Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

MEMO

Briselē, 2013. gada 18. janvārī

Jauna Eiropas transportlīdzekļa vadītāja apliecība veicina drošību, drošumu un brīvu pārvietošanos

2013. gada 19. janvārī, stājoties spēkā Trešajai ES direktīvai par vadītāju apliecībām, tiks ieviesta Eiropas vadītāja apliecība. Jaunie noteikumi ES transportlīdzekļu vadītājiem nodrošinās patiesi brīvu pārvietošanos, nostiprinās drošību uz Eiropas ceļiem un samazinās krāpšanās iespējamību.

1. Kādas priekšrocības Eiropā sniedz jaunā vadītāju apliecību sistēma?

Apmēram 60 % Savienības iedzīvotāju rīcībā ir derīga vadītāja apliecība, un šādu iedzīvotāju ir apmēram 300 miljoni. Daudzi no šiem eiropiešiem privātā vai ar darbu saistītā nolūkā Savienībā ceļo pāri robežām vai maina dzīvesvietas valsti. Mūsdienās Eiropā ir vairāk nekā 110 dažāda parauga vadītāja apliecību, kas atšķiras pēc piešķirtajām tiesībām un derīguma termiņa. Jaunā Eiropas vadītāja apliecība šo raibo klāstu vienkāršos un visā Eiropas teritorijā atvieglos transportlīdzekļu vadītāju mobilitāti. Derīguma termiņu un medicīnisko apskašu noteikumu saskaņotība daudziem eiropiešiem, kuri pārceļas uz citu dalībvalsti, nodrošinās lielāku juridisko noteiktību.

Daudzās ES valstīs vadītāja apliecība ne vien dod iespēju vadīt dažāda veida transportlīdzekļus, bet to var izmantot arī par identifikācijas dokumentu. Tādēļ liela uzmanība veltīta arī aizsardzībai pret krāpniecību. Jaunās vadītāja apliecības viltošana ir padarīta gandrīz neiespējama. To palīdz panākt elektroniska datu apmaiņas sistēma, kas, darbojoties visā Eiropā, administratīvajām iestādēm atvieglos vadītāja apliecību pārvaldīšanu un palīdzēs labāk konstatēt krāpšanos ar vadītāja apliecībām.

Vadītāju apliecības reglamentējošie noteikumi būtiski ietekmē arī ceļu satiksmes drošību. Uz Eiropas autoceļiem katru gadu iet bojā vairāk nekā 30 000 cilvēku, un jaunie noteikumi, kas reglamentē vadītāju apliecības, palīdzēs uz tiem nostiprināt drošību. Visnozīmīgāk noteikumi mainās attiecībā uz motocikliem. Ar jaunajiem Eiropas noteikumiem jaunajiem vadītājiem tiek pavērta pakāpeniska piekļuve motociklu vadīšanai, tādējādi šiem mazaizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem nodrošinot daudz labāku aizsardzību. Turklāt atkarībā no dalībvalsts automobiļu un motociklu vadītājiem jaunais dokuments ir jāatjauno reizi 10 līdz 15 gados, savukārt autobusu un kravas automobiļu vadītāju apliecību derīguma termiņš būs pieci gadi un to atjaunošanai būs nepieciešama veselības pārbaude. Šie noteikumi neskars agrāk iegūtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.

2. Kādas galvenās izmaiņas ievieš jaunais tiesību akts par vadītāju apliecībām?

Jauna Eiropas vadītāja apliecības karte

Lai ierobežotu apritē esošo atšķirīgo vadītāja apliecību paraugu skaitu un nodrošinātu labāku aizsardzību pret krāpšanos, pakāpeniski jābeidz lietot tāda parauga vadītāja apliecības, kas ir uz papīra. Vienīgais Eiropas vadītāja apliecības paraugs, kas tiks izdots, būs plastmasas "kredītkartes" formāta apliecība, kādas jau izmanto lielākajā daļā ES valstu un kas ir daudz labāk aizsargātas pret viltošanu. No jaunā tiesību akta spēkā stāšanās brīža līdzšinējās vadītāja apliecības uz papīra vairs netiks izdotas.

