Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 21. februar 2013

De vigtigste afgørelser på traktatbrudsområdet (februar)

DEN DIGITALE DAGSORDEN

BESKÆFTIGELSE

ENERGI

ERHVERVSLIV OG IVÆRKSÆTTERI

MILJØ

RETLIGE ANLIGGENDER

TRANSPORT

SUNDHED OG FORBRUGERPOLITIK

BESKATNING OG TOLD

AT

1

BE

1

1

3

CY

1

1

DE

1

DK

1

EL

1

1

ES

1

1

FI

1

FR

1

1

HU

1

IE

1

IT

1

LT

1

1

LU

1

NL

1

PL

1

1

1

1

1

PT

1

RO

1

1

SE

1

1

SI

1

UK

1

Europa-Kommissionen har i forbindelse med sin månedlige pakke af afgørelser i forbindelse med traktatbrudssager anlagt retssag mod de medlemsstater, der ikke har opfyldt deres forpligtelser i henhold til EU-retten. Disse afgørelser, der dækker mange sektorer, har til formål at sikre en korrekt anvendelse af EU-retten til fordel for borgerne og erhvervslivet.

Kommissionen har i dag truffet 151 afgørelser, herunder 15 begrundede udtalelser og 13 sagsanlæg ved Den Europæiske Unions Domstol, hvoraf 2 omfatter bødestraf. Nedenfor gives et resumé af de vigtigste afgørelser.

Der er yderligere oplysninger om traktatbrudsprocedurer i MEMO/12/12.

 1. Indbringelse af traktatbrudssager for Domstolen med henblik på bødestraf

 1. Miljø: Kommissionen indbringer GRÆKENLAND for Domstolen igen i sag om ulovlige lossepladser og anmoder om bødepålæg

Europa-Kommissionen indbringer igen Grækenland for Domstolen på grund af manglende gennemførelse af en tidligere dom vedrørende ulovlige lossepladser. I 2005 afgjorde Domstolen, at Grækenland ikke gjorde nok for at nedlægge og renovere ulovlige lossepladser, som der var flere hundrede af rundt om i landet. Nu, otte år senere, indbringer Kommissionen på baggrund af de utilstrækkelige fremskridt siden dommen Grækenland for Domstolen igen og anmoder i tråd med den almindelige praksis om tvangsbøder på 71 193 € for hver dag, der går fra Domstolens anden afgørelse, til Grækenland efterkommer afgørelsen, og en samlet bøde, som beregnes med 7 786 € pr. dag for hele perioden mellem Domstolens første afgørelse og datoen for overholdelse af bestemmelserne eller datoen for Domstolens anden afgørelse.

(Yderligere oplysninger: IP/13/143 – J. Hennon - Tlf. +32 2 295 35 93 – Mobil +32 498 95 35 93)

 1. Miljø: Kommissionen indbringer SVERIGE for Domstolen igen i sag om driftsgodkendelser til industrianlæg

Europa-Kommissionen indbringer Sverige for Domstolen igen på grund af manglende gennemførelse af driftsgodkendelser til industrianlæg, som ikke har nogen driftstilladelse. Til trods for en tidligere afgørelse fra Domstolen i denne sag, har Sverige stadig ikke gennemført driftsgodkendelse af to store industrianlæg. På baggrund af en henstilling fra miljøkommissær Janez Potočnik indbringer Kommissionen derfor igen Sverige for Den Europæiske Unions Domstol og anmoder i tråd med den almindelige praksis om tvangsbøder på 14 912 € for hver dag, der går fra Domstolens anden afgørelse, til Sverige efterkommer afgørelsen, og en samlet bøde, som beregnes med 4 893 € pr. dag for perioden mellem Domstolens første afgørelse og den dato, hvor Sverige efterkommer afgørelsen, eller datoen for Domstolens anden afgørelse.

(Yderligere oplysninger: IP/13/145 – J. Hennon - Tlf. +32 2 295 35 93 – Mobil +32 498 95 35 93)

 1. Andre sagsanlæg ved Domstolen

 1. Vejtransport: Kommissionen indbringer ØSTRIG, Finland og PolEN for Den Europæiske Unions Domstol i sag om manglende anvendelse af EU's arbejdstidsregler på selvstændige erhvervschauffører

Kommissionen har i dag besluttet at indbringe Østrig, Finland og Polen for Den Europæiske Unions Domstol, fordi de ikke anvender EU's regler om arbejdstid på selvstændige erhvervschauffører (direktiv 2002/15/EF). Der er gået mere end to år siden Kommissionen anmodede myndighederne i alle medlemsstater om at oplyse Kommissionen om de foranstaltninger, der er iværksat for at sikre fuld overensstemmelse med den gældende lovgivning. De nævnte tre medlemsstater har stadig ikke meddelt de nationale gennemførelsesforanstaltninger, som gennemfører direktivet fuldt ud.

