö: Kommissionen vill bötfälla SVERIGE i EU-domstolen för industrianläggningar utan miljötillstånd

Europeiska kommissionen tänker dra Sverige inför EU-domstolen igen för att industrianläggningar får drivas utan miljötillstånd. Trots en tidigare dom har Sverige ännu inte utfärdat tillstånd till två stora industrianläggningar. På miljökommissionären Janez Potočniks rekommendation väcker därför kommissionen nu åter talan mot Sverige i domstolen och föreslår, i enlighet med etablerad praxis, ett vite på 14 912 € per dag från det att den andra domen meddelas fram till dess att Sverige rättar sig efter domen och böter beräknade på grundval av 4 893 € per dag för perioden mellan den första domen och den dag skyldigheterna fullgörs eller dagen för den andra domen.

(mer information: IP/13/145 – J. Hennon - tfn +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Andra hänskjutanden till domstolen

 1. Vägtransporter: Kommissionen drar ÖSTERRIKE, FINLAND och POLEN inför EU-domstolen för underlåtenhet att tillämpa EU:s arbetstidsregler på förare som är egenföretagare

Europeiska kommissionen har idag beslutat att väcka talan mot Österrike, Finland och Polen vid EU-domstolen för underlåtenhet att tillämpa EU:s arbetstidsregler på förare som är egenföretagare (direktiv 2002/15/EG). Mer än två år har gått sedan kommissionen begärde att myndigheterna i alla EU-länder skulle underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att garantera full överensstämmelse med gällande lagstiftning. Dessa tre EU-länder har fortfarande inte anmält de nationella genomförandebestämmelser genom vilka direktivet fullständigt genomförs.

(mer information: IP/13/142 – H. Kearns - tfn +32 229 87638 - mobil +32 498 98 7638)

 1. Skatter: Kommissionen drar FRANKRIKE och LUXEMBURG inför domstolen för den reducerade mervärdesskattesatsen på e-böcker

Kommissionens har beslutat att väcka talan mot Frankrike och Luxemburg vid EU-domstolen för tillämpningen av en reducerad mervärdesskattesats på e-böcker. EU-lagstiftningen är mycket tydlig när det gäller de varor och tjänster som kan omfattas av en reducerad mervärdesskattesats. Tillhandahållandet av e-böcker är en elektronisk tjänst, vilket utesluter tillämpningen av en reducerad skattesats.

(mer information: IP/13/137 – E. Traynor - tfn +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. Skatter: Kommissionen drar BELGIEN inför domstolen för diskriminerande skattelättnader för personer som är skatterättsligt hemmahörande i Vallonien

Europeiska kommissionen har idag beslutat att väcka talan mot Belgien vid EU-domstolen på grund av landets diskriminerande skatteregler i Vallonien.

Enligt regionen Valloniens dekret av den 3 april 2009 kan den personliga inkomstskatten minskas när man köper aktier eller obligationer i den vallonska investeringsfonden. Denna minskning gäller dock endast personer bosatta i Vallonien. Kommissionen anser att det är diskriminerande att utesluta personer som inte är bosatta i Vallonien men som har sin inkomst där från denna minskning och att det begränsar den fria rörligheten för arbetstagare som föreskrivs i EU-fördragen. I november 2011 sände Europeiska kommissionen ett motiverat yttrande till Belgien där man formellt begärde att de belgiska myndigheterna skulle ändra denna lag (se IP/12/281). Eftersom de belgiska myndigheterna inte har reagerat har Europeiska kommissionen beslutat att hänskjuta ärendet till domstolen.

(mer information: IP/13/136 – E. Traynor - tfn +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. Skatter: Kommissionen drar UNGERN inför domstolen för skattebefrielse för pálinka

Europeiska kommissionen har idag beslutat att väcka talan mot Ungern vid EU-domstolen för att landet har beviljat befrielse från punktskatt på framställning av fruktdestillat (pálinka). Ungern undantar pálinka från punktskatt om drycken framställs av hushåll eller destillerier för personligt bruk. Undantaget gäller högst 50 liter per år.