Attiecībā uz visām jaunajām apliecībām tiek ieviesta obligāta administratīva atjaunošana

Obligāta un regulāra vadītāju apliecību administratīva atjaunošana nodrošinās, lai visu apritē esošo dokumentu atjaunošana varētu notikt ar vismodernākajiem aizsardzības elementiem. Samazinoties apliecību paraugu skaitam, būs vieglāk panākt noteikumu ievērošanu; to sekmēs arī apliecību fotogrāfiju lielākā līdzība ar apliecības turētāju.

Visām jaunajām mopēdu, motociklu, automobiļu, triciklu un kvadriciklu vadītāju apliecībām maksimālais administratīvā derīguma termiņš būs 10 gadi. Tomēr dalībvalstīm ir tiesības izsniegt šādas apliecības ar administratīvo derīguma termiņu līdz 15 gadiem.

Visām jaunajām kravas automobiļu un autobusu vadītāju apliecībām maksimālais administratīvais derīguma termiņš ir 5 gadi.

Uz transportlīdzekļu vadītājiem, kuru apliecības izsniegtas, pirms šī direktīva stājās spēkā, jaunie noteikumi par derīguma termiņu tiks attiecināti ne vēlāk kā 2033. gada 19. janvārī.

3. Kā jaunais tiesību akts par vadītāju apliecībām ietekmēs vadītājus?

Jaunais noteikums būs tāds, ka vadītāja apliecības dokuments ir obligāti un regulāri jāatjauno, un ar to tiks likvidēti pēdējie šķēršļi transportlīdzekļu vadītāju brīvai apritei. Galvenais princips būs tāds, ka visām apliecībām, kas jaunās direktīvas piemērošanas dienā jau ir izdotas, joprojām būs uz vadītāja apliecības norādītais derīguma termiņš. Vadītāja apliecības turētājam valstī, kurā tas parasti dzīvo, tā pirms termiņa beigām būs jāatjauno. No atjaunošanas dienas uzņēmēja dalībvalsts attiecinās jaunu administratīvā derīguma termiņu, un tai ir atļauts pieprasīt veselības pārbaudi, ja tāda ir paredzēta šīs valsts pilsoņiem. Šīs normas vadītāju apliecību turētājiem beidzot nodrošinās vajadzīgo juridisko noteiktību.

Visas vadītāju apliecības, kas izdotas pirms šīs direktīvas piemērošanas dienas, kas joprojām ir derīgas un ir apritē, ar jaunu vadītāja apliecību ir jāaizstāj vēlākais līdz 2033. gadam. Dalībvalsts var prasīt arī, lai no brīža, kad pēc apmešanās attiecīgajā valstī pagājuši divi gadi, citā dalībvalstī izdotas vadītāja apliecības turētājs atjaunotu tādas apliecības, kam nav šajā direktīvā noteikta derīguma termiņa (piem., ir nenoteikts derīguma termiņš).

Turklāt jaunajā vadītāja apliecībā tiesības uz noteikta veida transportlīdzekļa vadīšanu būs noteiktas nepārprotami, un būs viegli atpazīstamas tās turētājam, administratīvajām iestādēm un tiesībaizsardzības iestādēm.

Komisija ierosina arī precizēt nacionālos noteikumus par medicīniskajām apskatēm:

 1. attiecībā uz kravas automobiļu un autobusu vadītājiem saskaņojot, ar kādu regularitāti veic šīs pārbaudes, kas izdarāmas katrreiz, kad saskaņā ar katrā attiecīgajā valstī spēkā esošo sistēmu tiek atjaunota vadītāja apliecība;

 2. attiecībā uz automobiļu un motociklu vadītājiem dalībvalstis varēs izvēlēties, vai ieviest vai neieviest noteikumu par regulārām pārbaudēm.

