Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

TEABEKIRI

Brüssel, 16. detsember 2013

Ühisettevõte „Shift2Rail” ehk „Üleminek raudteele” – Korduvad küsimused

Mis on peamine probleem?

Euroopa Liidu ambitsioonikad kliimamuutuse, energiavarustuse ja keskkonnaga seonduvad eesmärgid tähendavad seda, et järgmistel kümnenditel jääb raudteesektori kanda suur osa transpordisektori nõudlusest. Euroopa Komisjoni 2011. aastal vastuvõetud valges raamatus „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava” rõhutatakse, et Euroopa transpordisüsteemi konkurentsivõimelisemaks ja energiatõhusamaks muutmiseks on vaja luua ühtne Euroopa raudteepiirkond. Valges raamatus on seatud eesmärgiks, et 30 % maantee-kaubavedudest, mis on pikemad kui 300 km, tuleks 2030. aastaks asendada muude transpordiliikidega, nt raudtee- või veetranspordiga, ja üle 50 % kõnealustest vedudest tuleks asendada muude transpordiliikidega 2050. aastaks. Samuti on dokumendis märgitud, et 2050. aastaks peaks enamik keskpika vahemaa reisijatevedusid toimuma raudteed pidi.

Siiski on raudteesektori jaoks probleemiks maanteetranspordi domineerimine, seda hoolimata positiivsetest arengutest mõnel turul. Üldiselt on ELi sisese reisijateveo puhul püsinud raudteetranspordi osakaal 2000. aastast alates stabiilne, moodustades 6,3 % reisijateveost. Raudteel toimuv kaubavedu on 1995. aastast suurenenud 8,8 %, samal ajal kui muude transpordiliikide puhul on see kasv olnud 25 %. Raudteetranspordi puhul on endiselt suur osa riiklikel subsiidiumidel (umbes 46 miljardit eurot aastas),1 samas on reisijate rahulolu madalam kui paljude muude transpordiliikide puhul. See selgus hiljutisest Eurobaromeetri uuringust.

Nende probleemidega silmitsi seistes võttis komisjon vastu neljanda raudteepaketi (IP/13/65), milles esitatud ettepanekute eesmärk on kõrvaldada veel säilinud haldusalased, tehnilised ja regulatiivsed takistused, mis hoiavad raudteesektorit tagasi turge avamast ja koostalitlusvõimet suurendamast. Sellele lisaks tuleb tõhustada teadusuuringuid ja innovatsiooni selliste uute tehnoloogiate väljatöötamiseks, mille abil saab vähendada käitamise ja taristuga seonduvaid kulusid, suurendada ohutust ja luua uusi ettevõtlusalaseid võimalusi Euroopa raudteesektoris nii Euroopa siseselt kui ka väljaspool seda.

Viimaste kümnendite olulised investeeringud ELi raudteesektori teadusuuringutesse ja innovatsiooni on kaasa aidanud Euroopa raudteesektori üleilmse juhtpositsiooni säilimisele, nimelt on arendatud kiirrongiliiklust, töötatud välja Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem (ERTMS), täiendatud metrootransporti jne. Siiski näitab hiljutine Euroopa Komisjoni raudteesektori konkurentsivõime uuring, et Aasia raudteetarneturg kasvab stabiilselt ja on saamas Euroopa asemel maailma suurimaks turuks. Eelkõige põhineb selline areng Hiinas ja Koreas teadusuuringutesse ja innovatsiooni tehtud investeeringutel.

Miks on vaja riiklikku sekkumist?

Riikliku sekkumise vajalikkust näitab see, et raudteesektori teadus- ja innovatsioonitöös esineb nii turu kui ka süsteemiga seotud olulisi puudujääke.

Kuna Euroopas on riiklike standardite ja tegevusraamistike abil püütud raudteeteenuseid maksimaalselt kohandada, on äärmiselt keeruline välja töötada selliseid üle-Euroopalisi veeremeid, mida saaks kasutada mitmes liikmesriigis. See takistab Euroopa ühtse raudteeturu teket ja on kahjulik nii kodanikele, ettevõtjatele kui ka keskkonnale.

Innovatsiooni alal puudub kogu süsteemi hõlmav lähenemisviis, sest raudteesektori väärtusahela ulatuses tegutsejate osalus on piiratud või koordineerimata ning raudtee allsüsteemide vahelised liidesed on vägagi keerulised. Seetõttu on raske jõuda murranguliste lahenduseni, mis mõjutaks kogu süsteemi. Näiteks saab suure läbilaskevõimega või ülikiirete rongide kasutuselevõtuga suurendada raudtee läbilaskevõimet üksnes siis, kui lisaks muudetakse kogu taristut, näiteks kõrvaldatakse lastkoormuse ja rööpmelaiusega seonduvad piirangud ning vagunite ühendamise ja raudteeületuskohtadega seonduvad takistused. Varasemates teadusuuringutes on siiski enamjaolt keskendutud vaid raudteesüsteemi ühele komponendile.

