Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

MEMO

Bryssel 21. helmikuuta 2013

Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – helmikuu

DIGITAALISTRATEGIA

TYÖLLISYYS

ENERGIA

TEOLLISUUS & YRITTÄJYYS

YMPÄRISTÖ

OIKEUS

LIIKENNE

TERVEYS- & KULUTTAJA­POLITIIKKA

VEROTUS & TULLIUNIONI

AT

1

BE

1

1

3

CY

1

1

DE

1

DK

1

EL

1

1

ES

1

1

FI

1

FR

1

1

HU

1

IE

1

IT

1

LT

1

1

LU

1

NL

1

PL

1

1

1

1

1

PT

1

RO

1

1

SE

1

1

SI

1

UK

1

Rikkomusmenettelypäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeustoimet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet asianmukaisesti EU-lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Näillä useita eri aloja koskevilla päätöksillä on tarkoitus varmistaa EU-lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi.

Komissio on tänään tehnyt 151 päätöstä, joista 15 on perusteltuja lausuntoja ja 13 tapauksia, joissa asia viedään Euroopan unionin tuomioistuimeen (viimeksi mainituista kahteen sisältyy taloudellisia seuraamuksia). Seuraavassa kuvataan lyhyesti tärkeimmät päätökset.

Lisätietoja rikkomusmenettelystä: MEMO/12/12.

 1. Euroopan unionin tuomioistuimessa vireille tulevat taloudellisia seuraamuksia sisältävät kanteet

 1. Ympäristö: Komissio vie KREIKAN uudelleen oikeuteen laittomista kaatopaikoista ja vaatii sille sakkoja

Euroopan komissio haastaa Kreikan uudelleen Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska Kreikka ei ole pannut täytäntöön laittomista kaatopaikoista annettua aiempaa tuomiota. Tuomioistuin antoi vuonna 2005 tuomion, jonka mukaan Kreikka ei ollut toteuttanut riittäviä toimenpiteitä laittomien kaatopaikkojen sulkemiseksi ja kunnostamiseksi. Näitä on eri puolilla Kreikkaa useita satoja. Koska asia ei ole kahdeksan vuoden aikana edistynyt riittävästi, komissio vie Kreikan uudelleen oikeuteen ja ehdottaa vakiintuneen käytännön mukaan, että siltä peritään 71 193 euron suuruinen päivittäinen uhkasakko jokaisesta päivästä, joka kuluu tuomioistuimen toisesta tuomiosta rikkomuksen päättymiseen, sekä 7 786 euron suuruinen kiinteämääräinen summa jokaiselta päivältä ensimmäisestä tuomiosta rikkomuksen päättymiseen tai tuomioistuimen toiseen tuomioon.

(Lisätietoja: IP/13/143 – J. Hennon - Puh. +32 229 53593 - GSM +32 498 95 3593)

 1. Ympäristö: Komissio haastaa RUOTSIN uudelleen oikeuteen teollisuusluvista ja vaatii sille sakkoja

Euroopan komissio vie Ruotsin uudelleen oikeuteen, koska Ruotsi ei ole hoitanut luvatta toimivien teollisuuslaitosten lupa-asiaa. Tuomioistuin antoi asiassa jo tuomion, mutta Ruotsi ei edelleenkään ole hoitanut kahden suuren teollisuuslaitoksen lupia kuntoon. Komissio vie Ruotsin siksi ympäristökomissaari Janez Potočnikin suosituksesta uudelleen oikeuteen ja ehdottaa vakiintuneen käytännön mukaan, että siltä peritään 14 912 euron suuruinen päivittäinen uhkasakko jokaisesta päivästä, joka kuluu tuomioistuimen toisesta tuomiosta siihen, että Ruotsi on pannut tuomion täytäntöön, sekä 4 893 euron suuruinen kiinteämääräinen summa jokaiselta päivältä ensimmäisestä tuomiosta rikkomuksen päättymiseen tai tuomioistuimen toiseen tuomioon.