4. Kā jaunais tiesību akts par vadītāju apliecībām samazinās krāpšanās iespējas?

Mūsdienās pastāv dažāda krāpniecība. Krāpniecības veidi var būt no paša dokumenta nelegālas aprites, kurā, apgalvojot, ka sākotnējās apliecības nozagtas vai pazaudētas, nelikumīgi tiek iegūti dublikāti, līdz vadītāja apliecības iegūšanai citā valstī, lai gan savā valstī transportlīdzekļa vadīšana ir aizliegta.

Cīņa pret krāpšanos ar vadītāju apliecībām balstās uz domu, ka vienam cilvēkam var būt tikai viena vadītāja apliecība. Šī direktīva minēto principu ir nostiprinājusi.

Vadītāja apliecību regulāra atjaunošana dalībvalstīm dos iespēju uzturēt regulāri atjauninātu nacionālu datubāzi un tādējādi pastāvīgi atjaunināt informāciju par apritē esošajām derīgajām vadītāja apliecībām.

Turklāt, izveidojot tīklu informācijas apmaiņai par vadītāju apliecībām, tiks panākts, ka nacionālās iestādes labāk sazināsies. Regulāra apspriešanās šajā tīklā (RESPER) dos iespēju izmantot jaunos stingrākos noteikumus par apliecības izsniegšanas aizliegumu, kas piemērojami personai, kam apliecība bijusi atņemta pavisam, atņemta uz ierobežotu laiku vai ierobežota.

Turklāt dalībvalstīm, ja tās vēlas, atļauts apliecībā iestrādāt mikročipu. Uz kartes iespiesto informāciju dublējot mikročipā, karte būs labāk aizsargāta pret viltojumiem un vienlaikus būs nodrošināta datu aizsardzība. Protams, būs jāievēro Eiropas tiesību akti par personas datu aizsardzību.

5. Kā jaunais tiesību akts par vadītāju apliecībām palīdzēs paaugstināt ceļu satiksmes drošību?

Tiek ieviesta jauna vadītāja apliecības kategorija mopēdiem

Savienībā mopēda vadīšanai apliecība nebija vajadzīga. Tomēr skaitļi par satiksmes negadījumiem liecina, ka ļoti jaunu ceļu satiksmes dalībnieku vidū valda augsts negadījumu risks. Dažās dalībvalstīs mopēdu atļauts vadīt ļoti jauniem braucējiem, pat 14 gadu veciem.

Tādēļ tiek ieviesta jauna saskaņota AM kategorijas apliecība, ko iespējams iegūt, nokārtojot obligātu teorētisko zināšanu pārbaudi. Tam vajadzētu pavērt iespēju labāk kontrolēt šo mazaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku daļu un tos labāk informēt par satiksmes noteikumiem. Tādējādi tiks arī precizēts stāvoklis attiecībā uz mopēdu vadītājiem, kas šķērso robežas vai īrē mopēdu brīvdienās. Turklāt šīs kategorijas pretendentiem dalībvalstis var izvirzīt prasību nokārtot braukšanas prasmju un stila pārbaudi.

Jaudas un svara attiecības kritērija noteikšana vieglajiem motocikliem (A1 kategorijas apliecība)

Vieglajiem motocikliem ir noteikts 125 cm3 un 11 kW ierobežojums. Jaudas un svara attiecība nav reglamentēta. Tādējādi transportlīdzekļi varētu kļūt arvien vieglāki, kas nodrošinātu arvien lielākas iespējas attiecībā uz paātrinājumu un maksimālo ātrumu. Tādēļ A1 kategorijas apliecību turētājiem ir atļauts vadīt tikai vieglos motociklus, kuru cilindra tilpums nepārsniedz 125 cm3, jauda nepārsniedz 11 kW, bet jaudas attiecība pret svaru nepārsniedz 0,1 kW/kg. Šāda apliecības kategorija jāievieš visās dalībvalstīs, un tas agrāk nebija izdarīts.