(mer information: IP/13/138 – E. Traynor - tfn +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. Pensioner: Kommissionen drar NEDERLÄNDERNA inför domstolen för diskriminering av pensionärer som är bosatta utomlands

Europeiska kommissionen har väckt talan mot Nederländerna vid EU-domstolen för att landet inte har anmält åtgärder för att hejda diskrimineringen av pensionärer som bor utomlands vid utbetalning av ett bidrag till äldre skattebetalare. Detta beror på ett diskriminerande villkor i den nederländska lagstiftningen för rätten till ”koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen” (köpkraftsbidrag till äldre skattebetalare).

(mer information: IP/13/140 – J. Todd - tfn +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Miljö: Kommissionen drar POLEN inför domstolen i fråga om vattenlagstiftning

Europeiska kommissionen väcker talan mot Polen vid EU-domstolen för underlåtenhet att korrekt införliva EU:s vattenlagstiftning. Polens vattenlagstiftning brister på många områden, t.ex. när det gäller införlivandet av vissa definitioner i direktivet och luckor i införlivandet av direktivets bilagor. Kommissionen är särskilt oroad över avsaknaden av bilaga II, som innehåller en översikt av karakteriseringssystemet för ytvatten och grundvatten, och över brister i införlivandet av bilaga III, som bör ge specifikationer och referensvärden för analyser av avrinningsdistrikt, översyner av miljökonsekvenserna för vatten av mänsklig verksamhet samt ekonomiska analyser av vattenanvändning. Övervakningen av vattenstatusen är också en källa till oro. Trots flera påminnelser har inget tillfredsställande svar getts. På rekommendation av miljökommissionär Janez Potočnik väcker därför kommissionen talan mot Polen i EU-domstolen.

(mer information: IP/13/144 – J. Hennon - tfn +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Driftskompatibilitet för europeiska järnvägar: Kommissionen drar SLOVENIEN inför domstolen

Europeiska kommissionen har idag beslutat att väcka talan mot Slovenien vid EU-domstolen för underlåtelse att anmäla nationella åtgärder för införlivande av ett direktiv om driftskompatibilitet för järnvägar. Direktivet skulle ha införlivats senast den 31 december 2011.

Genom direktiv 2011/18/EU ändras direktiv 2008/57/EG om driftskompatibilitet, som ändrar beskrivningen av järnvägssystemen och specificerar förfarandena för att kontrollera dem.

Kommissionen har redan begärt att Slovenien ska vidta åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av direktiv 2011/18/EU. Landet har emellertid inte vidtagit de erforderliga åtgärderna och inte anmält några sådana åtgärder till kommissionen.

(mer information: IP/13/141 – H. Kearns - tfn +32 229 87638 - mobil +32 498 98 7638)

 1. Skatter: Kommissionen drar Storbritannien inför domstolen för reducerade mervärdesskattesatser

Europeiska kommissionen beslutade idag att väcka talan mot Förenade kungariket i EU-domstolen på grund av den reducerade mervärdesskattesatsen på leverans och installering av energisparande material. Denna åtgärd går utöver vad som tillåts enligt momsdirektivet.

(mer information: IP/13/139 – E. Traynor - tfn +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. Andra ärenden av särskilt intresse

 1. Djurskydd: Kommissionen ökar trycket på EU-länderna när det gäller att se till att suggor hålls i grupp

Genom en formell underrättelse uppmanade Europeiska kommissionen idag Belgien, Cypern, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Polen och Portugal att vidta åtgärder för att åtgärda bristerna i genomförandet av EU:s lagstiftning om djurs välbefinnande, och särskilt att genomföra direktiv 2008/120/EG som föreskriver att suggor ska hållas i grupp under en del av graviditeten.

(mer information: IP/13/135 – F. Vincent - tfn +32 229 87166 - mobil +32 498 98 7166)

 1. Motiverade yttranden

 1. Skatter: Kommissionen begär att BELGIEN ska ändra diskriminerande skattelättnader i den flamländska regionen

Europeiska kommissionen har formellt uppmanat Belgien att ändra sina regler om riskkapitalprogrammet ”Winwinlening” (”Prêt gagnant-gagnant”).

Denna lagstiftning möjliggör en skattelättnad för lån från invånare i regionen Flandern till företag etablerade där. Skattelättnaden är inte tillgänglig för personer som inte är bosatta i Flandern, men som uppbär lön i Belgien.

Kommissionen anser att de belgiska skattereglerna strider mot den fria rörligheten för arbetstagare och den fria etableringsrätten som fastställs i EU-fördragen. Följaktligen uppmanas Belgien att ändra sin lagstiftning.