Teadusuuringute ja innovatsiooni vallas on erasektori investeeringute osakaal väike ning innovaatilised lahendused jõuavad turule harva, sest käitamismarginaalid on madalad ja kogu innovatsioonitsükli ulatuses esineb rahastamisel vajakajäämisi.

Finantsriski suurendab ka investeeringute kapitalimahukus ja toodete pikk kasutusaeg. Vedur võib näiteks autotööstuse tavapärase seitsmeaastase või lennukitööstuse 20-aastase uuendustsükliga võrreldes olla käigus 40 aastat.

Seda silmas pidades ongi kavandatud ühisettevõtte asutamine, et töötataks välja raudteesektori teadus- ja innovatsioonitöö koordineeritud ELi lähenemisviis, mille alusel toetada ühtse Euroopa raudteepiirkonna moodustamise lõpuleviimist ning ELi raudteesektori konkurentsivõime suurendamist.

Ühisettevõte „Shift2Rail” - mis see on?

„Shift2Rail” ehk „üleminek raudteele” (ühisettevõte S2R) on avaliku ja erasektori partnerlus raudteesektoris, mis kujutab endast koostööplatvormi innovatsiooni arendamiseks lähiaastatel.

Ühisettevõtte S2R tähtsamad organid on juhatus, kelle ülesanne on vastu võtta strateegilisi otsuseid, ja tegevjuht, kes vastutab S2Ri igapäevase toimimise eest. Ühisettevõtte juurde kuuluvad kaks nõuandvat organit – teaduskomitee ja riikide esindajatest koosnev nõuanderühm.

Nagu raamprogrammi „Horisont 2020” raames loodud ühiste tehnoloogiaalgatuste2 puhul, on ka S2Ri eesmärk teadusuuringute ja innovatsiooni edendamine Euroopa konkurentsivõime tõstmise nimel. S2Ri üks olulistest ülesannetest on ka ühtse Euroopa raudteepiirkonna tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine.

S2Ri ülesandeks saab olema ka Euroopa strateegilise üldkava väljatöötamine. Üldkavas määratletakse teadusuuringute ja innovatsiooni prioriteetsed meetmed, sealhulgas laialdased tutvustamismeetmed. Nende meetmetega kiirendatakse integreeritud ja koostalitusvõimeliste tehnoloogiliste uuenduste kasutuselevõttu, toetatakse ühtse Euroopa raudteepiirkonna loomist ja täiustatakse raudteesüsteemide käitamist, samuti suurendatakse raudteesüsteemide läbilaskevõimet ja usaldusväärsust ja vähendatakse raudteetranspordi kulusid.

Meetmetes keskendutakse viiele peamisele valdkonnale, mis vastavad määruses sätestatud viiele innovatsiooniprogrammile, mille ülesanded on järgmised:

töötada välja uus põlvkond kvaliteetseid ja töökindlaid veeremeid, mis vähendaksid oluliselt raudteeteenuste maksumust, parandaksid märgatavalt nende teenuste kvaliteeti ja lihtsustaksid liikmesriikide vahelist rongiliiklust;

töötada välja arukad liiklusjuhtimis- ja liikluskorraldussüsteemid, mis lisaks märguandesüsteemi parandamisele (mis põhineb praegu kehtival ERTMS-süsteemil) suurendab süsteemi läbilaskevõimet ja usaldusväärsust ning muudab kasutustsükli kulud minimaalseks;

luua uus raudteetaristu süsteem, mis suurendab oluliselt raudtee läbilaskevõimet ja töökindlust ning vähendab selle väljatöötamise, hoolduse ja väljavahetamisega seonduvaid kulusid;

töötada välja uuenduslikud infotehnoloogilised lahendused ja teenused, et muuta raudteeteenused atraktiivsemaks;

töötada välja jätkusuutlikud ja atraktiivsed kaubaveolahendused, et pakkuda raudteesektorile juurdepääsu uutele turusegmentidele ning muutuda edaspidi arukate logistiliste lahenduste lahutamatuks osaks.

Mis on ühisettevõtte „Shift2Rail” eesmärgid?

