Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

PRANEŠIMAS

2013 m. vasario 21 d., Briuselis

Vasario mėn. sprendimų dėl pažeidimų paketas: pagrindiniai sprendimai

SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ

UŽIMTUMAS

ENERGETIKA

PRAMONĖ IR VERSLUMAS

APLINKA

TEISINGUMAS

TRANSPORTAS

SVEIKATA IR VARTOTOJŲ POLITIKA

MOKESČIŲ IR MUITŲ SĄJUNGA

AT

1

BE

1

1

3

CY

1

1

DE

1

DK

1

EL

1

1

ES

1

1

FI

1

FR

1

1

HU

1

IE

1

IT

1

LT

1

1

LU

1

NL

1

PL

1

1

1

1

1

PT

1

RO

1

1

SE

1

1

SI

1

UK

1

Europos Komisija mėnesiniu sprendimų dėl pažeidimų paketu imasi teisinių veiksmų prieš netinkamai įsipareigojimus pagal ES teisę vykdančias valstybes nares. Šių su daugeliu sektorių susijusių sprendimų tikslas – užtikrinti tinkamą ES teisės taikymą piliečių ir įmonių labui.

Šiandien Komisija priėmė 151 sprendimą, įskaitant 15 pagrįstų nuomonių ir 13 Europos Sąjungos Teisingumo Teismui perduotų bylų, iš kurių 2 susijusios su finansinėmis sankcijomis. Toliau pateikiama pagrindinių sprendimų santrauka.

Daugiau informacijos apie pažeidimų procedūrą pateikiama MEMO/12/12.

 1. Bylų dėl finansinių sankcijų perdavimas Teisingumo Teismui

 1. Aplinka. Komisija vėl duoda GRAIKIJĄ į Teismą dėl neteisėtų sąvartynų ir prašo skirti baudas

Europos Komisija vėl duoda Graikiją į Europos Teisingumo Teismą už ankstesnio sprendimo dėl neteisėtų sąvartynų nevykdymą. 2005 m. Teismas sprendime nurodė, kad Graikija nesiėmė tinkamų priemonių, kad uždarytų ir išvalytų neteisėtus sąvartynus, kurių šalyje veikia keli šimtai. Pastebėjusi, kad per aštuonerius metus nuo sprendimo paskelbimo pasiekta nepakankamai pažangos, Komisija vėl kelia bylą Teisme ir, laikydamasi nustatytos praktikos, siūlo skirti 71 193 EUR baudą už kiekvieną dieną nuo antrojo Teismo sprendimo, kol Graikija ims laikytis sprendimo, ir vienkartinę sumą, apskaičiuotą pagal 7 786 EUR sumą už kiekvieną dieną nuo pirmojo sprendimo iki atitikties užtikrinimo arba iki antrojo Teismo sprendimo dienos.

(Daugiau informacijos: IP/13/143; J. Hennon, tel. +32 229-53593, mob. +32 498-953593)

 1. Aplinka. Komisija vėl duoda ŠVEDIJĄ į Teismą dėl leidimų nesuteikimo pramonės įmonėms ir prašo skirti baudas

Europos Komisija vėl duoda Švediją į Teismą už leidimų nesuteikimą nesankcionuotai veikiantiems pramonės įmonių įrenginiams. Nepaisant ankstesnio Teismo sprendimo šiuo klausimu, Švedija vis dar nesuteikė leidimų dviems svarbioms pramonės įmonėms. Todėl, remdamasi už aplinką atsakingo Europos Komisijos nario Janezo Potočniko rekomendacija, Komisija vėl duoda Švediją į Europos Teisingumo Teismą ir, laikydamasi nustatytos praktikos, siūlo skirti 14 912 EUR baudą už kiekvieną dieną nuo antrojo Teismo sprendimo, kol Švedija ims laikytis sprendimo, ir vienkartinę sumą, apskaičiuotą pagal 4 893 EUR sumą už kiekvieną dieną nuo pirmojo sprendimo iki atitikties užtikrinimo arba iki antrojo Teismo sprendimo dienos.