Kommissionens begäran är utformad som ett motiverat yttrande. Om lagstiftningen inte bringas i överensstämmelse inom två månader kan kommissionen hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

(mer information: E. Traynor - tfn +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. Skatter: Kommissionen begär att BELGIEN ska se över beskattningen av räntekostnader

Kommissionen har formellt begärt att Belgien ska ändra bestämmelserna om beskattning av räntekostnader, som bedöms vara diskriminerande.

Enligt den belgiska lagstiftningen belastas de räntebelopp som betalas till utländska värdepappersfonder av kapitalskatten. Diskrimineringen rör också beskattningen av räntor som hänför sig till värdepapper som har deponerats eller förvaras på ett konto hos finansinstitut med säte utanför Belgien.

Samma räntebelopp som betalas till belgiska värdepappersfonder eller som hänför sig till värdepapper som har deponerats eller förvaras hos finansinstitut med säte i Belgien undantas däremot från skatten.

Detta är omotiverade begränsningar i friheten att tillhandahålla tjänster och den fria rörligheten för kapital som fastställs i EU-fördragen.

Kommissionens beslut är utformat som ett motiverat yttrande. Om inga tillfredsställande åtgärder vidtas inom två månader kan kommissionen väcka talan mot Belgien i EU-domstolen.

(ytterligare uppgifter: E. Traynor - tfn +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. Fri rörlighet: Kommissionen uppmanar BELGIEN att följa EU:s regler

Europeiska kommissionen uppmanar Belgien att anpassa sin lagstiftning till EU-rätten. Enligt direktivet om fri rörlighet måste EU-länderna se till att EU-medborgare och deras familjemedlemmar, också medborgare i andra länder än EU-länder, kan dra nytta av sin rätt till fri rörlighet i fråga om inresa och vistelse i ett annat EU-land och skydd mot utvisning. Belgien har inte korrekt införlivat ett antal bestämmelser i direktivet – landet underlättar för närvarande inte inresa och vistelse för EU-medborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i ett EU-land. Framför allt underlättas inte utfärdandet av viseringar och uppehållstillstånd. Dessutom har Belgien inte införlivat alla materiella skyddsklausuler och rättssäkerhetsgarantier mot utvisning av EU-medborgare som omfattas av det belgiska socialförsäkringssystemet – enligt den belgiska lagstiftningen görs inte någon individuell bedömning av den berörda medborgarens personliga förhållanden före en utvisningsåtgärd.

Följaktligen skyddas EU-medborgare för närvarande inte mot automatiska utvisningsåtgärder och det är inte lätt för dem att skydda sig mot sådana olagliga beslut av de belgiska myndigheterna. Belgien har regler om skydd mot utvisning på grundval av allmän ordning och allmän säkerhet, men dessa gäller inte EU-medborgare utan endast EU-medborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i ett EU-land. Kommissionens begäran är utformad som ett motiverat yttrande inom ramen för EU:s överträdelseförfarande. Belgien har nu två månader på sig att rätta sig efter EU:s bestämmelser. Om detta inte sker kan Europeiska kommissionen hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

(mer information: M. Andreeva - tfn +32 229 91382- mobil +32 498 99 1382)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar CYPERN att stärka naturskyddslagstiftningen

Kommissionen uppmanar Cypern att öka antalet Natura 2000-områden, EU:s nät av skyddade naturområden. Enligt fågeldirektivet måste EU-länderna utse de lämpligaste platserna som särskilda skyddsområden för bevarandet av fågelarter. Cypern utsåg från början bara sju särskilda skyddsområden, vilket är betydligt färre än de 16 områden som krävs enligt den förteckning över viktiga fågelområden som kommissionen använder för att bedöma om EU-länderna uppfyller sin skyldighet att klassificera särskilda skyddsområden. Kommissionen inledde överträdelseförfaranden 2007, och även om det nu finns fler särskilda skyddsområden är kommissionen inte övertygad om att områdenas omfattning är tillräcklig för att ge ett tillfredsställande skydd åt ett antal viktiga arter. Kommissionen sänder därför ett kompletterande motiverat yttrande (den andra etappen i överträdelseförfarandet), som Cypern har två månader att svara på. Om det inte inkommer något tillfredsställande svar kan kommissionen väcka talan mot landet i EU-domstolen.