(Lisätietoja: IP/13/145 – J. Hennon - Puh. +32 229 53593 - GSM +32 498 95 3593)

 1. Muut Euroopan unionin tuomioistuimessa vireille tulevat kanteet

 1. Tieliikenne: Komissio vie SUOMEN, ITÄVALLAN ja PUOLAN oikeuteen, koska nämä eivät sovella EU:n työaikasääntöjä itsenäisiin kuljettajiin

Komissio on tänään päättänyt haastaa Suomen, Itävallan ja Puolan Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska nämä eivät sovella EU:n työaikasääntöjä itsenäisiin kuljettajiin (direktiivi 2002/15/EY). Komissio pyysi yli kaksi vuotta sitten kaikkia jäsenvaltioita ilmoittamaan sille toimista, jotka ne ovat toteuttaneet varmistaakseen voimassa olevan lainsäädännön noudattamisen. Edellä mainitut kolme jäsenvaltiota eivät vieläkään ole antaneet ilmoitusta direktiivin täysimääräisen noudattamisen varmistavista kansallisista toimenpiteistään.

(Lisätietoja: : IP/13/142 – H. Kearns - Puh. +32 229 87638 - GSM +32 498 98 7638)

 1. Verotus: Komissio vie RANSKAN ja LUXEMBURGIN oikeuteen e-kirjojen alennetusta alv-kannasta

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Ranskan ja Luxemburgin Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska ne soveltavat e-kirjoihin alennettua alv-kantaa. Euroopan unionin lainsäädännössä ilmoitetaan hyvin selvästi ne tuotteet ja palvelut, joiden alv-kantaa voidaan alentaa. E-kirjat ovat sähköisesti toimitettava palvelu, jollaisiin ei voida soveltaa alennettua alv-kantaa.

(Lisätietoja: IP/13/137 – E. Traynor - Puh. +32 229 21548 - GSM +32 498 98 3871)

 1. Verotus: Komissio vie BELGIAN oikeuteen syrjivästä verohelpotuksesta, joka myönnetään henkilöille, joiden verotuksellinen kotipaikka on Vallonia

Euroopan komissio päätti tänään nostaa Belgiaa vastaan kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa Vallonian alueen syrjivistä verosäännöistä.

Vallonian aluehallinnon 4. huhtikuuta 2009 antaman asetuksen mukaan henkilökohtainen tulovero on vähennyskelpoinen ostettaessa Vallonian investointirahaston osakkeita tai joukkovelkakirjoja. Hyvitys myönnetään kuitenkin vain Vallonian asukkaille. Komission mukaan vähennys on syrjivä, koska sitä eivät voi saada Vallonian alueella tuloja ansaitsevat henkilöt, jotka eivät asu Valloniassa. Lisäksi se estää työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, josta määrätään EU:n perussopimuksissa. Euroopan komissio lähetti Belgialle marraskuussa 2011 perustellun lausunnon, jossa Belgian viranomaisia pyydetään muuttamaan kyseinen laki (ks. IP/12/281). Koska Belgian viranomaiset eivät reagoineet Euroopan komission pyyntöön, komissio on päättänyt viedä asian tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: : IP/13/136 – E. Traynor - Puh. +32 229 21548 - GSM +32 498 98 3871)

 1. Verotus: Komissio vie UNKARIN tuomioistuimeen pálinkan verovapautuksesta

Euroopan komissio on tänään päättänyt viedä Unkarin Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska Unkari on myöntänyt hedelmistä tislatun viinan (pálinka) valmistukselle vapautuksen valmisteverosta. Unkari ei peri kotona tai tislaamoissa omaan käyttöön valmistettavasta pálinkasta valmisteveroa, jos tuotantomäärä on enintään 50 litraa vuodessa.

(Lisätietoja: IP/13/138 – E. Traynor - Puh. +32 229 21548 - GSM +32 498 98 3871)

 1. Eläkkeet: Komissio vie ALANKOMAAT oikeuteen ulkomailla asuvien eläkkeensaajien syrjimisestä

Euroopan komissio on haastanut Alankomaat EU:n tuomioistuimeen, koska se ei ole antanut ilmoitusta toimenpiteistä, joilla estetään ulkomailla asuvien eläkkeensaajien syrjintä vanhemmille veronmaksajille maksettavan edun suhteen. Kyseessä on Alankomaiden lainsäädännössä oleva syrjivä ehto vanhempien veronmaksajien ostovoimalisää ('koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen') myönnettäessä.

