Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, 21 lutego 2013 r.

Główne decyzje z lutego o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

AGENDA CYFROWA

ZATRUDNIENIE

ENERGIA

PRZEMYSŁ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

OCHRONA ŚRODOWISKA

SPRAWIEDLIWOŚĆ

TRANSPORT

ZDROWIE I POLITYKA KONSUMENCKA

PODATKI I UNIA CELNA

AT

1

BE

1

1

3

CY

1

1

CZ

1

DE

1

DK

1

EL

1

1

ES

1

1

FI

1

FR

1

1

HU

1

IE

1

IT

1

1

LT

1

1

LU

1

NL

1

PL

1

1

1

1

1

PT

1

RO

1

1

SE

1

1

SI

1

UK

1

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorstw.

Komisja przyjęła dziś 151 decyzji, w tym 15 uzasadnionych opinii i 13 decyzji dotyczących skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Spośród tych ostatnich decyzji 2 obejmują wniosek o nałożenie kar pieniężnych. Poniżej przedstawiono streszczenie głównych decyzji.

Więcej informacji na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka MEMO/12/12.

 1. Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości wraz z wnioskiem o nałożenie kar pieniężnych

 1. Ochrona środowiska: Komisja ponownie kieruje do Trybunału sprawę przeciwko Grecji w związku z nielegalnymi składowiskami odpadów, wzywając Trybunał do nałożenia kary pieniężnej

Komisja Europejska ponownie skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Grecji w związku z niedostosowaniem się przez nią do wcześniejszego wyroku w sprawie nielegalnych składowisk odpadów. W 2005 r. Trybunał orzekł, że Grecja nie podejmuje wystarczających środków w celu zamknięcia i rekultywacji kilkuset składowisk, prowadzących działalność na terenie całego kraju. Osiem lat później, z uwagi na niewystarczające postępy od czasu wydania pierwszego wyroku, Komisja ponownie kieruje sprawę do Trybunału oraz zgodnie z ustaloną polityką wnioskuje o nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 71 193 EUR za każdy dzień, począwszy od drugiego wyroku Trybunału aż do dnia, w którym Grecja wykona rzeczony wyrok oraz jednorazowej kary pieniężnej obliczonej przez pomnożenie kwoty 7 786 EUR przez liczbę dni okresu od wydania pierwszego wyroku do dnia jego wykonania lub dnia wydania przez Trybunał drugiego wyroku.

(Dodatkowe informacje: IP/13/143 – J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Ochrona środowiska: Komisja ponownie kieruje do Trybunału sprawę przeciwko SZWECJI w związku z zezwoleniami na instalacje przemysłowe, wzywając Trybunał do nałożenia kar pieniężnych

Komisja Europejska ponownie kieruje do Trybunału sprawę przeciwko Szwecji w związku z nieudzieleniem przez nią zezwoleń na działalność instalacjom przemysłowym działającym bez pozwoleń. Mimo wcześniejszego wyroku Trybunału w tej sprawie, Szwecja nadal nie udzieliła zezwolenia na działalność dwóm dużym instalacjom przemysłowym.

Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska, Janeza Potočnika, Komisja przekazuje zatem sprawę Szwecji do Trybunału Sprawiedliwości UE i, zgodnie z ustalonymi procedurami, wnioskuje o nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 14 912 EUR za każdy dzień, począwszy od drugiego wyroku Trybunału aż do dnia, w którym Szwecja wykona rzeczony wyrok oraz jednorazowej kary pieniężnej obliczonej przez pomnożenie kwoty 4 893 EUR przez liczbę dni okresu od wydania pierwszego wyroku do dnia jego wykonania lub dnia wydania przez Trybunał drugiego wyroku.

(Dodatkowe informacje: IP/13/145 – J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Pozostałe sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości

 1. Transport drogowy: Komisja pozywa AUSTRIĘ, FINLANDIĘ i POLSKĘ do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niedopełnieniem obowiązku stosowania unijnych przepisów dotyczących czasu pracy w odniesieniu do kierowców pracujących na własny rachunek

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej spraw przeciw Austrii, Finlandii i Polsce w związku z niedopełnieniem przez nie obowiązku stosowania unijnych przepisów dotyczących czasu pracy w odniesieniu do kierowców pracujących na własny rachunek (dyrektywa 2002/15/WE). Odkąd Komisja zwróciła się do wszystkich państw członkowskich o przedłożenie jej informacji na temat działań podjętych w celu zapewnienia pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami upłynęły ponad dwa lata. Trzy wymienione państwa członkowskie wciąż nie zgłosiły krajowych środków transpozycji gwarantujących pełną skuteczność dyrektywy.