(mer information: J. Hennon - tfn +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Elektronisk kommunikation: Kommissionen hyser farhågor om att ItaliEnS lagstiftning om stödtjänster begränsar den nationella regleringsmyndighetens (AGCOM) utrymme för fri bedömning

Kommissionen har granskat Italiens lag om att stödtjänster, såsom underhåll och aktivering av linjer, ska separeras från det tillträde till accessnät som tillhandahålls av den etablerade operatören Telecom Italia. En ny italiensk lag, som syftar till att direktreglera sådana stödtjänster, föregriper i praktiken den nationella regleringsmyndighetens (AGCOM) utrymme för fri bedömning. Detta strider mot EU:s regler, som kräver att den nationella regleringsmyndigheten utövar sina förhandsregleringsbefogenheter oberoende, så att det säkerställs att de åtgärder som antas är lämpliga för att avhjälpa de konkurrensproblem som rapporterats i marknadsanalysen. Kommissionen har därför beslutat att sända ett motiverat yttrande till Italien, som har två månader på sig att svara. Om inget tillfredsställande svar lämnas kan kommissionen väcka talan mot Italien i EU-domstolen.

(mer information: R. Heath – tfn +32 229 61716 – mobil +32 460 75 0221)

 1. Den inre marknaden för energi: LitaUEn uppmanas efterleva EU:s inremarknadsregler

Kommissionen sände i dag ett motiverat yttrande till Litauen och uppmanade landet att till fullo införliva både eldirektivet och gasdirektivet i det tredje energipaketet med sin lagstiftning. Dessa direktiv skulle ha införlivats fullständigt av EU-länderna senast den 3 mars 2011. Det tredje energipaketet omfattar viktiga bestämmelser för väl fungerande energimarknader, bl.a. nya bestämmelser om åtskillnad av näten, regler för att skärpa de nationella regleringsmyndigheternas befogenheter och oberoende ställning samt regler för att skapa bättre fungerande detaljhandelsmarknader till förmån för konsumenterna. Litauen har nu två månader på sig att svara. Om så inte sker kan kommissionen väcka talan mot landet i EU-domstolen.

Under 2012 sände kommissionen motiverade yttranden på grund av underlåtenhet att införliva eldirektivet och/eller gasdirektivet till en rad andra EU-länder, bl.a. Sverige, Finland, Bulgarien, Cypern, Spanien, Luxemburg, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Estland, Storbritannien, Österrike, Polen, Irland och Slovenien. Senare beslutade kommissionen att väcka talan mot Finland, Polen, Slovenien, Storbritannien, Bulgarien och Estland i EU-domstolen, medan den lade ner ärendena mot Sverige, Spanien, Luxemburg, Nederländerna och Österrike.

Se http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm.

(mer information: M. Holzner - tfn +32 229 60196 - mobil +32 498 98 2280)

 1. Trafiksäkerhetsprovning: Kommissionen begär att LitaUEn ska anta nationella åtgärder om periodisk trafiksäkerhetsprovning

Europeiska kommissionen har begärt att Litauen fullständigt ska införliva alla krav enligt direktivet rörande provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (direktiv 2010/48/EU) med den nationella lagstiftningen. Litauen har underlåtit att till kommissionen anmäla de nödvändiga uppgifterna senast den 31 januari 2011 och även åsidosatt senare tidsfrister som meddelats i flera efterföljande skrivelser om motiverat yttrande. Det är viktigt att åtgärderna antas för att beakta den tekniska utvecklingen av sådana komponenter till fordon och släpvagnar som ska provas. Kommissionen sänder därför ett motiverat yttrande (som är den andra etappen i EU:s överträdelseförfarande) som Litauen har två månader på sig att svara på. Om inget tillfredsställande svar lämnas kan kommissionen väcka talen mot Spanien i EU-domstolen.

(mer information: H. Kearns - tfn +32 229 87638 - mobil +32 498 98 7638)

 1. Fri rörlighet för varor: Kommissionen begär att PolEn ska undanröja hindren för handel med kosttillskott

Kosttillskott är en snabbt växande marknad. Europeiska kommissionen har begärt att Polen ska ändra sina regler om import av kosttillskott som lagligen tillverkas eller marknadsförs i andra EU-länder. Kommissionen anser att de gällande reglerna i Polen skapar ett hinder för den fria rörligheten för varor på EU:s inre marknad och således är oförenliga med artiklarna 34 och 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Kommissionen vidtar denna åtgärd till följd av flera klagomål om tungrodda polska förfaranden för dem som importerar kosttillskott med ursprung i andra EU-länder, särskilt när kosttillskotten innehåller ämnen som skulle kunna användas i läkemedel.

