Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

MEMO

Bruxelles, 10 decembrie 2013

Întrebări și răspunsuri privind reforma politicii comune în domeniul pescuitului

Obiectivul general al politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) reformate este un pescuit sustenabil din punct de vedere ecologic, economic și social. Noua politică va readuce stocurile de pește la niveluri sustenabile, va pune capăt practicilor de pescuit care generează risipă și le va oferi cetățenilor UE o aprovizionare stabilă cu alimente sigure și sănătoase, pe termen lung. De asemenea, ea încearcă să ofere o nouă prosperitate sectorului pescuitului, să creeze noi oportunități în materie de locuri de muncă și creștere în zonele costiere și să pună capăt dependenței de subvenții. Obiectivele legate de sustenabilitate ale noii politici vor fi susținute prin asistența financiară oferită de UE prin intermediul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime.

De ce este necesară o nouă politică?

Politica europeană în domeniul pescuitului trebuie reformată urgent. Navele capturează în continuare pește într-un ritm care îl depășește pe cel al reproducerii în condiții de siguranță. Industria pescuitului are un viitor incert.

În acest context, Comisia Europeană a propus în 2011 o reformă ambițioasă a acestei politici. Reforma are obiectivul de a crea condițiile necesare pentru a oferi un viitor mai bun pentru resursele de pește și pentru pescuit, dar și pentru mediul marin de care depind acestea. PCP reformată va contribui la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 și la obținerea unei performanțe economice robuste la nivelul industriei de specialitate, generând creștere favorabilă incluziunii și o mai mare coeziune în regiunile costiere.

Care sunt elementele principale ale noii politici?

Aspectul central al reformei PCP este sustenabilitatea.

A pescui în mod sustenabil înseamnă a pescui la niveluri care nu pun în pericol reproducerea stocurilor, dar care permit în același timp efectuarea unor capturi maxime de către pescari. Acest nivel este cunoscut sub denumirea de „producție maximă durabilă” (maximum sustainable yield - MSY). Conform noii PCP, stocurile trebuie exploatate la aceste niveluri. Acest obiectiv privind MSY este stabilit de Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării și a fost confirmat la Summitul privind dezvoltarea durabilă din 2002 ca țintă mondială care ar trebui atinsă până în 2015, în măsura posibilului. Noua PCP va stabili nivelurile pescuitului la niveluri ale producției maxime durabile în cazurile în care este posibil până în 2015 și pentru toate stocurile de pește până în 2020.

Conform estimărilor, dacă stocurile sunt exploatate în acest mod, mărimea lor ar putea crește considerabil, în paralel cu o creștere a nivelului capturilor și a veniturilor din pescuit.

Totodată, sustenabilitatea pescuitului va contribui la stabilizarea prețurilor în condiții de transparență, ceea ce ar aduce beneficii nete consumatorilor.

Gestionarea multianuală bazată pe ecosisteme

Planurile de gestionare multianuale rămân elementul central în gestionarea pescuitului. Ele vor evolua de la actualele planuri pentru câte un singur stoc la planuri concepute la scara zonelor de pescuit și vor cuprinde mai multe stocuri de pește în mai puține planuri, scopul fiind acela de a se ajunge la niveluri sustenabile. Conform acestor planuri, posibilitățile anuale de pescuit vor fi stabilite de către Consiliu. Planurile ar putea conține și alte măsuri de conservare și tehnice care fac parte din setul de instrumente propus.

Pentru a se putea reconstrui o economie viabilă în sectorul pescuitului din Europa, granițele mediului marin trebuie respectate cu adevărat. Gestionarea pescuitului în UE va fi guvernată de abordarea ecosistemică și de abordarea bazată pe principiul precauției, pentru ca efectele activităților de pescuit asupra ecosistemului marin să fie limitate. În acest mod, se vor proteja resursele marine.