(Lisätietoja: IP/13/140 – J. Todd - Puh. +32 229 94107 - GSM +32 498 99 4107)

 1. Ympäristö: Komissio haastaa PUOLAN oikeuteen vesilainsäädännöstä

Euroopan komissio nostaa unionin tuomioistuimessa Puolaa vastaan kanteen, koska Puola ei ole siirtänyt Euroopan vesilainsäädäntöä asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Puolan vesilainsäädäntö on puutteellista monilta osin. Joitakin direktiivissä annettuja määritelmiä ei muun muassa ole siirretty Puolan lainsäädäntöön ja direktiivin liitteet on siirretty vain osittain. Komissio on erityisen huolissaan siitä, ettei Puola ole siirtänyt kansalliseen lainsäädäntöönsä liitettä II, jossa esitetään järjestelmä pinta- ja pohjavesien luonnehdintaan, sekä puutteista liitteen III siirtämisessä kansalliseen lainsäädäntöön, sillä tämän liitteen avulla on määrä saada eritelmiä ja viitearvoja vesipiirien analyysia varten, selvityksiä ihmisten toiminnan ympäristövaikutuksista vesistöissä ja taloudellisia analyyseja vesien käytöstä. Vesien tilan seuranta aiheuttaa myös huolta. Puola ei ole lukuisista muistutuksista huolimatta antanut kysymyksiin tyydyttävää vastausta. Tästä syytä komissio nostaa kanteen Puolaa vastaan ympäristökomissaari Janez Potočnikin suosituksesta.

(Lisätietoja: IP/13/144 – J. Hennon - Puh. +32 229 53593 - GSM +32 498 95 3593)

 1. Euroopan rautateiden yhteentoimivuus: Komissio haastaa SLOVENIAN oikeuteen

Euroopan komissio on tänään päättänyt haastaa Slovenian Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska Slovenia ei ole ilmoittanut kansallisista toimenpiteistä rautateiden yhteentoimivuudesta annetun direktiivin siirtämiseksi maan lainsäädäntöön. Direktiivin täytäntöönpanon määräaika päättyi 31. joulukuuta 2011.

Direktiivillä 2011/18/EU muutetaan yhteentoimivuudesta annettua direktiiviä 2008/57/EY siten, että rautatiejärjestelmien kuvauksia muutetaan ja niiden tarkastusmenettelyjä täsmennetään.

Komissio oli jo pyytänyt Sloveniaa ryhtymään toimiin direktiivin 2011/18/EU noudattamisen varmistamiseksi. Slovenia ei kuitenkaan ole toteuttanut siltä vaadittuja tarvittavia toimenpiteitä, eikä se ole ilmoittanut komissiolle tällaisista toimenpiteistä.

(Lisätietoja: IP/13/141 – H. Kearns - Puh. +32 229 87638 - GSM+32 498 98 7638)

 1. Verotus: Komissio vie YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN oikeuteen alennetusta alv-kannasta

Euroopan komissio on tänään päättänyt haastaa Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionin tuomioistuimeen energiaa säästävien materiaalien toimittamisessa ja asentamisessa sovellettavasta alennetusta alv-kannasta. Kyseinen toimenpide ylittää alv-direktiivissä sallitut toimenpiteet.

(Lisätietoja: IP/13/139 – E. Traynor - Puh. +32 229 21548 - GSM +32 498 98 3871)

 1. Muut erityistapaukset

 1. Eläinten hyvinvointi: Komissio painostaa jäsenvaltioita emakoiden ryhmäkarsinoiden käyttöönoton valvonnassa

Euroopan komissio on tänään toimittanut Belgialle, Kyprokselle, Tanskalle, Ranskalle, Saksalle, Kreikalle, Irlannille, Puolalle ja Portugalille viralliset ilmoitukset, joissa niitä kehotetaan ryhtymään toimiin eläinten hyvinvoinnista annetun EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon puutteiden korjaamiseksi. Tämä koskee erityisesti direktiiviä 2008/120/EY, jonka mukaan emakot on pidettävä ryhmissä osan kantoajasta.

(Lisätietoja: IP/13/135 – F. Vincent - Puh. +32 229 87166 - GSM +32 498 98 7166)

 1. Perustellut lausunnot

 1. Verotus: Komissio kehottaa BELGIAA muuttamaan syrjivät verovähennykset Flanderin alueella

Euroopan komissio on virallisesti pyytänyt Belgiaa muuttamaan ns. Winwinlening / Prêt gagnant-gagnant -pääomasijoitusjärjestelmän sääntöjä.

Lainsäädäntö sallii verovähennykset Flanderin alueen asukkaiden kyseiselle alueelle sijoittautuneille yrityksille antamista lainoista. Vähennys ei koske Belgiassa tuloja saavia, jotka eivät asu Flanderissa.

Komission mukaan Belgian verosäännöt rikkovat työntekijöiden vapaata liikkumista ja sijoittautumisvapautta, joista määrätään EU:n perustamissopimuksissa. Tästä syystä Belgiaa kehotetaan muuttamaan lainsäädäntöään.

Komissio on esittänyt vaatimuksensa perusteltuna lausuntona. Jos lainsäädäntöä ei saateta EU:n lainsäädännön mukaiseksi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puh. +32 229 21548 - GSM +32 498 98 3871)

 1. Verotus: Komissio pyytää BELGIAA tarkistamaan korkojen verotusta

Komissio on virallisesti pyytänyt Belgiaa muuttamaan syrjivinä pidettyjä verosääntöjä, jotka koskevat maksettujen korkojen verotusta.

Belgian lainsäädännön mukaan ulkomaisille sijoitusyrityksille maksetuista koroista on maksettava varallisuusvero. Syrjintä koskee myös Belgian ulkopuolelle sijoittautuneiden rahoituslaitosten haltuun talletettuja tai niille hyvitettyjä arvopapereita.

Varallisuusveroa ei sen sijaan peritä vastaavista belgialaisille sijoitusyrityksille maksetuista koroista tai Belgiaan sijoittautuneiden rahoituslaitosten haltuun talletetuista tai niille hyvitetyistä arvopapereista.

Kyse on EU:n perussopimusten mukaisten palvelujen ja pääomien vapaan liikkuvuuden periaatteiden vastaisista rajoituksista.

Komission päätös esitetään perusteltuna lausuntona. Jos tyydyttävää vastausta ei saada kahden kuukauden kuluessa, komissio voi haastaa Belgian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puh. +32 229 21548 - GSM +32 498 98 3871)

 1. Vapaa liikkuvuus: Komissio kehottaa BELGIAA noudattamaan EU:n sääntöjä

Euroopan komissio kehottaa Belgiaa saattamaan kansallisen lainsäädäntönsä EU:n lainsäädännön mukaiseksi. Vapaasta liikkuvuudesta annetun direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on taattava unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen (vaikka nämä eivät olisi unionin kansalaisia) täydet oikeudet liikkua ja asettua vapaasti jäsenvaltiosta toiseen sekä suoja karkottamista vastaan. Belgia on jättänyt useita direktiivin säännöksiä siirtämättä asianmukaisesti omaan lainsäädäntöönsä. Se ei nykyisellään mm. helpota sellaisten unionin kansalaisten perheenjäsenten maahanpääsyä ja maassaoleskelua, jotka eivät ole EU:n kansalaisia. Etenkin viisumien ja oleskelulupien saaminen on vaikeaa. Belgia ei myöskään ole siirtänyt lainsäädäntöönsä aineellisia ja menettelyllisiä takeita belgialaisen sosiaaliturvan piiriin kuuluvien EU:n kansalaisten karkottamista vastaan: Belgian lainsäädäntö ei edellytä kansalaisen henkilökohtaisen tilanteen yksilöllistä arviointia ennen karkotusta.