Kommissionen anser att den polska lagstiftningen leder till bristande rättssäkerhet, i synnerhet på grund av den omvända bevisbördan i fråga om säkerhetsbedömning av kosttillskott. Detta innebär att kostnaden för säkerhetsbedömningen bärs av importören i stället för av de polska myndigheterna, som borde både utföra och bekosta bedömningen. Det bör noteras att de kosttillskott det här är fråga om förutsätts vara säkra eftersom de lagligen har tillverkats eller marknadsförts i ett annat EU-land. Slutligen anser kommissionen att Polen inte har fullgjort sina skyldigheter enligt förordning (EG) nr 764/2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i ett annat EU-land och om upphävande av beslut nr 3052/95/EG genom att inte tillämpa den förordningen på beslut som nekar eller försvårar marknadstillträde för kosttillskott. Kommissionen har därför avgett ett motiverat yttrande och bett Polen att ändra sin lagstiftning så att den medger fri rörlighet för varor på den inre marknaden. Om lagstiftningen inte bringas i överensstämmelse inom två månader kan kommissionen hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

(mer information: C. Corazza - tfn. +32 229 51752 - mobil +32 498 99 2862)

 1. Skatter: Kommission begär att POLEN ska ändra sin lagstiftning om reducerade mervärdesskattesatser

Europeiska kommissionen har officiellt bett Polen att ändra sin lagstiftning om reducerad mervärdesskattesats på brandskyddsvaror. Åtgärden går utöver vad som är tillåtet enligt momsdirektivet (2006/112/EG).

Enligt momsreglerna kan en reducerad mervärdesskattesats tillämpas endast på vissa varor och tjänster som förtecknas i direktivet (bilaga III). Förteckningen måste följas strikt och tolkas så som den överenskommits och enhälligt antagits av alla 27 EU-länder. Direktivet medger inte att Polen tillämpar en reducerad mervärdesskattesats på brandskyddsvaror, eftersom dessa inte ingår i förteckningen. I sin roll som EU-fördragens väktare sörjer kommissionen för att dessa regler efterlevs och tillämpas korrekt av alla EU-länder.

Kommissionens begäran är utformad som ett motiverat yttrande. Om lagstiftningen inte bringas i överensstämmelse inom två månader kan kommissionen hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

(mer information: E. Traynor - tfn +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. Pensioner: Kommissionen begär att RUMÄNIEN ska betala ut pensioner till grekiska medborgare som motsvarar den tid dessa har arbetat i Rumänien

Kommissionen har begärt att Rumänien ska efterleva förordning (EEG) 1408/71 och förordning (EG) 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen vid beräkning av pensionsrättigheter för grekiska medborgare som arbetade i Rumänien innan landet anslöt sig till Europeiska unionen. De rumänska myndigheterna vägrar för närvarande att beakta de perioder som grekiska medborgare arbetat före Rumäniens EU-anslutning. De stöder sig på ett bilateralt avtal mellan Rumänien och Grekland som undertecknades 1996. Enligt det avtalet betalade Rumänien Grekland ett fast belopp på 15 miljoner US-dollar för att Grekland skulle sörja för pensionsutbetalningar motsvarande högst 15 arbetade år. Detta innebär att pensionsrättigheterna för arbetade perioder som överskrider 15 år i nuläget går förlorade för de berörda arbetstagarna. Kommissionen anser att det bilaterala avtalet inte kan utnyttjas för att beröva enskilda personer rättigheter som de direkt åtnjuter enligt EU-rätten, och att Rumänien är skyldig dessa arbetstagare ifrågavarande pensionsrättigheter även om dessa gäller perioder som infallit innan Rumänien anslöt sig till EU.

Begäran är utformad som ett motiverat yttrande i EU:s överträdelseförfarande. Rumänien har nu två månader på sig att till kommissionen anmäla de åtgärder som vidtagits för att fullständigt genomföra förordningarna. Annars kan kommissionen besluta att väcka talen mot Rumänien i EU-domstolen.