Pakāpeniska piekļuve jaudīgo motociklu vadīšanai

Līdzšinējie tiesību akti daudziem jauniem braucējiem ļāva braukt ar ļoti jaudīgas klases motocikliem bez praktiskas pieredzes. Satiksmes negadījumu statistika pierāda, ka nelaimes gadījumu riskam īpaši pakļauti ir tie mazpieredzējušie smago motociklu braucēji, kas jaunāki par 24 gadiem. Turklāt nav bijis iespējams kontrolēt, vai faktiski ir bijusi kāda pieredze ar ierobežotas jaudas motociklu. Ceļu satiksmes drošības interesēs ir ieviesti jauni kritēriji, ko attiecina uz transportlīdzekļiem, minimālo vecumu un piekļuves kritērijiem.

Jauna A2 kategorija ar jauniem tehniskajiem parametriem

Līdzšinējā A kategorija, kas kādreiz bija sadalīta ierobežotā un neierobežotā daļā, tagad ir sadalīta divās atsevišķās kategorijās — A2 un A kategorijā. A2 kategorijai tiek ieviesta papildu tehniska prasība, kas novērstu motociklu dzinēju tehnisku pielāgošanu, ar kuru panāk formālu atbilstību tehniskajām prasībām.

Jauni noteikumi par minimālo vecumu un piekļuves tiesībām

Kategorijai A2 ir noteikts minimālais vecums 18 gadi. Ja dalībvalsts kategorijai A1 noteic minimālo vecumu 17 vai 18 gadi, kategorijai A2 minimālais vecums būs 19 un 20 gadi, jo starp minimālo vecumu kategorijai A1 un minimālo vecumu kategorijai A2 jābūt 2 gadu intervālam.

Ja pretendents ir ieguvis 2 gadu pieredzi ar A1 kategorijas motociklu, viņam ir tikai jānokārto braukšanas prasmju un stila pārbaude vai jāpabeidz apmācība.

A kategorijai:

 1. ja piekļuve ir pakāpeniska, pretendentiem ir nepieciešama divu gadu pieredze ar A2 kategorijas motociklu, turklāt vai nu tikai jānokārto braukšanas prasmju un stila pārbaude, vai jāpabeidz apmācība. Ja šie divi nosacījumi ir izpildīti, pretendents būs tiesīgs A kategorijas transportlīdzekļus vadīt no 20 gadu vecuma (vai, iespējams, no 21 vai 22 gadu vecuma atkarībā no tā, kāds A2 kategorijai ir minimālais vecums).

 2. ja piekļuve ir tieša, minimālais vecuma ierobežojums ir paaugstināts — agrāk tas bija 21 gads, tagad 24 gadi.

Jauni piekabju noteikumi, kas attiecas uz automobiļu vadītāju apliecībām

B kategorija dod tiesības vadīt transportlīdzekli ar masu 3500 kg un piekabi ar masu 750 kg.

B kategorijā ietilpstošām transportlīdzekļa un piekabes grupām velkošajam transportlīdzeklim ir atļauts piejūgt piekabi ar masu, kas pārsniedz 750 kg, ja vien abu

transportlīdzekļu kopējā masa nepārsniedz 4250 kg un ja tiek ievēroti tipa apstiprināšanas noteikumi (kuri noteic, kāda ir transportlīdzekļa un piekabes attiecība).

Tomēr attiecībā uz B kategorijas grupām, kuru masa pārsniedz 3500 kg, tiks pieprasītas apmācības, pārbaude vai gan apmācības, gan pārbaude. Šis nosacījums dos iespēju tālākā nākotnē B kategorijā vadīt lielākas grupas nekā tagad ar nosacījumu, ka ir pabeigtas mācības un/vai nokārtota pārbaude.

Attiecībā uz BE kategoriju piekabes tiks atļauts vilkt tā, ka maksimālā atļautā (pilnā) masa ir 3500 kg. Grupas, kurās ir B kategorijas velkošais transportlīdzeklis un piekabe un kuru masa pārsniedz 3500 kg, piederēs C1E kategorijai.