(Daugiau informacijos: IP/13/145; J. Hennon, tel. +32 229-53593, mob. +32 498-953593)

 1. Kitos Teisingumo Teismui perduotos bylos

 1. Geležinkelių transportas. Komisija duoda AUSTRIJĄ, SUOMIJĄ ir LENKIJĄ į Europos Teisingumo Teismą už ES darbo laiko taisyklių netaikymą savarankiškai dirbantiems vairuotojams

Komisija duoda Austriją, Suomiją ir Lenkiją į Europos Teisingumo Teismą už ES darbo laiko taisyklių netaikymą savarankiškai dirbantiems vairuotojams (Direktyva 2002/15/EB). Praėjo daugiau nei dveji metai nuo Komisijos prašymo ją informuoti apie veiksmus, kurių ėmėsi visų valstybių narių institucijos siekdamos užtikrinti visišką atitiktį galiojantiems teisės aktams. Šios trys valstybės narės vis dar nepranešė apie perkėlimo į nacionalinę teisę priemones, kuriomis įgyvendinamos visos direktyvos nuostatos.

(Daugiau informacijos: IP/13/142; H. Kearns, tel. +32 229-87638, mob. +32 498-987638)

 1. Apmokestinimas. Komisija duoda PRANCŪZIJĄ ir LIUKSEMBURGĄ į Europos Teisingumo Teismą dėl skaitmeninėms knygoms taikomo sumažinto PVM tarifo

Komisija nutarė duoti Prancūziją ir Liuksemburgą į Europos Teisingumo Teismą dėl skaitmeninėms knygoms taikomo sumažinto PVM tarifo. Europos Sąjungos teisės aktuose labai aiškiai nustatyta, kurioms prekėms ir paslaugoms galima taikyti sumažintą PVM tarifą. Skaitmeninės knygos priskiriamos elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms, o šios rūšies paslaugoms taikyti sumažinto tarifo negalima.

(Daugiau informacijos: IP/13/137; E. Traynor, tel. +32 229-21548, mob. +32 498-983871)

 1. Apmokestinimas. Komisija duoda BELGIJĄ į Teismą dėl diskriminacinės mokesčių lengvatos, taikomos mokesčių mokėtojams Valonijos regione

Šiandien Europos Komisija nusprendė paduoti Belgiją į ES Teisingumo Teismą dėl Valonijos regione taikomų diskriminacinių mokesčių taisyklių.

Vadovaujantis 2009 m. balandžio 3 d. Valonijos nutarimu, asmens pajamų mokestis gali būti sumažintas, jei perkama Valonijos investicinio fondo akcijų ar obligacijų. Tačiau ši lengvata taikoma tik Valonijos regiono gyventojams. Komisijos nuomone, šios lengvatos netaikymas Valonijos regione pajamas uždirbantiems nerezidentams yra diskriminacinis ir riboja laisvą darbuotojų judėjimą, numatytą ES sutartyse. 2011 m. lapkričio mėn. Europos Komisija Belgijai nusiuntė pagrįstą nuomonę, oficialiai reikalaudama, kad Belgijos institucijos iš dalies pakeistų šį įstatymą (žr. IP/12/281). Nesulaukusi Belgijos institucijų atsakymo Europos Komisija nusprendė perduoti bylą Europos Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: IP/13/136; E. Traynor, tel. +32 229-21548, mob. +32 498-983871)

 1. Apmokestinimas. Komisija duoda VENGRIJĄ į Teismą dėl palinkai taikomos mokesčių lengvatos

Šiandien Europos Komisija nusprendė paduoti Vengriją į Europos Teisingumo Teismą dėl vaisių distiliato (palinkos) gamintojų atleidimo nuo akcizo mokesčių. Vengrija palinkai netaiko akcizo mokesčio, kai namų ūkiai ar degtinės daryklos asmeniniam naudojimui jos pasigamina ne daugiau kaip 50 litrų per metus.

(Daugiau informacijos: IP/13/138; E. Traynor, tel. +32 229-21548, mob. +32 498-983871)

 1. Pensijos. Komisija duoda NYDERLANDUS į Teismą dėl užsienyje gyvenančių pensininkų diskriminacijos

Europos Komisija padavė Nyderlandus į ES Teisingumo Teismą už tai, kad nepranešė apie priemones, kuriomis neleidžiama diskriminuoti užsienyje gyvenančių pensininkų, kai pagyvenusiems mokesčių mokėtojams mokama išmoka. Pagal Nyderlandų įstatymus susiklostė diskriminacinio pobūdžio padėtis, susijusi su teise į „koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen“ (pagyvenusiems mokesčių mokėtojams skirta perkamosios galios išmoka).

