Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TIEDOTE

Bryssel 18. tammikuuta 2013

Uusi eurooppalainen ajokortti parantaa liikenneturvallisuutta ja lisää vapaata liikkuvuutta

Eurooppalainen ajokortti otetaan käyttöön 19. tammikuuta 2013, kun kolmas EU:n ajokorttidirektiivi astuu voimaan. Uusilla säännöillä taataan EU:n kuljettajien todellinen vapaa liikkuvuus, lisätään turvallisuutta Euroopan teillä ja vähennetään mahdollisuuksia petokseen.

1. Mitä etuja uusi eurooppalainen ajokortti tuo tullessaan?

Noin 60 prosentilla EU:n väestöstä eli noin 300 miljoonalla kansalaisella on voimassa oleva ajokortti. Heistä suuri joukko tekee rajat ylittäviä yksityis- tai työmatkoja unionin alueella tai vaihtaa asuinmaataan. Euroopassa on tällä hetkellä yli 110 erilaista ajokorttimallia, joiden antamat ajoluvat ja voimassaoloajat ovat erilaisia. Uusi eurooppalainen ajokortti vähentää tätä kirjavuutta ja sujuvoittaa eurooppalaisten kuljettajien liikkuvuutta. Yhdenmukaistetut voimassaoloajat ja lääkärintarkastuksia koskevat säännöt lisäävät jäsenvaltiosta toiseen muuttavien lukuisten eurooppalaisten oikeusvarmuutta.

Sen lisäksi, että ajokortti antaa oikeuden kuljettaa kaikenlaisia ajoneuvoja monissa EU-maissa, sitä voi käyttää myös henkilöllisyystodistuksena. Siksi suojaaminen väärentämistä vastaan on tärkeä näkökohta. Uutta ajokorttia on lähes mahdotonta väärentää. Sen tukena on eurooppalainen sähköinen tietojenvaihtojärjestelmä, joka helpottaa ajokorttien hallinnointia ja petosten havaitsemista.

Ajokorttia koskevilla säännöillä on myös suuri vaikutus liikenneturvallisuuteen. Euroopan teillä sattuu vuosittain yli 30 000 kuolemantapausta – ajokorttia koskevilla uusilla säännöillä voidaan pienentää tätä lukua. Tärkeimmät muutokset koskevat moottoripyöriä. Uudet eurooppalaiset säännöt, jotka koskevat moottoripyörien portaittaista ajolupaa nuorille kuljettajille, suojelevat paljon paremmin tätä erityisen riskialtista tiekäyttäjäryhmää. Lisäksi henkilöautonkuljettajien ja moottoripyöräilijöiden on uusittava uusi ajokortti joka 10–15 vuosi jäsenvaltiosta riippuen. Linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajien ajokortti on voimassa viisi vuotta, ja sen uusiminen edellyttää lääkärintarkastusta. Nämä säännöt eivät vaikuta aikaisemmin hankittuun oikeuteen kuljettaa ajoneuvoa.

2. Mitkä ovat ajokorttilainsäädännöstä johtuvat tärkeimmät muutokset?

Uusi eurooppalainen ajokorttimalli

Käytössä olevien erilaisten ajokorttimallien määrän rajoittamiseksi ja petosten ehkäisemiseksi paperinen ajokortti poistetaan vähitellen käytöstä. Käyttöön otetaan yksi ainoa eurooppalaisen ajokortin malli, muovinen luottokortin kokoinen kortti,

jota käytetään useimmissa EU:n jäsenvaltioissa jo nyt ja joka on vaikeampi väärentää. Nykyisten paperisten ajokorttien antaminen lakkaa uuden lainsäädännön tullessa voimaan.

Kaikkien uusien ajokorttien pakollinen hallinnollinen uusiminen

Pakollisella ja säännöllisellä ajokorttien hallinnollisella uusimisella varmistetaan, että kaikki käytössä olevat ajokortit voidaan päivittää uusimpia turvaominaisuuksia hyödyntämällä. Ajokorttimallien määrän väheneminen helpottaa valvontaa, samoin se, että ajokortin haltija muistuttaa tarkemmin kortissa olevaa valokuvaa.

Mopojen, moottoripyörien, henkilöautojen, kolmipyörien ja nelipyörien osalta kaikkien uusien ajokorttien hallinnollinen voimassaoloaika on enintään 10 vuotta. Jäsenvaltio voi kuitenkin vahvistaa näiden ajokorttien hallinnolliseksi voimassaoloajaksi enintään 15 vuotta.

Kuorma- ja linja-autojen osalta uusien ajokorttien hallinnollinen voimassaoloaika on enintään 5 vuotta.

Ennen tämän direktiivin voimaantuloa ajokortin saaneiden kuljettajien on noudatettava uusia voimassaolosääntöjä viimeistään 19. tammikuuta 2033.

