Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

V Bruseli 18. januára 2013

Nový európsky vodičský preukaz – v záujme väčšej ochrany, bezpečnosti a voľného pohybu

Dňa 19. januára 2013 bude v rámci nadobudnutia účinnosti tretej smernice EÚ o vodičských preukazoch zavedený nový európsky vodičský preukaz. Nové pravidlá budú garantovať skutočnú slobodu pohybu vodičov z EÚ, posilnia bezpečnosť na európskych cestách a znížia možnosti podvodného konania.

1. Aké sú prínosy nového systému vodičských preukazov v Európe?

Približne 60% obyvateľstva Únie má platný vodičský preukaz, čo predstavuje okolo 300 miliónov občanov. Veľký počet týchto Európanov uskutočňuje cezhraničné cesty vo vnútri Únie na súkromné alebo profesijné účely spojené s ich povolaním alebo sa rozhodnú žiť v inej krajine. V Európe v súčasnosti existuje viac ako 110 rôznych vzorov vodičského preukazu s rôznymi oprávneniami a dobou platnosti. Nový európsky vodičský preukaz zjednoduší túto rozmanitosť a uľahčí mobilitu vodičov v celej Európe. Harmonizované pravidlá upravujúce doby platnosti a lekárske prehliadku poskytnú väčšiu právnu istotu mnohým Európanom, ktorí sa sťahujú do iného členského štátu.

Vodičský preukaz nielenže umožňuje prístup ku všetkým druhom vozidiel v mnohých krajinách EÚ, ale sa môže používať aj ako doklad totožnosti. Ochrana pred podvodmi je preto hlavným dôvodom záujmu o túto oblasť. Je takmer nemožné falšovať nový preukaz. Na jeho podporu slúži Európsky elektronický systém výmeny informácií, ktorý bude uľahčovať spravovanie vodičských preukazov orgánmi verejnej správy a prispievať k lepšiemu zisťovaniu podvodov s vodičskými preukazmi.

Pravidlá upravujúce vodičské preukazy majú takisto veľký vplyv na bezpečnosť cestnej premávky. Na európskych cestách dochádza každý rok k viac ako 30 000 úmrtiam a nové pravidlá o vodičských preukazoch prispejú k posilneniu bezpečnosti na európskych cestách. Najdôležitejšie sú zmeny pre motocykle. Nové európske pravidlá budú prostredníctvom zavádzania postupného prístupu mladých vodičov k motocyklom oveľa lepšie chrániť túto zraniteľnú skupinu účastníkov cestnej premávky. Navyše, v prípade vodičov osobných automobilov a motocyklistov sa nový doklad bude musieť obnoviť každých 10 až 15 rokov, v závislosti od členského štátu, zatiaľ čo vodičské preukazy pre vodičov autobusov a vodičov nákladných vozidiel budú platné päť rokov a na obnovenie ich platnosti bude nutná zdravotná prehliadka. Tieto pravidlá nebudú mať vplyv na už skôr nadobudnuté vodičské oprávnenie.

2. Aké sú hlavné zmeny, ktoré zavádzajú nové právne predpisy o vodičských preukazoch?

Nová kartička európskeho vodičského preukazu

S cieľom obmedziť počet rôznych vzorov vodičských preukazov, ktoré sa používajú, a  dosiahnuť lepšiu ochranu pred podvodmi, sa bude postupne papierový vzor vodičského preukazu vyraďovať z používania. Jediným vzorom európskeho vodičského preukazu, ktorý sa bude vydávať, je preukaz typu umelohmotnej „kreditnej“ karty, ktorá sa už používa vo väčšine krajín EÚ a ktorá umožňuje väčšiu ochranu pred falšovaním. Súčasné papierové vodičské preukazy sa prestanú vydávať odo dňa nadobudnutia účinnosti nových právnych predpisov.

Zavedenie povinného administratívneho obnovenia pre všetky nové vodičské preukazy

Povinné a pravidelné administratívne obnovenie vodičských preukazov zabezpečí, že všetky používané dokumenty je možné aktualizovať pri súčasnom využití najnovších bezpečnostných prvkov. Zníženie počtu vzorov preukazu uľahčí presadzovanie, a rovnaký účinok bude mať aj väčšia podobnosť medzi držiteľom preukazu a fotografiou v preukaze.