(Daugiau informacijos: IP/13/140; J. Todd, tel. +32 229-94107, mob. +32 498-994107)

 1. Aplinka. Komisija duoda LENKIJĄ į Teismą dėl vandenį reglamentuojančių teisės aktų.

Europos Komisija duoda Lenkiją į ES Teisingumo Teismą dėl to, kad ji į nacionalinę teisę tinkamai neperkėlė vandenį reglamentuojančių Europos teisės aktų. Vandenį reglamentuojantys Lenkijos teisės aktai turi įvairių trūkumų, be kita ko, susijusių su kai kurių direktyvoje nustatytų apibrėžčių perkėlimu ir direktyvos priedų perkėlimo spragomis. Komisijai didelį rūpestį kelia tai, kad trūksta II priedo, kuriuo nustatoma paviršinio ir požeminio vandens apibūdinimo sistema, ir kai kurių neperkeltų III priedo nuostatų, kuriomis turėtų būti numatytos upių baseino rajono analizės charakteristikos ir etaloninės sąlygos, žmogaus veiklos poveikio aplinkos vandeniui apžvalga ir vandens naudojimo ekonominė analizė. Vandens būklės stebėsena taip pat kelia nerimo. Nepaisant keleto priminimų negauta nė vieno priimtino atsakymo. Remdamasi už aplinką atsakingo Europos Komisijos nario Janezo Potočniko rekomendacija, Komisija duoda Lenkiją į Europos Teisingumo Teismą.

(Daugiau informacijos: IP/13/144; J. Hennon, tel. +32 229-53593, mob. +32 498-953593)

 1. Europos geležinkelių sistemos sąveika. Komisija duoda SLOVĖNIJĄ į Teisingumo Teismą

Europos Komisija nusprendė paduoti Slovėniją į Europos Teisingumo Teismą, nes ji nepranešė apie direktyvos dėl geležinkelių sistemos sąveikos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę priemones. Šios priemonės turėjo būti įgyvendintos iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Direktyvą 2008/57/EB dėl sistemos sąveikos iš dalies keičia Direktyva 2011/18/ES, kuria keičiamas geležinkelių sistemų aprašymas ir nustatomos jų tikrinimo procedūros.

Komisija Slovėnijos jau prašė imtis veiksmų, kuriais užtikrinama atitiktis Direktyvai 2011/18/ES. Tačiau Slovėnija nesiėmė reikiamų priemonių ir jų neįgyvendino, o Komisijai apie jas taip pat nebuvo pranešta.

(Daugiau informacijos: IP/13/141; H. Kearns, tel. +32 229-87638, mob. +32 498-987638)

 1. Apmokestinimas. Komisija duoda JK į Teismą dėl PVM tarifo sumažinimo.

Šiandien Europos Komisija nusprendė paduoti Jungtinę Karalystę į ES Teisingumo Teismą dėl PVM, taikomo energiją taupančių medžiagų pardavimui ir įrengimui, tarifo sumažinimo. Šia priemone viršijama tai, kas leidžiama PVM direktyva.

(Daugiau informacijos: IP/13/139; E. Traynor, tel. +32 229-21548, mob. +32 498-983871)

 1. Kitas ypatingas atvejis

 1. Gyvūnų gerovė. Komisija didina spaudimą valstybėms narėms, siekdama užtikrinti, kad būtų vykdomos nuostatos dėl paršavedžių laikymo grupėse

Šiandien Europos Komisija oficialiu pranešimu įspėjo Belgiją, Kiprą, Daniją, Prancūziją, Vokietiją, Graikiją, Airiją, Lenkiją ir Portugaliją imtis veiksmų ir pašalinti trūkumus, susijusius su ES teisės aktų dėl gyvūnų gerovės, įgyvendinimu, visų pirma įgyvendinti Direktyva 2008/120/EB, kuria paršavedes dalį paršiavimosi laiko reikalaujama laikyti grupėse.

(Daugiau informacijos: IP/13/135; F. Vincent, tel. +32 229-87166, mob. +32 498-987166)

 1. Pagrįstos nuomonės

 1. Apmokestinimas. Komisija reikalauja, kad BELGIJA iš dalies pakeistų diskriminacines taisykles dėl mokesčių lengvatų Flandrijos regione

Europos Komisija oficialiai pareikalavo Belgijos iš dalies pakeisti taisykles dėl vadinamosios „Winwinlening“ (pranc. „Prêt gagnant-gagnant“) rizikos kapitalo schemos.

