Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel 10. prosince 2013

Otázky a odpovědi k reformované společné rybářské politice

Obecným cílem reformované společné rybářské politiky (SRP) je dosáhnout udržitelnosti rybolovu – z hlediska ekologického, hospodářského i sociálního. Nová politika vrátí rybí populace na udržitelnou úroveň a skoncuje s nehospodárným rybolovem. Občanům EU zaručí stabilní, zajištěnou a zdravou nabídku potravin v dlouhodobém horizontu. Chce vnést do odvětví rybolovu novou prosperitu, vytvořit nové příležitosti pro zaměstnanost a růst v pobřežních oblastech a ukončit závislost na dotacích. Na podporu cílů udržitelnosti, jež si nová politika klade, bude k dispozici finanční pomoc EU prostřednictvím navrženého Evropského námořního a rybářského fondu.

Proč je zapotřebí nová politika?

Evropská rybářská politika naléhavě volá po reformě. Plavidla stále ještě loví více ryb, než kolik se jich může bezpečně reprodukovat. Budoucnost odvětví rybolovu je nejistá.

S ohledem na to Evropská komise v roce 2011 navrhla ambiciózní reformu této politiky. Smyslem reformy je do budoucna zlepšit podmínky pro ryby i rybolov, jakož i pro mořské prostředí, na kterém závisí. Reformovaná SRP přispěje k naplnění strategie Evropa 2020 a bude usilovat o silnou ekonomickou výkonnost tohoto odvětví, růst podporující začlenění a posílenou soudržnost v pobřežních regionech.

Jaké hlavní prvky nová politika obsahuje?

Ústředním bodem reformy je udržitelnost

Udržitelný rybolov znamená, že se rybolov provádí na úrovni, která neohrožuje reprodukci populací a zároveň přináší rybářům co nejvyšší úlovky. Tato úroveň se označuje jako „maximální udržitelný výnos“. Podle nové SRP se rybí populace musí lovit na této úrovni. Tento cíl je stanoven v Úmluvě Organizace spojených národů o mořském právu a na světovém summitu o udržitelném rozvoji roku 2002 byl potvrzen jako cíl, kterého by se mělo ve světě dosáhnout pokud možno do roku 2015. Nová SRP stanoví úroveň rybolovu na úrovni maximálního udržitelného výnosu do roku 2015, pokud je to možné, a pro všechny rybí populace pak do roku 2020.

Z odhadů vyplývá, že pokud budou populace využívány tímto způsobem, jejich velikost se výrazně zvýší a zlepší se celkové odlovy i příjmy z rybolovu.

Udržitelný rybolov rovněž napomůže dosažení stabilních cen za transparentních podmínek, a spotřebitelům tak přinese zjevný prospěch.

Řízení ve víceletém horizontu založené na ekosystémovém přístupu

Ústředním bodem řízení našeho rybolovu zůstávají víceleté plány. Ty se přemění z dnešního plánování pro jednotlivé populace na plány založené na rybolovných oblastech. Budou se týkat většího počtu rybích populací v menším počtu plánů tak, aby podporovaly dosažení udržitelných úrovní. Roční rybolovná práva budou v rámci těchto plánů stanovena Radou. Plány mohou rovněž obsahovat další ochranná a technická opatření, jež jsou součástí navrhovaného souboru nástrojů.

V zájmu obnovy životaschopného rybolovného hospodářství v Evropě je třeba účinněji dodržovat hranice mořského prostředí. Rybolov v EU se bude řídit ekosystémovým přístupem a zásadou předběžné obezřetnosti, aby se zaručilo, že dopady rybolovných činností na mořský ekosystém budou jen omezené. Tím budou chráněny mořské zdroje.

Zákaz výmětů

Výměty, tedy postup, kdy jsou nežádoucí úlovky házeny zpět do vody, tvoří podle odhadů 23 % celkových odlovů (a při některých druzích rybolovu i podstatně více). Tato nepřijatelná praxe bude postupně ukončena, a to podle přesně stanoveného harmonogramu provádění (v letech 2015 až 2019) zároveň s několika doprovodnými opatřeními. Rybáři budou muset vyložit všechny komerční druhy, které uloví. Zbytkové úlovky podměrečných ryb v zásadě nelze prodávat pro lidskou spotřebu.

Tento zákaz povede k získávání spolehlivějších údajů o rybích populacích, podpoří lepší řízení a zvýší účinnost hospodaření se zdroji. Bude rovněž motivovat rybáře, aby bránili nežádoucím úlovkům technickým řešením, jako jsou selektivnější lovná zařízení.

Členské státy musí zajistit, aby jejich rybářská plavidla byla vybavena takovým zařízením, jež umožní provádět podrobnou dokumentaci všech činností, a sledovat tak dodržování povinnosti vykládat všechny úlovky na pevnině.

Řízení kapacity rybolovného loďstva

Členské státy budou muset zajistit, aby kapacita loďstva (počet a velikost plavidel) byla v rovnováze s rybolovnými právy. Pokud členský stát zjistí v některé skupině loďstva nadměrnou kapacitu, vytvoří akční plán pro její snížení. Jestliže členský stát nedokáže kapacitu loďstva snížit na potřebnou míru, může mu být pozastaveno financování z evropského finančního nástroje.

Decentralizace správy

Nová SRP přenáší rozhodování blíže k vlastním lovištím a vyjasňuje úlohy a povinnosti každého subjektu. Ukončí detailní řízení z Bruselu: zákonodárci EU budou určovat pouze obecný rámec, základní zásady a standardy, celkové cíle, ukazatele výkonnosti a časové rámce. Členské státy pak budou spolupracovat na regionální úrovni a vypracují vlastní prováděcí opatření. Jakmile se všechny dotyčné členské státy dohodnou, tato doporučení bude možné přeměnit na pravidla platná pro všechny rybáře, jichž se týkají.