Interzicerea practicilor de aruncare a capturilor înapoi în mare

Se estimează că practica aruncării înapoi în mare a peștilor nedoriți se aplică în cazul a 23 % din totalul capturilor (semnificativ mai mult în unele cazuri). La această practică inacceptabilă se va renunța treptat cu ajutorul unui calendar precis pentru punerea în aplicare (treptat, în perioada 2015-2019) și al unor măsuri conexe. Pescarii vor fi obligați să debarce toate speciile comerciale pe care le capturează. În general, capturile reziduale constând din pești cu dimensiuni prea mici nu pot fi comercializate în vederea consumului uman.

Această interdicție va genera date mai fiabile privind stocurile de pește, va veni în sprijinul unei mai bune administrări și va îmbunătăți eficiența resurselor. De asemenea, va stimula pescarii să evite capturile nedorite, cu ajutorul unor soluții tehnice precum uneltele de pescuit mai selective.

Statele membre trebuie să se asigure că navele lor de pescuit sunt echipate pentru a asigura documentarea detaliată a tuturor activităților, astfel încât să poată fi monitorizată îndeplinirea obligației de debarcare a tuturor capturilor.

Gestionarea capacității de pescuit a flotelor

Statele membre vor avea obligația de a lua măsurile necesare astfel încât capacitatea flotei (numărul și dimensiunile navelor) să fie proporțională cu posibilitățile de pescuit. În cazul în care constată că în cadrul unui anumit segment de flotă există supracapacitate, statele membre vor elabora planuri de acțiune în vederea reducerii aceasteia. Dacă statele membre nu reușesc să efectueze reducerea capacității flotei care se impune, există riscul suspendării finanțării primite prin intermediul instrumentului financiar european.

Guvernanță descentralizată

Noua PCP va aduce procesul de decizie mai aproape de zonele de pescuit și va clarifica rolurile și obligațiile fiecărei părți implicate. Ea va pune capăt micro-managementului de la Bruxelles: organele legislative ale UE vor defini cadrul general, principiile și standardele de bază, țintele globale, indicatorii de performanță și calendarele. Apoi, statele membre vor coopera la nivel regional și vor elabora măsurile concrete de punere în aplicare. Când toate statele membre implicate se pun de acord, aceste recomandări pot fi transpuse în norme aplicabile tuturor pescarilor vizați.

Sprijin pentru pescuitul artizanal

În UE, flota artizanală constituie 77 % din flota totală ca număr de nave, dar, în medie, impactul său asupra resurselor este mai redus, cu numai 8% din totalul UE ca tonaj (dimensiunea navelor) și 32% ca putere a motoarelor. Pescuitul costier artizanal joacă adesea un rol important în structura socială și în identitatea culturală a multor regiuni costiere din Europa și, ca atare, necesită sprijin specific. PCP reformată prelungește până în 2022 dreptul statelor membre de a restricționa pescuitul într-o zonă de până la 12 mile marine de la linia țărmului.

Dezvoltarea unei acvaculturi sustenabile

Un cadru îmbunătățit pentru acvacultură va spori producția și aprovizionarea cu pește și fructe de mare în UE, va reduce dependența de importurile de pește și va contribui la dezvoltarea zonelor costiere și rurale. Până în 2014, statele membre vor elabora planuri strategice naționale de îmbunătățire a condițiilor pentru acvacultură, de înlăturare a barierelor administrative și de asigurare a respectării standardelor de mediu, sociale și economice în sectorul acvaculturii. Va fi instituit un nou Consiliu consultativ pentru acvacultură, care va oferi consultanță în privința aspectelor legate de acest sector. Dezvoltarea acvaculturii are o dimensiune europeană evidentă: deciziile strategice luate la nivel național pot avea un impact asupra evoluției acestui sector în statele membre vecine.