Šiomis taisyklėmis Flandrijos regiono gyventojų paskoloms, suteiktoms tame regione įsteigtoms įmonėms, leidžiama taikyti mokesčių lengvatą. Ši lengvata netaikoma nerezidentams, kurie gauna pajamas Belgijoje.

Komisijos nuomone, Belgijos mokesčių taisyklės prieštarauja ES sutartyse nustatytiems laisvo darbuotojų judėjimo ir įsisteigimo laisvės principams. Dėl šios priežasties reikalaujama, kad Belgija pakeistų savo teisės aktus.

Komisijos reikalavimas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Jeigu per du mėnesius teisės aktai nebus suderinti, Komisija gali perduoti šį klausimą spręsti ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229-21548, mob. tel. +32 498-983871)

 1. Apmokestinimas. Komisija reikalauja, kad Belgija peržiūrėtų nuostatas dėl mokamų palūkanų apmokestinimo

Komisija oficialiai pareikalavo, kad Belgija pakeistų diskriminacinėmis laikomas mokesčių teisės aktų nuostatas, taikomas apmokestinant mokamas palūkanas.

Belgijos teisės aktais apmokestintos užsienio investicinėms bendrovėms mokamos palūkanos, susijusios su nekilnojamuoju turtu. Be to, diskriminacinės nuostatos taikomos palūkanų, susijusių su finansų įstaigų, įsteigtų už Belgijos ribų, deponuotais arba į sąskaitą įrašytais vertybiniais popieriais, nustatymui.

Kita vertus, toms pačioms palūkanoms, mokamoms Belgijos investicinėms bendrovėms arba susijusioms su Belgijoje įsteigtose finansų įstaigose deponuotais arba į sąskaitą įrašytais vertybiniais popieriais, nekilnojamojo turto mokestis yra netaikomas.

Šie nepagrįsti apribojimai prieštarauja Europos sutartyse įtvirtintiems laisvo paslaugų teikimo ir laisvo kapitalo judėjimo principams.

Komisijos sprendimas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Jeigu per du mėnesius Komisija negaus priimtino atsakymo, ji galės paduoti Belgijos Karalystę į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą.

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229-21548, mob. tel. +32 498-983871)

 1. Laisvas judėjimas. Komisija reikalauja, kad BELGIJA laikytųsi ES taisyklių

Europos Komisija reikalauja, kad Belgija suderintų savo įstatymus su ES teisės aktais. Vadovaujantis Laisvo judėjimo direktyva, valstybės narės privalo užtikrinti, kad Sąjungos piliečiai ir jų šeimos nariai, įskaitant ne ES šalių piliečius, nevaržomai naudotųsi savo teise į laisvą judėjimą, visų pirma atvykdami į kitą valstybę narę, apsigyvendami joje ir naudodamiesi apsauga nuo išsiuntimo. Belgija tinkamai neperkėlė į nacionalinę teisę kai kurių direktyvos nuostatų. Šiuo metu Belgija nėra supaprastinusi sąlygų dėl Sąjungos piliečių šeimos narių iš ne ES valstybių narių atvykimo ir apsigyvenimo. Visų pirma ji nesudaro lengvesnių vizų ir leidimų gyventi kortelių išdavimo šiems asmenims sąlygų. Be to, Belgija neperkėlė i nacionalinę teisę visų materialinės ir procedūrinės teisės nuostatų dėl Sąjungos piliečių, kurie kreipiasi į Belgijos socialinės pagalbos sistemą, apsaugos nuo išsiuntimo: Belgijos įstatymuose nenumatytas reikalavimas prieš išsiuntimą atskirai įvertinti su suinteresuotu piliečiu susijusias asmenines aplinkybes.