(Dodatkowe informacje: IP/13/142 – H. Kearns - tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Podatki: Komisja wnosi do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko FRANCJI i LUKSEMBURGOWI w związku z obniżoną stawką VAT na e-booki

Komisja Europejska postanowiła wnieść do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Francji i Luksemburgowi w związku ze stosowaniem w tych państwach obniżonych stawek VAT na e-booki. Prawodawstwo Unii Europejskiej bardzo precyzyjnie określa towary i usługi, w przypadku których można stosować obniżoną stawkę VAT. Dostawa e-booków jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, a w przypadku tego typu usług stosowanie obniżonej stawki VAT nie jest dozwolone.

(Dodatkowe informacje: IP/13/137 – E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Podatki: Komisja wnosi do Trybunału sprawę przeciwko BELGII w związku z dyskryminacyjną obniżką podatku dla rezydentów podatkowych Walonii

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Belgii z związku z jej dyskryminacyjnymi przepisami podatkowymi obowiązującymi w Regionie Walońskim.

Zgodnie z dekretem walońskim z dnia 3 kwietnia 2009 r. podatek dochodowy od osób fizycznych można obniżyć nabywając akcje lub obligacje Funduszu Inwestycyjnego Walonii. Obniżka ta ma jednak zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do rezydentów Walonii. Komisja jest zdania, że wyłączenie z tej obniżki osób niebędących rezydentami, które uzyskują dochody w Regionie Walońskim, stanowi dyskryminację i ogranicza swobodny przepływ pracowników przewidziany w traktatach UE. W listopadzie 2011 r. Komisja Europejska skierowała do Belgii uzasadnioną opinię, formalnie wzywając do zmiany tego przepisu prawa (zob. IP/12/281). Wobec braku reakcji ze strony władz Belgii Komisja Europejska podjęła decyzję o przekazaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: IP/13/136 – E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Podatki: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko WĘGROM z związku ze zwolnieniem podatkowym na destylaty z owoców (pálinka)

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Węgrom w związku z przyznaniem przez to państwo zwolnienia z podatku akcyzowego przy produkcji destylatów z owoców (pálinka). Węgry zwalniają pálinkę z podatku akcyzowego, jeżeli jest ona produkowana przez gospodarstwa domowe lub gorzelnie na potrzeby własne, w ilości do 50 litrów rocznie.

(Dodatkowe informacje: IP/13/138 – E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Świadczenia emerytalno-rentowe: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko NIDERLANDOM w związku z dyskryminacją emerytów przebywających za granicą

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Niderlandom z powodu niezgłoszenia przez to państwo środków mających na celu zaprzestanie dyskryminacji emerytów zamieszkałych za granicą przy wypłacie dodatku dla starszych podatników. Sytuacja ta wynika z dyskryminacyjnego charakteru niderlandzkiej ustawy o dodatku zwiększającym siłę nabywczą starszych podatników (NL: koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen).

(Dodatkowe informacje: IP/13/140 – J. Todd – tel. +32 229 94107 – tel. kom. +32 498 99 4107)

 1. Ochrona środowiska: Polska przed Trybunałem w związku z niedoskonałym prawem w dziedzinie ochrony wód

Komisja Europejska wnosi do unijnego Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce w związku z nieprawidłową transpozycją europejskich przepisów w dziedzinie ochrony wód. Szereg obszarów polskiego ustawodawstwa w dziedzinie ochrony wód wykazuje braki. Dotyczy to m.in. transpozycji niektórych definicji określonych w dyrektywie oraz załączników do dyrektywy. Komisja jest w szczególności zaniepokojona brakiem transpozycji załącznika II, w którym przedstawiono charakterystykę typów wód powierzchniowych i podziemnych, a także niepełną transpozycją załącznika III, która powinna zapewnić specyfikacje i punkty referencyjne służące analizie obszaru dorzecza, przegląd wpływu działalności człowieka na stan wód i analizę ekonomiczną korzystania z wód. Kwestia monitorowania stanu wód również wzbudza zastrzeżenia Komisji. Pomimo licznych przypomnień nie uzyskano satysfakcjonującej odpowiedzi. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja wniosła zatem sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: IP/13/144 – J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Interoperacyjność europejskich kolei: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Słowenii

Komisja Europejska postanowiła dziś skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Słowenii w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia krajowych środków transpozycji dyrektywy w sprawie interoperacyjności systemu kolei. Termin ich wdrożenia upłynął dnia 31 grudnia 2011 r.

