Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 21. februarja 2013

Februarski sveženj kršitev: glavne odločitve

DIGITALNA AGENDA

ZAPOSLOVANJE

ENERGETIKA

INDUSTRIJA IN PODJETNIŠTVO

OKOLJE

PRAVOSODJE

PROMET

ZDRAVJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV

OBDAVČENJE IN CARINSKA UNIJA

AT

1

BE

1

1

3

CY

1

1

DE

1

DK

1

EL

1

1

ES

1

1

FI

1

FR

1

1

HU

1

IE

1

IT

1

LT

1

1

LU

1

NL

1

PL

1

1

1

1

1

PT

1

RO

1

1

SE

1

1

SI

1

UK

1

Evropska komisija v mesečnem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile obveznosti po zakonodaji EU. Odločitve, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovile, da se zakonodaja EU ustrezno uporablja v korist državljanov in podjetij.

Komisija je danes sprejela 151 odločitev, od tega je pripravila 15 obrazloženih mnenj, 13 zadev pa je predložila Sodišču Evropske unije, od katerih dve vključujeta denarne kazni. V nadaljevanju so povzete glavne odločitve.

Več informacij o postopku za ugotavljanje kršitev: MEMO/12/12.

 1. Zadeve z denarnimi kaznimi, predložene Sodišču Evropske unije

 1. Okolje: Komisija se je odločila, da proti GRČIJI ponovno sproži postopek pred Sodiščem zaradi nezakonitih odlagališč odpadkov in zahteva uvedbo denarnih kazni

Evropska komisija se je odločila, da proti Grčiji ponovno sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker ta ni izvršila prejšnje sodbe o nezakonitih odlagališčih odpadkov. Sodišče je leta 2005 odločilo, da Grčija ni sprejela zadostnih ukrepov za zaprtje in sanacijo več sto nezakonitih odlagališč v državi. Po osmih letih se je Komisija zaradi nezadostnega napredka od zadevne sodbe odločila, da zadevo ponovno predloži Sodišču in v skladu z uveljavljeno politiko predlaga, naj Grčija plača denarno kazen v višini 71 193 evrov na dan, in sicer za vsak dan od druge sodbe Sodišča, dokler Grčija ne izvrši sodbe, ter pavšalno kazen, izračunano na osnovi 7 786 evrov na dan za obdobje med prvo sodbo in dnem izvršitve ali dnem druge sodbe Sodišča.

(Več informacij: IP/13/143 – J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Okolje: Komisija se je odločila, da proti ŠVEDSKI ponovno sproži postopek pred Sodiščem zaradi dovoljenj za industrijske obrate in zahteva uvedbo denarnih kazni

Evropska komisija se je odločila, da proti Švedski ponovno sproži postopek pred Sodiščem, ker ta industrijskim obratom, ki obratujejo brez dovoljenj, ni izdala dovoljenj. Čeprav je Sodišče že izdalo sodbo v tej zadevi, Švedska dvema večjima industrijskima obratoma še vedno ni izdala dovoljenj. Zato se je Komisija po priporočilu komisarja za okolje Janeza Potočnika odločila, da proti Švedski ponovno sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije in v skladu z uveljavljeno politiko predlaga, naj Švedska plača denarno kazen v višini 14 912 evrov na dan, in sicer za vsak dan od druge sodbe Sodišča, dokler Švedska ne izvrši sodbe, ter pavšalno kazen, izračunano na osnovi 4 893 evrov na dan za obdobje med prvo sodbo in dnem izvršitve ali dnem druge sodbe Sodišča.

(Več informacij: IP/13/145 – J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Druge zadeve, predložene Sodišču Evropske unije

 1. Cestni promet: Komisija se je odločila, da proti AVstrijI, FinskI in PoljskI sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije zaradi neizvajanja pravil EU o delovnem času za samozaposlene voznike

Evropska komisija se je danes odločila, da proti Avstriji, Finski in Poljski sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije zaradi neizvajanja pravil EU o delovnem času za samozaposlene voznike (Direktiva 2002/15/ES). Komisija je pred več kot dvema letoma organe vseh držav članic pozvala, naj jo obvestijo o ukrepih, ki so jih sprejele, da bi zagotovile popolno skladnost z veljavno zakonodajo. Vendar navedene tri države članice še vedno niso priglasile svojih nacionalnih ukrepov za prenos Direktive.