Todėl šiuo metu ES piliečiai nėra apsaugoti nuo to, kad automatiškai nebus išsiųsti, ir negali apsisaugoti nuo tokių neteisėtų Belgijos institucijų sprendimų. Be to, Belgijos taisyklės dėl apsaugos nuo išsiuntimo remiantis viešosios politikos ar viešojo saugumo interesais numato tik Sąjungos piliečių šeimos narių iš ne ES valstybių narių apsaugą, bet ne pačių Sąjungos piliečių. Komisijos reikalavimas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kaip apibrėžta pagal ES pažeidimo tyrimo procedūrą. Belgija turi per du mėnesius užtikrinti atitiktį Europos Sąjungos taisyklėms. Priešingu atveju Europos Komisija gali perduoti šį klausimą spręsti ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: M. Andreeva, tel. +32 229-91382, mob. +32 498-991382)

 1. Aplinka. Komisija prašo, kad KIPRAS patobulintų gamtos apsaugos teisės aktus

Europos Komisija prašo, kad Kipras į Europos saugomų natūralių gamtinių zonų tinklą „Natura 2000“ įtrauktų savo vietoves. Pagal Paukščių direktyvą valstybės narės turi nurodyti vietoves, kurios, kaip tinkamiausios specialios paukščių rūšių išsaugojimo zonos, būtų saugomos. Iš pradžių Kipras nurodė tik 7 specialias saugomas zonas, t. y. toli gražu ne 16, kaip nustatyta pagal svarbių paukščių teritorijų inventorių, kurį Komisija naudoja tikrindama, ar valstybės narės paiso prievolės klasifikuoti specialias saugomas zonas. 2007 m. Komisija inicijavo pažeidimo tyrimo procedūrą, ir nors dabar jau yra daugiau specialių saugomų zonų, tačiau, jos nuomone, saugomų zonų vis dar trūksta, kad būtų tinkamai apsaugotos įvairios svarbios paukščių rūšys. Todėl Komisija siunčia papildomą pagrįstą nuomonę (tai antrasis pažeidimo tyrimo procedūros etapas) ir Kiprui suteikia dviejų mėnesių terminą atsakymui pateikti. Jeigu Komisija negaus priimtino atsakymo, ji šią valstybę narę galės paduoti į ES Teisingumo Teismą.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229-53593, mob. +32 498-953593)

 1. El. ryšiai. Komisijai kelia susirūpinimą tai, kad pagalbines paslaugas reglamentuojantys ITALIJOS teisės aktai riboja nacionalinės reguliavimo institucijos (AGCOM) diskreciją

Komisija išnagrinėjo Italijos įstatymą, kuriuo atsiejamos prieigos prie vietinės linijos didmeninės pagalbinės paslaugos, kaip antai linijų priežiūra ir pajungimas, kurias teikia įsitvirtinęs operatorius „Telecom Italia“. Italija, mėgindama tiesiogiai reglamentuoti tokias pagalbines paslaugas, neseniai priėmė įstatymą, kuriuo iš esmės apriboja nacionalinės reguliavimo institucijos (AGCOM) veiksmų laisvę. Tai prieštarauja ES taisyklėms, kurios reikalauja, kad nacionalinė reguliavimo institucija savo ex ante reguliavimo įgaliojimais naudotųsi nepriklausomai, siekdama užtikrinti, kad priimta priemonė būtų tinkama atlikus rinkos analizę nustatytoms konkurencijos problemoms išspręsti. Todėl Komisija nusprendė nusiųsti Italijai pagrįstą nuomonę ir suteikti dviejų mėnesių laikotarpį, per kurį reikia pateikti atsakymą. Jeigu Komisija negaus priimtino atsakymo, ji Italiją galės paduoti į ES Teisingumo Teismą.

(Daugiau informacijos: R. Heath, tel. +32 229-61716, mob. +32 460-750221)

 1. Energijos vidaus rinka. LIETUVA raginama laikytis ES vidaus rinkos taisyklių

Šiandien Komisija Lietuvai nusiuntė pagrįstą nuomonę, primygtinai ragindama į nacionalinę teisę visiškai perkelti į trečiąjį energijos aktų rinkinį įtrauktų elektros ir dujų direktyvų nuostatas. Šiuos teisės aktus valstybės narės į nacionalinę teisę turėjo perkelti iki 2011 m. kovo 3 d. Į rinkinį įtrauktos pagrindinės nuostatos dėl tinkamo energijos rinkos veikimo, įskaitant naujas taisykles dėl tinklų atsiejimo, nacionalinių reguliavimo institucijų nepriklausomumo bei įgaliojimų sustiprinimo ir mažmeninės rinkos veikimo tobulinimo, atsižvelgiant į vartotojų interesus. Lietuva turi atsakyti per du mėnesius. Jeigu to nepadarys, Komisija galės paduoti Lietuvą į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą.

