Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

FELJEGYZÉS

Brüsszel, 2013. február 21.

Februári kötelezettségszegési eljárási csomag: a legfontosabb döntések

DIGITÁLIS POLITIKA

FOGLALKOZTATÁS

ENERGIAÜGY

IPAR- ÉS VÁLLALKOZÁSPOLITIKA

KÖRNYEZETVÉDELEM

A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE

KÖZLEKEDÉS

EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

ADÓÜGYEK ÉS VÁMUNIÓ

AT

1

BE

1

1

3

CY

1

1

DE

1

DK

1

EL

1

1

ES

1

1

FI

1

FR

1

1

HU

1

IE

1

IT

1

LT

1

1

LU

1

NL

1

PL

1

1

1

1

1

PT

1

RO

1

1

SE

1

1

SI

1

UK

1

A kötelezettségszegési eljárásokra vonatkozó e havi döntési csomagja keretében az Európai Bizottság keresetet indít azon tagállamok ellen, amelyek nem tettek maradéktalanul eleget az uniós jog alapján rájuk háruló kötelezettségeknek. Ezek a több ágazatot érintő döntések arra irányulnak, hogy biztosítsák az uniós jog megfelelő alkalmazását a polgárok és a vállalkozások érdekében.

A Bizottság a mai napon 151 határozatot hozott, köztük 15 indokolással ellátott véleményt, és 13 keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához, amelyek közül kettő pénzbírság kiszabásához vezethet. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb határozatokat.

A kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatban további információk a MEMO/12/12 dokumentumban találhatók.

 1. Pénzügyi bírságot maguk után vonó bírósági keresetek

 1. Környezetvédelem: A Bizottság újabb keresetet indít GÖRÖGORSZÁG ellen az Európai Bíróság előtt az illegális hulladéklerakók ügyében, és pénzbírság kiszabását kéri

Az Európai Bizottság ismét az Európai Unió Bíróságához folyamodik Görögország ügyében, mert Görögország nem hajtotta végre a Bíróságnak az illegális hulladéklerakók ügyében hozott korábbi ítéletét. 2005-ben a Bíróság úgy határozott, hogy Görögország nem hozott kielégítő intézkedéseket az ország területén működő több száz illegális hulladéklerakó felszámolására és rehabilitálására. A Bizottság a nyolc évvel ezelőtti ítélet óta tett elégtelen előmenetel miatt ismét a Bíróság elé terjeszti Görögország ügyét, és az ilyenkor szokásos eljárással összhangban a második bírósági ítéletet követő naptól mindaddig, amíg Görögország nem teljesíti az ítéletben foglaltakat, napi 71 193 EUR összegű bírság, illetve az első bírósági ítélettől a teljesítés vagy a második bírósági ítélet időpontjáig napi 7 786 EUR alapján számított átalányösszeg kiszabását kéri.

(További információk: IP/13/143 – J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Környezetvédelem: A Bizottság újabb keresetet indít SVÉDORSZÁGGAL szemben az ipari engedélyek ügyében, és bírság kiszabását kéri

Az Európai Bizottság újból az Európai Unió Bíróságához fordul Svédország ügyében, mert Svédország nem gondoskodott az engedély nélkül működő ipari létesítmények engedélyezéséről. A Bíróságnak ebben az ügyben hozott korábbi ítélete ellenére két jelentős ipari létesítmény továbbra is engedély nélkül üzemel Svédországban. Janez Potočnik környezetvédelmi biztos ajánlására a Bizottság ismét a Bíróság elé terjeszti Svédország ügyét, és az ilyenkor szokásos eljárással összhangban a második bírósági ítéletet követő naptól mindaddig, amíg Svédország nem teljesíti az ítéletben foglaltakat, napi 14 912  EUR összegű bírság, illetve az első bírósági ítélettől a teljesítés vagy a második bírósági ítélet időpontjáig napi 4 893 EUR alapján számított átalányösszeg kiszabását kéri.