(Yderligere oplysninger: IP/13/142 – H. Kearns - Tlf.: +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Beskatning: Kommissionen indbringer FranKRIG og Luxembourg for Domstolen i sag om nedsat momssats på e-bøger

Europa-Kommissionen har besluttet at indbringe Frankrig og Luxembourg for Den Europæiske Unions Domstol, fordi Frankrig og Luxembourg har en nedsat momssats for e‑bøger. EU-lovgivningen er meget tydelig for så vidt angår, hvilke varer og tjenester der kan fastsættes en nedsat momssats for. Leveringen af e-bøger sker ad elektronisk vej, og der må ikke anvendes en nedsat momssats for sådanne tjenester.

(yderligere oplysninger: IP/13/137 – E. Traynor - Tlf. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Beskatning: Kommissionen indbringer BelgiEN for Domstolen i sag om diskriminerende skattenedsættelser for personer med skattemæssig bopæl i Vallonien

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at indbringe Belgien for Den Europæiske Unions Domstol på grund af Belgiens diskriminerende beskatningsregler i regionen Vallonien.

I henhold til Valloniens dekret af 3. april 2009 kan den personlige indkomstskat nedsættes, hvis den pågældende køber aktier eller obligationer i den vallonske investeringsfond. Denne nedsættelse gælder dog kun for personer bosat i Vallonien. Kommissionen mener, at udelukkelsen af personer, som har deres indkomst i regionen Vallonien, men ikke er bosat der, er diskriminerende og hindrer arbejdskraftens fri bevægelighed, som er fastlagt i EU-traktaterne. Europa-Kommissionen fremsendte en begrundet udtalelse til Belgien i november 2011 med en formel opfordring til de belgiske myndigheder om at ændre denne lov (se IP/12/281). Da der ikke er modtaget noget svar fra de belgiske myndigheder, har Europa-Kommissionen besluttet at indbringe sagen for Domstolen.

(Yderligere oplysninger: IP/13/136 - E. Traynor - Tlf. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Beskatning: Kommissionen indbringer Ungarn for Domstolen i sag om afgiftsfritagelse af pálinka

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at indbringe Ungarn for Den Europæiske Unions Domstol, fordi Ungarn har indrømmet en fritagelse fra punktafgifter til produktionen af frugtdestillater (pálinka). Ungarn indrømmer en fritagelse fra punktafgifter for op til 50 liter pálinka pr. år, når det produceres til personlig brug af husstande eller destillerier.

(Yderligere oplysninger: IP/13/138 - E. Traynor - Tlf. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Pension: Kommissionen indbringer Nederlandene for Domstolen i sag om diskrimination af pensionister, som bor i udlandet

Europa-Kommissionen har indbragt Nederlandene for Den Europæiske Unions Domstol, fordi Nederlandene ikke har meddelt foranstaltninger, der standser diskriminationen af pensionister, som bor i udlandet, i forbindelse med udbetalingen af et tillæg til ældre skatteydere. Situationen skyldes en diskriminerende betingelse i Nederlandsk lovgivning vedrørende retten til 'koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen' (købekrafttillæg til ældre skatteydere).

(Yderligere oplysninger: IP/13/140 – J. Todd - Tlf. +32 229 94107 - Mobil: +32 498 99 4107)

