Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 18. januarja 2013

Novo evropsko vozniško dovoljenje za večjo varnost in svobodo gibanja

19. januarja 2013 se bo skupaj z začetkom veljavnosti tretje direktive EU o vozniških dovoljenjih začelo izdajati evropsko vozniško dovoljenje. Nova pravila bodo voznikom v EU zagotovila resnično svobodo gibanja, okrepila varnost na evropskih cestah in zmanjšala možnosti za goljufije.

1. Katere so koristi novega sistema vozniških dovoljenj v Evropi?

Približno 60 % prebivalcev Unije ima veljavno vozniško dovoljenje, kar je približno 300 milijonov državljanov. Veliko Evropejcev prečka državne meje znotraj Unije zasebno ali poslovno ali pa se preselijo v drugo državo. Danes ima Evropa več kot 110 različnih modelov vozniških dovoljenj z različnimi pravicami in obdobji veljavnosti. Novo evropsko vozniško dovoljenje bo to poenostavilo in olajšalo mobilnost voznikov po Evropi. Usklajena pravila glede obdobij veljavnosti in zdravniških pregledov bodo številnim Evropejcem, ki potujejo ali se preselijo v drugo državo članico, zagotovila več pravne varnosti.

Vozniško dovoljenje ne omogoča le dostopa do vseh vrst vozil v številnih državah EU, temveč se lahko uporabi tudi kot identifikacijski dokument. Zato je zaščita pred goljufijami zelo pomembna. Novo dovoljenje je skoraj nemogoče ponarediti. Podpira ga evropski sistem za elektronsko izmenjavo podatkov, ki bo upravam olajšal upravljanje vozniških dovoljenj ter pripomogel k učinkovitejšemu odkrivanju goljufij, povezanih z vozniškimi dovoljenji.

Pravila glede vozniških dovoljenj imajo tudi velik vpliv na prometno varnost. Trenutno na evropskih cestah vsako leto življenje izgubi 30 000 ljudi, nova pravila o vozniških dovoljenjih pa bodo pomagala izboljšati varnost na evropskih cestah. Najpomembnejše so spremembe za motorna kolesa. Z uvedbo postopne pridobitve vozniškega dovoljenja za motorna kolesa za mlade voznike bodo nova evropska pravila veliko bolje ščitila to ranljivo skupino uporabnikov cest. Poleg tega bodo morali vozniki osebnih avtomobilov in motoristi novo dovoljenje obnoviti vsakih 10 do 15 let, odvisno od države članice, medtem ko bodo vozniška dovoljenja za avtobuse in tovorna vozila veljala pet let, za podaljšanje pa bodo morali vozniki opraviti zdravniški pregled. Ta pravila ne bodo vplivala na pravico do vožnje vozila, ki je bila pridobljena pred začetkom veljavnosti novih pravil.

2. Katere so glavne spremembe, ki jih uvaja nova zakonodaja o vozniških dovoljenjih?

Novo evropsko vozniško dovoljenje

Za omejitev števila različnih modelov dovoljenj v uporabi in boljšo zaščito pred goljufijami, se bo vozniško dovoljenje v papirni obliki postopno odpravilo. Evropsko vozniško dovoljenje se bo izdajalo samo v obliki plastične kartice, ki se že uporablja v večini držav EU ter zagotavlja boljšo zaščito pred poneverbami. Sedanja vozniška dovoljenja na papirju se bodo prenehala izdajati z začetkom veljavnosti nove zakonodaje.

Uvedba obveznega upravnega podaljšanja za vsa nova dovoljenja

Obvezno in redno upravno podaljševanje vozniških dovoljenj bo zagotovilo, da se lahko vsi dokumenti v uporabi posodobijo z uporabo najsodobnejših varnostnih funkcij. Zmanjšanje števila modelov dovoljenj bo olajšalo izvajanje, prav tako bo boljša kakovost fotografije imetnika dovoljenja, saj bodo fotografije novejše.