(Več informacij: IP/13/142 – H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Obdavčenje: Komisija se je odločila, da proti FrancIJI in LuksemburgU sproži postopek pred Sodiščem zaradi uporabe nižje stopnje DDV za digitalne knjige

Evropska komisija se je odločila, da proti Franciji in Luksemburgu sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije zaradi uporabe nižje stopnje DDV za digitalne knjige. Zakonodaja Evropske unije je zelo jasna glede tega, za katero blago in storitve se lahko uporabi nižja stopnja DDV. Pri dobavi digitalnih knjig gre za storitev, opravljeno v elektronski obliki, in te storitve so izključene iz uporabe nižje stopnje DDV.

(Več informacij: IP/13/137 – E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon +32 498983871)

 1. Obdavčenje: Komisija se je odločila, da proti BELGIJI sproži postopek pred Sodiščem zaradi diskriminacijskega znižanja davkov za davčne rezidente v Valoniji

Evropska komisija se je danes odločila, da proti Belgiji sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije zaradi diskriminacijskih davčnih pravil v Valoniji.

V skladu z odlokom Valonije z dne 3. aprila 2009 se lahko dohodnina v primeru nakupa delnic ali obveznic Investicijskega sklada Valonije zmanjša. Vendar se takšno zmanjšanje uporablja le za rezidente Valonije. Komisija meni, da je dejstvo, da se takšno zmanjšanje ne uporablja za nerezidente, ki prejemajo prihodek v Valoniji, diskriminacijsko in omejuje prosti pretok delavcev, ki je določen v Pogodbah EU. Evropska komisija je novembra 2011 Belgiji poslala obrazloženo mnenje in od belgijskih organov uradno zahtevala, naj navedeni zakon spremenijo (glej IP/12/281). Zaradi neukrepanja belgijskih organov se je Evropska komisija odločila sprožiti postopek pred Sodiščem Evropske unije.

(Več informacij: IP/13/136 – E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Obdavčenje: Komisija se je odločila, da proti MADŽARSKI sproži postopek pred Sodiščem zaradi oprostitve davka na proizvod pálinka

Evropska komisija se je danes odločila, da proti Madžarski sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker je ta odobrila oprostitev trošarine za proizvodnjo sadnih destilatov (pálinka). Na Madžarskem je proizvod pálinka oproščen trošarine, če ga proizvajajo gospodinjstva ali žganjarne za lastno uporabo in če proizvedena količina ne presega 50 litrov na leto.

(Več informacij: IP/13/138 – E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Pokojnine: Komisija se je odločila, da proti NIZOZEMSKI sproži postopek pred Sodiščem zaradi diskriminacije upokojencev v tujini

Evropska komisija se je odločila, da proti Nizozemski sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker ta ni priglasila ukrepov za prenehanje diskriminacije upokojencev, ki živijo v tujini, pri plačilu nadomestila za starejše davkoplačevalce. Takšno stanje temelji na diskriminacijskem pogoju iz nizozemske zakonodaje za pravico do nadomestila za izgubo kupne moči za starejše davkoplačevalce (koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen).

(Več informacij: IP/13/140 – J. Todd; telefon: +32 22994107, mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Okolje: Komisija se je odločila, da proti POLJSKI sproži postopek pred Sodiščem zaradi zakonodaje o vodi

Evropska komisija se je odločila, da proti Poljski sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije zaradi nepravilnega prenosa evropske zakonodaje o vodi. Poljska zakonodaja o vodi je pomanjkljiva na več področjih, med drugim glede prenosa nekaterih opredelitev pojmov iz Direktive in vrzeli pri prenosu prilog k Direktivi. Komisija je zlasti zaskrbljena, ker ni prenesena Priloga II, ki določa sistem opredelitve za površinsko vodo in podzemno vodo, in ker je pomanjkljivo prenesena Priloga III, na podlagi katere bi morale biti zagotovljene specifikacije in referenčne točke za analizo vodnega območja, pregledi vplivov človekovega delovanja na vodo in ekonomska analiza rabe vode. Zaskrbljujoče je tudi spremljanje stanja voda. Kljub več opominom Komisija ni prejela zadovoljivega odgovora. Zato se je po priporočilu komisarja za okolje Janeza Potočnika odločila, da proti Poljski sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije.