 1. Miljø: Kommissionen indbringer PolEN for Domstolen i sag om vandlovgivning

Europa-Kommissionen indbringer Polen for Den Europæiske Unions Domstol, fordi Polen ikke har gennemført EU's vandlovgivning korrekt. Polens vandlovgivning opviser mangler på en række områder, herunder gennemførelsen i national lovgivning af nogle af direktivets definitioner, og huller i gennemførelsen af direktivets bilag. Kommissionen er navnlig bekymret over den manglende gennemførelse af bilag II, som indeholder karakteriseringssystemet for overfladevand og grundvand, og over udeladelser i gennemførelsen af bilag III, som indeholder specifikationer og referencepunkter for analysen af vandområdedistrikter, gennemgangen af miljøvirkningen af menneskers aktiviteter på vandressourcer og den økonomiske analyse af vandanvendelse. Overvågningen af vandressourcers status giver også anledning til bekymring. Til trods for en række henvendelser er der ikke modtaget noget tilfredsstillende svar. Kommissionen vil på miljøkommissær Janez Potočniks anbefaling indbringe Polen for Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: IP/13/144 – J. Hennon - Tlf. +32 2 295 35 93 – Mobil +32 498 95 35 93)

 1. Interoperabilitet i det europæiske jernbanesystem: Kommissionen indbringer SloveniEN for Domstolen

Europa-Kommissionen har besluttet at indbringe Slovenien for Den Europæiske Unions Domstol for manglende oplysning om foranstaltninger til gennemførelse af direktivet om interoperabilitet i jernbanesystemet. Fristen for gennemførelse var den 31. december 2011.

Direktiv 2011/18/EU ændrer direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet, som ændrer beskrivelsen af jernbanesystemerne og specificerer procedurerne for deres verifikation.

Kommissionen havde allerede opfordret Slovenien til at iværksætte skridt for at sikre overholdelsen af direktiv 2011/18/EU. Slovenien har dog ikke gennemført de nødvendige foranstaltninger og har heller ikke meddelt Kommissionen sådanne foranstaltninger.

(Yderligere oplysninger: IP/13/141 – H. Kearns - Tlf. +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Beskatning: Kommissionen indbringer Det Forenede Kongerige for Domstolen i sag om nedsat momssats

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at indbringe Det Forenede Kongerige for Den Europæiske Unions Domstol i en sag om nedsat moms på levering og installation af energibesparende materialer. Denne foranstaltning går ud over, hvad der er hjemlet i momsdirektivet.

(Yderligere oplysninger: IP/13/139 - E. Traynor - Tlf. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Andre sager af særlig interesse

 1. Dyrevelfærd: Kommissionen øger presset på medlemsstaterne vedrørende håndhævelsen af flokopstaldning af søer

Europa-Kommissionen har i dag via en åbningsskrivelse opfordret Belgien, Cypern, Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Polen og Portugal til at iværksætte foranstaltninger for at afhjælpe manglerne i gennemførelsen af EU-lovgivningen om dyrevelfærd, og navnlig til at gennemføre direktiv 2008/120/EF, som kræver, at søer flokopstaldes i en del af drægtighedsperioden.

(Yderligere oplysninger: IP/13/135 - F. Vincent - Tlf.: +32 229 87166 - mobil +32 498 98 7166)

 1. Begrundede udtalelser

 1. Beskatning: Kommissionen opfordrer BELGIEN til at ændre diskriminerende skattenedsættelser i regionen Flandern

Europa-Kommissionen har officielt opfordret Belgien til at ændre reglerne for sin iværksætterkapitalordning "Winwinlening" ("Prêt gagnant-gagnant").

Lovgivningen giver mulighed for skattenedsættelse for lån fra personer bosat i regionen Flandern til virksomheder, som er etableret i regionen. Denne mulighed gælder ikke for personer, som har deres indkomst i Belgien, men ikke er bosat i regionen Flandern.

Kommissionen mener, at de belgiske skatteregler er et brud på arbejdstagernes fri bevægelighed og etableringsfriheden, som er fastlagt i EU-traktaterne. Følgelig opfordres Belgien til at ændre sin lovgivning.

Kommissionens anmodning har form af en begrundet udtalelse. Hvis lovgivningen ikke bringes i overensstemmelse inden for to måneder, kan Kommissionen indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: E. Traynor - Tlf. +32 229 21548 – Mobil +32 498 98 3871)

 1. Beskatning: Kommissionen opfordrer BELGIEN til at ændre beskatningen af renteindtægter

Kommissionen har formelt opfordret Belgien til at ændre sine beskatningsregler for renteindtægter, som anses for at være diskriminerende.

Ifølge belgisk lovgivning skal der betales kildeskat på udenlandske investeringsvirksomheders renteindtægter. Beskatningen af renteindtægter for værdipapirer, som er deponeret eller krediteret en konto i en finansiel institution, der er etableret uden for Belgien, er også diskriminerende.