Dyrektywa 2011/18/UE zmienia dyrektywę 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności, wprowadzając zmiany do opisu systemów kolei oraz określając procedury ich weryfikacji.

Komisja już wcześniej zwróciła się do Słowenii o podjęcie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania przepisów dyrektywy 2011/18/UE. Jednakże Słowenia nie wprowadziła niezbędnych środków, do wprowadzenia których była zobowiązana, i nie powiadomiła Komisji o planach wprowadzenia takich środków.

(Dodatkowe informacje: IP/13/141 – H. Kearns - tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Podatki: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko Zjednoczonemu Królestwu w związku z obniżoną stawką VAT

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o wniesieniu sprawy przeciwko Zjednoczonemu Królestwu do Trybunału Sprawiedliwości w związku ze stosowaną przez to państwo obniżoną stawką VAT na dostawę i instalację energooszczędnych materiałów. Środek ten wykracza poza to, co jest dozwolone na mocy dyrektywy w sprawie podatku VAT.

(Dodatkowe informacje: IP/13/139 – E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Inne sprawy dotyczące konkretnych kwestii

 1. Dobrostan zwierząt: Komisja zwiększa presję na państwa członkowskie, aby egzekwowały grupowe utrzymanie loch

Komisja Europejska, przekazując dziś Belgii, Cyprowi, Danii, Francji, Niemcom, Grecji, Irlandii, Polsce i Portugalii wezwania do usunięcia uchybienia, wezwała je do podjęcia działań w celu usunięcia nieprawidłowości w wykonaniu przepisów UE dotyczących dobrostanu zwierząt, a w szczególności wdrożenia dyrektywy 2008/120/WE, która nakłada wymóg, aby lochy były trzymane w grupach przez pewną część ciąży.

(Dodatkowe informacje: IP/13/135– F. Vincent - tel. +32 229 87166 – tel. kom. +32 498 98 7166)

 1. Uzasadnione opinie

 1. Podatki: Komisja zwraca się do BELGII o zmianę dyskryminujących ulg podatkowych we Flandrii

Komisja Europejska oficjalnie zwróciła się do Belgii o zmianę przepisów dotyczących tzw. przepisów w zakresie kapitału wysokiego ryzyka „winwinlening” (FR prêt gagnant-gagnant).

Przepisy te pozwalają na uzyskanie ulg podatkowych w przypadku pożyczek udzielanych przez mieszkańców Regionu Flamandzkiego przedsiębiorstwom z siedzibą w tym regionie. Obniżka ta nie jest dostępna dla osób niebędących rezydentami, które uzyskują dochody w Belgii.

Komisja uważa, że belgijskie przepisy podatkowe naruszają swobodny przepływ pracowników oraz swobodę przedsiębiorczości przewidziane w traktatach UE. W związku z powyższym zwrócono się do Belgii o zmianę omawianych przepisów.

Wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii. Jeżeli omawiane przepisy prawne nie zostaną dostosowane w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom +32 498 98 3871)

 1. Podatki: Komisja zwraca się do BELGII o zmianę opodatkowania wypłacanych odsetek

Komisja oficjalnie zwróciła się do Belgii o zmianę przepisów podatkowych dotyczących opodatkowania wypłacanych odsetek, które uznano za dyskryminacyjne.

Belgijskie przepisy nakładają podatek majątkowy na odsetki wypłacane zagranicznym firmom inwestycyjnym. Dyskryminacyjne jest również opodatkowanie odsetek związanych z papierami wartościowymi zdeponowanymi w instytucjach finansowych mających siedzibę poza Belgią, lub zaksięgowanymi na rachunkach takich instytucji.

Z drugiej strony, takie same odsetki wypłacane belgijskim firmom inwestycyjnym lub związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi w instytucjach finansowych mających siedzibę w Belgii, bądź zaksięgowanymi na rachunkach takich instytucji, są zwolnione z podatku majątkowego.