Všetky nové vodičské preukazy na mopedy, motocykle, osobné automobily, trojkolky a štvorkolky budú mať maximálnu administratívnu platnosť 10 rokov. Členské štáty sa však môžu rozhodnúť vydávať také vodičské preukazy s administratívnou platnosťou až 15 rokov.

Všetky nové vodičské preukazy na nákladné autá a autobusy budú mať maximálnu administratívnu platnosť 5 rokov.

Na vodičov s preukazmi vydanými pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice sa začnú vzťahovať nové pravidlá o platnosti najneskôr 19. januára 2033.

3. Aké dôsledky budú mať nové právne predpisy o vodičských preukazoch pre vodičov?

Prostredníctvom tohto nového pravidelného obnovovania vodičského preukazu sa odstraňujú posledné zostávajúce prekážky voľnému pohybu vodičov. Hlavnou zásadou bude, že všetky preukazy vydané počnúc dátumom uplatňovania novej smernice zostávajú v platnosti tak, ako je uvedené vo vodičskom preukaze. Držiteľ bude musieť vodičský preukaz pred uplynutím jeho platnosti obnoviť v krajine, v ktorom má svoje zvyčajné bydlisko. Od tohto dátumu bude hostiteľský členský štát uplatňovať novú dobu administratívnej platnosti a môže uložiť povinnosť absolvovať zdravotnú prehliadku, ak taká povinnosť bude platiť aj pre jeho vlastných občanov. Tieto ustanovenia napokon poskytnú potrebnú právnu istotu pre držiteľa vodičského preukazu.

Pokiaľ ide o vodičské preukazy vydané pred začiatkom uplatňovania súčasnej smernice a ktoré sú stále platné a stále sa používajú, všetky tieto vodičské preukazy sa budú musieť najneskôr do roku 2033 nahradiť novým vodičským preukazom. Členský štát môže tiež požadovať, aby po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia bydliska v krajine držiteľ vodičského preukazu, ktorý vydal iný členský štát a ktorý má inú dobu platnosti ako ju stanovuje smernica (napr. má neobmedzenú dobu platnosti), obnovil svoj vodičský preukaz.

Zároveň sa novým vodičským preukazom jasne stanoví oprávnenie viesť určitý druh vozidla, čo uľahčí jeho rozpoznateľnosť držiteľom, správnymi orgánmi a orgánmi presadzovania práva.

Komisia takisto navrhuje urobiť jasnejšími vnútroštátne pravidlá upravujúce lekárske prehliadky:

 1. v prípade vodičov nákladných vozidiel a autobusov zosúladiť periodicitu týchto prehliadok, ktoré sa musia vykonať pri každom obnovení vodičského preukazu v súlade so systémom platným v každej krajine,

 2. v prípade vodičov osobných automobilov a vodičov motocyklov sa členské štáty môžu slobodne rozhodnúť, či budú vykonávať pravidelné prehliadky.

4. Ako nové právne predpisy o vodičských preukazoch obmedzia možnosti podvodu?

V súčasnosti existujú viaceré druhy podvodov. Siahajú od obchodovania so samotným dokladom či protiprávneho získania duplikátov nahlásením krádeže alebo straty pôvodného preukazu až po získanie vodičského preukazu v inej krajine počas zákazu vedenia vozidla v domovskej krajine.

Základná filozofia, o ktorú sa opiera boj proti podvodom súvisiacim s vodičským preukazom, je zásada, že jedna osoba môže byť držiteľom len jedného vodičského preukazu. Touto smernicou sa predmetná zásada posilnila.

Pravidelné obnovovanie vodičských preukazov umožní členským štátom, aby mali pravidelne aktualizovanú vnútroštátnu databázu a teda neustále aktualizované vedomosti o platných vodičských preukazoch, ktoré sa používajú.

Zároveň sa zlepší komunikácia medzi jednotlivými štátmi – ich národnými orgánmi tým, že sa medzi nimi vytvorí komunikačná sieť pre vodičské preukazy. Pravidelné konzultovanie tejto siete nazvanej RESPER umožní uplatňovať nové a prísnejšie pravidlá o zákaze vydať vodičský preukaz tomu, komu bol preukaz odňatý, alebo bola jeho platnosť pozastavená či obmedzená.

