Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

OZNAM

Brusel 13. decembra 2013

Posilnenie práv spotrebiteľov EÚ sa stáva skutočnosťou v celej Európe

Práve včas pred obdobím sviatkov sa nakupujúci v celej Európe môžu od dnešného dňa spoľahnúť na nový súbor práv spotrebiteľov: dnes uplynie lehota, ktorú mali členské štáty na to, aby zaviedli smernicu o právach spotrebiteľov v Európskej únii do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Právne predpisy EÚ posilnia práva spotrebiteľov vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, najmä pokiaľ ide o nakupovanie cez internet. Novými pravidlami sa napríklad zabezpečí lehota na odstúpenie od zmluvy s dĺžkou 14 dní v celej EÚ, čo znamená, že ak spotrebitelia zmenia rozhodnutie, tovar môžu vrátiť z akéhokoľvek dôvodu.

„Nové pravidlá týkajúce sa práv spotrebiteľov sú výbornou správou pre 507 miliónov spotrebiteľov v Európe: odzvonili sme koniec vopred zaškrtnutým políčkam pri kúpe letenky a prehnaným cenám pri platbe kreditnou kartou online — je to predsviatočný vianočný darček pre Európu,“ povedala Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Lepšie pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa pomôžu posilniť dôveru spotrebiteľov. V týchto ekonomicky ťažkých časoch je to najlacnejší stimulačný balík, aký Európa môže zaviesť. Európska komisia bude odteraz kontrolovať, či si každý členský štát splnil svoje povinnosti a pravidlá správne zaviedol.“

Európska komisia predložila návrh nového súboru týkajúceho sa práv spotrebiteľov v októbri 2008 (IP/08/1474). Po dohode o právnych predpisoch v roku 2011 vlády mali dva roky na vykonanie pravidiel na vnútroštátnej úrovni, a vykonanie by malo byť do dnešného dňa dokončené. Záverečnú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o smernici o právach spotrebiteľov sprostredkovala komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová v júni 2011 a dohoda bola formálne prijatá 10. októbra 2011 (MEMO/11/675). Dnes je pre členské štáty konečný termín, aby Komisii oznámili svoje vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa transponuje právny predpis o právach európskych spotrebiteľov. Tieto vnútroštátne právne predpisy sa musia uplatňovať od 13. júna 2014.

10 najväčších výhod pre spotrebiteľov v novej smernici:

1. Nové pravidlá odstránia skryté poplatky a náklady na internete

Spotrebitelia budú chránení pred „skrytými nákladmi na internete. K skrytým nákladom dochádza vtedy, keď sa podvodníci usilujú zavádzať ľudí tak, aby zaplatili za „bezplatné“ služby, ako napr. horoskopy alebo recepty. Odteraz už spotrebitelia musia výslovne potvrdiť, že berú na vedomie, že musia za danú službu zaplatiť.

2. Väčšia cenová transparentnosť

Obchodníci musia uvádzať celkové náklady na výrobok alebo službu vrátane všetkých ostatných dodatočných poplatkov. Ľudia nakupujúci cez internet nebudú musieť platiť žiadne poplatky alebo ďalšie náklady, ak na to neboli pred zadaním objednávky riadne upozornení.

3. Zákaz vopred zaškrtnutých políčok na webových stránkach

Pri nákupe cez internet – napríklad pri kúpe letenky – vám môžu byť ponúknuté dodatočné možnosti nákupu, napr. nákup cestovného poistenia alebo prenájom vozidla. Tieto dodatočné služby vám môžu byť ponúkané formou tzv. vopred zaškrtnutých políčok. V súčasnosti sú spotrebitelia často nútení zrušiť zaškrtnutie daných políčok, pokiaľ nemajú o tieto dodatočné služby záujem. Novou smernicou sa vopred zaškrtnuté políčka zakážu v celej Európskej únii.

4. 14 dní na zmenu rozhodnutia v súvislosti s nákupom

Lehota, v rámci ktorej môžu spotrebitelia od kúpnej zmluvy odstúpiť, sa predlžuje na 14 kalendárnych dní (oproti siedmim dňom, ktoré boli doposiaľ stanovené v právnych predpisoch EÚ). To znamená, že spotrebitelia môžu v prípade zmeny rozhodnutia tovar vrátiť bez uvedenia dôvodu.

Osobitná ochrana v prípade nedostatku informácií: ak predávajúci zákazníka jasne neinformoval o práve na odstúpenie od zmluvy, lehota na vrátenie tovaru sa predlžuje na jeden rok.

Spotrebitelia budú takisto chránení v prípade vyžiadaných návštev, keď obchodník vopred zavolá a prehovorí zákazníka, aby súhlasil s návštevou, a budú mať právo odvolať takéto návštevy. Okrem toho už ďalej nebude potrebné rozlišovať medzi vyžiadanou a nevyžiadanou návštevou, aby sa predišlo obchádzaniu pravidiel.