Renteindtægter, som betales til belgiske investeringsvirksomheder, eller som vedrører værdipapirer, der er deponeret eller registreret hos belgiske finansielle organer, som er etableret i Belgien, er derimod fritaget for kildeskat.

Det drejer sig om en uretmæssig hindring af den frie udveksling af tjenesteydelser eller kapitalens frie bevægelighed, som er fastsat i EU-traktaterne.

Opfordringen fra Kommissionen har form af en begrundet udtalelse. Hvis der ikke modtages et tilfredsstillende svar inden for to måneder, kan Kommissionen beslutte at indbringe Belgien for Den Europæiske Unions Domstol.

(yderligere oplysninger: E. Traynor - Tlf. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Fri bevægelighed: Kommissionen opfordrer BelgiEN til at overholde EU-reglerne

Europa-Kommissionen har anmodet Belgien om at bringe sin lovgivning i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Ifølge direktivet om fri bevægelighed skal medlemsstaterne sikre, at Unionens borgere og deres familiemedlemmer, herunder også tredjelandsborgere, i fuldt omfang kan benytte sig af deres ret til fri bevægelighed for så vidt angår at rejse til og tage ophold i en anden medlemsstat og beskyttelse mod udvisning. Belgien har ikke sørget for en korrekt gennemførelse af en række af direktivets bestemmelser: Belgien letter ikke indrejse og ophold for unionsborgeres familiemedlemmer fra tredjelande. Belgien letter navnlig ikke udstedelsen af visaer og opholdskort. Herudover har Belgien heller ikke gennemført alle de materielle og proceduremæssige garantier mod udvisning af unionsborgere, der gør brug af Belgiens sociale bistandssystem: Belgiens lovgivning omfatter ikke en individuel vurdering af den berørte borgers omstændigheder, før der iværksættes en udvisning.

Som følge heraf er EU-borgere i øjeblikket ikke beskyttet mod automatiske udvisningsforanstaltninger og har ingen nem måde at beskytte sig selv mod sådanne ulovlige afgørelser fra de belgiske myndigheders side. Desuden giver de belgiske regler om beskyttelse mod udvisning af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed kun garantier til EU-borgeres familiemedlemmer fra tredjelande, men ikke til EU-borgere. Kommissionens anmodning har form af en begrundet udtalelse, der er en del af EU’s traktatbrudsprocedure. Belgien har nu to måneder til at sørge for, at EU's regler overholdes. Ellers kan Europa-Kommissionen indbringe sagen for Domstolen.

(Yderligere oplysninger: M. Andreeva - Tlf. +32 229 91382- Mobil +32 498 99 1382)

 1. Miljø: Kommissionen opfordrer CYPERN til at fremme sin naturbeskyttelseslovgivning

Europa-Kommissionen opfordrer Cypern til at udvide sine udpegede områder til Natura 2000, det europæiske netværk af beskyttede naturområder. Ifølge fugledirektivet skal medlemsstaterne udpege de bedst egnede områder som særligt beskyttede områder (SBO) til bevarelse af fuglearter. Cypern udpegede oprindeligt kun 7 SBO, hvilket er betydeligt under de 16 områder, der kræves jf. IBA-fortegnelsen (over vigtige fugleområder), som Kommissionen bruger til at vurdere, om medlemsstaterne overholder deres forpligtelse til at udpege SBO'er. Kommissionen åbnede en traktatbrudsprocedure i 2007, og selv om der nu er udpeget flere SBO'er, er Kommissionen ikke overbevist om, at arealet af de beskyttede områder er tilstrækkeligt til at sikre beskyttelsen af en række vigtige arter. Kommissionen sender derfor Cypern en supplerende begrundet udtalelse (anden fase i EU's traktatbrudsprocedure) og giver landet to måneder til at svare. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, kan den indbringe Cypern for Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: J. Hennon - Tlf. +32 229 53593 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Elektronisk kommunikation: Kommissionen mener, at ItaliEns lovgivning om hjælpetjenester begrænser den nationale tilsynsmyndigheds (AGCOM) handlefrihed