Tästä syystä EU:n kansalaisilla ei ole suojaa automaattisia karkotuksia vastaan, eivätkä he pysty helposti suojaamaan itseään tällaisilta Belgian viranomaisten tekemiltä laittomilta päätöksiltä. Tämän lisäksi Belgian säännöt yleisen järjestyksen tai turvallisuuden perusteella tehtävältä karkotukselta suojaamisesta koskevat ainoastaan perheenjäseniä, jotka ovat muita kuin EU:n kansalaisia, muttei EU:n kansalaisia. Komission kehotus on esitetty perustellun lausunnon muodossa EU:n rikkomusmenettelyssä.

Belgialla on nyt kaksi kuukautta aikaa muuttaa sääntönsä Euroopan unionin sääntöjen mukaisiksi.

Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa sitä vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: M. Andreeva - Puh. +32 229 91382- GSM +32 498 99 1382)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa KYPROSTA parantamaan luonnonsuojelulainsäädäntöään

Euroopan komissio kehottaa Kyprosta laajentamaan Euroopan ympäristönsuojelualueiden verkostoon kuuluvia Natura 2000 -alueitaan. Lintudirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on nimettävä sopivimmat alueet erityisiksi suojelualueiksi (SPA-alueiksi) lintulajien suojelua varten. Kypros nimesi alun perin vain 7 SPA-aluetta, mikä on selvästi vähemmän kuin 16 aluetta, jota edellytettiin kansainvälisesti arvokkaiden lintualueiden ns. IBA-luettelossa. Komissio käyttää luetteloa arvioidessaan, ovatko jäsenvaltiot täyttäneet erityisten suojelualueiden luokittelua koskevat velvoitteensa. Komissio aloitti asiassa rikkomusmenettelyn vuonna 2007. Vaikka SPA-alueita onkin nyt enemmän, komissio ei ole vakuuttunut, että suojellut alueet olisivat riittävän laajoja useiden arvokkaiden lajien asianmukaiseen suojeluun. Komissio lähettää tästä syystä Kyprokselle täydentävän perustellun lausunnon (rikkomusmenettelyn toinen vaihe), johon Kyproksen on vastattava kahden kuukauden kuluessa. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta, se voi viedä Kyproksen Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. +32 229 53593 - GSM +32 498 95 3593)

 1. Sähköinen viestintä: Komissio epäilee liitännäispalveluja koskevan ITALIAN lainsäädännön rajoittavan kansallisen sääntelyviranomaisen (AGCOM) harkintavaltaa

Komissio on tarkastellut Italian lakia linjojen huollon ja aktivoinnin kaltaisten liitännäispalvelujen erottamisesta vakiintuneen operaattorin (Telecom Italia) tilaajayhteyksien eriytetystä tukkutarjonnasta. Italiassa tuli hiljattain voimaan laki, jolla pyrittiin suoraan sääntelemään tällaisia liitännäispalveluja ja joka on käytännössä poistanut kansallisen sääntelyviranomaisen (AGCOM) harkintavallan. Tämä on EU:n sääntöjen vastaista. Niiden mukaan kansallisen sääntelyviranomaisen on voitava käyttää ennakkoon riippumatonta sääntelyvaltaansa sen varmistamiseksi, että hyväksytty toimenpide vastaa markkina-analyysin mukaisia kilpailuongelmia. Komissio on siksi päättänyt lähettää perustellun lausunnon Italialle, jolla on kaksi kuukautta aikaa vastata siihen. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta, se voi viedä Italian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: R. Heath – Puh. +32 229 61716 - GSM +32 460 75 0221)