Przepisy te stanowią nieuzasadnione ograniczenia swobody świadczenia usług i swobodnego przepływu kapitału ustanowionych w traktatach europejskich.

Decyzja Komisji ma formę uzasadnionej opinii. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Komisja nie otrzyma zadowalającej odpowiedzi, może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Królestwu Belgii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom +32 498 98 3871)

 1. Swobodne przemieszczanie się osób: Komisja zwraca się do BELGII o dostosowanie się do przepisów unijnych

Komisja Europejska zwraca się do Belgii o dostosowanie przepisów do prawodawstwa UE. Na mocy dyrektywy w sprawie swobodnego przemieszczania się państwa członkowskie muszą zagwarantować, że obywatele Unii i członkowie ich rodzin, w tym obywatele państw niebędących członkami UE, mogą w pełni korzystać z przysługujących im praw do swobodnego przemieszczania się w odniesieniu do wjazdu do innego państwa członkowskiego, pobytu w innym państwie członkowskim oraz ochrony przed wydaleniem. Belgia nie dokonała właściwej transpozycji szeregu przepisów tej dyrektywy. Na chwilę obecną nie ułatwia ona wjazdu i pobytu członkom rodzin obywateli Unii pochodzących spoza UE. W szczególności nie ułatwia wydawania im wiz i kart pobytowych. Ponadto Belgia nie dokonała transpozycji wszystkich zabezpieczeń materialnych i proceduralnych przed wydalaniem obywateli Unii, którzy korzystają z belgijskiego systemu pomocy społecznej: prawo belgijskie nie przewiduje indywidualnej oceny sytuacji osobistej przed podjęciem decyzji o wydaleniu.

W efekcie obywatele UE nie są obecnie objęci ochroną przed automatycznym wydaleniem i trudno jest się im bronić przed tego rodzaju bezprawnymi decyzjami władz belgijskich. Ponadto belgijskie przepisy dotyczące ochrony przed wydaleniem motywowanym względami porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego zapewniają ochronę członkom rodzin obywateli UE niebędącym obywatelami UE, a nie zapewniają takiej ochrony obywatelom Unii. Wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Belgia ma dwa miesiące na dostosowanie się do przepisów unijnych. W przeciwnym razie Komisja Europejska może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: M. Andreeva - tel. +32 229 91382- tel. kom. +32 498 99 1382)

 1. Ochrona środowiska: Komisja wzywa CYPR do przyspieszenia wdrażania przepisów w zakresie ochrony przyrody

Komisja Europejska wzywa Cypr do rozszerzenia obszarów objętych europejską siecią chronionych obszarów przyrodniczych Natura 2000. Zgodnie z przepisami dyrektywy ptasiej państwa członkowskie są zobowiązane do wyznaczenia najbardziej odpowiednich obszarów jako obszarów specjalnej ochrony (OSO) w celu ochrony gatunków ptaków. Cypr pierwotnie wyznaczył jedynie 7 OSO, znacznie poniżej 16 wymaganych zgodnie z wykazem ostoi ptactwa, używanym przez Komisję w celu sprawdzania, czy państwa członkowskie wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie klasyfikowania obszarów jako OSO. Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczęto już w 2007 r., ale mimo że do dziś wyznaczono więcej OSO, Komisja nie jest przekonana czy ich zasięg jest wystarczający do zapewnienia odpowiedniej ochrony szeregu ważnych gatunków. Komisja kieruje zatem do Cypru dodatkową uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego), dając mu dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Komisja nie otrzyma zadowalającej odpowiedzi, może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Łączność elektroniczna: Komisja jest zaniepokojona faktem, że WŁOSKIE przepisy dotyczące usług pomocniczych ograniczają uprawnienia krajowego organu regulacyjnego (AGCOM)

Komisja przeanalizowała włoskie przepisy wprowadzające rozdział usług pomocniczych, takich jak utrzymanie i aktywacja łączy, od hurtowych usług uwolnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, świadczonych przez operatora zasiedziałego Telecom Italia. Wprowadzony niedawno włoski przepis, którego celem była bezpośrednia regulacja usług pomocniczych, w praktyce ograniczył możliwości działania krajowego organu regulacyjnego (AGCOM). Jest to sprzeczne z przepisami UE, które wymagają, aby krajowy organ regulacyjny wykonywał swoje uprawnienia regulacyjne ex ante niezależnie, w celu zapewnienia, że przyjęty środek jest odpowiedni w odniesieniu do problemów związanych z konkurencją określonych w trakcie analizy rynku. Komisja podjęła zatem decyzję o wysłaniu uzasadnionej opinii do Włoch, które mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Komisja nie otrzyma zadowalającej odpowiedzi, może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Włochom do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: R. Heath – tel. +32 229 61716tel. kom. +32 460 75 0221)