Vsa nova dovoljenja za mopede, motorna kolesa, osebne avtomobile, trikolesnike in štirikolesnike bodo veljala deset let. Države članice pa se lahko odločijo za izdajo dovoljenj, ki veljajo do 15 let.

Vsa nova vozniška dovoljenja za tovorna vozila in avtobuse veljajo največ pet let.

Za voznike z dovoljenji, izdanimi pred začetkom veljavnosti te direktive, bodo nova pravila o veljavnosti začela veljati najpozneje do 19. januarja 2033.

3. Kako bo nova zakonodaja o vozniških dovoljenjih vplivala na voznike?

S tem novim obveznim rednim podaljševanjem vozniškega dovoljenja se bodo odpravile še zadnje ovire za svobodo gibanja voznikov. Glavno načelo bo, da bodo vsa dovoljenja, izdana po datumu začetka veljavnosti nove direktive, ostala veljavna, kot je navedeno na vozniškem dovoljenju. Pred iztekom veljavnosti bo moral imetnik podaljšati vozniško dovoljenje v državi, v kateri ima stalno prebivališče. Od tega dne naprej bo država članica gostiteljica uveljavljala novo upravno obdobje veljavnosti ter bo lahko zahtevala zdravniški pregled, če se predvideva za njene državljane. Te določbe bodo končno zagotovile potrebno pravno varnost imetniku vozniškega dovoljenja.

Vsa vozniška dovoljenja, izdana pred začetkom uporabe sedanje direktive ter ki še vedno veljajo in se uporabljajo, bo treba nadomestiti z novimi vozniškimi dovoljenji najpozneje do leta 2033. Država članica lahko tudi zahteva, da imetnik vozniškega dovoljenja, izdanega v drugi državi članici in katerega obdobje veljavnosti ni v skladu z določbami direktive (npr. veljavnost za nedoločen čas), ob prijavi stalnega prebivališča v tej državi svoje dovoljenje podaljša.

Istočasno bo v novem vozniškem dovoljenju jasno določena pravica do vožnje določene vrste vozila, tako da jo bodo lahko upravni organi in organi pregona enostavno prepoznali.

Komisija lahko predlaga tudi pojasnitev nacionalnih pravil, ki urejajo zdravniške preglede:

 1. za voznike tovornih vozil in avtobusov, uskladitev periodičnosti teh pregledov, ki jih je treba opraviti ob vsakem podaljšanju vozniškega dovoljenja v skladu s sistemom, ki velja v posamezni državi;

 2. za voznike osebnih avtomobilov in motornih koles bodo države članice lahko same odločale, ali bodo zahtevale redne zdravniške preglede ali ne.

4. Kako bo nova zakonodaja o vozniških dovoljenjih zmanjšala možnosti za goljufije?

Danes obstaja več vrst goljufij. Vključujejo vse od preprodaje samih dokumentov, nezakonitega pridobivanja dvojnikov z izgovorom kraje ali izgube izvirnika dovoljenja pa do pridobivanja vozniškega dovoljenja v drugi državi, medtem ko ima zadevna oseba prepoved vožnje v svoji matični državi.

Osnovna filozofija, na kateri temelji boj proti goljufijam v zvezi z vozniškimi dovoljenji, je načelo, da ima ena oseba lahko v lasti le eno vozniško dovoljenje. Ta direktiva to načelo še utrjuje.

Redno podaljševanje vozniških dovoljenj bo državam članicam omogočilo redno posodabljanje nacionalnih zbirk podatkov, tako da bodo ves čas seznanjene z veljavnimi vozniškimi dovoljenji, ki so v obtoku.

Istočasno se bo izboljšala komunikacija med nacionalnimi organi, saj bodo vzpostavili medsebojno komunikacijsko mrežo za vozniška dovoljenja. Redno preverjanje informacij, objavljenih v tej mreži, imenovani RESPER, bo omogočalo uporabo novih in strožjih pravil glede prepovedi izdaje dovoljenja osebi, kateri je bilo dovoljenje odvzeto, začasno preklicano ali ji je bilo izdano dovoljenje z omejenimi pravicami.