2012 m. Komisija jau siuntė įvairioms valstybėms narėms, visų pirma Bulgarijai, Kiprui, Ispanijai, Liuksemburgui, Nyderlandams, Rumunijai, Slovakijai, Estijai, Suomijai, Švedijai, Jungtinei Karalystei, Austrijai, Lenkijai, Airijai ir Slovėnijai, pagrįstas nuomones dėl elektros ir (arba) dujų direktyvų nuostatų neperkėlimo į nacionalinę teisę. Po to Komisija nutarė į Europos Teisingumo Teismą paduoti Lenkiją, Suomiją, Slovėniją, Jungtinę Karalystę, Bulgariją ir Estiją, o bylų nekelti Ispanijai, Liuksemburgui, Nyderlandams, Švedijai ir Austrijai.

Daugiau informacijos http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm.

(Daugiau informacijos: M. Holzner, tel. +32 229-60196, mob. +32 498-982280)

 1. Techninė apžiūra Komisija reikalauja, kad LIETUVA priimtų nacionalines priemones dėl periodiškos techninės apžiūros

Europos Komisija pareikalavo, kad Lietuva į nacionalinę teisę visiškai perkeltų visus direktyvoje dėl periodiškos motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros (Direktyva 2010/48/ES) išdėstytus reikalavimus. Lietuva Komisijai nepranešė reikiamos informacijos iki 2011 m. sausio 31 d. ir vėlesniuose oficialiuose pranešimuose nurodyto termino. Siekiant atsižvelgti į visas bandomų transporto priemonių ir jų priekabų technines naujoves, svarbu, kad priemonės būtų priimtos. Todėl Komisija siunčia pagrįstą nuomonę (tai antrasis pažeidimo tyrimo procedūros etapas) ir Lietuvai suteikia dviejų mėnesių terminą atsakymui pateikti. Jeigu Komisija negaus priimtino atsakymo, ji šią valstybę narę galės paduoti į ES Teisingumo Teismą.

(Daugiau informacijos: H. Kearns, tel. +32 229-87638, mob. +32 498-987638)

 1. Laisvas prekių judėjimas. Komisija reikalauja, kad LENKIJA pašalintų kliūtis prekybai maisto papildais

Maisto papildų rinka sparčiai plečiasi. Europos Komisija pareikalavo, kad Lenkija pakeistų kitose valstybėse narėse teisėtai pagamintų arba parduodamų maisto papildų importo taisykles. Komisijos nuomone, Lenkijoje šiuo metu galiojančios taisyklės trukdo laisvam prekių judėjimui ES vidaus rinkoje, taigi prieštarauja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34 ir 36 straipsniams. Komisija šių veiksmų imasi sulaukusi keleto skundų dėl kitų valstybių narių kilmės maisto produktų importuotojams Lenkijoje taikomų sudėtingų aiškinamųjų procedūrų, ypač kai maisto papildų sudėtyje yra medžiagų, kurios gali būti naudojamos vaistams.

Komisijos nuomone, Lenkijos teisės aktams trūksta teisinio tikrumo, visų pirma dėl to, kad taikoma atvirkštinė prievolė įrodyti, remiantis maisto papildų saugos vertinimu. Tai reiškia, kad už saugos vertinimą sumoka importuotojai, Lenkijos institucijos jo neatlieka ir už jį nesumoka. Verta paminėti, kad aptariami maisto papildai laikomi saugiais, nes prieš tai buvo teisėtai pagaminti arba parduoti kitose valstybėse narėse. Galiausiai, Komisijos nuomone, Lenkija neįvykdė savo prievolių pagal Reglamentą (EB) Nr. 764/2008, nustatantį procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinantį Sprendimą Nr. 3052/95/EB, netaikydama šio reglamento sprendimams, kuriais draudžiama arba trukdoma rinkai tiekti maisto papildus. Todėl Komisija pateikė pagrįstą nuomonę, prašydama Lenkijos pakeisti įstatymus, kad prekės galėtų laisvai judėti bendroje rinkoje. Jeigu per du mėnesius teisės aktai nebus suderinti, Komisija gali perduoti šį klausimą spręsti ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: C. Corazza, tel. +32 229-51752, mob. +32 498-992862)

 1. Apmokestinimas. Komisija reikalauja, kad LENKIJA iš dalies pakeistų teisės aktus dėl lengvatinio PVM tarifo

Europos Komisija oficialiai paprašė Lenkijos iš dalies pakeisti teisės aktus dėl lengvatinio PVM tarifo, taikomo apsaugos nuo gaisro priemonėms. Šia priemone viršijama tai, kas leidžiama PVM direktyva (2006/112/EB).