S2Ri abil soovitakse töötada välja, integreerida, tutvustada ja valideerida innovatiivseid tehnoloogiaid ja lahendusi, mis vastavad kõige rangematele ohutusnõuetele ja mida saab hinnata järgmiste tulemuslikkuse näitajate taustal:

raudteetranspordiga seonduvate kulude 50 %-line vähendamine, mis hõlmab taristu ja veeremi arendamise, ehitamise, hoolduse, käitamise ja uuendamise kulude vähendamist ning energiatõhususe suurendamist;

raudteetranspordisüsteemi läbilaskevõime suurendamine 100% võrra, et täita reisijate- ja kaubaveoteenuste suurenevat nõudlust raudteel;

raudteeteenuste usaldusväärsuse ja täpsuse suurendamine 50% võrra;

raudteesektori koostalitusvõime ja tõhususe ees seisvate seniste tehniliste takistuste kõrvaldamine, eelkõige tehnoloogiliste lahenduste puudumise tõttu koostalitluse tehnilises kirjelduses (KTK) lahenduseta jäänud probleemide kõrvaldamine. Samuti tuleb tagada, et kõik ühisettevõtte S2R loodavad süsteemid ja lahendused oleksid koostalitusvõimelised;

raudteetranspordiga seonduvate negatiivsete ilmingute vähendamine, eelkõige müra, vibratsiooni, heite ja muu keskkonnakahju vähendamine.

Kes kuuluvad ühisettevõttesse „Shift2Rail”?

Ühisettevõtte S2R asutajaliikmeteks on Euroopa Liit ja kaheksa raudteesektori partnerettevõtet, sealhulgas raudteeseadmeid tootvad äriühingud Alstom, Ansaldo STS, Bombardier, Siemens, Thales ja CAF ning taristuettevõtjad Trafikverket ja Network Rail.

Asutajaliikmed (v.a Euroopa Liit) moodustavad ühe juriidilise isiku, kelle peakorter (või siis raudteesektori osakonna peakorter) asub ühes ELi liikmesriigis, kes on pärast põhjalikku sidusrühmadega konsulteerimist esitanud kirjaliku nõusoleku vähemalt 30 miljoni euro suuruse omapanuse tegemiseks ühisettevõtte „Shift2Rail” raames läbiviidavate teadusuuringute heaks.

Lisaks neile asutajaliikmetele valitakse liikmeks saamiseks korraldatava avaliku konkursi korras ühisettevõttesse assotsieerunud liikmed. Assotsieerunud liikmeteks võivad olla liikmesriigis või raamprogrammiga „Horisont 2020” liitunud riigis asutatud juriidilistest isikutest koosnevad rühmad või konsortsiumid. S2R soodustab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate, kogu raudtee väärtusahela ulatuses tegutsevate ettevõtjate ning väljaspool traditsioonilist raudteesektorit tegutsevate ettevõtjate osalemist.

Lisaks eelnimetatud liikmetele tegutseb ühisettevõtte nõuandjana Euroopa Raudteeagentuur (ERA), kes tagab, et ühisettevõtte teadus- ja innovatsioonimeetmed oleksid hästi seotud eesmärgiga luua ühtne Euroopa raudteepiirkond ning annab nõu küsimustes, mis on seotud koostalituse ja ohutusega.

Kui suur saab olema ühisettevõtte eelarve?

EL eraldab ühisettevõtte edasiseks tegevuseks aastatel 2014–2020 maksimaalselt 450 miljonit eurot, mis saadakse programmist „Horisont 2020”, mis on ELi uue mitmeaastase finantsraamistiku üks osa.

Rahastamisvahendite kättesaamiseks on raudteetööstus kohustatud panustama 470 miljonit eurot, mille tulemusena saab S2Ri eelarve kokku olema vähemalt 920 miljonit eurot.

See tagab ELi rahastamisvahenditele olulise võimendava mõju ja aitab edendada Euroopa konkurentsivõimet, majanduskasvu ja tööhõivet.

Lisaks programmi „Horisont 2020” vahenditele võidakse eraldada täiendavaid summasid ELi muudest vahenditest, näiteks Euroopa Ühendamise Rahastust, et toetada S2Ri väljatöötatud lahenduste rakendamiseks vajalikke meetmeid.

Vähemalt 30% liidu rahastamisvahenditest on ette nähtud avalike konkursside jaoks ning 40% vahenditest eraldatakse asutajaliikmetele (v.a ELile) ja 30% assotsieerunud liikmetele.

Kellel on algatusest kasu?