(További információk: IP/13/145 – J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Más bírósági keresetek

 1. Közúti közlekedés: A Bizottság keresetet indít az Európai Bíróság előtt AUSZTRIA, FINNORSZÁG és LENGYELORSZÁG ellen, mert az említett országok az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetők esetében nem alkalmazzák a munkaidőre vonatkozó uniós szabályokat

A Bizottság úgy döntött, hogy keresetet indít az Európai Bírósága előtt Ausztria, Finnország, és Lengyelország ellen amiatt, hogy az említett országok a munkaidőre vonatkozó uniós szabályokat nem alkalmazzák az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőkre (a 2002/15/EK irányelv). Több mint két év telt el azóta, hogy a Bizottság tájékoztatást kért minden tagállam hatóságától azzal kapcsolatban, hogy milyen intézkedéseket hoztak a hatályos szabályozásnak való teljes megfelelés érdekében. A szóban forgó három tagállam még mindig nem tájékoztatta a Bizottságot azokról a nemzeti intézkedésekről, amelyek az irányelv maradéktalan végrehajtását szolgálják.

(További információk: IP/13/142 – H. Kearns - Tel. +32 229 87638 – Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Adózás: A Bizottság keresetet indít az Európai Bíróság előtt FRANCIAORSZÁGGAL és LUXEMBURGGAL szemben az elektronikus könyvekre alkalmazott kedvezményes héakulcs ügyében

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy keresetet nyújt be az Európai Unió Bíróságához Franciaországgal és Luxemburggal szemben az elektronikus könyvekre alkalmazott kedvezményes héakulcs miatt. Az európai uniós szabályozás nagyon világosan fogalmaz a kedvezményes héamérték hatálya alá vonható árukat és szolgáltatásokat illetően. Az elektronikus könyvek forgalmazása elektronikus úton nyújtott szolgáltatásnak minősül, és az ilyen típusú szolgáltatások esetében nem alkalmazható kedvezményes adómérték.

(További információk: IP/13/137 – E. Traynor – Tel. +32 229 21548 – Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Adózás: A Bizottság keresetet indít az Európai Bíróság előtt BELGIUM ellen a vallóniai adóalanyokra alkalmazott, megkülönböztető jellegű kedvezményes adómérték miatt

Az Európai Bizottság a mai napon úgy döntött, hogy keresetet indít Belgiummal szemben a Vallon Régióban alkalmazott diszkriminatív adózási szabályok miatt.

Egy 2009. április 3-i vallóniai rendelet értelmében a Vallóniai Befektetési Alap részvényeinek vagy kötvényeinek vásárlása esetén csökkenthető a személyi jövedelemadó. Ezt az adócsökkentést azonban csak a vallóniai lakosok vehetik igénybe. A Bizottság véleménye szerint ez a rendelkezés, amely kizárja a Vallon Régióban jövedelemmel rendelkező, ám vallóniai lakcímmel nem rendelkező adóalanyokat a kedvezményes adómértékre jogosultak köréből, megkülönböztető jellegű és korlátozza a munkavállalók szabad mozgását, amelynek elvét az uniós szerződések rögzítik. Az Európai Bizottság 2011 novemberében indokolással ellátott véleményt küldött Belgiumnak, melyben hivatalosan felkérte a belga hatóságokat, hogy módosítsák a szóban forgó jogszabályt (IP/12/281). Mivel a belga hatóságok nem reagáltak a felkérésre, az Európai Bizottság úgy döntött, hogy az ügyet az Európai Bíróság elé terjeszti.

(További információk: IP/13/136 – E. Traynor – Tel. +32 229 21548 – Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Adózás: A Bizottság keresetet indít az Európai Bíróság előtt MAGYARORSZÁGGAL szemben a pálinkára vonatkozó adómentességi szabályok miatt

Az Európai Bizottság a mai napon úgy döntött, hogy keresetet indít az Európai Unió Bírósága előtt Magyarországgal szemben a gyümölcspárlatokra (pálinkára) alkalmazott jövedékiadó-mentességi szabályok miatt. A magyar adószabályok értelmében a háztartások vagy szeszfőzdék által személyes használatra előállított pálinka évente 50 liter mennyiségig jövedékiadó-mentességben részesül.

(További információk: IP/13/138 – E. Traynor – Tel. +32 229 21548 – Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Nyugdíj: A Bizottság keresetet indít az Európai Bírósága előtt HOLLANDIÁVAL szemben a külföldi nyugdíjasok hátrányos megkülönböztetése miatt

Az Európai Bizottság keresetet indított az Európai Unió Bírósága előtt Hollandia ellen, mert Hollandia nem értesítette a Bizottságot arról, hogy – az időskorú adófizetőknek biztosított járadékok folyósítása kapcsán – milyen intézkedéseket léptetett életbe a külföldön élő nyugdíjasok hátrányos megkülönböztetésének megszüntetése érdekében. A hátrányos megkülönböztetés azon a holland jogszabályon alapul, mely szerint az időskorú adóalanyok a vásárlóerejük növelését célzó járadékra („koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen”) jogosultak.

(További információk: IP/13/140 – J. Todd – Tel. +32 229 94107 – Mobil: +32 498 99 4107)

 1. Környezetvédelem: A Bizottság keresetet indít az Európai Bíróság előtt LENGYELORSZÁG ellen a vízügyi előírások miatt

Az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjeszti Lengyelország ügyét az uniós vízügyi szabályozás megfelelő átültetésének elmulasztása miatt. A lengyelországi vízügyi jogszabály több szempontból is kifogásolható: nem ülteti át maradéktalanul az uniós irányelvben és az annak mellékleteiben foglalt rendelkezéseket. A Bizottságot különösen aggasztja, hogy a nemzeti jogszabály egyrészt nem tartalmazza a II. mellékletet, amely meghatározza a felszíni és a felszín alatti vizek típusainak jellemzésére vonatkozó rendszert, másrészt nem ülteti át teljes körűen a III. mellékletet, amely leírja a vízgyűjtő kerületek elemzésére, az emberi tevékenységek vízre gyakorolt környezeti hatásának vizsgálatára és a vízhasználat gazdasági elemzésére vonatkozó technikai előírásokat és referenciapontokat. A vizek állapotának ellenőrzése terén is hiányosságok mutatkoznak. Annak ellenére, hogy a Bizottság többször is felszólította Lengyelországot a helyzet orvosolására, nem érkezett kielégítő válasz. Janez Potočnik környezetvédelmi biztos ajánlására a Bizottság ezért az Európai Unió Bírósága elé terjeszti Lengyelország ügyét.

(További információk: IP/13/144 – J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Az európai vasutak átjárhatósága: A Bizottság keresetet indít az Európai Bíróság előtt SZLOVÉNIÁVAL szemben

Az Európai Bizottság a mai napon úgy döntött, hogy keresetet indít az Európai Unió Bírósága előtt amiatt, hogy Szlovénia nem tájékoztatta a Bizottságot a vasutak átjárhatóságáról szóló irányelvet átültető nemzeti intézkedésekről. Az irányelv végrehajtására vonatkozó határidő 2011. december 31. volt.

A szóban forgó 2011/18/EU irányelv a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK irányelvet módosítja a vasúti rendszerek leírása és a hitelesítésükre vonatkozó eljárások tekintetében.

A Bizottság már felszólította Szlovéniát, hogy hozzon intézkedéseket a 2011/18/EU irányelvnek való megfelelés biztosítására. Szlovénia azonban nem hozta meg a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket, és nem értesítette a Bizottságot ilyen intézkedés meghozataláról.

(További információk: IP/13/141 – H. Kearns - Tel. +32 229 87638 – Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Adózás: A Bizottság keresetet indított az Európai Bírósága előtt az EGYESÜLT KIRÁLYSÁGGAL szemben kedvezményes héamérték alkalmazása miatt

Az Európai Bizottság a mai napon úgy döntött, hogy keresetet indít az Európai Unió Bírósága előtt az Egyesült Királysággal szemben az energiatakarékos anyagok beszerzésére és felhasználására alkalmazott kedvezményes héamérték miatt. A szóban forgó intézkedés nincs összhangban a héairányelv rendelkezéseivel.

(További információk: IP/13/139 – E. Traynor – Tel. +32 229 21548 – Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Egyéb, konkrét területeket érintő esetek

 1. Állatjólét: A Bizottság fokozott nyomást gyakorol a tagállamokra annak érdekében, hogy érvényesítsék a kocák csoportos tartására vonatkozó rendelkezést

Az Európai Bizottság a mai napon felszólító levelet küldött Belgiumnak, Ciprusnak, Dániának, Franciaországnak, Görögországnak, Írországnak, Lengyelországnak, Németországnak és Portugáliának, melyben felkéri ezeket az országokat, hogy orvosolják az állatok jólétére vonatkozó uniós szabályozás végrehajtása terén mutatkozó hiányosságokat, nevezetesen hogy hajtsák végre a 2008/120/EK irányelvet, amely előírja, hogy a kocákat a vemhességük idejének egy részében csoportosan kell tartani.