Poleg tega lahko države članice, če želijo, v dovoljenje vstavijo mikročip. Ponovitev podatkov, navedenih na kartici, v mikročipu povečuje zaščito pred goljufijo ter hkrati zagotavlja varstvo podatkov. Seveda je pri tem treba spoštovati evropsko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

5. Kako bo nova zakonodaja o vozniških dovoljenjih prispevala k boljši varnosti na cestah?

Uvedba nove kategorije vozniških dovoljenj za mopede

Za vožnjo mopedov doslej v Uniji dovoljenje ni bilo potrebno. Vendar statistika kaže visoko tveganje nesreč pri zelo mladih uporabnikih cest. V nekaterih državah članicah lahko mopede vozijo že zelo mladi vozniki, tudi stari le 14 let.

Zato je bila uvedena nova usklajena kategorija dovoljenj AM, za katero je dovoljenje mogoče pridobiti z uspešnim opravljanjem obveznega preizkusa teoretičnega znanja. To bi moralo zagotoviti boljši nadzor te ranljive skupine uporabnikov cest in jih bolje seznaniti s prometnimi predpisi. Prav tako bo razjasnilo položaj voznikov mopedov, ki prečkajo mejo ali moped najamejo na počitnicah. Poleg tega lahko države članice od kandidatov zahtevajo, da prestanejo preizkus spretnosti in vedenja za to kategorijo.

Uvedba merila glede razmerja moč/masa za lahka motorna kolesa (vozniško dovoljenje kategorije A1)

Lahka motorna kolesa so motorna kolesa do 125 cc in z močjo 11 kW, zahtev glede razmerja med močjo in maso pa zanje doslej ni bilo. To lahko vodi do vedno lažjih vozil, s čimer se dosežejo postopno pospeševanje in najvišje hitrosti. Zato lahko imetniki vozniškega dovoljenja kategorije A1 vozijo le lahka motorna kolesa s prostornino cilindra največ 125 kubičnih centimetrov, močjo največ 11 kW in z razmerjem med močjo in maso največ 0,1 kW/kg. Vse države članice morajo uvesti to kategorijo dovoljenja, saj jo do zdaj niso poznale vse.

Postopni dostop do najmočnejših motornih koles

Prejšnja zakonodaja je številnim mladim voznikom brez praktičnih izkušenj dovoljevala vožnjo motornih koles najmočnejšega razreda. Statistika kaže, da je tveganje nesreč pri mladih voznikih težkih motornih koles zelo visoko, zlasti pri voznikih mlajših od 24 let. Poleg tega je nemogoče preverjati, ali je kandidat pridobil ustrezne izkušnje na omejenem motornem kolesu. Za zagotovitev varnosti na cesti so bila uvedena merila v zvezi z novimi vozili, minimalno starostjo in pridobitvijo dovoljenja.

Nova kategorija A2 z novimi tehničnimi značilnostmi

Prejšnja kategorija A, ki je bila razdeljena na omejen in neomejen del, je zdaj razdeljena v dve različni kategoriji „A2“ in „A“. Za kategorijo A2 se uvede dodatna tehnična zahteva, da se prepreči zmanjševanje moči motornih koles.

Nova pravila o minimalni starosti in pridobitvi dovoljenja

Za kategorijo vozil A2 je minimalna starost 18 let. Če država članica določi minimalno starost 17 ali 18 let za kategorijo A1, potem bo minimalna starost za kategorijo A2 19 ali 20 let, ker morata preteči dve leti med minimalno starostjo za kategorijo A1 in minimalno starostjo za kategorijo A2.

Če je kandidat pridobil dvoletne izkušnje na motornem kolesu kategorije A1, mora opraviti le preizkus spretnosti in vedenja ali zaključiti usposabljanje.