Kommissionen har undersøgt Italiens lovgivning, som pålægger, at hjælpetjenester såsom vedligehold og linjeaktivering skal adskilles fra den afskaffelse af bundtning på engrosadgang til abonnentlinjer, der gennemføres af den etablerede operatør Telecom Italia. En ny italiensk lov, som søger at regulere sådanne hjælpetjenester direkte, har i praksis begrænset den nationale tilsynsmyndigheds (AGCOM) handlefrihed. Det er i modstrid med EU-reglerne, som kræver, at tilsynsmyndigheden udøver sine beføjelser med hensyn til forhåndsregulering på en uafhængig måde for at sikre, at den vedtagne foranstaltning er passende i forhold til de konkurrencemæssige problemer, der fremgår af markedsanalyserapporten. Kommissionen har derfor besluttet at sende en begrundet udtalelse til Italien, som har to måneder til at besvare den. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, kan den indbringe Italien for Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: R. Heath – Tlf. +32 229 61716 – Mobil +32 460 75 0221)

 1. Det indre energimarked: LitAUEN opfordres til at overholde EU's regler for det indre marked

Kommissionen har i dag sendt en begrundet udtalelse til Litauen med en opfordring til fuldt ud at gennemføre den tredje energipakkes direktiver om elektricitet og gas. Direktiverne skulle have været gennemført af medlemsstaterne pr. 3. marts 2011. Pakken omfatter vigtige bestemmelser, som skal sørge for en korrekt funktion af energimarkederne, herunder også nye regler om adskillelse af net, regler som styrker de nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed og beføjelser, og regler om forbedring af detailmarkedernes funktion til gavn for forbrugerne. Litauen har nu to måneder til at svare. Hvis Litauen sidder opfordringen overhørig, kan Kommissionen indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol.

I løbet af 2012 har Kommissionen allerede sendt begrundede udtalelser om manglende gennemførelse af el- og/eller gasdirektivet til en række medlemsstater, herunder navnlig Bulgarien, Cypern Spanien, Luxembourg, Nederlandene, Rumænien, Slovakiet, Estland, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige, Østrig, Polen, Irland og Slovenien. Efterfølgende besluttede Kommissionen at indbringe Polen, Finland, Slovenien, Det Forenede Kongerige, Bulgarien og Estland for Den Europæiske Unions Domstol, medens sagerne mod Spanien, Luxembourg, Nederlandene, Sverige og Østrig blev lukket.

Yderligere oplysninger: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Yderligere oplysninger: M. Holzner - Tlf. +32 2 296 01 96 – Mobil +32 498 98 22 80)

 1. Teknisk kontrol af motorkøretøjer: Kommissionen opfordrer LitAUEN til at vedtage nationale foranstaltninger vedrørende periodisk teknisk kontrol af køretøjer

Europa-Kommissionen har anmodet Litauen om fuldt ud at gennemføre kravene om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (direktiv 2010/48/EU) i sin nationale lovgivning. Litauen har ikke meddelt Kommissionen de nødvendige oplysninger pr. 31. januar 2011 og har heller ikke overholdt fristerne i efterfølgende åbningsskrivelser. Vedtagelsen af foranstaltninger er vigtig, så der kan tages højde for alle teknologiske udviklinger af køretøjs- og påhængskøretøjsdele, der skal kontrolleres. Kommissionen sender derfor Litauen en begrundet udtalelse (anden fase i EU's traktatbrudsprocedure) og giver Litauen to måneder til at svare. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, kan den indbringe Litauen for Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: H. Kearns - Tlf. +32 229 87638 – Mobil +32 498 98 7638)

 1. Fri bevægelighed for varer: Kommissionen opfordrer POLEN til at fjerne handelshindringer for kosttilskud

Kosttilskud er et marked i hurtig vækst. Europa-Kommissionen har opfordret Polen til at ændre sine regler for import af kosttilskud, som er lovligt fremstillet eller markedsført i andre medlemsstater. Ifølge Kommissionen er Polens aktuelle regler til hinder for den fri bevægelighed for varer i EU's indre marked og dermed i modstrid med artikel 34 og 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Kommissionen tager dette skridt efter en række klager over Polens omfattende dokumentationsprocedurer for importører af kosttilskud fra andre medlemsstater, herunder navnlig når kosttilskuddene indeholder stoffer, som potentielt kan anvendes i medicinske lægemidler.