(További információk: IP/13/135 – F. Vincent – Tel. +32 229 87166 – Mobil: +32 498 98 7166)

 1. Indokolással ellátott vélemények

 1. Adózás: A Bizottság felkéri BELGIUMOT, hogy módosítsa azokat az adóügyi szabályokat, amelyek megkülönböztető jellegű adókedvezmények alkalmazását teszik lehetővé a Flamand Régióban

Az Európai Bizottság hivatalosan felszólította Belgiumot, hogy módosítsa a Winwinlening („kölcsönösen előnyös hitelezés”) elnevezésű kockázatitőke-rendszerre vonatkozó szabályait.

A szóban forgó szabályozás a Flamand Régió lakosainak adókedvezményt biztosít az ott székhellyel rendelkező vállalkozásoknak nyújtott kölcsöneik után. Erre az adókedvezményre nem jogosultak azok a nem helyi illetőségű adóalanyok, akik Belgiumban tesznek szert jövedelemre.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a belga adószabályok sértik a munkavállalók szabad mozgására és a letelepedés szabadságára vonatkozó rendelkezéseket, melyeket az uniós szerződések rögzítenek. A Bizottság ezért felkéri Belgiumot, hogy módosítsa a vonatkozó nemzeti jogszabályt.

A Bizottság felszólítása indokolással ellátott vélemény formáját ölti. Amennyiben Belgium a szóban forgó jogszabályt nem hozza két hónapon belül összhangba az uniós joggal, az ügyet a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: E. Traynor - Tel.: +32 229 21548 - Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Adózás: A Bizottság felszólítja BELGIUMOT, hogy vizsgálja felül a kifizetett kamatokra vonatkozó adóügyi rendelkezéseit

A Bizottság hivatalosan felkérte Belgiumot, hogy módosítsa a kifizetett kamatokra vonatkozó adószabályait, mivel azok diszkriminatívak.

A belga törvény szerint a külföldi befektetési társaságok részére kifizetett kamatok vagyonadó-kötelesek. Ez a diszkriminatív rendelkezés a Belgiumon kívül letelepedett pénzügyi intézményeknél letétbe helyezett vagy ottani számlán jóváírt értékpapírokra fizetett kamatokat is érinti.

A belga illetőségű befektetési társaságoknak kifizetett kamatok, illetve a Belgiumban letelepedett pénzügyi szervezeteknél letétbe helyezett vagy ottani számlán jóváírt értékpapírokra fizetett kamatok viszont mentesülnek a vagyonadó alól.

Ezek a rendelkezések indokolatlanul korlátozzák a szolgáltatásnyújtás szabadságát és a tőke szabad mozgását, mely alapelveket az uniós szerződések rögzítenek.

A Bizottság a Belgiumnak szóló felszólítást indokolással ellátott vélemény formájában fogalmazta meg. Ha két hónapon belül nem érkezik megfelelő válasz, a Bizottság a Belga Királyság ügyét az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: E. Traynor - Tel.: +32 229 21548 - Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Szabad mozgás: A Bizottság felszólítja BELGIUMOT, hogy tegyen eleget az uniós szabályoknak

Az Európai Bizottság felszólítja Belgiumot, hogy nemzeti szabályozását hozza összhangba az uniós joggal. A szabad mozgáshoz való jogról szóló irányelv értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az EU polgárai és családtagjaik, köztük azok is, akik nem valamelyik tagállam állampolgárai, maradéktalanul élhessenek a szabad mozgáshoz fűződő jogukkal a másik tagállam területére történő beutazás és az ott-tartózkodás, valamint a kiutasítással szembeni védelem tekintetében. Belgium az irányelv több rendelkezését nem ültette át megfelelően, mivel jelenleg nem segíti elő, hogy az uniós polgárok nem uniós családtagjai beutazzanak az országba, illetve ott tartózkodjanak. Ezen belül Belgium különösen azt nem segíti elő, hogy az érintettek vízumra és tartózkodási engedélyre tegyenek szert. Belgium ráadásul nem ültette át mindazokat az anyagi jogi és eljárási biztosítékokat, amelyek védelmet nyújtanak a kiutasítással szemben azoknak az uniós polgároknak, akik igénybe veszik a belga szociális ellátórendszert: a belga jog nem rendelkezik arról, hogy a kiutasításra vonatkozó döntés meghozatala előtt meg kell vizsgálni az érintett személy egyedi helyzetét és életkörülményeit.