Za kategorijo A:

 1. za postopno pridobitev dovoljenja morajo kandidati pridobiti dvoletne izkušnje na motornem kolesu kategorije A2 in opraviti le preizkus spretnosti in vedenja ali zaključiti usposabljanje. Kandidatu, ki izpolnjuje ta dva pogoja, se podeli dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A, ko dopolni 20 let (ali 21 ali 22, odvisno od minimalne starosti za dovoljenje A2).

 2. za neposredno pridobitev dovoljenja je treba minimalno starost s prejšnjih 21 let dvigniti na 24 let.

Nova pravila glede priklopnih vozil za vozniška dovoljenja za osebne avtomobile

Kategorija B dovoljuje vožnjo vozil do 3 500 kg in priklopnih vozil do 750 kg.

V zvezi z vozili s priklopniki znotraj kategorije B velja, da je priklopna vozila, katerih masa presega 750 kg, mogoče priklopiti na vlečno vozilo, če skupaj ne presegata 4 250 kg ter se spoštujejo pravila o homologaciji (ki določajo razmerje med vozilom in priklopnikom).

Vendar je mogoče za takšna vozila znotraj kategorije B, ki presegajo maso 3 500 kg, zahtevati usposabljanje, preizkus ali oboje. Ta določba bo dopuščala vožnjo večjih vozil s priklopniki znotraj kategorije B v prihodnosti, kot je dovoljeno danes, če kandidat opravi usposabljanje in/ali preizkus.

Pri kategoriji BE se vozniku dovoli priklop priklopnikov z največjo dovoljeno maso 3 500 kg. Kombinacija vlečnega vozila kategorije B in priklopnika, ki presega maso 3 500 kg, spada v kategorijo C1E.

Postopna pridobitev dovoljenja za najmočnejša tovorna vozila

Nove opredelitve

Zaradi varnosti so bila vozniška dovoljenja za tovorna vozila in avtobuse spremenjena:

 1. navede se število potnikov in ne število sedežev.

 2. tehnične zahteve za manjša tovorna vozila in avtobuse se uskladijo z zahtevami za vozila na trgu in postanejo obvezne kategorije po vsej Uniji.

 3. Kategorija C: motorna vozila, ki se uporabljajo za prevoz blaga, katerih največja dovoljena masa presega 3 500 kg in omogočajo prevoz največ osmih potnikov poleg voznika. Lahko se jim priklopi priklopno vozilo mase manj kot 750 kg.

 4. Kategorija C1: enako kot za kategorijo C, vendar za motorna vozila z največjo dovoljeno maso, ki ne presega 7 500 kg. Vse države članice morajo sedaj uvesti to kategorijo.

 5. Kategorija D: motorna vozila za prevoz potnikov, ki omogočajo prevoz več kot osmih potnikov poleg voznika. Lahko se jim priklopi priklopno vozilo mase manj kot 750 kg.

 6. Kategorija D1: enako kot D, vendar za motorna vozila, ki omogočajo prevoz največ 16 potnikov poleg voznika in katerih dolžina ne presega osmih metrov. Priklopi se jim lahko priklopno vozilo mase največ 750 kg. Vse države članice morajo zdaj uvesti to kategorijo.

 7. Vozilom iz vseh zgornjih štirih kategorij se lahko priključijo priklopna vozila mase nad 750 kg, vendar je za vožnjo takšnih vozil nato potrebno ločeno vozniško dovoljenje (kategorije CE, C1E, DE, D1E). Vse države članice morajo sedaj uvesti te kategorije.

Minimalne starosti

Spodnja tabela povzema zahteve glede starosti za pridobitev vozniških dovoljenj za posamezno kategorijo vozil.

Pregled novega predloga sistema za podeljevanje vozniških dovoljenj

Kategorija

Splošno pravilo

Pogoji

Izjeme

AM

16 let

Preizkus teoretičnega znanja

Preizkus praktičnih spretnosti ni obvezen

14 let, možno le na ozemlju matične države. Možno do 18. leta.