(Več informacij: IP/13/144 – J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Interoperabilnost evropskega železniškega sistema: Komisija se je odločila, da proti SLOVENIJI sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije

Evropska komisija se je danes odločila, da proti Sloveniji sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker ta ni priglasila nacionalnih ukrepov za prenos direktive o interoperabilnosti železniškega sistema. Rok za prenos je bil 31. december 2011.

Direktiva 2011/18/EU spreminja Direktivo 2008/57/ES o interoperabilnosti, pri čemer spreminja opis železniških sistemov in določa postopke za njihovo preverjanje.

Komisija je Slovenijo že pozvala, naj sprejme ukrepe za uskladitev z Direktivo 2011/18/EU. Vendar Slovenija ni sprejela potrebnih ukrepov in takšnih ukrepov ni priglasila Komisiji.

(Več informacij: IP/13/141 – H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Obdavčenje: Komisija se je odločila, da proti ZDRUŽENEMU KRALJESTVU sproži postopek pred Sodiščem zaradi znižane stopnje DDV

Evropska komisija se je danes odločila, da proti Združenemu kraljestvu sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije zaradi znižane stopnje DDV, ki se uporablja za dobavo in namestitev materialov za varčevanje z energijo. Ta ukrep presega okvir, ki je dovoljen v skladu z direktivo o DDV.

(Več informacij: IP/13/139 – E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Druge zadeve posebnega pomena

 1. Dobro počutje živali: Komisija povečuje pritisk na države članice glede izvajanja skupne hlevske reje svinj

Evropska komisija je danes Belgijo, Ciper, Dansko, Francijo, Nemčijo, Grčijo, Irsko, Poljsko in Portugalsko z uradnim opominom pozvala, naj sprejmejo ukrepe za odpravo pomanjkljivosti pri izvajanju zakonodaje EU o dobrem počutju živali ter zlasti za izvajanje Direktive 2008/120/ES, v skladu s katero morajo biti svinje med določenim obdobjem brejosti nastanjene v skupini.

(Več informacij: IP/13/135 – F. Vincent; telefon: +32 22987166, mobilni telefon: +32 498987166)

 1. Obrazložena mnenja

 1. Obdavčenje: Komisija poziva BELGIJO k spremembi diskriminacijskih znižanj davkov v flamski regiji

Evropska komisija je Belgijo uradno pozvala, naj spremeni pravila o tako imenovani shemi tveganega kapitala Winwinlening (Prêt gagnant-gagnant, „posojila v obojestransko korist“).

Zadevna zakonodaja omogoča znižanje davkov za posojila, ki jih rezidenti flamske regije odobrijo podjetjem s sedežem v navedeni regiji. Takšno znižanje ni na voljo za nerezidente, ki prejemajo prihodek v Belgiji.

Komisija meni, da so belgijska davčna pravila v nasprotju s prostim pretokom delavcev in svobodo ustanavljanja, ki sta določena v Pogodbah EU. Zato je Belgija pozvana, naj spremeni svojo zakonodajo.

Komisija je zadevno državo pozvala k ukrepanju v obrazloženem mnenju. Če zakonodaja ne bo usklajena v dveh mesecih, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Obdavčenje: Komisija poziva BELGIJO k ponovni proučitvi obdavčitve plačanih obresti

Komisija je Belgijo uradno pozvala, naj spremeni davčne predpise v zvezi z obdavčitvijo plačanih obresti, ki so obravnavani kot diskriminacijski.

V skladu z belgijsko zakonodajo je treba za obresti, plačane tujim investicijskim družbam, plačati davek na nepremičnine. Diskriminacijske so tudi obresti na vrednostne papirje, deponirane pri finančnih institucijah, ki nimajo sedeža v Belgiji, ali vrednostne papirje, vpisane na njihov račun.

Nasprotno pa so enake obresti, plačane belgijskim investicijskim družbam, ali obresti na vrednostne papirje, deponirane pri finančnih institucijah s sedežem v Belgiji ali vpisane na njihov račun, oproščene plačila davka na nepremičnine.