Okrem toho sa členským štátom umožňuje, ak si to želajú, vložiť do preukazu mikročip. Uvedenie tých istých informácií, ako sú vytlačené na karte, aj v mikročipe zvyšuje ochranu pred podvodmi a zároveň zabezpečuje ochranu údajov. Samozrejme bude nutné rešpektovať európske právne predpisy o ochrane osobných údajov.

5. Ako prispejú nové právne predpisy o vodičských preukazoch k zlepšeniu bezpečnosti cestnej premávky?

Zavedenie novej kategórie vodičského preukazu - na mopedy

V Únii nebolo potrebné vodičské oprávnenie na vedenie mopedov. Z údajov o nehodovosti však vyplýva vysoké riziko nehôd veľmi mladých účastníkov cestnej premávky. V niektorých členských štátoch je dovolené, aby na mopedoch jazdili veľmi mladé osoby, a to už vo veku od 14 rokov.

Preto sa zaviedlo nové harmonizované vodičské oprávnenie skupiny AM, ktoré je možné získať po úspešnom absolvovaní povinnej teoretickej skúšky. To by malo umožniť lepšiu kontrolu tejto citlivej skupiny účastníkov cestnej premávky a zlepšiť ich vedomosti o pravidlách cestnej premávky. Tiež to prinesie viac prehľadnosti v prípadoch,

keď vodiči mopedov prekračujú hranice alebo si prenajímajú moped počas dovolenky. Okrem toho môžu členské štáty požadovať, aby žiadatelia o vodičské oprávnenie tejto skupiny vykonali skúšky zručností a správania.

Zavedenie kritéria pomeru medzi výkonom a hmotnosťou pre ľahké motocykle (preukaz skupiny A1)

Skupina ľahkých motocyklov sa vymedzila obsahom motora do 12 centimetrov kubických a výkonom do 11 kW. Nebol stanovený žiadny pomer medzi výkonom a hmotnosťou. To by mohlo viesť k čoraz ľahším vozidlám, čím by sa otvoril priestor pre dosahovanie čoraz väčšieho zrýchlenia a maximálnej rýchlosti. Preto majú držitelia vodičského oprávnenia pre skupinu A1 povolené jazdiť len na ľahkých motocykloch s objemom valcov motora nepresahujúcim 125 kubických centimetrov, výkonom najviac 11kW a s pomerom výkon/hmotnosť nepresahujúcim 0,1 kW/kg. Všetky členské štáty musia zaviesť túto skupinu vodičského oprávnenia, ktorá neexistovala vo všetkých členských štátoch.

Postupný prístup k motocyklom s najväčším výkonom

Predchádzajúce právne predpisy povoľovali mnohým mladým vodičom bez praktických skúseností jazdiť na motocykloch najvýkonnejšej triedy. Štatistika nehôd dokazuje, že riziko úrazu začínajúcich vodičov ťažkých motocyklov je obzvlášť vysoké u osôb vo veku do 24 rokov. Okrem toho je nemožné kontrolovať, či skutočne došlo k nadobudnutiu akejkoľvek praxe na motocykle s obmedzeným výkonom. V záujme bezpečnosti cestnej premávky boli zavedené kritériá nového vozidla, minimálneho veku a prístupu.

Nová skupina A2 s novými technickými vlastnosťami

Predchádzajúca skupina A, ktorá bola rozdelená na obmedzenú a neobmedzenú časť, sa teraz delí na dve odlišné skupiny „A2“ a „A“. Zavádza sa dodatočná technická požiadavka pre skupinu „A2“, ktorej cieľom ja zabrániť znižovaniu výkonnostnej triedy motocyklov.

Nové pravidlá minimálneho veku a prístupu

Pre skupinu A2 je stanovený minimálny vek 18 rokov. Ak členský štát stanoví minimálny vek pre skupinu A1 na 17 alebo 18 rokov, minimálnym vekom pre skupinu A2 bude 19 a 20 rokov, keďže musí existovať rozdiel dva roky medzi minimálnym vekom pre skupinu A1 a minimálnym vekom pre skupinu A2.