A1

16 let

Preizkus teoretičnega znanja in praktičnih spretnosti

Možno do 17. ali 18. leta.

A2

18 let

Preizkus teoretičnega znanja in praktičnih spretnosti.

Če ima kandidat dovoljenje kategorije A2 dve leti, opravi le preizkus ali zaključi usposabljanje.

Najmanj dve leti med pridobitvijo dovoljenj kategorije A1 in kategorije A2: če država članica določi minimalno starost 17 ali 18 let za kategorijo A1, je minimalna starost za kategorijo A2 19 ali 20 let.

A

20 let za postopno pridobitev dovoljenja

Opravljanje preizkusa ali zaključek usposabljanja.

Najmanj dve leti med pridobitvijo dovoljenja kategorije A2 in A: če država članica določi minimalno starost 19 ali 20 let za kategorijo A2 pri, je minimalna starost za kategorijo A 21 ali 22 let.

24 let za neposredno pridobitev dovoljenja

Preizkus teoretičnega znanja in praktičnih spretnosti

B1

16 let

Preizkus teoretičnega znanja in praktičnih spretnosti

B in BE

18 let

Preizkus teoretičnega znanja in praktičnih spretnosti

17 let, možno za B in B+E le na ozemlju matične države.

C1 in C1E

18 let

Preizkus teoretičnega znanja in praktičnih spretnosti

C in CE

21 let

Preizkus teoretičnega znanja in praktičnih spretnosti

Za poklicne voznike, brez poseganja v določbe glede vožnje tovrstnih vozil iz Direktive 2003/59/ES1 o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov.

D1 in D1E

21 let

Preizkus teoretičnega znanja in praktičnih spretnosti

D in DE

24 let

Preizkus teoretičnega znanja in praktičnih spretnosti

AM: mopedi z najvišjo hitrostjo osnovnega modela 45 km/h, < 50 cm³ ali močjo < 4kW, vključuje tudi lahke štirikolesnike

A1: lahka motorna kolesa, < 125 cm³ ali moč < 11 kW z razmerjem moč/masa < 0,1kW/kg in lahki trikolesniki < 15 kW

A2: motorna kolesa z močjo < 35 kW in razmerjem moč/masa < 0,2 kW/kg ter ki niso predelana iz vozila, ki ima več kot dvakrat večjo moč

A: dvokolesna motorna kolesa (tudi močnejša od 35 kW) in težki trikolesniki z močjo > 15 kW

B: motorna vozila mase < 3 500kg, ki omogočajo prevoz največ 8 potnikov poleg voznika + priklopnik mase < 750 kg; lahko se združijo s priklopnikom mase > 750 kg, če skupaj s priklopnikom tehtajo manj kot 4 250 kg (usposabljanje in/ali izpitna vožnja se opravita z vozili med 3 500 kg in 4 250 kg)

B1: izbirna kategorija za težke štirikolesnike

C: motorna vozila, ki se uporabljajo za prevoz blaga, mase > 3 500 kg + priklopnik mase < 750 kg

C1: motorna vozila mase < 3 500 kg, a lažja od 7 500 kg, ki omogočajo prevoz največ 8 potnikov poleg voznika + priklopnik mase < 750 kg

D: motorna vozila za prevoz več kot 8 potnikov + priklopnik mase < 750 kg

D1: motorna vozila za prevoz največ 16 potnikov, največje dovoljene dolžine 8 metrov + priklopnik mase < 750 kg

E: v kombinaciji z zgornjimi kategorijami, priklopnik mase > 750 kg

6. Kakšna so nova pravila za člane izpitne komisije?

Glede usposabljanja in izobraževanja članov izpitne komisije niso določeni nobeni standardi, zato se po vsej Uniji precej razlikujeta. V nekaterih državah članicah člani izpitne komisije niso imeli skoraj nobene posebne izobrazbe niti vozniškega dovoljenja za kategorijo vozil, za katero so bili v izpitni komisiji. To ne sme biti več dovoljeno. Ker so bili preizkusi teoretičnega znanja in praktičnih spretnosti usklajeni do podrobnosti, bi skupne minimalne zahteve za člane izpitne komisije zagotovile primerljive rezultate po vsej EU. Redno usposabljanje članov izpitne komisije bi imelo pozitiven učinek na varnost v cestnem prometu, saj bi se njihove spretnosti in izkušnje v vse hitreje spreminjajočem se tehničnem okolju ohranjale.