 1. Energian sisämarkkinat: LIETTUAA kehotetaan noudattamaan EU:n sisämarkkinasääntöjä

Komissio on tänään lähettänyt Liettualle perustellun lausunnon, jossa sitä kehotetaan siirtämään kolmannen energiapaketin sähkö- ja kaasudirektiivit täysimääräisinä omaan lainsäädäntöönsä. Jäsenvaltioiden oli saatettava nämä direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 3. maaliskuuta 2011. Kolmas energiapaketti sisältää keskeisiä energiamarkkinoiden moitteetonta toimintaa koskevia säännöksiä, muun muassa uusia sääntöjä, jotka koskevat verkostojen eriyttämistä, sääntöjä, joilla vahvistetaan kansallisten sääntelyelinten itsenäisyyttä ja toimivaltaa sekä sääntöjä, joilla parannetaan vähittäismyyntimarkkinoiden toimintaa kuluttajien eduksi. Liettualla on kaksi kuukautta aikaa toimia. Jos se ei täytä velvoitettaan, komissio voi toimittaa asian Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Komissio lähetti jo vuoden 2012 aikana perustellut lausunnot sähkö- ja/tai kaasudirektiivin siirtämättä jättämisestä useille jäsenvaltioille, joihin kuuluivat Suomi, Bulgaria, Kypros, Espanja, Luxemburg, Alankomaat, Romania, Slovakia, Viro, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta, Itävalta, Puola, Irlanti ja Slovenia. Sittemmin komissio päätti viedä Suomen, Puolan, Slovenian, Yhdistyneen kuningaskunnan, Bulgarian ja Viron unionin tuomioistuimeen. Espanjan, Luxemburgin, Alankomaiden, Ruotsin ja Itävallan osalta rikkomusmenettely sen sijaan päätettiin.

Lisätietoja saa verkkosivulta http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Lisätietoja: M. Holzner - Puh. +32 229 60196 - GSM +32 498 98 2280)

 1. Katsastus: Komissio kehottaa LIETTUAA ottamaan käyttöön säännölliset katsastukset

Euroopan komissio on kehottanut Liettuaa sisällyttämään kansalliseen lainsäädäntöönsä kaikki moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksesta annetussa direktiivissä (direktiivi 2010/48/EU) säädetyt vaatimukset. Liettua ei antanut komissiolle tarvittavia tietoja 31. tammikuuta 2011 mennessä eikä myöhemmissä virallisissa ilmoituksissa asetettuihin määräaikoihin mennessä. Toimenpiteet on tärkeä ottaa käyttöön, jotta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen osien tekninen kehitys voidaan ottaa huomioon katsastuksessa. Siksi komissio lähettää Liettualle perustellun lausunnon (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe), johon sillä on kaksi kuukautta aikaa vastata. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta, se voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puh. +32 229 87638 - GSM +32 498 98 7638)

 1. Tavaroiden vapaa liikkuvuus: Komissio kehottaa PUOLAA poistamaan esteet ravintolisien kaupalta

Ravintolisien markkinat kasvavat nopeasti. Euroopan komissio on kehottanut Puolaa muuttamaan sääntöjään, jotka koskevat muissa jäsenvaltioissa laillisesti valmistettujen tai kaupan pidettävien ravintolisien maahantuontia. Komission mukaan Puolan nyt soveltamat säännöt muodostavat esteen tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle EU:n sisämarkkinoilla, joten ne ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 34 ja 36 artiklan vastaisia. Komissio on puuttunut asiaan saatuaan useita valituksia hankalista selvityksistä, joita Puola vaatii muista jäsenvaltioista peräisin olevien ravintolisien maahantuonnissa varsinkin, jos ravintolisät sisältävät ainesosia, joita voidaan käyttää lääkkeissä.

Komissio katsoo, että Puolan lainsäädäntö on oikeusvarmuuden kannalta puutteellinen erityisesti ravintolisien turvallisuuden arvioinnissa käytettävän käänteisen todistustaakan vuoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että turvallisuuden tarkastamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaavat maahantuojat eivätkä Puolan viranomaiset, jotka eivät myöskään tee arviointia. Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa, että kyseisiä ravintolisiä pidetään jo turvallisina, koska niitä on laillisesti valmistettu ja pidetty kaupan toisissa jäsenvaltioissa. Lisäksi komissio katsoo, ettei Puola ole täyttänyt tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamista toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin koskevista menettelyistä sekä päätöksen N:o 3052/95/EY kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 764/2008 mukaisia velvoitteitaan, koska se ei sovella kyseistä asetusta ravintolisien markkinoille pääsyn kieltämistä tai estämistä koskevissa päätöksissään. Komissio on siksi lähettänyt Puolalle perustellun lausunnon, jossa sitä kehotetaan muuttamaan lakejaan niin, että tavaroiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla mahdollistuu. Jos lainsäädäntöä ei saateta EU:n lainsäädännön mukaiseksi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: C. Corazza - Puh. +32 229 51752 - GSM +32 498 99 2862)

