Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

Brusel 10. decembra 2013

Otázky a odpovede o reformovanej spoločnej rybárskej politike

Celkovým cieľom reformovanej spoločnej rybárskej politiky (SRP) je zaistiť environmentálnu, hospodársku a sociálnu udržateľnosť rybolovu. Nová politika prinavráti populácie rýb späť na udržateľné úrovne a zastaví nehospodárne metódy rybolovu. Občanom EÚ zabezpečí dlhodobé stabilné a bezpečné dodávky zdravých potravín. Do odvetvia rybolovu sa snaží priniesť novú prosperitu, ukončiť závislosť od subvencií a vytvoriť nové možnosti, pokiaľ ide o zamestnanosť a rast v pobrežných oblastiach. Na podporu cieľov novej politiky týkajúcich sa udržateľnosti bude poskytnutá finančná pomoc EÚ prostredníctvom navrhovaného Európskeho námorného a rybárskeho fondu.

Prečo je potrebná nová politika?

Európska rybárska politika si naliehavo vyžaduje reformu. Loví sa stále viac rýb, než je možné bezpečne obnoviť. Odvetvie rybolovu stojí pred neistou budúcnosťou.

Na pozadí týchto skutočností Európska komisia v roku 2011 navrhla ambicióznu reformu príslušnej politiky. Touto reformou sa stanovia podmienky pre lepšiu budúcnosť rýb a rovnako aj rybárstva, ako aj morského prostredia, od ktorého závisia. Reformovaná SRP prispeje k plneniu cieľov stratégie Európa 2020 a bude smerovať k stabilnej hospodárskej výkonnosti daného odvetvia, inkluzívnemu rastu a posilneniu súdržnosti v pobrežných regiónoch.

Aké sú kľúčové prvky novej politiky?

Jadro reformy tvorí udržateľnosť

Udržateľnosť rybolovu znamená rybolov v mierach, ktoré neohrozujú reprodukciu populácií, a zároveň maximalizuje úlovky pre rybárov. Táto miera je známa ako „maximálny udržateľný výnos“. V rámci novej SRP sa populácie musia loviť na týchto úrovniach. Tento cieľ, pokiaľ ide o maximálny udržateľný výnos, je stanovený v Dohovore OSN o morskom práve a bol potvrdený na Svetovom samite o udržateľnom rozvoji v roku 2002 ako cieľ, ktorý by svet podľa možností mal dosiahnuť do roku 2015. V tých prípadoch, kde je to možné, stanoví nová SRP miery rybolovu na úrovne podľa maximálneho udržateľného výnosu do roku 2015, do roku 2020 by miery rybolovu mali byť stanovené pre všetky populácie rýb.

Z odhadov vyplýva, že takéto využívanie populácií by viedlo k podstatnému zvýšeniu ich veľkosti, čo by malo za následok zvýšenie úrovní úlovkov, ako aj príjmov z rybolovu.

Udržateľný rybolov takisto pomôže pri stabilizácii cien za transparentných podmienok, čo prinesie jasné výhody pre spotrebiteľov.

Viacročné riadenie založené na ekosystémovom prístupe

V centre riadenia nášho rybárstva zostanú viacročné plány. Tieto plány sa presmerujú zo súčasných plánov založených na jednotlivých populáciách na plány založené na rybolove. Menší počet plánov sa bude vzťahovať na väčší počet populácií rýb, čo podporí dosiahnutie udržateľnosti. V rámci týchto plánov Rada stanoví ročné rybolovné možnosti. Plány môžu obsahovať aj iné ochranné a technické opatrenia, ktoré sú súčasťou navrhovaného súboru nástrojov.

Opätovné vybudovanie životaschopného rybného hospodárstva v Európe si vyžaduje účinnejšie rešpektovanie hraníc morského prostredia. Riadenie rybárstva EÚ bude vychádzať z ekosystémového prístupu a prístupu predbežnej opatrnosti, aby sa zaistilo, že vplyv rybolovných činností na morský ekosystém bude obmedzený. To poslúži na ochranu morských zdrojov.