Kavandatud algatus mõjutab kõiki raudteesektoris tegutsejaid, sest pakutakse välja palju uudseid äriideid ning raudtee toimimise ja teenustega seonduvaid lahendusi, mis aitavad muuta raudtee profiili selle klassi parimaks. Eelkõige saavad kasu järgmised osalejad.

Raudteetööstus, kuhu kuuluvad raudtee toimimiseks vajalike toodete ja komponentide (nt veerem ja vedurid, elektriseadmed, signaalseadmed, kontrolljuhtimissüsteem, telekommunikatsiooniseadmed ja rööpaseadmed) tootjad (samuti tarnijad) ning teenuseosutajad. Selliseid ettevõtjaid leidub igas liikmesriigis ja nende tulevik sõltub sellest, kas nad suudavad püsida konkurentsis tänu innovaatiliste ja integreeritud raudteetehnoloogiate ja -toimingute õigeaegsele väljatöötamisele ja rakendamisele. See algatus aitab luua uusi turuväljavaateid, pakub uusi töökohti ja ekspordivõimalusi ning kinnitab Euroopa juhtpositsiooni maailmas.

Raudtee-ettevõtjad, kes osutavad reisijate- ja kaubaveoteenuseid ja saavad kasu innovaatilistest lahendustest, mis võimaldavad suurendada teenuste usaldusväärsust ja kvaliteeti. Ressursside tõhusam kasutamine ja käitamismudelite optimeerimine aitavad vähendada ettevõtte käitamiskulusid.

Raudteeveeremi liisinguettevõtted või muud veeremiettevõtjad, kes tegelevad veeremi rentimisega raudtee-ettevõtjatele, saavad kasu suurenenud koostalitusvõimest ja toodete standardimisest, mis aitab laiendada klientuuri ja suurendada käitamismarginaale.

Taristuettevõtjad, kes vastutavad raudteetaristu ohutuse, planeerimise, ehitamise, käitamise, juhtimise ja hoolduse eest, saavad kasu juhtimis- ja kontrollisüsteemide innovatsioonist, tehniliste eeskirjade ühtlustamisest ja läbilaskevõime suurenemisest, mis aitab vältida raudteevõrgu ülekoormust ja tagab parema ühenduse teiste transpordiliikidega. Varade, ohutuse ja energiajuhtimise alane innovatsioon aitab hoolduskulusid oluliselt vähendada.

Raudteesektorit reguleerivad asutused ja ohutusasutused, kes vastutavad konkurentsi edendamise ja/või tugevdamise eest ning ohutus- ja tervisenõuete täitmise eest raudteel, saavad kasu teabevahetuse (juhtimis- ja kontrollitehnoloogiad, rakenduste koostalitusvõime jne) ning järelevalvetehnoloogiate täiendamisest.

Kasu võivad algatusest saada ka muud tööstusharud, sealhulgas järgneva tasandi tarnijad ja ettevõtjad majanduse allsektorites, kes kasutavad raudteesektori tarnitavaid kaupu ja osutatavaid teenuseid.

Taristu- ja käitamiskulude vähendamisega aitab algatus vähendada riikide valitsuste makstavate subsiidiumide osakaalu. Säilitades Euroopa juhtpositsiooni raudteesektoris, aitab algatus luua Euroopas uusi kvaliteetseid töökohti.

Reisijate- ja kaubaveoteenuste kasutajad saavad algatusest kaudset tulu, sest suureneb teenuste usaldusväärsus ja kvaliteet. Raudteesektori paranenud konkurentsivõime ja suurenenud läbilaskevõime üheskoos aitavad sektoril katta üha suuremal määral transpordialast nõudlust, vähendades samal ajal liiklusummikuid ja CO2-heidet. Ka kodanike tervisele ja heaolule mõjub algatus positiivselt, sest väheneb raudtee tekitatud mürasaaste.

Milline on ühisettevõtte töökorraldusest tulenev kasu?

Ühisettevõtte S2R kõik asjaomased sidusrühmad on kaasatud otsuste tegemisse ja nad jagavad vastutust. Juhatuse, eri innovatsiooniprogrammide töörühmade, teaduskomiteede või liikmesriike esindavate rühmade töös osalemise kaudu võimaldab S2R kõigil huvitatud isikutel kujundada ühisettevõtte strateegilisi suundumusi, samuti raudteevaldkonna teadusuuringute ja innovatsiooni tehnilist raamistikku. Lisaks konsulteerib ühisettevõte pidevalt Euroopa Raudteeagentuuriga ja Euroopa raudteeuuringute nõuandekoguga (ERRAC) tehnoloogiaplatvormi vahendusel, saades nii kasu nende laialdastest kogemustest ja tipptasemel teadmistest küsimustes, mis seonduvad nii raudteevaldkonna teadusuuringutega üldiselt kui ka tehniliste üksikasjadega, sealhulgas koostalitusvõime ja ohutusega.