Za pridobitev poklica člana izpitne komisije so določeni osnovni pogoji, poleg tega pa se uvedejo minimalni standardi glede njihovih začetnih kvalifikacij in tečajev za osvežitev znanja:

 1. člani vozniške komisije morajo vedno imeti veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo vozila, za katero so v izpitni komisiji. Pridobiti morajo začetno kvalifikacijo ter se udeleževati rednih usposabljanj.

 2. Udeležiti se morajo obsežnega usposabljanja iz osnovnih predmetov ter pridobiti začetno kvalifikacijo, preden lahko začnejo ocenjevati kandidate. Postopna pridobitev bi morala biti obvezna. Na začetku bi morali člani izpitne komisije ocenjevati kandidate za pridobitev vozniškega dovoljenja za osebne avtomobile, saj ti predstavljajo 90 % vseh izpitov, šele ko si pri teh izpitih pridobijo izkušnje in potem ko pridobijo dodatne kvalifikacije za druge kategorije, pa lahko začnejo ocenjevati kandidate za pridobitev vozniških dovoljenj za druge kategorije.

7. Ali bo nova zakonodaja o vozniških dovoljenjih vplivala na zahteve glede sposobnosti za vožnjo?

Vozniki morajo dosegati minimalne standarde glede fizične in psihične primernosti za vožnjo motornega vozila, preden se jim podeli vozniško dovoljenje. Direktiva o vozniških dovoljenjih vključuje natančne določbe glede seznama zdravstvenih težav, ki lahko vplivajo na varnost vožnje. Strožja pravila navadno veljajo za poklicne voznike tovornih vozil in avtobusov.

Direktiva je bila leta 2009 posodobljena na podlagi dela skupine zdravstvenih strokovnjakov, ki so jih imenovale države članice, in sicer so obravnavali zahteve glede vida, sladkorne bolezni in epilepsije.

8. Dosedanja zakonodaja glede vozniškega dovoljenja v Uniji

Prva evropska zakonodaja o vozniških dovoljenjih sega v leto 1980. Tedanja direktiva Sveta je državljanom EU, ki so se preselili v drugo državo članico, omogočila zamenjavo vozniškega dovoljenja brez opravljanja preizkusov teoretičnega in praktičnega znanja ter zdravniškega pregleda. Vendar je moral voznik še vedno zamenjati svoje dovoljenje v roku enega leta po prijavi stalnega prebivališča v drugi državi članici.

Šele leta 1991 je nova direktiva uvedla načelo medsebojnega priznavanja in odpravila potrebo po zamenjavi vozniškega dovoljenja. Vendar je izvajanje tega načela v praksi

oviralo dejstvo, da obdobja veljavnosti dovoljenj in obdobja veljavnosti zdravniških pregledov niso bila usklajena. To je državljanom, ki so prijavili stalno prebivališče v drugi državi članici, povzročilo pravne negotovosti.

Direktiva 2006/126/ES, znana tudi kot „tretja direktiva o vozniških dovoljenjih“ je bila sprejeta 20. decembra 20062. Rok za njen prenos v nacionalno zakonodajo je bil 19. januar 2011.

Čeprav so nekatere izmed njenih določb začele veljati 19. januarja 2009, bo večina njenih zahtev začela veljati 19. januarja 2013, zlasti glede uvedbe novega modela EU za vozniška dovoljenja.

Več informacij je na voljo v: IP/13/25

1 :

UL L 226, 10. 9. 2003, str. 4.

2 :

UL L 403, 30.12.2006, str. 18.


Side Bar