Ameliorarea cunoștințelor științifice

Informațiile și cunoștințele fiabile referitoare la starea pescuitului și a resurselor noastre marine sunt esențiale pentru sprijinirea unor decizii ferme în materie de gestionare, precum și pentru implementarea eficace a PCP reformate. Statele membre vor fi responsabile cu colectarea, întreținerea și comunicarea datelor referitoare la stocurile de pește, la flote și la impactul pescuitului la nivelul bazinului maritim. Politicile vor fi adoptate în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile. Vor fi instituite programe de cercetare naționale în scopul coordonării acestei activități.

O nouă politică de piață – responsabilizarea sectorului și o mai bună informare a consumatorilor

Noua politică de piață vizează consolidarea competitivității industriei UE, îmbunătățirea transparenței piețelor și asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru toate produsele comercializate în Uniune.

Regimul de intervenții existent va fi modernizat și simplificat: organizațiilor de producători li se va permite să cumpere produse pescărești atunci când prețurile scad sub un anumit nivel și să depoziteze produsele pentru a le scoate pe piață ulterior. Acest sistem va spori stabilitatea pieței.

De asemenea, organizațiile de producători vor juca un rol mai important în activitățile colective de gestionare, monitorizare și control. Noile standarde de comercializare referitoare la etichetare, calitate și trasabilitate le vor oferi consumatorilor informații mai clare și vor sprijini pescuitul sustenabil. Anumite informații vor trebui să apară în mod obligatoriu pe etichete, în timp ce altele pot fi oferite în mod facultativ.

Asumarea unei responsabilități internaționale

Multe dintre stocurile de pește din lume sunt, conform rapoartelor FAO, exploatate la maximum sau chiar supraexploatate. UE, cel mai mare importator de produse pescărești din lume ca valoare, trebuie să acționeze și la nivel internațional conform acelorași principii pe care le aplică la nivel intern. Politica externă în domeniul pescuitului trebuie să fie o parte integrantă a PCP. Prin urmare, în cadrul organizațiilor internaționale și regionale, UE va promova principiile sustenabilității și conservării stocurilor de pește și a biodiversității marine. UE va stabili alianțe și va întreprinde acțiuni împreună cu partenerii-cheie pentru a combate pescuitul ilegal și a reduce supracapacitatea.

În cadrul acordurilor bilaterale în domeniul pescuitului cu țările terțe, UE va promova sustenabilitatea, buna guvernanță și principiile democrației, drepturilor omului și statului de drept. Acordurile de parteneriat pentru pescuit sustenabil (Sustainable Fisheries Partnership Agreements - SFPA) vor înlocui acordurile existente și vor garanta că exploatarea resurselor piscicole se efectuează pe baza unor avize științifice solide, vizând doar resursele excedentare pe care țara parteneră nu poate sau nu dorește să le pescuiască. În temeiul SFPA, țările partenere vor primi compensații pentru acordarea accesului la resursele lor piscicole, precum și asistență financiară pentru punerea în aplicare a unei politici de pescuit sustenabile.

Vor exista norme noi în materie de control și aplicare?

Propunerea este conformă cu noul regim de control al UE din 2010 și cuprinde elementele de bază ale regimului de control și aplicare în vederea respectării normelor PCP. Se vor aduce însă schimbările necesare în legislația referitoare la măsurile tehnice și control, pentru a se permite intrarea în vigoare a obligației privind debarcarea. Având în vedere introducerea obligației de debarcare, Comisia propune obligații de monitorizare și control, în special în ceea ce privește pescuitul bine documentat, precum și proiecte pilot privind noi tehnologii de control al pescuitului, care contribuie la un pescuit sustenabil.

Când va intra în vigoare reforma?

După acordul oficial al Consiliului și Parlamentului, PCP reformată se va aplica de la 1 ianuarie 2014. Punerea în aplicare a noilor norme se va face treptat, de exemplu în ceea ce privește obligația de debarcare, deoarece sectorul trebuie să se adapteze și să poată da rezultate, dar reforma stabilește termene clare.

Pentru mai multe informații:

Site-ul web dedicat reformei PCP:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_ro.htm


Side Bar