Pakāpeniska piekļuve jaudīgo kravas automobiļu vadīšanai

Jaunas definīcijas.

Drošības interesēs kravas automobiļu un autobusu vadītāju apliecības ir grozītas, lai:

 1. tajās būtu minēts pasažieru, nevis vietu skaits;

 2. tehniskās prasības attiecībā uz mazākiem kravas automobiļiem un autobusiem atbilstu tiem transportlīdzekļiem, kādi ir tirgū, un lai visā Savienības teritorijā šīs kategorijas noteiktu par obligātām;

 3. C kategorija: mehāniskie transportlīdzekļi, kurus izmanto preču transportēšanai, kuru maksimālā atļautā (pilnā) masa pārsniedz 3500 kg un ar kuriem pārvadā ne vairāk kā astoņus pasažierus un vadītāju. Tos var sajūgt ar piekabi, kuras masa nepārsniedz 750 kg;

 4. C1 kategorija: tāda pati kā C kategorija, taču tajā ietilpst mehāniskie transportlīdzekļi, kuru maksimālā atļautā (pilnā) masa nepārsniedz 7500 kg. Tagad šī kategorija jāievieš visām dalībvalstīm;

 5. D kategorija: mehāniskie transportlīdzekļi, kurus izmanto pasažieru transportēšanai un ar kuriem var pārvadāt vairāk nekā astoņus pasažierus un vadītāju. Tos var sajūgt ar piekabi, kuras masa nepārsniedz 750 kg;

 6. D1 kategorija: tāda pati kā D kategorija, taču tajā ietilpst mehāniskie transportlīdzekļi, ar kuriem var pārvadāt ne vairāk kā 16 pasažierus un vadītāju un kuru garums nepārsniedz astoņus metrus. Tos var sajūgt ar piekabi, kuras masa nepārsniedz 750 kg. Tagad šī kategorija jāievieš visām dalībvalstīm;

 7. Visu četru minēto kategoriju transportlīdzekļus var sajūgt ar piekabēm, kuru masa pārsniedz 750 kg; tādā gadījumā ir nepieciešama atsevišķa vadītāja apliecība (CE, C1E, DE, D1E kategorija). Tagad šīs kategorijas jāievieš visām dalībvalstīm.

Minimālais vecums

Turpmāk tabulā ir apkopotas vecuma prasības, kas reglamentē vadītāju apliecību pieejamību atkarībā no transportlīdzekļa kategorijas.

Pārskats par jaunierosināto apliecību sistēmu

Kategorija

Vispārīgais noteikums

Nosacījumi

Izņēmuma noteikums

AM

16 gadi

Teorētisko zināšanu pārbaude.

Pēc izvēles praktiskā pārbaude.

14 gadu vecumā var izdot tikai dalībvalsts teritorijā. Var noteikt vecuma robežu pat 18 gadi.

A1

16 gadi

Teorētisko zināšanu pārbaude un praktiskā pārbaude.

Var noteikt vecuma robežu pat 17 vai 18 gadi.

A2

18 gadi

Teorētisko zināšanu pārbaude un praktiskā pārbaude.

Ja turētājam 2 gadus bijusi kategorija A1, vajadzīgs tikai nokārtot pārbaudi vai pabeigt apmācību.

Starp A1 un A2 kategoriju ne mazāk kā 2 gadi: ja dalībvalsts A1 kategorijai ir noteikusi minimālo vecumu 17 vai 18 gadi, minimālais vecums A2 kategorijai ir 19 vai 20 gadi.

A

Ar pakāpenisku piekļuvi 20 gadi

Nokārtot pārbaudi vai pabeigt apmācību.

Starp A2 un A kategoriju ne mazāk kā 2 gadi: ja dalībvalsts A2 kategorijai ir noteikusi minimālo vecumu 19 vai 20 gadi, minimālais vecums A kategorijai ir 21 vai 22 gadi.