Ak žiadateľ nadobudol prax v trvaní 2 rokov na motocykli skupiny A1, musí úspešne absolvovať len skúšku zručností a správania sa, alebo dokončiť vodičský kurz.

Pre skupinu A:

 1. pre postupný prístup je nutné, aby žiadatelia nadobudli dvojročnú prax na motocykli skupiny A2 a len úspešne absolvovali skúšku zručností a správania sa, alebo dokončili vodičský kurz. Ak sú tieto dve podmienky splnené, bude oprávnený viesť vozidlá skupiny A od 20 rokov veku (alebo prípadne 21 či 22, v závislosti od minimálneho veku stanoveného pre skupinu A2).

 2. pre priamy prístup sa hranica minimálneho veku zvýšila z predchádzajúcich 21 rokov na 24 rokov.

Nové pravidlá o vodičských preukazoch týkajúce sa prípojného vozidla

Skupina B povoľuje viesť motorové vozidlo s hmotnosťou 3500 kg a prípojné vozidlo s hmotnosťou 750 kg.

Pokiaľ ide o jazdné súpravy vozidlo-prípojné vozidlo v rámci skupiny B, prípojné vozidlá s hmotnosťou presahujúcou 750 kg môžu byť pripojené k ťažnému vozidlu, pokiaľ

hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4250 kg a sú dodržané pravidlá o typovom schválení (ktoré stanovujú vzťah medzi vozidlom a prípojným vozidlom).

Avšak pre takéto jazdné súpravy v rámci kategórie B, ktorých hmotnosť presahuje 3500 kg, sa stanoví povinnosť absolvovať buď vodičský kurz, alebo vodičskú skúšku, alebo oboje. Toto ustanovenie umožní viesť v budúcnosti, na rozdiel od súčasných predpisov, väčšie jazdné súpravy v rámci skupiny B, za podmienky úspešného absolvovania vodičského kurzu a/alebo skúšky.

Pokiaľ ide o skupinu BE, bude povolené ťahať prípojné vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou 3500 kg. Jazdné súpravy s ťažným vozidlom skupiny B a prípojným vozidlom s hmotnosťou viac ako 3500 kg budú patriť do skupiny C1E.

Postupný prístup k najvýkonnejším nákladným autám a kamiónom

Nové vymedzenie pojmov:

V záujme bezpečnosti boli vodičské preukazy na nákladné autá a autobusy zmenené a doplnené s cieľom:

 1. uvádzať počet cestujúcich a nie počet sedadiel,

 2. zosúladiť technické požiadavky na menšie nákladné autá a autobusy s požiadavkami trhu a urobiť z nich povinnú skupinu v celej Únii.

 3. Skupina C: motorové vozidlá používané na prepravu tovaru, ktorých maximálna povolená hmotnosť presahuje 3500 kg a s kapacitou na prepravu najviac osem osôb okrem vodiča. Môžu sa spojiť s prípojným vozidlom s hmotnosťou menej ako 750 kg.

 4. Skupina C1: to isté ako u skupiny C, avšak pre motorové vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou neprevyšujúcou 7500 kg. Všetky členské štáty teraz musia zaviesť túto skupinu.

 5. Skupina D: motorové vozidlá na prepravu osôb s kapacitou na prepravu viac ako osem osôb okrem vodiča. Môžu sa spojiť s prípojným vozidlom s hmotnosťou menej ako 750 kg.

 6. Skupina D1: to isté ako u skupiny D, ale pre motorové vozidlá s kapacitou na prepravu najviac 16 osôb okrem vodiča a s maximálnou dĺžkou nepresahujúcou 8 m. Môžu sa spojiť s prípojným vozidlom s hmotnosťou menej ako 750 kg. Všetky členské štáty teraz musia zaviesť túto skupinu.

 7. Všetky uvedené 4 skupiny sa môžu kombinovať s prípojnými vozidlami s hmotnosťou viac ako 750 kg, v takom prípade sa vyžaduje samostatný vodičský preukaz (skupiny CE, C1E, DE, D1E). Všetky členské štáty teraz musia zaviesť tieto skupiny.

Minimálny vek

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad požiadaviek na vek týkajúcich sa prístupu k vodičským preukazom podľa skupiny vozidla.