Ez azt jelenti, hogy az uniós polgárok jelenleg nem részesülnek kellő védelemben a belga hatóságok jogszerűtlen döntéseivel és az automatikus kiutasítási eljárással szemben. Ráadásul a közrendi vagy közbiztonsági alapon elrendelt kiutasítás elleni védelmet biztosító belga szabályok csakis az uniós polgárok nem uniós családtagjai részére nyújtanak biztosítékot, az uniós polgároknak nem. A Bizottság a Belgiumnak szóló felszólítást az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében adott, indokolással ellátott vélemény formájában fogalmazta meg. Belgiumnak két hónapon belül eleget kell tennie az európai uniós előírásoknak. Ennek elmulasztása esetén a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

(További információk: M. Andreeva – Tel. +32 229 91382 – Mobil: +32 498 99 1382)

 1. Környezetvédelem: A Bizottság felszólítja CIPRUST a természetvédelmi jogszabályok javítására

Az Európai Bizottság felszólítja Ciprust, hogy jelöljön ki több, a természetvédelmi területek európai hálózatába tartozó Natura 2000 területet. A madárvédelmi irányelv értelmében a tagállamok kötelesek a legmegfelelőbb területeket a madárfajok védelmét biztosító különleges védelmi területként megjelölni. Ciprus eredetileg csupán hét különleges madárvédelmi területet jelölt ki, ami jelentősen elmarad a fontos madárvédelmi területek jegyzékében előírt 16-tól. A Bizottság e jegyzék alapján ítéli meg, hogy a tagállamok eleget tettek-e a különleges madárvédelmi területek kijelölésére vonatkozó kötelezettségüknek. A Bizottság 2007-ben kötelezettségszegési eljárást indított, és – bár azóta nőtt a különleges madárvédelmi területek száma – a Bizottság nincs meggyőződve arról, hogy a védett területek kiterjedése elegendően biztosítja több fontos faj megfelelő védelmét. Ezért a Bizottság (a kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelően) indokolással ellátott véleményt küld, két hónapot biztosítva Ciprusnak a válaszadásra. Amennyiben nem kap kielégítő választ, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Elektronikus hírközlés: A Bizottság attól tart, hogy a kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó OLASZORSZÁGI jogszabály korlátozza a nemzeti szabályozó hatóság (AGCOM) mérlegelési jogkörét

A Bizottság megvizsgálta azt az olasz jogszabályt, amely úgy rendelkezik, hogy a kiegészítő szolgáltatásokat, pl. a telefonvonalak karbantartását és üzembe helyezését szét kell választani a helyi huroknak a meglévő szolgáltató, a Telecom Italia általi teljes átengedésétől. Egy nemrégiben elfogadott olasz törvény a kiegészítő szolgáltatások közvetlen szabályozása érdekében gyakorlatilag megfosztotta a nemzeti szabályozó hatóságot, az AGCOM-ot a mérlegelési jogkörétől. Ez ellentmond az uniós szabályoknak, amelyek értelmében gondoskodni kell arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóság függetlenül gyakorolhassa előzetes („ex ante”) szabályozói jogkörét annak biztosítása érdekében, hogy az elfogadott jogi intézkedések összhangban legyenek a piaci elemzésben leírt versenyjogi megfontolásokkal. A Bizottság ezért úgy döntött, hogy Olaszországhoz indokolással ellátott véleményt címez, melyre két hónapon belül vár választ. Amennyiben nem érkezik kielégítő válasz, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: R. Heath – Tel. +32 229 61716 – Mobil: +32 460 75 0221)

 1. Belső energiapiac: A Bizottság felszólította LITVÁNIÁT, hogy igazodjon az EU belső piaci szabályaihoz

A Bizottság a mai napon indokolással ellátott véleményt küldött Litvániának, melyben felszólítja a tagállamot, hogy maradéktalanul ültesse át a harmadik energiacsomaghoz tartozó villamosenergia-irányelvet és földgázirányelvet. Ezeket a tagállamoknak 2011. március 3-áig kellett maradéktalanul átültetniük. Az energetikai intézkedéscsomag az energiapiacok megfelelő működése szempontjából kulcsfontosságú rendelkezéseket tartalmaz, így például a hálózatok szétválasztására vonatkozó új előírásokat, a nemzeti szabályozó hatóságok függetlenségét és hatáskörét növelő szabályokat, valamint olyan rendelkezéseket, melyek a kiskereskedelmi piacok működésének javítása révén a fogyasztók érdekét szolgálják. Litvániának két hónap áll rendelkezésre a válaszadásra. Amennyiben Litvánia nem gondoskodik az uniós szabályozásnak való megfelelésről, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