 1. Verotus: Komissio kehottaa PUOLAA muuttamaan alennettuja alv-kantoja koskevaa lainsäädäntöään

Euroopan komissio on virallisesti pyytänyt Puolaa muuttamaan alennetuista alv-kannoista annettua lainsäädäntöään, joka koskee palontorjuntavälineitä. Kyseinen toimenpide ylittää alv-direktiivissä (2006/112/EY) sallitut toimenpiteet

Alv-sääntöjen mukaan alennettua alv-kantaa voidaan soveltaa ainoastaan tiettyihin mainitun direktiivin liitteessä III lueteltuihin tavaroihin ja palveluihin. Tätä luetteloa, jonka kaikki EU:n 27 jäsenvaltiota ovat yksimielisesti hyväksyneet ja ottaneet käyttöön, on noudatettava tiukasti. Direktiivin mukaan Puola ei voi soveltaa alennettua alv-kantaa palontorjuntavälineisiin, koska ne eivät sisälly tähän luetteloon. EU:n perussopimusten vartijana komission tehtävänä on varmistaa, että kaikki EU:n jäsenvaltiot soveltavat näitä sääntöjä asianmukaisesti ja noudattavat niitä.

Komission kehotus esitetään perusteltuna lausuntona. Jos lainsäädäntöä ei saateta EU:n lainsäädännön mukaiseksi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puh. +32 229 21548 - GSM +32 498 98 3871)

 1. Eläkkeet: Komissio kehottaa ROMANIAA maksamaan Kreikan kansalaisille eläkkeet Romaniassa tehdyn työajan mukaan

Komissio on kehottanut Romaniaa noudattamaan asetusta (EY) N:o 1408/71 ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annettua asetusta (EY) N:o 883/2004 laskettaessa eläkeoikeuksia Kreikan kansalaisille, jotka työskentelivät Romaniassa ennen sen liittymistä Euroopan unioniin. Romanian viranomaiset eivät tähän mennessä ole suostuneet ottamaan huomioon kreikkalaisten siirtotyöläisten työjaksoja Romanian liittymistä edeltäneeltä ajanjaksolta. Viranomaiset perustelevat tätä Romanian ja Kreikan välillä vuonna 1996 tehdyllä kahdenkeskisellä sopimuksella. Sen mukaan Romania maksaisi Kreikalle kiinteän summan (15 miljoonaa USD) ja Kreikka vastaisi enintään 15 työvuodesta maksettavista eläkkeistä. Tämä tarkoittaa sitä, että 15 vuotta ylittävistä työjaksoista ei nyt kerry työntekijöille eläkeoikeuksia. Komissio katsoo, ettei kahdenkeskiseen sopimukseen voida vedota niin, että yksilöiltä riistetään heille EU:n lainsäädännön mukaan suoraan kuuluvia oikeuksia, ja että Romania on velvollinen myöntämään näille työntekijöille lisäeläkeoikeudet, vaikka työjaksot olisivatkin Romanian liittymistä edeltäneeltä ajalta.

Kehotus on esitetty perustellun lausunnon muodossa EU:n rikkomusmenettelyssä. Romanialla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä asetusten panemiseksi täytäntöön täysimääräisesti. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa Romaniaa vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: J. Todd - Puh. +32 229 94107 - GSM +32 498 99 4107)

 1. Verotus: Komissio kehottaa ROMANIAA tarkistamaan ulkomaisten yritysten verotusta

Euroopan komissio on virallisesti pyytänyt Romaniaa muuttamaan ulkomaisten yritysten syrjivää verokohtelua.

Romanian lainsäädännön mukaan ulkomaisten yritysten, joilla on useita toimipisteitä Romaniassa, on maksettava yhtiöveroa jokaisesta toimipisteestä erikseen, vaikka nämä eivät ole erillisiä oikeushenkilöitä. Ulkomaisille oikeussubjekteille aiheutuu kassahaittaa tai korkeampia veroja siitä, etteivät ulkomaiset veronmaksajat saa konsolidoida kaikkien Romaniassa toimivien toimipisteidensä tuloksia. Komission mukaan tällainen syrjintä on EU:n perussopimusten mukaisen sijoittautumisvapauden vastaista.

Komission kehotus esitetään perusteltuna lausuntona. Jos lainsäädäntöä ei saateta EU:n lainsäädännön mukaiseksi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puh. +32 229 21548 - GSM +32 498 98 3871)

 1. Lentoliikenne: Komissio kehottaa ESPANJAA antamaan takeet riippumattomasta lentoaseman lähtö- ja saapumisaikojen koordinaattorista

Euroopan komissio on pyytänyt Espanjaa ilmoittamaan kahden kuukauden kuluessa toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen lentoaseman lähtö- ja saapumisaikojen jakamista koskevien EU:n yhteisten sääntöjen noudattamiseksi. Lähtö- ja saapumisaikojen koordinaattori vastaa siitä, että lähtö- ja saapumisajat jaetaan syrjimättömällä, neutraalilla ja avoimella tavalla. Tämä on yksi reilun kilpailun mahdollistavan järjestelmän kulmakiviä. Komissio tarkastelee asiaa viran puolesta saadakseen takeet lentoaseman lähtö- ja saapumisaikojen jakajan toiminnallisesta ja taloudellisesta riippumattomuudesta. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta, se voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puh. +32 229 87638 - GSM +32 498 98 7638)

 1. Verotus: Komissio pyytää ESPANJAA muuttamaan Territorios Históricos de Alava y Bizkaian perintö- ja lahjaverosääntöjä

Euroopan komissio on virallisesti pyytänyt Espanjaa muuttamaan Territorios Históricos de Alava y Bizkaian perintö- ja lahjaverolainsäädännön säännöksiä, jotka eivät ole pääoman vapaan liikkuvuuden periaatteen mukaisia.

Niiden mukaan paikallishallintojen (la Comunidad Autónoma del País Vasco, the Diputaciones Forales tai Entidades Locales Territoriales de los tres Territorios Históricos) liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin sovelletaan veroetuuksia. Toisin sanoen näiden viranomaisten liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja verotetaan perinnön yhteydessä vähemmän kuin muita vastaavia. Tällainen verokohtelu syrjii muiden EU:n jäsenvaltioiden tai ETA-valtioiden joukkovelkakirjoja.

Komission kehotus esitetään perusteltuna lausuntona. Jos lainsäädäntöä ei saateta EU:n lainsäädännön mukaiseksi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puh. +32 229 21548 - GSM +32 498 98 3871)

 1. Määräaikaiset työsuhteet: Komissio kehottaa RUOTSIA tiukentamaan määräaikaisesta työstä annetussa direktiivissä edellytettyä turvaverkkoa

Euroopan komissio on kehottanut Ruotsia saattamaan lainsäädäntönsä määräaikaisesta työstä annetun direktiivin 1999/70/EY mukaiseksi määräaikaisten työsopimusten jatkuvan käytön estämiseksi.

Ruotsin nykyisessä järjestelmässä eritellään monenlaisia määräaikaisia työsuhteita. Joihinkin näistä ei sovelleta mitään rajoituksia. Joissakin on rajoituksia, mutta ne eivät sulje toisiaan pois. Työnantajat voivat siten kiertää rajoituksia yhdistämällä erilaisia määräaikaisia työsopimuksia saman työntekijän kohdalla. Järjestelmässä ei näin voida taata, etteivätkö määräaikaiset työsuhteet voi seurata toisiaan loputtomiin. Tämä on direktiivin vastaista.

Ongelma otettiin Ruotsin kanssa esiin jo vuonna 2007. Ruotsin hallitus käynnisti kaksi lainsäädäntöaloitetta direktiivin noudattamiseksi. Lainsäädäntöä ei kuitenkaan kummassakaan tapauksessa saatu voimaan. Tästä syystä komissio kehottaa Ruotsia lisäämään asiaan liittyviä toimia.

Kehotus on esitetty perustellun lausunnon muodossa EU:n rikkomusmenettelyssä. Ruotsilla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä direktiivin panemiseksi täytäntöön täysimääräisesti. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä Ruotsin Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Todd - Puh. +32 229 94107 - GSM +32 498 99 4107)


Side Bar