Prehľad nového navrhovaného systému vodičských oprávnení

Skupina

Všeobecné pravidlo

Podmienky

Výnimka

AM

16 rokov

Teoretická skúška

Praktická skúška je nepovinná.

14 rokov, len na vnútroštátnom území Možný vyšší vek, a to až 18 rokov.

A1

16 rokov

Teoretická a praktická časť skúšky

Možný vek až 17 alebo 18 rokov.

A2

18 rokov

Teoretická a praktická časť skúšky

Ak ide o držiteľa skupiny A1 na 2 roky, úspešné absolvovanie skúšky alebo len dokončenie vodičského kurzu.

Rozdiel aspoň 2 roky medzi A1 a A2: ak minimálny vek stanovený členským štátom pre skupinu A1 je 17 alebo 18 rokov, minimálny vek pre skupinu A2 je 19 alebo 20 rokov.

A

20 rokov v prípade postupného prístupu

Úspešné absolvovanie skúšky alebo dokončenie vodičského kurzu.

Rozdiel aspoň 2 roky medzi A2 a A: ak minimálny vek stanovený členským štátom pre skupinu A2 je 19 alebo 20 rokov, minimálny vek pre skupinu A je 21 alebo 22 rokov.

24 rokov pre priamy prístup

Teoretická a praktická časť skúšky

B1

16 rokov

Teoretická a praktická časť skúšky

B a BE

18 rokov

Teoretická a praktická časť skúšky

Možný vek 17 rokov pre skupiny B a B + E, len na vnútroštátnom území.

C1 a C1E

18 rokov

Teoretická a praktická časť skúšky

C a CE

21 rokov

Teoretická a praktická časť skúšky

Pre vodičov z povolania, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o vedení takýchto vozidiel v smernici 2003/59/ES1, ktoré sa týkajú kvalifikácie a výcviku vodičov nákladnej a osobnej dopravy

D1 a D1E

21 rokov

Teoretická a praktická časť skúšky

D a DE

24 rokov

Teoretická a praktická časť skúšky

AM: mopedy, maximálna konštrukčná rýchlosť 45 km/h, < 50 cm³ alebo výkon < 4kW, vrátane ľahkých štvorkoliek

A1: ľahké motocykle, < 125cm³ alebo výkon < 11 kW s pomerom výkon/hmotnosť< 0,1 kW/kg, a ľahké trojkolky < 15 kW

A2: motocykle, výkon < 35kW s pomerom výkon/hmotnosť < 0.2 kW/kg a neodvodené od vozidla s viac ako dvojnásobným výkonom

A: dvojkolesové motocykle (vrátane tých, ktoré majú výkon nad 35 kW) a ťažké trojkolky > 15 kW

B: motorové vozidlá < 3500 kg, neprepravujúce viac ako 8 osôb okrem vodiča + prípojné vozidlo < 750 kg; môžu sa spojiť s prípojným vozidlom > 750kg ,ak má jazdná súprava hmotnosť menšiu ako 4250 kg (pričom výcvik a/alebo skúšky sa vykonávajú s jazdnou súpravou s hmotnosťou medzi 3500 kg a 4250 kg)

B1: nepovinná skupina ťažkých štvorkoliek

C: motorové vozidlá používané v nákladnej doprave > 3500 kg + prípojné vozidlo < 750 kg

C1: motorové vozidlá > 3 500 kg, avšak < 7500 kg, neprepravujúce viac ako 8 osôb okrem vodiča + prípojné vozidlo < 750 kg

D: motorové vozidlá na prepravu viac ako 8 osôb + prípojné vozidlo < 750kg

D1: motorové vozidlá na prepravu najviac 16 osôb, s maximálnou dĺžkou 8 metrov + prípojné vozidlo < 750 kg