2012-ben a Bizottság már küldött indokolással ellátott véleményt több tagállamnak, nevezetesen Ausztriának, Bulgáriának, Ciprusnak, az Egyesült Királyságnak, Észtországnak, Finnországnak, Hollandiának, Írországnak, Lengyelországnak, Luxemburgnak, Romániának, Spanyolországnak, Svédországnak, Szlovákiának és Szlovéniának. Ezt követően a Bizottság úgy döntött, hogy Bulgária, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Lengyelország és Szlovénia ügyében az Európai Unió Bíróságához fordul, Ausztriával, Hollandiával, Luxemburggal, Spanyolországgal és Svédországgal szemben azonban megszüntette az eljárást.

További információk: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(További információk: M. Holzner – Tel.: +32 229 60196 - Mobil: +32 498 98 2280)

 1. Műszaki vizsgálatok: A Bizottság felkéri LITVÁNIÁT, hogy fogadjon el nemzeti intézkedéseket a gépjárművek időszakos műszaki vizsgálatáról

Az Európai Bizottság felszólította Litvániát, hogy ültesse át nemzeti jogrendjébe a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló irányelvben (2010/48/EU) foglalt összes követelményt. Litvánia sem 2011. január 31-ig, sem a felszólító levelekben rögzített későbbi határidőkön belül nem közölte a Bizottsággal a szükséges információkat. Az intézkedések elfogadása azért fontos, mert azok a vizsgálat tárgyát képező járművekkel és pótkocsikkal kapcsolatos műszaki fejlődés figyelembevételére szolgálnak. Ezért a Bizottság (az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelően) indokolással ellátott véleményt küld, két hónapot biztosítva Litvániának a válaszadásra. Amennyiben nem kap kielégítő választ, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: H. Kearns - Tel.: +32 229 87638 - Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Az áruk szabad mozgása: A Bizottság felszólítja LENGYELORSZÁGOT, hogy számolja fel az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos kereskedelmi akadályokat

Az étrend-kiegészítők piaca dinamikusan növekszik. Az Európai Bizottság felkérte Lengyelországot, hogy módosítsa a más tagállamokban jogszerűen előállított vagy forgalmazott étrend-kiegészítők behozatalára vonatkozó szabályait. A Bizottság meglátása szerint a jelenlegi lengyelországi rendelkezések akadályozzák az áruk szabad mozgását az EU belső piacán, ezért ellentmondanak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 34. és 36. cikkének. A Bizottság azután indított eljárást, miután több panasz érkezett hozzá amiatt, hogy a más tagállamokból származó étrend-kiegészítők importőreinek bonyolult termékigazolási eljáráson kell átesniük, főképp abban az esetben, ha az étrend-kiegészítők gyógyszerkészítményekben is felhasználható anyagokat tartalmaznak.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a lengyel szabályozás jogbizonytalanságot szül, kiváltképp az étrend-kiegészítők biztonsági vizsgálatát illető fordított bizonyítási teher okán. Ez azt jelenti, hogy a biztonsági vizsgálat költségét az importőröknek kell viselniük, nem pedig a vizsgálatot végző lengyel hatóságoknak. Érdemes megjegyezni, hogy a szóban forgó étrend-kiegészítők vélelmezhetően biztonságosak, hiszen azokat jogszerűen állították elő vagy forgalmazták más tagállamokban. A Bizottság végezetül úgy látja, hogy Lengyelország nem tett eleget az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 764/2008/EK rendeletben foglalt kötelezettségeknek, mert az étrend-kiegészítők piacra jutását megtagadó vagy hátráltató döntései nem egyeztethetők össze az említett rendelettel. A Bizottság ezért indokolással ellátott véleményt bocsátott ki, amelyben felkéri Lengyelországot, hogy az áruk egységes piacon belüli szabad mozgásának lehetővé tétele érdekében módosítsa a kifogásolt nemzeti előírásokat. Amennyiben Lengyelország a szóban forgó jogszabályt nem hozza két hónapon belül összhangba az uniós joggal, az ügyet a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: C. Corazza - Tel.: +32 229 51752 - Mobil: +32 498 99 2862)

 1. Adózás: A Bizottság felszólítja Lengyelországot, hogy módosítsa a kedvezményes héakulcsokra vonatkozó jogszabályát.

Az Európai Bizottság hivatalosan felszólította Lengyelországot, hogy módosítsa azt a nemzeti jogszabályt, amely a tűzvédelmi termékek vonatkozásában kedvezményes héamérték alkalmazását teszi lehetővé. A szóban forgó intézkedés nincs összhangban a héairányelv (112/2006/EK) rendelkezéseivel.