Kommissionen mener, at der er en mangel på retssikkerhed i Polens lovgivning, navnlig på grund af den omvendte bevisbyrde ved vurderingen af kosttilskuddenes sikkerhed. Det betyder, at det er importørerne, som kommer til at afholde udgifterne til sikkerhedsvurderingen, som de polske myndigheder burde udføre og betale for. Det er værd at bemærke, at de pågældende kosttilskud må formodes at være sikre, da de allerede er lovligt fremstillet eller markedsført i andre medlemsstater. Endelig mener Kommissionen, at Polen ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til forordning (EF) nr. 764/2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF ved ikke at anvende forordningen på afgørelser vedrørende afvisning eller begrænsning af markedsadgangen for kosttilskud. Kommissionen har derfor fremsendt en begrundet udtalelse, som opfordrer Polen til at ændre sin lovgivning med henblik på at tillade den fri bevægelighed for varer i det indre marked. Hvis lovgivningen ikke bringes i overensstemmelse inden for to måneder, kan Kommissionen indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: C. Corazza - Tlf. +32 2 295 17 52 – Mobil +32 498 99 28 62)

 1. Beskatning: Kommissionen opfordrer POLEN til at ændre sin lovgivning om nedsatte momssatser

Europa-Kommissionen har officielt opfordret Polen til at ændre sin lovgivning vedrørende en nedsat momssats, der gælder for brandbeskyttelsesprodukter. Denne foranstaltning går ud over, hvad der er tilladt i henhold til momsdirektivet (2006/112/EF). Ifølge momsreglerne kan en nedsat momssats kun anvendes på visse varer og tjenester, der er anført i direktivet (bilag III). Denne liste skal nøje overholdes og fortolkes som aftalt og enstemmigt vedtaget af alle 27 EU-medlemsstater. Direktivet giver ikke Polen mulighed for at anvende en nedsat momssats på brandbeskyttelsesprodukter, idet denne type varer ikke er opført på listen. Det er Europa-Kommissionens opgave som EU-traktaternes vogter at sikre, at reglerne anvendes korrekt og overholdes af alle EU-medlemsstater. Kommissionens opfordring har form af en begrundet udtalelse. Hvis lovgivningen ikke bringes i overensstemmelse inden for to måneder, kan Kommissionen indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: E. Traynor - Tlf. +32 229 21548 – Mobil +32 498 98 3871)

 1. Pension: Kommissionen opfordrer RUMÆNIEN til at betale græske borgere pension svarende til deres arbejdsperiode i Rumænien

Kommissionen har opfordret Rumænien til at overholde bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1408/71 og forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af sociale sikringsordninger, når de beregner pensionsrettighederne for græske borgere, som arbejdede i Rumænien før Rumæniens tiltrædelse til Den Europæiske Union. De rumænske myndigheder afviser aktuelt at tage hensyn til græske migranters arbejdsperioder i Rumænien før Rumæniens tiltrædelse til EU. Denne afvisning bygger på en bilateral aftale mellem Rumænien og Grækenland fra 1996. I henhold til aftalen har Rumænien betalt Grækenland et fast beløb på 15 mio. USD, og Grækenland skulle så udrede pensionerne for arbejdsperioder på op til højst 15 år. Det betyder, at der i øjeblikket ikke gives pensionsrettigheder til arbejdstagerne for arbejdsperioder ud over de 15 år. Kommissionen mener, at den bilaterale aftale ikke kan bruges til at fratage personer rettigheder, som direkte er garanteret i EU-lovgivningen, og at Rumænien skylder arbejdstagerne de ekstra pensionsrettigheder, også selv om de er optjent i perioder, der ligger forud for Rumæniens tiltrædelse til EU.

Opfordringen har form af en begrundet udtalelse som led i EU’s traktatbrudsprocedure. Rumænien har nu to måneder til at give Kommissionen meddelelse om de foranstaltninger, der er truffet for fuldt ud at forordningerne. Sker dette ikke, kan Kommissionen beslutte at indbringe Rumænien for Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: J. Todd - Tlf. +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)

 1. Beskatning: Kommissionen opfordrer RUMÆNIEN til at ændre sin beskatning af udenlandske virksomheder

Europa-Kommissionen har officielt opfordret Rumænien til at ændre den diskriminerende behandling af udenlandske virksomheder.

I henhold til den rumænske skattelovgivning skal en udenlandsk virksomhed med flere filialer i Rumænien betale virksomhedsskat for hver filial for sig, også selv om filialerne ikke er selvstændige juridiske personer. Det forhold, at en udenlandsk skatteyder ikke kan konsolidere resultaterne af alle filialer i Rumænien, udgør en likviditetsulempe for eller en højere beskatning af den udenlandske virksomhed.