E: v jazdnej súprave s vyššie uvedenými skupinami, prípojné vozidlo > 750 kg

6. Aké sú nové pravidlá pre skúšajúcich?

Nie sú stanovené žiadne normy týkajúce sa výcviku a vzdelávania skúšajúcich vedenia motorového vozidla. V rámci celej Únie existujú značné rozdiely. V niektorých členských štátoch nemali skúšajúci takmer žiadne osobitné vzdelanie, či dokonca neboli držiteľmi vodičského preukazu pre danú skupinu, pri ktorej pôsobili ako skúšajúci. Takýto stav by už viac nemal byť možný. Keďže skúšky z teoretickej a praktickej časti už boli podrobne harmonizované, spoločné minimálne požiadavky na skúšajúcich by zabezpečili, aby výsledky skúšok boli v EÚ porovnateľné. Pravidelný výcvik skúšajúcich by tiež mal mať pozitívny vplyv na bezpečnosť cestnej premávky, pretože by sa tak udržiavali ich zručnosti a prax v čoraz rýchlejšie sa meniacom technickom prostredí.

Boli stanovené základné podmienky, ktoré musia dané osoby spĺňať, ak chcú vykonávať povolanie skúšajúcich, a zavedené minimálne normy, pokiaľ ide o ich počiatočnú kvalifikáciu, ako aj pravidelné kurzy na zopakovanie zručností a vedomostí:

 1. skúšajúci by vždy mali mať platné vodičské oprávnenie pre danú skupinu, pri ktorej pôsobia ako skúšajúci. Mali by už skôr získať počiatočnú kvalifikáciu a mali by sa povinne zúčastňovať pravidelného výcviku.

 2. Mali by absolvovať extenzívnu odbornú prípravu týkajúcu sa základných predmetov a mali by získať počiatočnú kvalifikáciu ešte pred tým, ako získajú povolenie pôsobiť ako skúšajúci. Postupný prístup by mal byť povinný. Skúšajúci by mali najprv skúšať uchádzačov o vodičské oprávnenie na osobné automobily, čo predstavuje 90 % všetkých skúšok, a až po získaní skúseností z takéhoto skúšania a po získaní dodatočnej kvalifikácie pre iné skupiny môžu skúšať uchádzačov o vodičské oprávnenie na iné skupiny.

7. Ovplyvnia nové právne predpisy o vodičských preukazoch požiadavky na spôsobilosť viesť vozidlo?

Vodiči musia spĺňať minimálne normy telesnej a duševnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla pred získaním oprávnenia viesť vozidlo. Smernica o vodičských preukazoch obsahuje podrobné ustanovenia týkajúce sa zoznamu zdravotných postihnutí, ktoré môžu mať vplyv na bezpečné vedenie vozidla. Pre profesionálnych vodičov nákladných vozidiel a autobusov platia zvyčajne prísnejšie ustanovenia.

V roku 2009 bola smernica aktualizovaná na základe práce skupiny lekárskych expertov menovaných členskými štátmi, pokiaľ ide o zrak, cukrovku a epilepsiu.

8. Doterajšie právne predpisy o vodičských preukazoch v Únii

Prvý európsky právny predpis o vodičských preukazoch sa datuje od roku 1980. Smernica Rady vtedy umožnila občanom EÚ sťahujúcim sa do iného členského štátu, aby si vymenili svoj vodičský preukaz bez toho, aby museli opäť absolvovať teoretickú a praktickú skúšku a lekársku prehliadku. Vodič však stále musel vymeniť svoj preukaz do jedného roka od nadobudnutia bydliska v novom členskom štáte.

Až v roku 1991 zaviedla nová smernica zásadu vzájomného uznávania a zrušila nutnosť výmeny preukazu. V praxi však uplatňovanie tejto zásady brzdila skutočnosť, že doby platnosti preukazov a pravidelnosť vykonávania lekárskej prehliadky neboli harmonizované. To spôsobilo právnu neistotu pre občanov, ktorí nadobudli bydlisko v inom členskom štáte.

Smernica 2006/126/ES, známa aj ako „tretia smernica o vodičských preukazoch“, bola prijatá 20. decembra 20062. Lehota stanovená na jej transponovanie bola do 19. januára 2011.

Hoci niektoré z jej ustanovení nadobudli účinnosť 19. januára 2009, väčšina jej požiadaviek sa má začať uplatňovať od 19. januára 2013, najmä zavedenie nového vzoru vodičského preukazu EÚ.

Ak chcete získať viac informácií, pozrite si: IP/13/25

1 :

Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 4

2 :

Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s.18.


Side Bar