Právo odstúpiť od zmluvy sa rozširuje aj na internetové aukcie, ako napr. eBay; tovar zakúpený na aukcii však možno vrátiť len vtedy, ak bol zakúpený u profesionálneho predajcu.

Právo na odstúpenie od zmluvy začne momentom, keď je spotrebiteľovi tovar doručený, a nie momentom uzatvorenia zmluvy, ako je to v súčasnosti. Tieto pravidlá sa vzťahujú na objednávky cez internet, telefón a zásielkový obchod, ako aj na predaj mimo obchodov, ako napr. v prípade podomového predaja, predaja na ulici, predaja na párty firmy Tupperware alebo predaja v priebehu výletu organizovaného predajcom.

5. Lepšie práva na vrátenie peňazí

Obchodníci musia spotrebiteľom vrátiť peniaze za výrobok do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to vrátane nákladov na dodanie. Riziko za akékoľvek poškodenie tovaru počas prepravy spravidla nesie obchodník, a to až do momentu, kým tovar neprevezme spotrebiteľ.

6. Zavedenie vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy platného pre celú EÚ

Spotrebitelia budú mať k dispozícii vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý môžu (ale nie sú povinní) použiť, ak zmenia rozhodnutie a chcú odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo pri podomovom predaji. To uľahčí a zrýchli odstúpenie od zmluvy nezávisle od toho, kde v EÚ ste zmluvu uzatvorili.

7. Zrušenie príplatkov za použitie kreditných kariet a priamych telefonických liniek

Obchodníci nebudú môcť spotrebiteľom účtovať vyššie sumy za platbu kreditnou kartou (alebo iným platobným prostriedkom) ako skutočné náklady, ktoré obchodníkovi vznikajú pri poskytovaní tejto možnosti platby. Obchodníci, ktorí umožňujú spotrebiteľom kontaktovať obchodníka v súvislosti so zmluvou prostredníctvom priamych telefonických liniek (hotlines), nebudú môcť účtovať vyšší poplatok, než je základná telefónna sadzba za telefónne hovory.

8. Jasnejšie informácie o uhrádzaní nákladov pri vrátení tovaru

Ak obchodníci požadujú, aby náklady pri vrátení tovaru po zmene rozhodnutia hradili spotrebitelia, musia ich o tom vopred jasne informovať, v opačnom prípade musia tieto náklady hradiť sami. Obchodníci musia zákazníkom ešte pred nákupom oznámiť aspoň odhad maximálnych nákladov na vrátenie tovaru veľkých rozmerov (napr. pohovky), ktorý bol zakúpený cez internet alebo zásielkovú službu, aby sa spotrebitelia mohli na základe jasných informácií rozhodnúť, od ktorého predajcu tovar nakúpia.

9. Lepšia ochrana spotrebiteľov v súvislosti s digitálnymi výrobkami

Taktiež je nutné jasnejšie uvádzať informácie o digitálnom obsahu vrátane informácií o zlučiteľnosti hardvéru a softvéru a o použití všetkých technických ochranných opatrení, ako je napr. obmedzenie práva spotrebiteľov na kopírovanie obsahu.

Spotrebitelia budú mať právo odstúpiť od zmluvy v prípade nákupu digitálneho obsahu, ako sú hudobné záznamy alebo videozáznamy, ale len do momentu začatia skutočného sťahovania.

10. Jednotné pravidlá pre podniky uľahčia obchod v celej Európe.

Medzi ne patrí:

Jednotný súbor základných pravidiel pre obchodné zmluvy uzatvárané na diaľku (predaj cez telefón, zásielkovú službu alebo internet) a predaj mimo obchodov (predaj mimo priestorov spoločnosti, ako napr. predaj na ulici či podomový predaj) v Európskej únii, ktorým sa zavádzajú rovnaké podmienkyznižujú náklady na transakcie pre obchodníkov pôsobiacich cezhranične, najmä v prípade obchodu cez internet.

Podnikom uľahčia život štandardné formuláre: formulár na splnenie požiadaviek týkajúcich sa informácií o právach na odstúpenie od zmluvy;

Na malé podniky a remeselníkov, ako napr. inštalatérov, sa budú vzťahovať osobitné pravidlá. Právo na odstúpenie od zmluvy nebude uplatniteľné v prípade naliehavých opráv a údržbárskej činnosti. Členské štáty takisto môžu rozhodnúť, že obchodníci, ktorí majú pre spotrebiteľov u nich doma vykonať opravu alebo údržbársku činnosť v hodnote menej ako 200 eur, budú oslobodení od určitých požiadaviek na informácie.

Ďalšie informácie

Európska komisia — smernica o právach spotrebiteľov:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/rights-contracts/directive/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Sledujte podpredsedníčku Komisie na Twitteri: @VivianeRedingEU

Sledujte tému spravodlivosť EÚ na Twitteri: @EU_Justice

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar