Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 10 декември 2013 г.

Ново законодателство за укрепване на европейската политика за управление на бедствия

Каква е основната идея на измененото законодателство за гражданска защита?

Все по-растящата тенденция за появата на природни и причинени от човека бедствия подчертава необходимостта от добре координирани европейски действия, както по отношение на реакцията, така и във връзка с готовността и превантивните мерки. Промените в законодателството целят да се подобрят още повече сътрудничеството и координацията, за да се укрепи готовността и да се осигури бърза и ефикасна реакция, когато настъпи бедствие. Това означава по-добра защита на гражданите на ЕС и на засегнатите общности по целия свят. Един добре координиран отговор означава също държавите членки да не дублират усилията си при оказване на помощ. Така ще се подобри ефективността на разходите и същевременно ще се гарантира, че помощта отговаря на нуждите на пострадалите.

Как новото законодателство ще подобри управлението на риска при бедствия?

Измененото законодателство на ЕС в областта на гражданската защита включва всички необходими аспекти за една всестранна политика на управлението на бедствията: предотвратяването им, готовността при бедствия и организирането на по-добра реакция. С идеята да насърчи култура на предотвратяване на рисковете, новото законодателство ще задължи държавите членки да споделят свои обобщени оценки на риска и да подобрят планирането на управлението на риска. За по-добра подготвеност при бедствия ще бъдат осигурени повече обучения за състава на гражданската защита, участващ в операции извън родината си, повече учения на гражданската защита във връзка с капацитета за реагиране (като издирвателно-спасителни екипи и полеви болници), повече размяна на експерти на гражданската защита и експерти по превенцията, както и по-тясно сътрудничество със съседните страни. С цел да се осигури по-силна и по-ефективна реакция, в законодателството е предвидено да се създаде доброволно обединяване на средства на държавите членки (екипи, оборудване), което да бъде на разположение за незабавно разгръщане като част от една съвместна европейска интервенция.

Как ще се задейства доброволният капацитет?

Държавите членки ще продължат да отговарят за своите средства за реагиране, докато ролята на Комисията ще бъде да подпомага и координира акциите на място. За всяка извънредна ситуация Координационният център за спешно реагиране (КЦСР) ще съставя план за незабавно реагиране, с който да се съгласува наличният капацитет от доброволното обединяване с нуждите на място. След това КЦСР ще се обърне към държавите членки за разгръщане на необходимия капацитет. Окончателното решение за действие ще се взема от държавите членки.

С новото законодателство се установява също Координационен център за спешно реагиране (КЦСР). Каква е неговата роля?

Денонощният Координационен център за спешно реагиране (КЦСР) е открит през май 2013 г. Той следи ситуацията в целия свят. Центърът изпълнява информационна и координационна роля при природни и причинени от човека извънредни ситуации. Освен за наблюдението, КЦСР отговаря за това, държавите членки да са напълно наясно с положението на място и да могат да вземат информирани решения за предоставяне на финансова помощ и помощ в натура. Той се занимава също и с управлението на предварително установен регистър на стандартните средства за реагиране на държавите членки, които могат да влязат незабавно в действие при извънредни ситуации от голяма величина.

Като обединява в едно Кризисното звено за хуманитарни кризи и Мониторинговия и информационен център (МИЦ) за гражданска защита, КЦСР осигурява засилено сътрудничество между операциите на гражданската защита и хуманитарната помощ. Той предоставя на ЕС платформа за координиране при сериозни кризи.

Какви са другите промени и подобрения в новото законодателство?

ЕС ще подкрепя установяването и отстраняването на пропуските по отношение на капацитета на държавите членки за реакция. Новото законодателство за пръв път включва съвместни усилия на държавите членки за оценяване на това, дали действително са налице пропуски по отношение на намиращия се на разположение капацитет за реакция в цяла Европа, и за преодоляването на тези пропуски с помощта на начално финансиране от ЕС, възлизащо на до 20 % от разходите за необходимите инвестиции. То позволява също така на ЕС да предприема изчаквателни мерки с цел решаване на временните пропуски при сериозни бедствия.

Споделянето на оценките на риска ще позволи да се насърчи споделянето на знания и опит в цяла Европа и да се осигурят по-добре координирани реакции, подготвеност и превантивни действия. Доброволните партньорски проверки се признават като основен елемент за подобряване на способността на държавите членки за управление на риска. Разбирането на рисковете ще бъде отправната точка при разработването на плановете за действие при извънредни ситуации за европейската колективна реакция при сериозни бедствия. Тези планове ще ни помогнат да обменяме най-добрите практики и да се учим едни от други как да се справяме с тези рискове. Те ще ни помогнат да установяваме къде са нужни допълнителни инвестиции за предотвратяването на бедствия.

Ще бъде опростено и подобрено организирането на транспорта за незабавно разгръщане на помощта на ЕС. ЕС ще може да възстановява разходите за транспорт на средствата и екипите, реагиращи при критични нужди, с до 85 % от разходите. Новото законодателство ще осигури високо качество на средствата за реагиране, съфинансирани от ЕС.

Следващи етапи

Новото законодателство ще влезе в сила в началото на 2014 г. Заедно с държавите членки Комисията е в процес на изготвяне на подробни правила за изпълнението на новото законодателство, за да се гарантира, че то ще може да бъде приложено от всички по възможно най-ефективния начин.


Side Bar