 1. Wewnętrzny rynek energii: Komisja wzywa LITWĘ do dostosowania się do przepisów dotyczących rynku wewnętrznego UE

W dniu dzisiejszym Komisja wystosowała uzasadnioną opinię do Litwy, w której wzywa ją do pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie energii elektrycznej i dyrektywy gazowej wchodzących w skład trzeciego pakietu energetycznego. Przepisy te miały być w pełni przetransponowane przez państwa członkowskie do dnia 3 marca 2011 r. Trzeci pakiet energetyczny zawiera podstawowe przepisy dotyczące prawidłowego funkcjonowania rynków energii, w tym nowe zasady rozdzielania działalności dystrybucyjnej i handlowej, zasady służące zwiększeniu niezależności i uprawnień krajowych organów regulacyjnych oraz zasady dotyczące poprawy funkcjonowania rynków detalicznych z korzyścią dla konsumentów. Litwa ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli nie spełni wymogów, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W 2012 r., Komisja skierowała uzasadnione opinie w związku z niedokonaniem transpozycji dyrektywy w sprawie energii elektrycznej lub dyrektywy gazowej do wielu państw członkowskich, a mianowicie do Bułgarii, Cypru, Hiszpanii, Luksemburga, Niderlandów, Rumunii, Słowacji, Estonii, Finlandii, Szwecji, Zjednoczonego Królestwa, Austrii, Polski, Irlandii i Słowenii. Następnie Komisja podjęła decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE spraw przeciwko Polsce, Finlandii, Słowenii, Zjednoczonemu Królestwu, Bułgarii i Estonii, natomiast zamknęła sprawy przeciwko Hiszpanii, Luksemburgowi, Holandii, Szwecji i Austrii.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Dodatkowe informacje: M. Holzner - tel. +32 229 60196 – tel. kom. +32 498 98 2280)

 1. Badania zdatności do ruchu drogowego: Komisja wzywa LITWĘ do przyjęcia krajowych środków dotyczących okresowych badań zdatności do ruchu drogowego

Komisja Europejska zwróciła się do Litwy o pełne przetransponowanie do prawa krajowego wszystkich wymogów ustanowionych w dyrektywie w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (dyrektywa 2010/48/UE). Litwa nie przekazała Komisji w terminie informacji wymaganych do dnia 31 stycznia 2011 r., jak również nie dotrzymała kolejnych terminów określonych w wezwaniach do usunięcia uchybienia. Przyjęcie środków jest ważne w celu uwzględnienia wszystkich osiągnięć technologicznych w odniesieniu do części pojazdów i przyczep, które mają być poddawane testom. W związku z tym Komisja przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego), dając Litwie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Komisja nie otrzyma zadowalającej odpowiedzi, może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns - tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Swobodny przepływ towarów: Komisja wzywa POLSKĘ do usunięcia przeszkód w handlu suplementami żywnościowymi

Suplementy żywnościowe stanowią szybko rozwijający się rynek. Komisja Europejska zwróciła się do Polski o zmianę przepisów dotyczących przywozu suplementów żywnościowych produkowanych lub wprowadzanych do obrotu zgodnie z prawem w innych państwach członkowskich. Zdaniem Komisji obowiązujące obecnie w Polsce przepisy stwarzają barierę dla swobodnego przepływu towarów w obrębie rynku wewnętrznego UE, a zatem są sprzeczne z art. 34 i 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komisja wszczęła postępowanie po otrzymaniu kilku skarg dotyczących uciążliwych polskich procedur wyjaśniających, z którymi mają do czynienia importerzy suplementów żywnościowych z innych państw członkowskich. Dotyczy to w szczególności suplementów żywnościowych zawierających substancje, które mogą być wykorzystywane w produktach leczniczych.

