Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 10 december 2013

Vragen en antwoorden over het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid

Het algemene doel van het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) bestaat erin de visserij duurzaam te maken uit ecologisch, economisch en sociaal oogpunt. Met het nieuwe beleid zullen de visbestanden worden teruggebracht op duurzame niveaus en zal een einde komen aan de verspillende visserijpraktijken. Dankzij dit beleid zal de EU-burger op lange termijn op een stabiel, veilig en gezond voedselaanbod kunnen rekenen. Doel is voorts de visserijsector nieuwe welvaart te brengen, nieuwe mogelijkheden te creëren op het vlak van werkgelegenheid en groei in kustgebieden, en een einde te maken aan de afhankelijkheid van subsidies. Om de duurzaamheidsdoelstellingen van het nieuwe beleid te ondersteunen zal de EU financiële bijstand verlenen uit het voorgestelde Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij.

Waarom is een nieuw beleid noodzakelijk?

Het Europese visserijbeleid is dringend aan hervorming toe. Nog altijd wordt meer vis gevangen dan veilig kan worden gereproduceerd. De visserijsector gaat een onzekere toekomst tegemoet.

Tegen deze achtergrond stelde de Europese Commissie in 2011 een ambitieuze hervorming van het beleid voor. Met deze hervorming wordt beoogd de voorwaarden te scheppen voor een betere toekomst voor de visbestanden en de visserij, alsook voor het ondersteunende mariene milieu. Het hervormde GVB zal bijdragen tot de Europa 2020-strategie en bij het beleid zal worden gestreefd naar solide economische rentabiliteit van de sector, inclusieve groei en versterkte cohesie in de kustgebieden.

Wat zijn de voornaamste elementen van het nieuwe beleid?

Bij de hervorming staat duurzaamheid centraal

Duurzaam vissen betekent dat wordt gevist op een niveau dat de reproductie van de bestanden niet in gevaar brengt en waarbij de vissers tegelijk een zo groot mogelijke vangst kunnen binnenhalen. Dit is de zogenoemde "maximale duurzame opbrengst" (meestal afgekort tot MSY, wat staat voor het Engelse "maximum sustainable yield"). In het kader van het nieuwe GVB moeten de bestanden op deze niveaus worden bevist. Deze MSY-doelstelling is neergelegd in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, en is tijdens de wereldtop over duurzame ontwikkeling van 2002 bevestigd als een streefdoel dat wereldwijd uiterlijk in 2015 voor zoveel mogelijk visbestanden moet worden gehaald. In het kader van het nieuwe GVB zullen de bevissingsniveaus op het MSY-niveau worden vastgesteld, uiterlijk in 2015 voor zo veel mogelijk visbestanden en uiterlijk in 2020 voor alle visbestanden.

Uit ramingen blijkt dat de omvang van de bestanden bij een dergelijke exploitatie aanzienlijk kan toenemen, terwijl ook de vangstniveaus kunnen verbeteren en het inkomen uit de visserij kan stijgen.

Duurzame visserij zal ook bijdragen tot het stabiliseren van de prijzen onder transparante voorwaarden, wat de consument duidelijke voordelen zal opleveren.

Meerjarig op ecosystemen gebaseerd beheer

Bij het beheer van onze visserijen blijven de meerjarenplannen een centrale rol spelen. De plannen zullen niet langer voor één enkel bestand, maar voor hele visserijen gelden. Hierdoor zullen met minder plannen meer visbestanden worden bestreken, wat de duurzaamheid ten goede zal komen. In het kader van deze plannen zal de Raad de jaarlijkse vangstmogelijkheden vaststellen. De plannen kunnen ook andere instandhoudings- en technische maatregelen inhouden, die deel uitmaken van het voorgestelde instrumentarium.

Om de visserijsector in Europa weer rendabel te maken moeten de grenzen van het mariene milieu op efficiëntere wijze worden gerespecteerd. Bij het EU-visserijbeheer zullen de beleidslijnen op basis van de ecosysteemaanpak en de voorzorgsbenadering worden uitgezet om ervoor te zorgen dat de gevolgen van de visserijactiviteiten voor de mariene ecosystemen beperkt blijven. Hierdoor zullen de mariene hulpbronnen worden beschermd.