To pomeni neupravičeno omejevanje svobode opravljanja storitev in prostega pretoka kapitala, kot sta določena v evropskih pogodbah.

Komisija je svojo odločitev sprejela v obliki obrazloženega mnenja. Če Komisija v dveh mesecih ne bo prejela zadovoljivega odgovora, se lahko odloči, da proti Kraljevini Belgiji sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije.

(Več informacij: E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Prosti pretok: Komisija poziva BELGIJO k upoštevanju pravil EU

Evropska komisija poziva Belgijo, naj svojo zakonodajo uskladi z zakonodajo EU. Države članice morajo v skladu z direktivo o prostem gibanju zagotoviti, da državljani Unije in njihovi družinski člani, vključno z državljani tretjih držav, v celoti uveljavljajo pravice do prostega gibanja, kar zadeva vstop v drugo državo članico in prebivanje v njej ter varstvo pred izgonom. Belgija ni pravilno prenesla več določb Direktive: Belgija ne zagotavlja lažjega vstopa in prebivanja družinskih članov državljanov Unije, ki so državljani tretjih držav. Zlasti jim ne zagotavlja lažjega izdajanja vizumov in dovoljenj za prebivanje. Poleg tega Belgija ni prenesla vseh materialnih in postopkovnih jamstev glede izgona državljanov Unije, ki lahko uveljavljajo belgijski sistem socialne pomoči: belgijska zakonodaja ne določa, da se pred sprejetjem ukrepa izgona izvede posamična ocena osebnih razmer zadevnega državljana.

Zato državljani EU zdaj niso zaščiteni pred samodejnim izgonom in nimajo na voljo preprostega varstva pred takšnimi nezakonitimi odločitvami belgijskih organov. Poleg tega so v skladu z belgijskimi pravili o varstvu pred izgonom zaradi javnega reda ali javne varnosti jamstva zagotovljena le za družinske člane državljanov Unije, ki so državljani tretjih držav, ne pa tudi za državljane Unije. Komisija je zadevno državo pozvala k ukrepanju v obrazloženem mnenju v skladu s postopki EU za ugotavljanje kršitev. Belgija ima na voljo dva meseca za uskladitev s pravili Evropske unije. V nasprotnem primeru lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: M. Andreeva; telefon: +32 22991382, mobilni telefon: +32 498991382)

 1. Okolje: Komisija poziva CIPER k izboljšanju zakonodaje o varstvu narave

Evropska komisija poziva Ciper, naj razširi svoja območja Natura 2000 (evropsko omrežje zavarovanih naravnih območij). V skladu z direktivo o pticah morajo države članice najprimernejša območja določiti kot posebna območja varstva za ohranjanje vrst ptic. Ciper je prvotno določil le sedem posebnih območij varstva, kar je znatno manj od 16 območij, ki jih je treba določiti v skladu s seznamom pomembnih območij za ptice. Ta seznam Komisija uporablja pri ocenjevanju, ali države članice izpolnjujejo obveznost glede razvrstitve posebnih območij varstva. Komisija je postopek za ugotavljanje kršitev začela leta 2007, vendar kljub večjemu številu posebnih območij varstva, ki so zdaj določena na Cipru, ni prepričana, da površina zadevnih območij zagotavlja ustrezno varstvo več pomembnih vrst. Zato je Komisija poslala dodatno obrazloženo mnenje (druga stopnja postopka za ugotavljanje kršitev), kar pomeni, da mora Ciper odgovoriti v dveh mesecih. Če Komisija ne bo prejela zadovoljivega odgovora, lahko proti zadevni državi članici sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Elektronske komunikacije: Komisija je zaskrbljena, ker ITALIJANSKA zakonodaja o pomožnih storitvah omejuje diskrecijske pravice nacionalnega regulativnega organa (AGCOM)

Komisija je proučila italijanski zakon o ločitvi pomožnih storitev, kot sta vzdrževanje in aktiviranje priključkov, od medoperaterskega razvezanega dostopa do krajevne zanke, ki ga zagotavlja prvotni operater Telecom Italia. Nedavni italijanski zakon, ki je namenjen neposrednemu urejanju takšnih pomožnih storitev, dejansko vnaprej določa obseg diskrecijske pravice nacionalnega regulativnega organa (AGCOM). To je v nasprotju s pravili EU, v skladu s katerimi mora nacionalni regulativni organ svoje predhodne regulativne pristojnosti izvajati neodvisno, da se zagotovi, da sprejeti ukrep ustrezno rešuje konkurenčne težave, navedene v tržni analizi. Zato se je Komisija odločila, da Italiji pošlje obrazloženo mnenje, pri čemer mora Italija odgovoriti v dveh mesecih. Če Komisija ne bo prejela zadovoljivega odgovora, lahko proti Italiji sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije.