Komisja uważa, że polskie ustawodawstwo nie zapewnia pewności prawa, w szczególności ze względu na przeniesienie ciężar dowodu w odniesieniu do oceny bezpieczeństwa suplementów żywnościowych. Oznacza to, że koszty oceny bezpieczeństwa ponoszą importerzy, podczas gdy ocena taka powinna one być przeprowadzana i opłacana przez władze polskie. Należy przy tym zauważyć, że przedmiotowe suplementy żywnościowe uznaje się za bezpieczne, ponieważ zostały zgodnie z prawem wyprodukowane lub wprowadzone do obrotu w innych państwach członkowskich. Komisja jest ponadto zdania, że Polska nie wypełniła obowiązków ciążących na niej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 764/2008 ustanawiającym procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającym decyzję nr 3052/95/WE, ponieważ nie stosuje ona przepisów tego rozporządzenia podejmując decyzje uniemożliwiające lub utrudniające suplementom żywnościowym dostęp do rynku. W związku z tym Komisja wydała uzasadnioną opinię, w której wzywa Polskę do zmiany przepisów prawnych w celu umożliwienia swobodnego przepływu towarów w ramach jednolitego rynku. Jeżeli omawiane przepisy prawne nie zostaną dostosowane w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: C. Corazza - tel. +32 229 51752 – tel. kom. +32 498 99 2862)

 1. Podatki: Komisja wzywa POLSKĘ do zmiany przepisów w sprawie obniżonej stawki VAT

Komisja Europejska oficjalnie wezwała Polskę do zmiany przepisów w sprawie obniżonej stawki podatku VAT stosowanej w odniesieniu do towarów przeznaczonych na cele bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Środek ten wykracza poza zakres dozwolony na mocy dyrektywy w sprawie podatku VAT (2006/112/WE).

Zgodnie z przepisami dotyczącymi VAT obniżona stawka VAT może być stosowana tylko do niektórych towarów i usług wymienionych w dyrektywie (załącznik III). Wykaz ten musi być ściśle przestrzegany i interpretowany zgodnie z ustaleniami, które wszystkie 27 państw członkowskich UE przyjęło jednomyślnie. Dyrektywa nie zezwala Polsce na stosowanie obniżonej stawki podatku VAT w odniesieniu do towarów przeznaczonych na cele bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ponieważ nie są one umieszczone w tym wykazie. Komisja, stojąc na straży traktatów UE, zapewnia prawidłowe stosowanie i przestrzeganie przepisów przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii. Jeżeli omawiane przepisy prawne nie zostaną dostosowane w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom +32 498 98 3871)

 1. Świadczenia emerytalno-rentowe: Komisja wzywa RUMUNIĘ do wypłaty obywatelom Grecji emerytur proporcjonalnie do czasu, jaki przepracowali oni w Rumunii

Komisja zwróciła się do Rumunii do dostosowania się do rozporządzenia (WE) nr 1408/71 i rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przy obliczaniu uprawnień emerytalnych obywateli Grecji, którzy pracowali w Rumunii przed jej przystąpieniem do Unii Europejskiej. Władze rumuńskie odmawiają obecnie uwzględnienia czasu przepracowanego w Rumunii przez greckich migrantów przed przystąpieniem Rumunii do UE. Podstawą tej odmowy jest dwustronnego porozumienie podpisane między Rumunią i Grecją w 1996 r. Na mocy tego porozumienia Rumunia wypłaciła Grecji ustaloną kwotę w wysokości 15 milionów USD, a Grecja przejęła ciężar wypłaty emerytur przysługujących za okres pracy nieprzekraczający 15 lat. Oznacza to, że dla pracowników okresy pracy przekraczające 15 lat są obecnie stracone pod względem uprawnień emerytalnych. Komisja uważa, że porozumienie dwustronne nie może być stosowane w celu pozbawienia obywateli praw, które im bezpośrednio przysługują na mocy prawa UE, oraz że Rumunia odpowiada za dodatkowe prawa emerytalne pracowników, nawet jeżeli dotyczą one okresów przed przystąpieniem Rumunii do UE.

Wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Romania ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu pełnego stosowania wymienionych rozporządzeń. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wniesieniu sprawy przeciw Rumunii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: J. Todd - tel. +32 229 94107 – tel. kom. +32 498 99 4107)

 1. Podatki: Komisja wzywa RUMUNIĘ do zmiany przepisów dotyczących opodatkowania przedsiębiorstw zagranicznych

Komisja Europejska oficjalnie zwróciła się do Rumunii o zmianę dyskryminacyjnych przepisów w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw zagranicznych.