A héaszabályok értelmében csakis az irányelvben (annak III. mellékletében) felsorolt árukra és szolgáltatásokra alkalmazható kedvezményes adómérték. Ez a jegyzék, melyet mind a 27 tagállam jóváhagyott és egyhangúlag elfogadott, egységesen értelmezendő és szigorúan betartandó. Az irányelv nem teszi lehetővé Lengyelországnak, hogy kedvezményes héamértéket alkalmazzon a tűzvédelmi termékekre, hiszen a jegyzék nem tartalmazza ezt a termékkategóriát. A Bizottságnak az unió szerződések őreként gondoskodnia kell arról, hogy ezeket a szabályokat minden uniós tagállam betartsa és megfelelően alkalmazza.

A Bizottság felszólítása indokolással ellátott vélemény formáját ölti. Amennyiben Lengyelország a szóban forgó jogszabályt nem hozza két hónapon belül összhangba az uniós joggal, az ügyet a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: E. Traynor - Tel.: +32 229 21548 - Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Nyugdíj: A Bizottság felszólítja ROMÁNIÁT, hogy a területén munkát vállaló görög állampolgároknak fizesse ki az ottani munkaviszonyuk után járó nyugdíjat

A Bizottság felszólítja Romániát, hogy az ország európai uniós csatlakozása előtt ott munkát vállaló görög állampolgárok nyugdíjjogosultságának kiszámítása során tegyen eleget az 1408/71/EGK rendeletben és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendeletben foglaltaknak. A román hatóságok jelenleg nem veszik figyelembe azt az időszakot, amelyet görög migránsok Románia uniós csatlakozása előtt az ország területén munkaviszonyban töltöttek. A román hatóságok ezt az eljárásmódot a Románia és Görögország között 1996-ban aláírt kétoldalú megállapodással indokolják. A megállapodás alapján Románia meghatározott összeget – 15 millió USD-t – fizetett Görögországnak, és cserébe Görögország vállalta a nyugdíjfizetést legfeljebb 15 év munkaviszony erejéig. Ez azt jelenti, hogy az említett 15 éven túl a munkavállalók nem jogosultak nyugdíjra a munkaviszonyban töltött idő után. A Bizottság megítélése szerint a kétoldalú megállapodás nem foszthatja meg az egyéneket az uniós jog által számukra közvetlenül biztosított jogoktól, és Románia akkor is köteles megfizetni a munkavállalóknak a nyugdíjat, ha a nyugdíjjogosultság Románia uniós csatlakozása előtt keletkezett.

A Bizottság a Svédországnak szóló felszólítást az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében adott, indokolással ellátott vélemény formájában fogalmazta meg. Romániának mostantól két hónapja van arra, hogy tájékoztassa a Bizottságot a rendeletek teljes körű átültetése érdekében hozott intézkedésekről. Amennyiben ezt a kötelezettségét nem teljesíti, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: J. Todd - Tel.: +32 229 94107 - Mobil: +32 498 99 4107)

 1. Adózás: A Bizottság felszólítja ROMÁNIÁT, hogy vizsgálja felül a külföldi vállalkozásokra vonatkozó adószabályait

Az Európai Bizottság hivatalosan felkérte Romániát, hogy módosítsa a külföldi vállalatokra nézve diszkriminatív adózási szabályait.

A román adótörvény értelmében a több romániai telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásoknak mindegyik telephely után társasági adót kell fizetniük annak ellenére, hogy ezek a kirendeltségek nem rendelkeznek önálló jogi személyiséggel. Ez a jogi helyzet, mely szerint a külföldi adóalanynak nincs lehetősége konszolidált eredménykimutatást készíteni a romániai telephelyeinek összességéről, hátrányos a vállalat pénzforgalmi helyzete szempontjából, illetve magasabb adóterhet jelent számára.

A Bizottság szerint ez a korlátozás nem egyeztethető össze a letelepedés szabadságával, melyet az uniós szerződések rögzítenek.