(Več informacij: R. Heath; telefon: +32 22961716, mobilni telefon. +32 460750221)

 1. Notranji energetski trg: Poziv Litvi k izpolnjevanju pravil notranjega trga EU

Komisija je danes Litvi poslala obrazloženo mnenje, v katerem jo je pozvala k popolnemu prenosu direktiv o električni energiji in plinu iz tretjega energetskega svežnja. Zadevno zakonodajo so morale države članice v celoti prenesti v nacionalno zakonodajo do 3. marca 2011. Sveženj zajema ključne določbe o pravilnem delovanju energetskih trgov ter vključuje nova pravila o ločevanju omrežij, pravila o okrepitvi neodvisnosti in pristojnosti nacionalnih regulatorjev ter pravila o izboljšanju delovanja maloprodajnih trgov v korist porabnikov. Litva mora odgovoriti v dveh mesecih. Če obveznosti ne bo izpolnila, lahko Komisija proti njej sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije.

Komisija je leta 2012 obrazložena mnenja zaradi nepravilnega oz. nepopolnega prenosa direktiv o električni energiji in/ali plinu poslala več državam članicam, in sicer Bolgariji, Cipru, Španiji, Luksemburgu, Nizozemski, Romuniji, Slovaški, Estoniji, Finski, Švedski, Združenemu kraljestvu, Avstriji, Poljski, Irski in Sloveniji. Pozneje je proti Poljski, Finski, Sloveniji, Združenem kraljestvu, Bolgariji in Estoniji sprožila postopke pred Sodiščem Evropske unije, zadeve proti Španiji, Luksemburgu, Nizozemski, Švedski in Avstriji pa so se končale.

Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm.

(Več informacij: M. Holzner; telefon: +32 22960196, mobilni telefon: +32 498982280)

 1. Tehnični pregledi: Komisija poziva LitVO k sprejetju nacionalnih ukrepov o rednih tehničnih pregledih

Evropska komisija je Litvo pozvala, naj v nacionalno zakonodajo v celoti prenese vse zahteve iz direktive o rednih tehničnih pregledih vozil in njihovih priklopnikov (Direktiva 2010/48/EU). Litva Komisiji ni sporočila potrebnih informacij do 31. januarja 2011 in ni upoštevala naknadnih rokov iz poznejših uradnih opominov. Zadevne ukrepe je treba sprejeti, da se upošteva celoten tehnološki razvoj sestavnih delov preskušanega vozila in priklopnika. Zato je Komisija poslala obrazloženo mnenje (druga stopnja postopka EU za ugotavljanje kršitev), Litva pa mora odgovoriti v dveh mesecih. Če Komisija ne bo prejela zadovoljivega odgovora, lahko proti zadevni državi članici sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije.

(Več informacij: H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Prosti pretok blaga: Komisija poziva POLJSKO k odpravi trgovinskih ovir za prehranska dopolnila

Trg prehranskih dopolnil se hitro povečuje. Evropska komisija je Poljsko pozvala, naj spremeni pravila o uvozu prehranskih dopolnil, ki se zakonito proizvajajo ali tržijo v drugih državah članicah. Po mnenju Komisije sedanja pravila na Poljskem ovirajo prosti pretok blaga na notranjem trgu EU in so zato v nasprotju s členoma 34 in 36 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Komisija je ta postopek začela po več pritožbah o zahtevnem pojasnjevalnem postopku na Poljskem, ki ga morajo opraviti uvozniki prehranskih dopolnil iz drugih držav članic, zlasti kadar prehranska dopolnila vsebujejo snovi, ki se lahko uporabljajo v zdravilih.

Komisija meni, da poljska zakonodaja ne zagotavlja pravne varnosti, zlasti zaradi obrnjenega dokaznega bremena v zvezi z oceno varnosti prehranskih dopolnil. To pomeni, da morajo stroške ocene varnosti plačati uvozniki, namesto da bi takšno oceno izvedli in plačali poljski organi. Opozoriti je treba, da se zadevna prehranska dopolnila štejejo za varna, ker so se najprej zakonito proizvajala ali tržila v drugih državah članicah. Poleg tega Komisija meni, da Poljska ni izpolnila obveznosti iz Uredbe (ES) št. 764/2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES, ker navedene uredbe ni uporabila pri odločitvah o zavrnitvi ali omejitvi dostopa prehranskih dopolnil na trg. Zato je Komisija predložila obrazloženo mnenje, v katerem je Poljsko pozvala, naj spremeni svojo zakonodajo in tako omogoči prost pretok blaga na enotnem trgu. Če se zakonodaja ne uskladi v roku dveh mesecev, lahko Komisija v zvezi s tem sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije.

(Več informacij: C. Corazza; telefon: +32 22951752, mobilni telefon +32 498992862)

 1. Obdavčenje: Komisija poziva POLJSKO k spremembi zakonodaje o znižanih stopnjah DDV

Evropska komisija je Poljsko uradno pozvala, naj spremeni zakonodajo o znižani stopnji DDV za protipožarne izdelke. Ta ukrep presega okvir, ki je dovoljen v skladu z direktivo o DDV (2006/112/ES).

V skladu s pravili o DDV se lahko znižana stopnja DDV uporablja le za nekatero blago in storitve, ki so navedeni v Direktivi (Priloga III). Ta seznam je treba strogo upoštevati in ga razlagati tako, kot se je o njem dogovorilo vseh 27 držav članic EU in kot so ga zadevne države članice soglasno sprejele. Direktiva Poljski ne dovoljuje uporabe znižane stopnje DDV za protipožarne izdelke, ker takšno blago ni vključeno na navedeni seznam. Komisija kot varuh Pogodb EU zagotavlja, da se ta pravila pravilno uporabljajo in da jih upoštevajo vse države članice EU.

Komisija je zadevno državo pozvala k ukrepanju v obrazloženem mnenju. Če zakonodaja ne bo usklajena v dveh mesecih, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Pokojnine: Komisija poziva ROMUNIJO k plačilu pokojnin grškim državljanom glede na obdobje dela v Romuniji

Komisija je Romunijo pozvala, naj pri izračunu pokojninskih pravic grških državljanov, ki so delali v Romuniji pred njenim pristopom k Evropski uniji, upošteva Uredbo (EGS) št. 1408/71 in Uredbo (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Romunski organi zdaj zavračajo možnost, da bi upoštevali delovno dobo grških migrantov pred pristopom Romunije k EU. To zavračanje temelji na dvostranskem sporazumu, ki sta ga Romunija in Grčija podpisali leta 1996. V okviru navedenega sporazuma je Romunija Grčiji plačala fiksen znesek 15 milijonov USD, Grčija pa je prevzela urejanje pokojnin, ki ustrezajo največ 15 letom dela. To pomeni, da delovne dobe nad 15 let zdaj s stališča pokojninskih pravic delavcev niso upoštevane. Komisija meni, da se dvostranski sporazum ne more uporabljati za odvzem pravic posameznikov, ki so neposredno zagotovljene z zakonodajo EU, in da mora Romunija delavcem zagotoviti dodatne pokojninske pravice, tudi če te ustrezajo delovnim dobam pred pristopom Romunije k EU.

Zahteva ima obliko „obrazloženega mnenja“ v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Romunija ima zdaj na voljo dva meseca, da Komisij priglasi ukrepe, sprejete za polno izvajanje navedenih uredb. V nasprotnem primeru lahko Komisija proti Romuniji sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije.

(Več informacij: J. Todd; telefon: +32 22994107, mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Obdavčenje: Komisija poziva ROMUNIJO k pregledu obdavčitve tujih podjetij

Evropska komisija je Romunijo uradno pozvala, naj spremeni diskriminacijsko davčno obravnavo tujih gospodarskih družb.