Zgodnie z rumuńskimi przepisami podatkowymi przedsiębiorstwo zagraniczne posiadające kilka oddziałów w Rumunii podlega podatkowi od przedsiębiorstw w odniesieniu do każdego z tych oddziałów indywidualnie, mimo że nie mają one odrębnej osobowości prawnej. Brak możliwości skonsolidowania wyników wszystkich oddziałów stawia zagranicznego podatnika w Rumunii w niekorzystnej sytuacji pod względem przepływu pieniężnego oraz oznacza wyższe opodatkowanie jego działalności.

Komisja jest zdania, że takie ograniczenie jest sprzeczne z zasadą swobody przedsiębiorczości określoną w traktatach UE.

Wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii. Jeżeli przepisy prawne nie zostaną dostosowane w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Transport lotniczy: Komisja zwraca się do HISZPANII o zagwarantowanie niezależności koordynatora przydziałów czasu na start lub lądowanie

Komisja Europejska wezwała Hiszpanię do zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy środków niezbędnych do przestrzegania wspólnych unijnych przepisów w sprawie przydziału czasu na start lub lądowanie. Koordynator przydziałów czasu na start lub lądowanie jest odpowiedzialny za przydzielania czasu na start lub lądowanie w sposób niedyskryminacyjny, neutralny i przejrzysty, co stanowi jeden z zasadniczych filarów systemu umożliwiającego uczciwą konkurencję. Komisja wszczyna dochodzenie z urzędu w celu zagwarantowania funkcjonalnej i finansowej niezależności koordynatora przydziałów czasu na start lub lądowanie. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Komisja nie otrzyma zadowalającej odpowiedzi, może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns - tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Podatki: Komisja zwraca się do HISZPANII o zmianę przepisów podatkowych dotyczących spadków i darowizn w Territorios Históricos de Alava y Bizkaia

Komisja Europejska oficjalnie zwróciła się do Hiszpanii o zmianę przepisów podatkowych dotyczących spadków i darowizn w Territorios Históricos de Alava y Bizkaia, gdyż są one niezgodne z zasadą swobodnego przepływu kapitału.

Na mocy tych przepisów dług publiczny organów administracji lokalnej (la Comunidad Autónoma del País Vasco, the Diputaciones Forales lub Entidades Locales Territoriales de los tres Territorios Históricos) podlega preferencyjnym przepisom podatkowym. Oznacza to, że w przypadku dziedziczenia tytuły dłużne wystawione przez te administracje są opodatkowane korzystniej niż inne podobne tytuły.

Takie przepisy podatkowe są dyskryminujące w stosunku do inwestycji w dług publiczny innych państw członkowskich UE lub państw EOG.

Wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii. Jeżeli przepisy prawne nie zostaną dostosowane w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Umowy o pracę na czas określony: Komisja wzywa SZWECJĘ do wzmocnienia siatki bezpieczeństwa wymaganej przez dyrektywę o pracy na czas określony

Komisja Europejska zwróciła się do Szwecji o dostosowanie przepisów do dyrektywy 1999/70/WE w sprawie pracy na czas określony i o zapobieganie nadużyciom w związku z zawieraniem kolejnych umów o pracę na czas określony.

Obowiązujące obecnie w Szwecji przepisy wyróżniają kilka rodzajów umów o pracę na czas określony. Niektóre z nich nie podlegają żadnym ograniczeniom. W przypadku innych istnieją ograniczenia, które nie uwzględniają jednak innych rodzajów umów. Pracodawcy mogą zatem obchodzić te ograniczenia przez łączenie różnych form umów o pracę na czas określony dla tego samego pracownika. W rezultacie system ten nie jest w stanie zapobiec niekończącemu się zawieraniu umów o pracę na czas określony. Jest to sprzeczne z dyrektywą.

Na problem ten zwrócono uwagę Szwecji już w 2007 r. Szwedzki rząd przedstawił dwie inicjatywy ustawodawcze mające na celu zapewnienie zgodności z dyrektywą. Żadna z tych inicjatyw nie doprowadziła jednak do przyjęcia odpowiednich przepisów. W związku z tym Komisja zwraca się do Szwecji o intensyfikację działań w tej kwestii.

Wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Szwecja ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu pełnego wdrożenia dyrektywy. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Todd - tel. +32 229 94107 – tel. kom. +32 498 99 4107)


Side Bar