Ar tiešu piekļuvi 24 gadi

Teorētisko zināšanu pārbaude un praktiskā pārbaude.

B1

16 gadi

Teorētisko zināšanu pārbaude un praktiskā pārbaude.

B un BE

18 gadi

Teorētisko zināšanu pārbaude un praktiskā pārbaude.

17 gadu vecumā B un B+E kategorijas tiesības. atļautas tikai savas dalībvalsts teritorijā.

C1 un C1E

18 gadi

Teorētisko zināšanu pārbaude un praktiskā pārbaude.

C un CE

21 gads

Teorētisko zināšanu pārbaude un praktiskā pārbaude.

Profesionāliem autovadītājiem, neskarot šādu transportlīdzekļu vadīšanas noteikumus, kas paredzēti Direktīvā 2003/59/EK1 par kvalifikācijas iegūšanu un apmācībām autotransporta līdzekļu vadītājiem, kas nodarbojas ar kravu vai pasažieru pārvadāšanu.

D1 un D1E

21 gads

Teorētisko zināšanu pārbaude un praktiskā pārbaude.

D un DE

24 gadi

Teorētisko zināšanu pārbaude un praktiskā pārbaude.

AM: mopēdi, maksimālais konstruktīvais ātrums 45 km/h, < 50 cm3 vai jauda < 4 kW, arī vieglie kvadricikli

A1: vieglie motocikli, < 125 cm3 vai jauda < 11 kW, jaudas/svara attiecība < 0,1 kW/kg un vieglie tricikli < 15 kW

A2: motocikli, jauda < 35 kW, jaudas/svara attiecība < 0,2 kW/kg, nav pielāgoti no transportlīdzekļa, kura jauda to pārsniedz vairāk nekā divas reizes

A: divriteņu motocikli (arī ar jaudu, kas pārsniedz 35 kW) un smagie tricikli > 15 kW

B: mehāniskie transportlīdzekļi < 3500 kg, ar kuriem pārvadā ne vairāk kā 8 pasažierus un vadītāju + piekabe < 750 kg; var sajūgt ar piekabi > 750 kg, ja grupas svars nepārsniedz 4250 kg (no 3500 kg līdz 4250 kg — ar mācībām un/vai testēšanu)

B1: izvēles kategorija smagajiem kvadricikliem

C: mehāniskie transportlīdzekļi kravu transportēšanai > 3500 kg + piekabe < 750 kg

C1: mehāniskie transportlīdzekļi > 3 500 kg, bet < 7500 kg, ar kuriem pārvadā ne vairāk kā 8 pasažierus un vadītāju + piekabe < 750 kg;

D: mehāniskie transportlīdzekļi, ar kuriem pārvadā vairāk nekā 8 pasažierus + piekabe < 750 kg

D1: mehāniskie transportlīdzekļi, ar kuriem pārvadā ne vairāk kā 16 pasažierus, maksimālais garums 8 metri + piekabe < 750 kg

E: apvienojumā ar augstāk minētajām kategorijām piekabe > 750 kg

6. Kādi jauni noteikumi tiek attiecināti uz vadītāju apliecību pretendentu eksaminētājiem?

Vadītāju apliecību pretendentu eksaminētājiem nekādi mācību un izglītības standarti nav bijuši noteikti. Visā Savienībā tie ir atšķirīgi. Dažās dalībvalstīs eksaminētājiem nebija gandrīz nekādas īpašas izglītības vai nebija pat tās kategorijas vadītāja apliecības, par ko tie pieņēma eksāmenu. Šāds stāvoklis ar jaunajiem noteikumiem būtu novēršams. Tā kā ir nodrošināta teorētisko zināšanu pārbaužu un praktisko pārbaužu sīki izstrādāta saskaņošana, kopīgam uz eksaminētājiem attiecināto prasību minimumam būtuu jānodrošināta, ka pārbaužu rezultāti visā ES teritorijā ir salīdzināmi. Paredzams, ka ceļu satiksmes drošību pozitīvi ietekmēs arī eksaminētāju regulāras apmācības, kas nodrošinātu to prasmju un iemaņu saglabāšanu ātri mainīgajā tehniskajā vidē.