Ühisettevõtte asutamine võimaldab sidusrühmadel luua häid omavahelisi suhteid ja arendada strateegilisi partnerlusi. Samuti tugevdab S2R sidemeid turuga, sest raudteevõrgu tarnijad ja lõppkasutajad, nt raudtee-ettevõtjad ja taristuettevõtjad on otseselt kaasatud teadusuuringute teemade kindlaksmääramisse ning nende tulemuste hindamisse ja valideerimisse.

Koondades raudteega seonduvate teadusuuringute ja innovatsiooni koordineerimise, kavandamise ja täideviimise ühe selleks ettenähtud struktuuri vastutusalasse, tagab ühisettevõte järjepidevuse ning väldib teadusuuringute ja innovatsiooni alal tehtava töö killustatust. S2R toimib liidu rahastatava raudteevaldkonna teadus- ja innovatsioonitöö keskusena ja aitab kaasa sellele, et sidusrühmad teaksid rahastamisvahendite olemasolust. Ühendades omavahel raudteesektori kõik komponendid, aitab S2R tagada süsteemse lähenemisviisi rakendamise raudteesektori innovatsiooni alal.

Euroopa strateegilise üldkava väljatöötamine tihedas koostöös kõigi turu osapooltega tagab, et teadus- ja innovatsiooniprojektidega tugevdatakse raudteesektori konkurentsivõimet ja võetakse arvesse ettevõtjate vajadusi. Samas tagab Euroopa Komisjoni juhtiv roll teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava vastavuse programmis „Horisont 2020” ja ühtse Euroopa raudteepiirkonna loomisel sätestatud ning ühiskonna jaoks oluliste eesmärkidega, milleks on näiteks koostalitusvõime, ohutus, energiatõhusus ja CO2-heite vähendamine.

Ühisettevõttest „Shift2Rail” saab raudteesektori tunnustatud innovatsioonikeskus, mis võimaldab säilitada Euroopa raudteesektori tugevat positsiooni rahvusvahelisel tasandil üldiselt ja kõigi standardimisega tegelevate asutuste hulgas konkreetsemalt.

Peamised faktid ja arvud

Euroopa raudteeteenuste sektori käive on hinnanguliselt 73 miljardit eurot, sektoris töötab ligikaudu 800 000 inimest.

Euroopa raudteeseadmete tootjad moodustavad üleilmsest raudteetoodete turust (131 miljardit eurot) üle 49 miljardi euro suuruse osa ja ELis töötab sel alal üle 400 000 inimese.

Raudteetransport on Euroopa majanduse tulemuslikuks toimimiseks ülimalt oluline. Igal aastal teevad reisijad üle kaheksa miljardi rongireisi. Raudteetransport moodustab kogu Euroopa kaubaveost ligikaudu 10%, mis toob hinnanguliselt sisse 13 miljardit eurot.

Riigiasutused investeerivad raudteesektorisse igal aastal tohutuid summasid. 2009. aastal ulatus riiklike toetuste kogusumma ligikaudu 46 miljardi euroni. Selliseid riiklikke toetusi jääb aga üha vähemaks.

Paljudes ELi liikmesriikides on raudteesektori areng peatunud või teeb vähikäiku. Ehkki mõnel turul võib märgata positiivseid muutusi, on reisijateveo keskmine osakaal ELi sisetranspordis jäänud alates 2000. aastast üldjoontes samale tasemele (ligikaudu 6%), raudteekaubaveo osakaal on aga vähenenud 11,5%-lt 10,2%-le.

Komisjon eraldas aastatel 2007–2013 raudteevaldkonna teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks seitsmenda raamprogrammi kaudu umbes 155 miljonit eurot.

2 :

Näiteks järgmised ühised tehnoloogiaalgatused: Clean Sky, innovatiivsete ravimite algatus (IMI), kütuseelementide ja vesiniku valdkonna algatus (FCH), biotoorainel põhineva tööstuse algatus (BBI) ning elektroonikakomponentide ja -süsteemide algatus (ECSEL), mis luuakse kooskõlas komisjoni 10. juulil 2013. aasta teatisega „Avaliku ja erasektori partnerlus programmi „Horisont 2020” raames kui võimas vahend innovatsiooni ja majanduskasvu saavutamiseks Euroopas”.


Side Bar