Kommissionen mener, at en sådan begrænsning er i modstrid med etableringsfriheden, der er fastsat i EU-traktaterne.

Kommissionens opfordring har form af en begrundet udtalelse. Hvis lovgivningen ikke bringes i overensstemmelse inden for to måneder, kan Kommissionen indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: E. Traynor - Tlf. +32 229 21548 – Mobil +32 498 98 3871)

 1. Luftfart: Kommissionen opfordrer SpanIEN til at garantere slotkoordinatorens uafhængighed

Europa-Kommissionen har anmodet Spanien om inden to måneder at give meddelelse om de nødvendige foranstaltninger, der er truffet for at overholde EU's fælles regler for tildeling af slots i lufthavne. Slotkoordinatoren er ansvarlig for tildelingen af start- og landingsslots på en ikke-diskriminerende, neutral og gennemsigtig måde, hvilket er en af hovedsøjlerne i et system, der tillader fair konkurrence. Kommissionen undersøger sagen på eget initiativ og søger at få garantier for slotkoordinatorens funktion og finansielle uafhængighed. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, kan den indbringe Spanien for Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: H. Kearns - Tlf. +32 229 87638 – Mobil +32 498 98 7638)

 1. Beskatning: Kommissionen opfordrer SpanIEN til at ændre arve- og gavebeskatningsreglerne i Territorios Históricos de Alava y Bizkaia

Europa-Kommissionen har officielt opfordret Spanien til at ændre bestemmelserne i lovgivningen om beskatning af arv og gaver i Territorios Históricos de Alava y Bizkaia, da bestemmelserne ikke respekterer kravet om den fri bevægelighed for kapital.

Ifølge beskatningsreglerne gælder der en gunstigere skatteordning for offentlige gældsbeviser udstedt af lokale myndigheder (la Comunidad Autónoma del País Vasco, Diputaciones Forales eller Entidades Locales Territoriales de los tres Territorios Históricos). Det betyder at offentlige gældsbeviser fra dise myndigheder beskattes med en lavere sats end andre lignende gældsbeviser i arvesager. Denne beskatningsmåde diskriminerer mod investeringer i offentlige gældsbeviser udstedt af EU-medlemsstater eller EØS-lande.

Kommissionens opfordring har form af en begrundet udtalelse. Hvis lovgivningen ikke bringes i overensstemmelse inden for to måneder, kan Kommissionen indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: E. Traynor - Tlf. +32 229 21548 – Mobil +32 498 98 3871)

 1. Tidsbegrænset ansættelse: Kommissionen opfordrer SVERIGE til at stramme op på det sikkerhedsnet, der kræves i henhold til direktivet om tidsbegrænset ansættelse

Europa-Kommissionen har opfordret Sverige til at bringe den svenske lovgivning i overensstemmelse med direktiv 1999/70/EF om tidsbegrænset ansættelse og forhindre misbrug af flere på hinanden følgende kontrakter om tidsbegrænset ansættelse.

Det nuværende svenske system skelner mellem flere forskellige typer af tidsbegrænset ansættelse. For nogle af disse typer ansættelse gælder der ingen begrænsninger. For andre typer ansættelser gælder der begrænsninger, men de tager ikke hensyn til kombinationer af forskellige ansættelsestyper. Arbejdsgiverne kan derfor omgå begrænsningerne ved at kombinere forskellige typer tidsbegrænset ansættelse for en og samme arbejdstager. Som følge heraf er der i systemet ingen garanti for, at tidsbegrænsede ansættelser ikke fortsætter i det uendelige. Det er i modstrid med direktivet.

Problemet blev taget op med Sverige allerede i 2007. Den svenske regering iværksatte to lovinitiativer for at bringe reglerne i overensstemmelse med direktivet. Det lykkedes dog ikke at få lovgivningen vedtaget. Kommissionen opfordrer derfor Sverige til at optrappe sin indsats.

Opfordringen har form af en begrundet udtalelse som led i EU’s traktatbrudsprocedure. Sverige har nu to måneder til at give Kommissionen meddelelse om de foranstaltninger, der er truffet for fuldt ud at gennemføre direktivet. Sker dette ikke, kan Kommissionen beslutte at indbringe Sverige for Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: J. Todd - Tlf. +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)


Side Bar