Pagal PVM taisykles lengvatinis PVM tarifas gali būti taikomas tik tam tikroms direktyvoje išvardytoms prekėms ir paslaugoms (III priedas). Sąrašo, kurį vieningai priėmė visos 27 ES valstybės narės, turi būti griežtai paisoma ir jis turi būti aiškinamas taip, kaip jos susitarė. Direktyva neleidžia Lenkijai taikyti lengvatinio PVM tarifo apsaugos nuo gaisro priemonėms, nes tokios prekės į tą sąrašą neįtrauktos. Komisija, kaip ES sutarčių sergėtoja, užtikrina, kad šios taisyklės būtų taikomos tinkamai ir jų paisytų visos ES valstybės narės.

Komisijos reikalavimas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Jeigu per du mėnesius teisės aktai nebus suderinti, Komisija gali perduoti šį klausimą spręsti ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229-21548, mob. tel. +32 498-983871)

 1. Pensijos. Komisija reikalauja, kad RUMUNIJA mokėtų pensijas Graikijos piliečiams, atsižvelgdama į jų darbo Rumunijoje stažą

Komisija pareikalavo, kad Rumunija, apskaičiuodama Graikijos piliečių, dirbusių Rumunijoje iki stojimo į Europos Sąjungą, pensijas, laikytųsi Reglamento (EB) Nr. 1408/71 ir Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Šiuo metu Rumunijos institucijos atsisako atsižvelgti į graikų migrantų darbo iki Rumunijos įstojimo į ES stažą. Tą daryti atsisakoma remiantis 1996 m. pasirašytu dvišaliu Rumunijos ir Graikijos susitarimu. Taikant šį susitarimą Rumunija Graikijai sumokėjo nustatyto dydžio sumą (15 mln. JAV dolerių), o Graikija rūpinasi pensijomis, atitinkančiomis daugiausia 15 metų darbo stažą. Vadinasi, darbuotojų pensijų požiūriu darbo stažas, viršijantis 15 metų, prarandamas. Komisijos nuomone, dvišaliu susitarimu iš asmenų negalima atimti teisių, kurios tiesiogiai suteikiamos ES teisės aktu, todėl Rumunija darbuotojams privalo mokėti papildomą pensiją, net jeigu ji būtų mokama už laikotarpį iki Rumunijos įstojimo į ES.

Reikalavimas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kaip apibrėžta pagal ES pažeidimo tyrimo procedūrą. Rumunija per du mėnesius privalo pranešti Komisijai apie priemones, kurių ėmėsi, kad visiškai įgyvendintų reglamentus. Priešingu atveju Komisija galės paduoti Rumuniją į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą.

(Daugiau informacijos: J. Todd, tel. +32 229-94107, mob. +32 498-994107)

 1. Apmokestinimas. Komisija reikalauja, kad RUMUNIJA keistų užsienio įmonėms taikomą apmokestinimą

Europos Komisija oficialiai paprašė Rumunijos iš dalies pakeisti užsienio įmonėms taikomą diskriminacinę mokesčių tvarką.

Remiantis Rumunijos mokesčių įstatymu, užsienio įmonė, turinti Rumunijoje kelias buveines, privalo mokėti pelno mokestį už kiekvieną iš jų atskirai, nežiūrint to, kad buveinės neturi atskiro juridinio asmens statuso. Tai, kad užsienio mokesčių mokėtojas negali apibendrinti visų savo buveinių Rumunijoje veiklos rezultatų, reiškia, kad užsienio juridinis asmuo patirs su pinigų srautais susijusių nepatogumų ir bus apmokestintas didesniais mokesčiais.

Komisijos nuomone, toks apribojimas prieštarauja ES sutartyse nustatytam įsisteigimo laisvės principui.