V skladu z romunsko davčno zakonodajo se za tuja podjetja z več poslovnimi enotami v Romuniji davek od dobička pravnih oseb obračuna za vsako poslovno enoto posebej, čeprav te poslovne enote niso ločene pravne osebe. Ker tuji davčni zavezanec ne more pripraviti konsolidiranih rezultatov vseh svojih poslovnih enot v Romuniji, je tuja pravna oseba v slabšem položaju, kar zadeva denarni tok, ali pa zanjo velja višja obdavčitev.

Po mnenju Komisije je takšna omejitev v nasprotju s svobodo ustanavljanja iz Pogodb EU.

Komisija je zadevno državo pozvala k ukrepanju v obrazloženem mnenju. Če zakonodaja ne bo usklajena v dveh mesecih, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Zračni promet: Komisija poziva ŠPANIJO k zagotovitvi jamstev o neodvisnosti koordinatorjev slotov

Evropska komisija je Španijo pozvala, naj v dveh mesecih priglasi ukrepe, ki so potrebni za izpolnjevanje skupnih pravil EU o dodelitvi letaliških slotov. Koordinator slotov je odgovoren za nediskriminacijsko, nepristransko in pregledno dodeljevanje pristajalnih in vzletnih slotov, kar je eden od glavnih temeljev sistema, ki omogoča pravično konkurenco. Komisija proučuje zadevo po uradni dolžnosti, ker si prizadeva zagotoviti jamstva za delovanje in finančno neodvisnost koordinatorja slotov. Če Komisija ne bo prejela zadovoljivega odgovora, lahko proti zadevni državi članici sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije.

(Več informacij: H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Obdavčenje: Komisija poziva ŠPANIJO k spremembi pravil o davku na dediščino in darila na območjih Territorios Históricos de Alava y Bizkaia

Evropska komisija je Španijo uradno pozvala, naj spremeni določbe zakonodaje o davku na dediščino in darila, ki se uporablja na območjih Territorios Históricos de Alava y Bizkaia, ker ne upoštevajo načela prostega pretoka kapitala.

Zadevna davčna ureditev zagotavlja prednostno davčno obravnavo javnih dolžniških instrumentov, ki jih izdajo lokalne uprave (la Comunidad Autónoma del País Vasco, Diputaciones Forales ali Entidades Locales Territoriales de los tres Territorios Históricos). To pomeni, da so pravice iz javnih dolžniških instrumentov, ki jih izdajo te uprave, obdavčene po nižji stopnji kot podobne pravice iz dediščine. S takšno davčno obravnavo so diskriminirane naložbe v javne dolžniške instrumente, ki jih izdajo druge države članice EU ali države EGP.

Komisija je zadevno državo pozvala k ukrepanju v obrazloženem mnenju. Če zakonodaja ne bo usklajena v dveh mesecih, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Delo za določen čas: Komisija poziva ŠVEDSKO k okrepitvi varnosti v skladu z direktivo o delu za določen čas

Evropska komisija je Švedsko pozvala, naj svojo zakonodajo uskladi z Direktivo 1999/70/ES o delu za določen čas ter prepreči zlorabo veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas.

V sedanjem sistemu Švedske je vzpostavljenih več vrst zaposlitev za določen čas. Za nekatere od njih ne veljajo omejitve, za druge pa so takšne omejitve določene, vendar se medsebojno ne upoštevajo. Zato lahko delodajalci te omejitve obidejo tako, da za istega delojemalca združijo različne oblike zaposlitve za določen čas. Posledično s sistemom ni mogoče preprečiti neskončnega veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas. To pa je v nasprotju z Direktivo.

Švedska je bila na to težavo opozorjena že leta 2007. Švedska vlada je začela izvajati pobudi za sprejetje zakonodajnih ukrepov za uskladitev z Direktivo, vendar nobeden od poskusov sprejetja zadevne zakonodaje ni bil uspešen. Zato Komisija poziva Švedsko, naj okrepi prizadevanja.

Komisija je zadevno državo pozvala k ukrepanju v obrazloženem mnenju v skladu s postopki EU za ugotavljanje kršitev. Švedska mora zdaj v dveh mesecih Komisiji priglasiti ukrepe, ki jih je sprejela za popolno izvajanje Direktive. V nasprotnem primeru lahko Komisija proti zadevni državi članici sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije.

(Več informacij: J. Todd; telefon: +32 22994107, mobilni telefon: +32 498994107)


  Side Bar