Vadītāju apliecību pretendentu eksaminētāja profesijas kandidātiem ir noteikti pamatnosacījumi un ieviesti sākotnējās kvalifikācijas minimālie standarti, kā arī pieprasīti regulāri zināšanu atjaunošanas kursi:

 1. visiem vadītāju apliecību pretendentu eksaminētājiem ir nepieciešama tās kategorijas apliecība, par kuru tie pieņem eksāmenu. Tiem ir jābūt sākotnējai kvalifikācijai un tiem ir noteikts pienākums piedalīties regulārās apmācībās;

 2. pirms eksaminētāji drīkst eksaminēt pretendentus, tiem jābūt plaši apmācītiem pamatpriekšmetos un jāiegūst sākotnēja kvalifikācija. Uz tiem jāattiecina pakāpeniska piekļuve. Vispirms eksaminētājiem jāpārbauda vieglo automobiļu vadītāju pretendenti, kuri kārto 90 % visu eksāmenu, un tikai tad, kad ir gūta pieredze šādos eksāmenos un par citām kategorijām iegūta papildu kvalifikācija, var eksaminēt citu kategoriju pretendentus.

7. Vai jaunais tiesību akts par vadītāju apliecībām ietekmēs prasības attiecībā uz piemērotību transportlīdzekļu vadīšanai?

Lai vadītājiem tiktu atļauts vadīt transportlīdzekli, tiem jāatbilst minimālajiem fiziskās un garīgās piemērotības standartiem tā vadīšanai. Vadītāju apliecību direktīvā ir sniegti sīki izstrādāti noteikumi par tādu invaliditāšu klāstu, kas var ietekmēt drošu transportlīdzekļa vadīšanu. Parasti uz kravas automobiļu un autobusu vadītājiem tiek attiecināti stingrāki noteikumi.

Attiecībā uz redzi, diabētu un epilepsiju 2009. gadā direktīvu atjaunināja, pamatojoties uz dalībvalstu ieceltu medicīnas ekspertu grupas darba rezultātiem.

8. Līdzšinējie tiesību akti, kas reglamentē vadītāju tiesības Savienībā

Pirmais Eiropas tiesību akts par vadītāju tiesībām attiecas uz 20. gadsimta 80. gadiem. Tolaik Padomes direktīva ES pilsoņiem, kas pārcēlās uz citu dalībvalsti, deva iespēju apmainīt vadītāja apliecību, nekārtojot jaunu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudi vai medicīnisku pārbaudi. Tomēr viena gada laikā pēc apmešanās jaunā dalībvalstī vadītājam tomēr apliecība bija jāmaina.

Tikai 1991. gadā ar jaunu direktīvu tika ieviests savstarpējās atzīšanas princips un atcelta nepieciešamība apliecību mainīt. Tomēr praksē šā principa piemērošana ir kavējusies, jo nav bijuši saskaņoti apliecību derīguma termiņi un medicīnisko pārbaužu regularitāte. Tas ir radījis juridiski nenoteiktību iedzīvotājiem, kas pārceļas uz dzīvi citā dalībvalstī.

Direktīvu 2006/126/EK, ko dēvē arī par Trešo direktīvu par vadītāju apliecībām, pieņēma 2006. gada 20. decembrī2. Bija paredzēs, ka tai jābūt transponētai līdz 2011. gada 19. janvārim.

Lai gan daži no direktīvas noteikumiem stājās spēkā 2009. gada 19. janvārī, lielākā daļa tās prasību jāsāk piemērot no 2013. gada 19. janvāra, konkrētāk tas attiecas uz jaunā parauga ES vadītāja apliecības ieviešanu.

Papildu informāciju skatīt šeit: IP/13/25

1 :

OV L 226, 10.09.2003., 4. lpp.

2 :

OV L 403, 30.12.2006., 18. lpp.


Side Bar