Komisijos reikalavimas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Jeigu per du mėnesius teisės aktai nebus suderinti, Komisija gali perduoti šį klausimą spręsti ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229-21548, mob. tel. +32 498-983871)

 1. Oro transportas. Komisija reikalauja, kad Ispanija užtikrintų laiko tarpsnių koordinatoriaus nepriklausomumą

Europos Komisija pareikalavo, kad Ispanija per du mėnesius praneštų apie atitikčiai ES bendrosioms taisyklėms dėl oro uosto tarpsnių suteikimo užtikrinti būtinas priemones. Oro tarpsnių koordinatorius yra atsakingas už nusileidimo ir pakilimo laiko tarpsnių suteikimą be diskriminacijos, nešališkai ir skaidriai, o tai yra vienas iš esminių sąžiningą konkurenciją užtikrinančios sistemos principų. Komisija šį atvejį tiria ex officio, nes siekia užtikrinti laiko tarpsnių koordinatoriaus veiklą ir finansinį nepriklausomumą. Jeigu Komisija negaus priimtino atsakymo, ji šią valstybę narę galės paduoti į ES Teisingumo Teismą.

(Daugiau informacijos: H. Kearns, tel. +32 229-87638, mob. +32 498-987638)

 1. Apmokestinimas. Komisija prašo ISPANIJOS iš dalies pakeisti paveldėjimo ir dovanojimo mokesčių taisykles, taikomas Territorios Históricos de Alava y Bizkaia

Europos Komisija oficialiai pareikalavo, kad Ispanija iš dalies pakeistų Territorios Históricos de Alava y Bizkaia paveldėjimo ir dovanojimo mokesčių teisės aktų nuostatas, nes jos prieštarauja laisvam kapitalo judėjimui.

Pagal šias mokesčių nuostatas vietos savivaldos institucijų (la Comunidad Autónoma del País Vasco, the Diputaciones Forales or the Entidades Locales Territoriales de los tres Territorios Históricos) valdžios sektoriaus skolai taikoma lengvatinė mokesčių tvarka. Tai reiškia, kad šių institucijų valstybės skolos vertybiniai popieriai apmokestinami mažiau nei kiti paveldėti vertybiniai popieriai. Tokia mokesčių tvarka diskriminuojamos investicijos į kitų ES valstybių narių ar EEE valstybių išleistus valstybės skolos vertybinius popierius.

Komisijos reikalavimas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Jeigu per du mėnesius teisės aktai nebus suderinti, Komisija gali perduoti šį klausimą spręsti ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229-21548, mob. tel. +32 498-983871)

 1. Darbas pagal terminuotas sutartis. Komisija reikalauja, kad ŠVEDIJA sugriežtintų darbo pagal terminuotas sutartis direktyva nustatytus saugos reikalavimus

Europos Komisija pareikalavo, kad Švedija suderintų savo teisės aktus su Direktyva 1999/70/EB dėl darbo pagal terminuotas sutartis ir liautųsi piktnaudžiavusi pratęsiamomis terminuotomis darbo sutartimis.

Pagal dabartinę sistemą Švedijoje yra nustatytos kelios terminuoto darbo formos. Kai kurioms jų netaikomi jokie apribojimai. Kitoms apribojimai taikomi, tačiau jie vienas su kitu nesusiję. Todėl to paties darbuotojo atžvilgiu darbdaviai gali apeiti reikalavimus dėl šių apribojimų, apjungdami įvairias terminuoto įdarbinimo formas. Sistema negali užtikrinti, kad terminuotos darbo sutartys nesitęs amžinai, o tai prieštarauja direktyvai.

Švedijai apie šią problemą pareikšta jau 2007 m. Švedijos vyriausybė dukart inicijavo teisės aktus, siekdama laikytis direktyvos. Vis dėlto, nė vienas mėginimas priimti teisės aktą nebuvo sėkmingas. Todėl Komisija reikalauja, kad Švedija imtųsi aktyvesnių pastangų.

Reikalavimas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kaip apibrėžta pagal ES pažeidimo tyrimo procedūrą. Švedija per du mėnesius privalo pranešti Komisijai apie priemones, kurių ėmėsi, kad visiškai įgyvendintų direktyvą. Priešingu atveju Komisija galės paduoti šią valstybę narę į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą.

(Daugiau informacijos: J. Todd, tel. +32 229-94107, mob. +32 498-994107)


Side Bar