A Bizottság felszólítása indokolással ellátott vélemény formáját ölti. Amennyiben Románia a szóban forgó jogszabályt nem hozza két hónapon belül összhangba az uniós joggal, az ügyet a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: E. Traynor - Tel.: +32 229 21548 - Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Légi közlekedés: A Bizottság felszólítja SPANYOLORSZÁGOT, hogy garantálja a résidő-koordinátor függetlenségét

Az Európai Bizottság felszólította Spanyolországot, hogy két hónapon belül tájékoztassa a Bizottságot arról, milyen intézkedéseket hozott a repülőtéri résidőkiosztásra vonatkozó egységes EU-szabályoknak való megfelelés céljából. A résidő-koordinátor feladata az, hogy megkülönböztetésmentes, semleges és átlátható módon kiossza a fel- és leszállásra fenntartott résidőket, ami nélkülözhetetlen feltétele a tisztességes versenynek ezen a területen. A Bizottság hivatalból folytat vizsgálatot az ügyben, mert fontosnak tartja a résidő-koordinátor működési és pénzügyi függetlenségének garantálását. Amennyiben nem kap kielégítő választ, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: H. Kearns - Tel.: +32 229 87638 - Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Adózás: A Bizottság felkéri SPANYOLORSZÁGOT, hogy módosítsa az Álava és Bizkaia történelmi területeken érvényben lévő öröklési és ajándékozási adószabályokat

Az Európai Bizottság hivatalosan felkérte Spanyolországot, hogy módosítsa az Álava és Bizkaia történelmi területeken érvényben lévő öröklési és ajándékozási adószabályokat, mert azok ellentmondanak a tőke szabad mozgására vonatkozó elvnek.

A szóban forgó rendelkezések értelmében a helyi önkormányzatok (la Comunidad Autónoma del País Vasco, las Diputaciones Forales, las Entidades Locales Territoriales de los tres Territorios Históricos) által kibocsátott kötvények adózási szempontból kedvezményes elbírálásban részesülnek. Ez azt jelenti, hogy az említett közigazgatási egységek által kibocsátott kötvények után kevesebb adót kell fizetni, mint a hasonló örökölt értékpapírok után. Ez az adóügyi elbánás hátrányos megkülönböztetésben részesíti azokat a befektetőket, akik más uniós tagállamok vagy EGT-államok által kibocsátott kötvényeket vesznek.

A Bizottság felszólítása indokolással ellátott vélemény formáját ölti. Amennyiben Spanyolország a szóban forgó jogszabályt nem hozza két hónapon belül összhangba az uniós joggal, az ügyet a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: E. Traynor - Tel.: +32 229 21548 - Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Határozott idejű munkaviszony: A Bizottság felkéri SVÉDORSZÁGOT, hogy a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló irányelvvel összhangban növelje a munkavállalói biztonságot

Az Európai Bizottság felkérte Svédországot, hogy nemzeti szabályozását hozza összhangba a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló 1999/70/EK irányelvvel, és akadályozza meg az egymást követő, határozott ideig tartó munkaszerződéseken alapuló visszaélés gyakorlatát.

A jelenlegi svédországi rendszer többféle határozott idejű munkaviszonyt tart számon. Ezek közül néhány nem tartozik semmilyen korlátozás alá. Más típusú határozott idejű munkaviszonyok esetében vannak korlátozások, melyek azonban egymástól függetlenül alkalmazandók. A munkáltatók ezért ki tudják játszani ezeket a korlátokat úgy, hogy ugyanazt a munkavállalót különböző típusú határozott idejű munkaszerződésekkel foglalkoztatják. Így a rendszer nem tudja megakadályozni, hogy egy munkavállalót sorozatosan egymást követő, határozott ideig tartó munkaszerződésekkel foglalkoztassanak. Ez a gyakorlat sérti az említett uniós irányelvet.

A Bizottság már 2007-ben jelezte a problémát Svédországnak. A svéd kormány két jogalkotási kezdeményezést indított annak érdekében, hogy megfeleljen az irányelvnek. Azonban a jogszabály elfogadására tett kísérletek nem jártak sikerrel. A Bizottság ezért felkéri Svédországot, hogy fokozza erőfeszítéseit.

A Bizottság a Svédországnak szóló felszólítást az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében adott, indokolással ellátott vélemény formájában fogalmazta meg. Svédországnak mostantól két hónapja van arra, hogy tájékoztassa a Bizottságot az irányelv teljes körű átültetése érdekében hozott intézkedésekről. Amennyiben ezen kötelezettségét nem teljesíti, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: J. Todd - Tel.: +32 229 94107 - Mobil: +32 498 99 4107)


Side Bar