(mer information: J. Todd - tfn +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Skatter: Kommissionen begär att RUMÄNIEN ska se över sin beskattning av utländska företag

Europeiska kommissionen har officiellt bett Rumänien att ändra sin diskriminerande skattemässiga behandling av utländska företag.

Enligt rumänsk skattelag omfattas utländska företag med flera anläggningar i Rumänien av bolagsskatt för varje enskild anläggning, trots att dessa inte är självständiga juridiska personer. Det faktum att en utländsk skattebetalare inte kan redovisa koncernresultat för alla sina anläggningar i Rumänien leder till en likviditetsnackdel eller högre beskattning för den utländska juridiska personen.

Kommissionen anser att en sådan begränsning strider mot etableringsfriheten enligt fördragen.

Kommissionens begäran är utformad som ett motiverat yttrande. Om lagstiftningen inte bringas i överensstämmelse inom två månader kan kommissionen hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

(mer information: E. Traynor - tfn +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. Lufttransport: Kommissionen begär att Spanien ska lämna garantier för oberoendet för samordnaren av avgångs- och ankomsttider

Europeiska kommissionen har begärt att Spanien inom två månader anmäler de åtgärder som krävs för att efterleva EU:s allmänna bestämmelser om tilldelning av ankomst- och avgångstider vid flygplatser. Samordnaren ansvarar för att ankomst- och avgångstider tilldelas på ett icke-diskriminerande, neutralt och öppet sätt, vilket är en av grundpelarna i ett system som tillåter rättvis konkurrens. Kommissionen inleder ärendet på eget initiativ eftersom den vill ha garantier på att samordnaren är funktionellt och finansiellt oberoende. Om inget tillfredsställande svar lämnas kan kommissionen väcka talen mot Spanien i EU-domstolen.

(mer information: H. Kearns - tfn +32 229 87638 - mobil +32 498 98 7638)

 1. Skatter: Kommissionen ber Spanien att ändra reglerna för arvs- och gåvoskatt i Territorios Históricos de Alava y Bizkaia

Europeisk kommissionen har officiellt begärt att Spanien ska ändra bestämmelserna om arvs- och gåvoskatt i Territorios Históricos de Alava y Bizkaia eftersom de inte respekterar den fria rörligheten för kapital.

Enligt bestämmelserna omfattas offentliga skuldinstrument emitterade av en lokal förvaltningsenhet (Comunidad Autónoma del País Vasco, Diputaciones Forales eller Entidades Locales Territoriales de los tres Territorios Históricos) av förmånsbehandling i skattehänseende. Detta innebär att skuldinstrument från dessa förvaltningar beskattas lägre vid arv än andra liknande papper. Denna skattebehandling är diskriminerande mot investeringar i offentliga skuldinstrument emitterade av andra EU-länder eller EES-länder.

Kommissionens begäran är utformad som ett motiverat yttrande. Om lagstiftningen inte bringas i överensstämmelse inom två månader kan kommissionen hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

(mer information: E. Traynor - tfn +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. Visstidsanställningar: Kommissionen begär att SVERIGE ska strama åt skyddsnätet enligt direktivet om visstidsarbete

Europeiska kommissionen har begärt att Sverige bringar sin lagstiftning i överensstämmelse med direktiv 1999/70/EG om visstidsarbete och förhindrar missbruk av på varandra följande visstidsanställningar.

Det nuvarande systemet i Sverige skiljer mellan flera typer av visstidsanställningar. Vissa är inte föremål för några begränsningar, medan det för andra typer visserligen finns begränsningar, men dessa tar inte hänsyn till varandra. Arbetsgivare kan därför kringgå begränsningarna genom att kombinera olika typer av visstidsanställningar för samma arbetstagare. Detta leder till att systemet inte omöjliggör att på varandra följande visstidsanställningar drar ut i det oändliga, vilket strider mot direktivet.

Problemet togs upp med Sverige redan 2007. Sveriges regering tog två lagstiftningsinitiativ för att uppfylla kraven enligt direktivet, men inget av dem gick igenom. Kommissionen kräver därför att Sverige intensifierar sina ansträngningar.

Begäran är utformad som ett motiverat yttrande i EU:s överträdelseförfarande. Sverige har nu två månader på sig att till kommissionen anmäla de åtgärder som vidtagits för att fullständigt genomföra direktivet. Annars kan kommissionen besluta att väcka talan mot Sverige i EU-domstolen.

(mer information: J. Todd - tfn +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)


Side Bar