Verbod op teruggooi

Teruggooi, d.w.z. het overboord gooien van ongewenste vis, wordt op 23 % van de totale vangsten geschat (en in sommige visserijen zelfs aanzienlijk meer). Deze onaanvaardbare praktijk zal geleidelijk worden afgeschaft volgens een nauwkeurig tijdschema voor de tenuitvoerlegging (geleidelijk tussen 2015 en 2019), in combinatie met een aantal flankerende maatregelen. Vissers zullen voortaan verplicht zijn alle vangsten van commerciële soorten aan te landen. Restvangsten van ondermaatse vis mogen in de regel niet voor menselijke consumptie worden verkocht.

Dit verbod zal betrouwbaarder gegevens over visbestanden opleveren, een beter beheer ondersteunen en het rendement van de hulpbronnen verbeteren. Vissers zullen ook worden gestimuleerd om ongewenste vangsten te vermijden door middel van technische oplossingen zoals selectiever vistuig.

De lidstaten moeten erop toezien dat hun vissersvaartuigen over de juiste uitrusting beschikken om alle activiteiten grondig te kunnen documenteren zodat kan worden gecontroleerd of de verplichting tot aanlanding van alle vangsten wordt nageleefd.

Beheer van de capaciteit van de vissersvloot

De lidstaten zullen erop moeten toezien dat de capaciteit van de vloot (aantal en omvang van de vaartuigen) in evenwicht is met de vangstmogelijkheden. Als een lidstaat in een vlootsegment overcapaciteit vaststelt, stelt hij een actieplan op om die overcapaciteit te reduceren. Als een lidstaat er niet in slaagt de vlootcapaciteit in de vereiste mate te reduceren, kan de financiering uit het Europees financieel instrument worden geschorst.

Gedecentraliseerd bestuur

Met het nieuwe GVB sluit de besluitvorming dichter aan bij de situatie in de visgronden en worden de rol en de verplichtingen van alle actoren verduidelijkt. Er komt een einde aan het microbeheer vanuit Brussel: de EU-wetgevers zullen het algemene kader, de beginselen en normen, de algemene streefdoelen, de prestatie-indicatoren en de termijnen vaststellen. Vervolgens zullen de lidstaten op regionaal niveau samenwerken en de eigenlijke uitvoeringsmaatregelen opstellen. Als alle betrokken lidstaten het erover eens zijn, kunnen deze aanbevelingen worden omgezet in regels die voor alle betrokken vissers gelden.

Steun voor kleinschalige visserijen

In de EU is de kleinschalige vloot goed voor 77 % van de totale EU-vloot wat het aantal vaartuigen betreft, maar is de impact van deze vloot op de visbestanden doorgaans kleiner, met slechts 8 % van het EU-totaal wat tonnage betreft (grootte van het vaartuig) en 32 % wat het motorvermogen betreft. Kleinschalige kustvisserijen spelen vaak een belangrijke rol in het maatschappelijke weefsel en de culturele identiteit van tal van Europese kustgebieden. Zij hebben dan ook bijzondere steun nodig. Dankzij het hervormde GVB hebben de lidstaten tot 2022 het recht om de visserij te beperken in een zone van 12 zeemijl vanaf de kustlijn.

Ontwikkeling van een duurzame aquacultuur

Een beter kader voor de aquacultuur zal de productie en het aanbod van zeeproducten in de EU verhogen, de afhankelijkheid van ingevoerde vis verminderen en bijdragen tot de groei in kust- en plattelandsgebieden. Uiterlijk in 2014 zullen de lidstaten nationale strategische plannen opstellen om de voorwaarden waaronder de aquacultuur moet worden bedreven, te verbeteren, administratieve belemmeringen weg te nemen en de milieu-, sociale en economische normen voor de sector gekweekte vis te handhaven. Er zal een nieuwe adviesraad voor aquacultuur worden opgericht die advies moet verstrekken over sectorgerelateerde kwesties. De ontwikkeling van de aquacultuur heeft een duidelijke EU-dimensie: strategische keuzes van de ene lidstaat kunnen gevolgen hebben voor de ontwikkeling van deze sector in een andere lidstaat.