Zákaz odhadzovania úlovkov

Odhadzovanie úlovkov, teda vyhadzovanie nechcených ulovených rýb naspäť do mora, zodpovedá podľa odhadov 23 % celkových úlovkov (v niektorých prípadoch je to podstatne viac). Tento neprijateľný postup sa postupne prestane používať, pričom sa stanoví presný časový harmonogram realizácie (postupne v rokoch 2015 až 2019) v kombinácii s niektorými sprievodnými opatreniami. Rybári budú mať povinnosť vylodiť všetky komerčné druhy rýb, ktoré chytia. Zostatkové úlovky rýb, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť, sa vo všeobecnosti nemôžu predávať na ľudskú spotrebu.

Zákaz odhadzovania úlovkov povedie k získaniu spoľahlivejších údajov o populáciách rýb, podporí lepšie riadenie a zlepší efektívne využívanie zdrojov. Takisto predstavuje stimul pre rybárov, aby sa vyhli nechceným úlovkom, a to prostredníctvom technických riešení, ako je napr. selektívnejší rybársky výstroj.

Členské štáty musia zaistiť, aby ich rybárske plavidlá boli vybavené na zabezpečenie podrobného zaznamenávania všetkých činností na účely monitorovania plnenia povinnosti vylodiť všetky úlovky.

Riadenie kapacity rybárskych flotíl

Členské štáty budú musieť zabezpečiť, aby kapacita flotíl (počet a veľkosť plavidiel) bola v rovnováhe s rybolovnými možnosťami. Ak členský štát zistí nadmernú kapacitu v niektorom segmente flotily, vypracuje akčný plán na zníženie tejto nadmernej kapacity. V prípade, že členský štát nedosiahne potrebné zníženie kapacity flotily, môže sa mu pozastaviť poskytovanie finančných prostriedkov z európskeho finančného nástroja.

Decentralizovaná správa vecí verejných

Nová SRP priblíži rozhodovanie k miestam rybolovu a objasní úlohy a povinnosti jednotlivých činiteľov. Ukončí sa tým mikroriadenie z Bruselu: zákonodarcovia EÚ budú vymedzovať všeobecný rámec, zásady a normy, ako aj celkové ciele, ukazovatele výkonnosti a harmonogramy. Členské štáty budú potom spolupracovať na regionálnej úrovni a vypracúvať skutočné vykonávacie opatrenia. Ak sa dohodnú všetky príslušné členské štáty, tieto odporúčania sa budú môcť transponovať do pravidiel, ktoré sa budú uplatňovať na všetkých dotknutých rybárov.

Podpora drobného rybolovu

Flotila zameraná na drobný rybolov tvorí v EÚ 77 % celej flotily EÚ, pokiaľ ide o počet plavidiel, jej dosah na zdroje je však v priemere menší, keďže predstavuje len 8 % z celkovej tonáže (veľkosť plavidiel) v EÚ a 32 %, pokiaľ ide celkový výkon motorov plavidiel v rámci EÚ. Drobný pobrežný rybolov zohráva často dôležitú úlohu v rámci sociálnej štruktúry a kultúrnej identity mnohých pobrežných regiónov Európy. Preto si vyžaduje osobitnú podporu. V reformovanej SRP sa právo členských štátov obmedziť rybolov v pásme do 12 námorných míľ od pobrežia predlžuje do roku 2022.

Rozvoj udržateľnej akvakultúry

Vďaka zlepšeniu rámca pre akvakultúru sa zvýši produkcia plodov mora a zásobovanie týmito produktmi v EÚ, zníži sa závislosť od dovezených rýb a podporí sa rast v pobrežných a vidieckych oblastiach. Členské štáty do roku 2014 navrhnú vnútroštátne strategické plány na zlepšenie podmienok pre akvakultúru, aby sa odstránili administratívne prekážky a zachovali environmentálne, sociálne a hospodárske normy pre odvetvie chovných rýb. Zriadi sa nová Poradná rada pre akvakultúru, ktorá bude poskytovať poradenstvo k otázkam súvisiacim s týmto odvetvím. Rozvoj akvakultúry má jasný európsky rozmer: strategické rozhodnutia na vnútroštátnej úrovni môžu mať vplyv na obdobný rozvoj v susedných členských štátoch.

Zlepšenie vedeckých poznatkov

Spoľahlivé informácie a poznatky o stave nášho rybárstva a morských zdrojov sú nevyhnutné na podporu rozumných riadiacich rozhodnutí a efektívneho vykonávania reformovanej SRP. Členské štáty budú poverené zberom, uchovávaním a zdieľaním údajov o populáciách rýb, flotilách a o vplyve rybolovu na úrovni jednotlivých morských oblastí. Politiky sa budú prijímať v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami. Na koordinovanie tejto činnosti sa zriadia vnútroštátne výskumné programy.