Podpora drobnému rybolovu

V EU tvoří loďstvo pro drobný rybolov 77 % veškerého loďstva EU, pokud jde o počet plavidel, avšak v průměru je jeho dopad na zdroje menší; v rámci EU představuje jen 8 %, pokud jde o prostornost (velikost) plavidla, a 32 %, pokud jde o výkon motoru. Drobný rybolov v pobřežních oblastech často hraje důležitou úlohu v sociální struktuře a kulturní identitě mnoha evropských pobřežních regionů. Proto vyžaduje zvláštní podporu. Reformovaná SRP prodlužuje právo členských států omezit rybolov v pásmu 12 námořních mil od pobřeží do roku 2022.

Rozvoj udržitelné akvakultury

Lepší rámec pro akvakulturu zvýší produkci a nabídku potravin z mořských zdrojů v EU, sníží závislost na dovozu ryb a přispěje k růstu v pobřežních a venkovských oblastech. Členské státy vypracují do roku 2014 národní strategické plány ke zlepšení podmínek pro akvakulturu, odstranění správních překážek a prosazování ekologických, sociálních i hospodářských norem pro odvětví chovu ryb. Bude zřízen nový poradní výbor pro akvakulturu, který bude poskytovat poradenské služby k problematice odvětví. Rozvoj akvakultury má zřejmý celoevropský rozměr: strategická rozhodnutí na vnitrostátní úrovni mohou mít vliv na tento rozvoj v sousedních členských státech.

Zlepšení vědeckých poznatků

Spolehlivé informace a poznatky o stavu našich lovišť a mořských zdrojů mají zásadní význam pro podporu správných strategických rozhodnutí i pro účinné provádění reformované SRP. Členským státům bude svěřeno shromažďování, uchovávání a výměna údajů o rybích populacích, loďstvech a dopadu rybolovu v oblastech jednotlivých moří. Politiky se budou přijímat v souladu s nejlepšími dostupnými vědeckými stanovisky. Ke koordinaci této činnosti budou zřízeny národní výzkumné programy.

Nová tržní politika – posílení pravomocí odvětví a lepší informovanost spotřebitelů

Cílem nové tržní politiky je posílit konkurenceschopnost tohoto odvětví EU, zlepšit transparentnost trhů a zajistit stejné podmínky pro všechny produkty, které jsou v Unii uváděny na trh.

Stávající intervenční systém se zmodernizuje a bude zjednodušen: organizace producentů budou moci nakupovat produkty rybolovu v okamžiku, kdy ceny klesnou pod určitou úroveň, a skladovat je, aby je mohly později uvést na trh. Tento systém podpoří stabilitu trhu.

Organizace producentů budou také hrát větší roli ve společné správě, sledování a kontrole. Nové obchodní normy týkající se označování, jakosti a vysledovatelnosti poskytnou spotřebitelům srozumitelnější informace a pomohou jim podpořit udržitelný rybolov. Některé informace budou muset být na označení uvedeny povinně, zatímco jiné mohou být poskytnuty dobrovolně.

Závazek mezinárodní odpovědnosti

Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství ze zpráv vyplývá, že velká řada světových populací ryb je lovena buď v maximální udržitelné míře, nebo nadměrně. Protože EU je z hlediska hodnoty největším dovozcem produktů rybolovu na světě, musí na mezinárodní úrovni jednat stejně jako doma. Vnější rybářská politika musí být nedílnou součástí SRP. V mezinárodních a regionálních organizacích bude proto EU hájit zásady udržitelnosti a ochrany rybích populací a biologické rozmanitosti moří. Ve spolupráci s nejvýznamnějšími partnery bude vytvářet spojenectví a přijímat opatření pro potírání nezákonného rybolovu a snižování nadměrných kapacit.

V dvoustranných dohodách o rybolovu se zeměmi, které nejsou členy EU, bude EU podporovat udržitelnost, řádnou správu a zásady demokracie, lidských práv a právního státu. Současné dohody se nahradí dohodami o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, které zajistí, aby čerpání rybolovných zdrojů probíhalo na základě spolehlivých vědeckých poznatků a zaměřilo se pouze na přebytečné zdroje, které partnerská země nemůže nebo nechce lovit sama. Podle těchto nových dohod budou partnerským zemím za umožnění přístupu k jejich rybolovným zdrojům poskytovány náhrady a za provádění udržitelné rybářské politiky se jim bude poskytovat finanční pomoc.

Budou vytvořena nová pravidla pro kontrolu a prosazování předpisů?

Návrh je v souladu s novým kontrolním režimem EU z roku 2010 a spojuje v sobě základní prvky režimu kontroly a prosazování pravidel SRP. Dojde však k nezbytným změnám právních předpisů týkajících se technických opatření a kontroly, aby mohla vstoupit v platnost povinnost vykládky. S ohledem na zavedení povinnosti vykládat úlovky na pevnině Komise navrhuje povinnosti sledování a kontroly, zejména pokud jde o plně dokumentovaný rybolov a pilotní projekty zaměřené na nové technologie pro kontrolu rybolovu, které přispívají k jeho udržitelnosti.

Kdy reforma vstoupí v platnost?

Protože nová politika již byla formálně schválena Radou a Parlamentem, bude se reformovaná SRP uplatňovat od 1. ledna 2014. Provádění nových pravidel bude probíhat postupně, například v případě povinné vykládky, protože je třeba, aby se odvětví přizpůsobilo a mohlo dosahovat žádoucích výsledků. Reforma však stanoví jasné lhůty.

Další informace:

Internetové stránky o reformě SRP:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_cs.htm


Side Bar