Verbetering van de wetenschappelijke kennis

Betrouwbare informatie en kennis over de toestand van onze visserijen en de rijkdommen van de zee is essentieel om verantwoorde beheersbeslissingen en een efficiënte tenuitvoerlegging van het hervormde GVB te ondersteunen. De lidstaten zullen worden belast met het verzamelen, bewaren en uitwisselen van gegevens over visbestanden, vloten en de gevolgen van de visserij op het niveau van het zeebekken. De beleidslijnen zullen overeenkomstig de beste beschikbare wetenschappelijke adviezen worden vastgesteld. Er zullen nationale onderzoeksprogramma's worden opgezet om deze activiteit te coördineren.

Nieuw marktbeleid – responsabilisering van de sector en betere consumenteninformatie

Het nieuwe marktbeleid heeft tot doel het concurrentievermogen van de EU-visserijsector te versterken, de transparantie van de markten te verbeteren en te zorgen voor een gelijk speelveld voor alle in de Unie op de markt gebrachte producten.

De bestaande interventieregeling zal worden gemoderniseerd en vereenvoudigd: de producentenorganisaties zullen visserijproducten mogen opkopen wanneer de prijzen onder een bepaald niveau komen te liggen, en zullen de producten mogen opslaan om ze in een later stadium op de markt te brengen. Dit zal de marktstabiliteit bevorderen.

De producentenorganisaties zullen ook een belangrijkere rol toebedeeld krijgen op het gebied van beheer, monitoring en controle op gezamenlijke basis. Dankzij nieuwe handelsnormen inzake etikettering, kwaliteit en traceerbaarheid zal de consument duidelijker worden geïnformeerd en zal hij duurzame visserijen beter kunnen steunen. Bepaalde vermeldingen op het etiket zullen verplicht worden, terwijl andere op vrijwillige basis mogen worden aangebracht.

Meer internationale verantwoordelijkheid

Een groot deel van de visbestanden in de wereld wordt volgens de FAO hetzij volledig bevist, hetzij overbevist. Als 's werelds grootste importeur van visserijproducten (uitgedrukt in waarde) moet de EU internationaal op dezelfde wijze handelen als op Europees niveau. Het externe visserijbeleid moet integrerend deel uitmaken van het GVB. In internationale en regionale organisaties zal de EU dan ook pleiten voor de beginselen van duurzaamheid en instandhouding van visbestanden en voor mariene biodiversiteit. Om illegale visserij te bestrijden en overcapaciteit terug te schroeven zal zij allianties oprichten en acties ondernemen met belangrijke partners.

In bilaterale visserijovereenkomsten met derde landen zal de EU duurzaamheid, goed bestuur en de beginselen van democratie, mensenrechten en de regels van de rechtsstaat promoten. De bestaande overeenkomsten zullen worden vervangen door partnerschapsovereenkomsten voor duurzame visserij die moeten garanderen dat de visbestanden op basis van betrouwbaar wetenschappelijk advies worden geëxploiteerd en dat alleen overschotbestanden worden bevist die het partnerland zelf niet kan of wil bevissen. In het kader van de partnerschapsovereenkomsten voor duurzame visserij zullen partnerlanden worden gecompenseerd voor het verlenen van toegang tot hun visbestanden en zal hun financiële bijstand worden verleend voor de tenuitvoerlegging van een duurzaam visserijbeleid.

Komen er nieuwe voorschriften inzake controle en handhaving?

Het voorstel strookt met de nieuwe controleregeling van de EU van 2010 en bevat de essentiële elementen van de controle- en handhavingsregeling van het GVB. In de wetgeving inzake technische maatregelen en controle zullen evenwel de noodzakelijke wijzigingen worden aangebracht om de inwerkingtreding van de aanlandingsverplichting mogelijk te maken. In het licht van de invoering van de aanlandingsverplichting stelt de Commissie verplichtingen inzake monitoring en controle voor, met name met betrekking tot een volledig gedocumenteerde visserij, alsook proefprojecten inzake nieuwe technologieën voor visserijcontrole die bijdragen tot een duurzame visserij.

Wanneer gaat de hervorming in?

Nu het nieuwe beleid formeel door de Raad en het Parlement is goedgekeurd, zal het hervormde GVB vanaf 1 januari 2014 worden toegepast. De tenuitvoerlegging van de nieuwe regels zal, bijvoorbeeld wat de aanlandingsverplichting betreft, geleidelijk gebeuren omdat de sector de tijd moet krijgen om zich aan te passen en de nieuwe regels met succes toe te passen. De hervorming voorziet evenwel in duidelijke termijnen.

Nadere informatie:

Website over de hervorming van het GVB:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_nl.htm


Side Bar