Nová trhová politika – viac právomocí pre odvetvie a lepšie informovaní spotrebitelia

Cieľom novej trhovej politiky je posilniť konkurencieschopnosť priemyslu EÚ, zlepšiť transparentnosť trhov a zaistiť rovnaké podmienky pre všetky produkty, s ktorými sa v Únii obchoduje.

Existujúci intervenčný režim sa zmodernizuje a zjednoduší: organizácie výrobcov budú môcť nakupovať produkty rybárstva, keď ceny poklesnú pod určitú úroveň, a skladovať tieto produkty s cieľom umiestniť ich na trh neskôr. Týmto systémom sa podporí stabilita trhu.

Organizácie výrobcov budú takisto zohrávať významnejšiu úlohu pri spoločnom riadení, monitorovaní a kontrole. Vďaka novým obchodným normám vzťahujúcim sa na označovanie, kvalitu a vysledovateľnosť sa spotrebiteľom poskytnú jasnejšie informácie a pomôže sa im pri podpore udržateľného rybárstva. Niektoré informácie na označení budú povinné, zatiaľ čo ďalšie informácie budú môcť byť poskytnuté na základe dobrovoľnosti.

Prevzatie medzinárodnej zodpovednosti

Podľa údajov FAO sa v mnohých zo svetových populácií rýb, o ktorých sú k dispozícii informácie, loví naplno alebo sa v nich loví nadmerne. EÚ, ktorá je z hľadiska hodnoty najväčším svetovým dovozcom produktov rybárstva, musí v zahraničí konať rovnako ako doma. Vonkajšia rybárska politika musí tvoriť neoddeliteľnú súčasť SRP. EÚ preto bude v rámci medzinárodných a regionálnych organizácii obhajovať zásady udržateľnosti a ochrany populácií rýb a morskej biodiverzity. S kľúčovými partnermi vytvorí aliancie a prijme opatrenia na boj proti nezákonnému rybolovu a na zníženie nadmernej kapacity.

EÚ bude v bilaterálnych dohodách o rybolove s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, presadzovať udržateľnosť, dobrú správu vecí verejných a zásady demokracie, ľudských práv a zákonnosti. Existujúce dohody sa nahradia dohodami o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva, ktoré zaistia, aby sa využívanie rybolovných zdrojov uskutočňovalo na základe spoľahlivých vedeckých odporúčaní a aby sa zameriavalo len na nadmerné zdroje, ktoré partnerská krajina nedokáže alebo nemá záujem loviť. Na základe dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva sa partnerským krajinám poskytne za udelenie prístupu k ich zdrojom rýb kompenzácia a za vykonávanie udržateľnej rybárskej politiky sa im poskytne finančná pomoc.

Prijmú sa nové pravidlá týkajúce sa kontroly a presadzovania?

Návrh je v súlade s novým režimom kontroly EÚ platným od roku 2010 a sú v ňom začlenené základné prvky režimu kontroly a presadzovania súladu s pravidlami SRP. Aby však povinnosť vylodiť úlovky mohla nadobudnúť účinnosť, vykonajú sa nevyhnutné zmeny v právnych predpisoch vzťahujúcich sa na technické opatrenia a kontrolu. Vzhľadom na zavedenie povinnosti vylodiť úlovky Komisia navrhuje povinnosti týkajúce sa monitorovania a kontroly, najmä pokiaľ ide o úplné zdokumentovanie rybárstva, ako aj pilotné projekty vzťahujúce sa na nové technológie kontroly rybárstva, ktoré prispejú k udržateľnému rybolovu.

Kedy reforma nadobudne účinnosť?

Potom čo Rada a Parlament formálne schválili novú politiku, bude sa reformovaná SRP uplatňovať od 1. januára 2014. Vykonávanie nových pravidiel, napríklad v prípade povinnosti vylodiť úlovky, bude postupné, keďže je potrebné, aby sa odvetvie prispôsobilo novým pravidlám a bolo schopné prinášať výsledky. V reforme sa však stanovujú jasné lehoty.

Ďalšie informácie:

Internetová stránka o reforme SRP:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_sk.htm


Side Bar