3. Miten uusi ajokorttilainsäädäntö vaikuttaa kuljettajiin?

Viimeiset jäljellä olevat esteet kuljettajien vapaalta liikkuvuudelta poistuvat ajokortin pakollisen ja säännöllisin uusimisen avulla. Pääperiaatteena on, että kaikki uuden direktiivin soveltamispäivän jälkeen myönnetyt ajokortit ovat voimassa ajokortissa merkittyyn päivään saakka. Ajokortin haltijan on uusittava ajokorttinsa ennen voimassaoloajan päättymistä siinä maassa, jossa hänellä on vakinainen asuinpaikka. Kyseisestä päivästä alkaen vastaanottava jäsenvaltio alkaa soveltaa uutta hallinnollista voimassaoloaikaa, ja se voi vaatia lääkärintarkastuksen, jos sellainen vaaditaan sen omilta kansalaisilta. Näillä säännöksillä varmistetaan ajokortin haltijan kannalta välttämätön oikeusvarmuus.

Kaikki edelleen voimassa ja käytössä olevat, ennen uuden direktiivin soveltamispäivää myönnetyt ajokortit on korvattava uudella ajokortilla viimeistään vuonna 2033. Jäsenvaltio voi myös vaatia, että toisen jäsenvaltion myöntämän ajokortin haltijan on uusittava ajokorttinsa kahden vuoden kuluttua maahan muuttamisesta, jos ajokortissa ei ole direktiivissä säädettyä voimassaoloaikaa (vaan esim. rajoittamaton voimassaoloaika).

Samalla tietyntyyppisen ajoneuvon ajo-oikeus syntyy selkeästi uuden ajokortin myöntämisellä ja on siksi sekä haltijan että hallinto- ja valvontaviranomaisten helppo todeta.

Komissio ehdottaa myös lääkärintarkastuksia koskevien kansallisten sääntöjen selkeyttämistä siten, että

 1. kuorma- ja linja-autonkuljettajien osalta yhdenmukaistetaan kyseiset tarkastukset, jotka on suoritettava aina kun ajokortti uusitaan kussakin maassa voimassa olevan järjestelmän mukaisesti,

 2. henkilöautojen ja moottoripyörien kuljettajien osalta jäsenvaltiot saavat vapaasti valita vaativatko ne säännöllisiä tarkastuksia.

4. Millä tavoin uusi ajokorttilainsäädäntö vähentää petoksen mahdollisuuksia?

Petoksia on nykyisin monenlaisia. Niitä ovat ajokortin laiton myyminen, kaksoiskappaleiden hankkiminen laittomasti ilmoittamalla alkuperäinen ajokortti

varastetuksi tai kadonneeksi ja ajokortin hankkiminen toisessa maassa, jos kotimaassa on voimassa ajokielto.

Petosten torjumisen tausta-ajatuksena on se periaate, että henkilöllä voi olla vain yksi ajokortti. Tämä periaate on vahvistettu direktiivissä.

Ajokortin säännöllisen uusimisen ansiosta jäsenvaltioilla on säännöllisesti ajan tasalle saatettu tietokanta ja näin ollen jatkuvasti ajan tasalla olevat tiedot käytössä ja voimassa olevista ajokorteista.

Samalla kansallisten viranomaisten välistä tiedonkulkua parannetaan perustamalla ajokortteja koskeva RESPER-tiedonvälitysverkosto. Verkoston säännöllisen käytön avulla voidaan soveltaa uusia entistä tiukempia sääntöjä, jotka koskevat kieltoa antaa ajokortti henkilölle, jonka ajokortti on poistettu, peruutettu tai rajoitettu.

Lisäksi jäsenvaltiot voivat halutessaan sijoittaa ajokorttiin mikrosirun. Korttiin painettujen tietojen tallentaminen mikrosiruun parantaa väärentämissuojaa ja takaa samalla tietosuojan. EU:n tietosuojalainsäädäntöä on luonnollisesti noudatettava.

5. Miten uusi ajokorttilainsäädäntö parantaa liikenneturvallisuutta?

Uusi ajokorttiluokka mopoille

Mopoilla on saanut ajaa unionissa ilman ajokorttia. Liikenneonnettomuustilastot kuitenkin osoittavat, että hyvin nuorten tienkäyttäjien onnettomuusriski on erittäin suuri. Joissakin jäsenvaltioissa hyvin nuorten henkilöiden (jopa 14-vuotiaiden) sallitaan ajaa mopoa.

Tästä syystä on otettu käyttöön uusi yhdenmukaistettu ajokorttiluokka AM. AM-ajokortin saa läpäistyään pakollisen teoriakokeen. Näin voidaan tehostaa näiden onnettomuuksille alttiiden tielläliikkujien valvontaa ja saada heidät tietoisemmiksi liikennesäännöistä. Samalla selkeytetään tilannetta niiden mopoilijoiden kannalta, jotka ylittävät valtioiden rajoja tai vuokraavat lomalla mopon. Jäsenvaltiot voivat lisäksi vaatia kokelailta tämän luokan ajotaitoa ja ajotapaa koskevan kokeen läpäisemistä.

Kevytmoottoripyörien teho-painosuhdetta koskeva uusi vaatimus (ajokorttiluokka A1)

Kevyiden moottoripyörien rajana on ollut enintään 125 cm3:n sylinteritilavuus ja 11 kW:n teho. Teho-painosuhdetta koskevaa vaatimusta ei ole ollut. Tämä voi johtaa yhä kevyempien ajoneuvojen kehittämiseen eli mahdollisuuteen kasvattaa jatkuvasti kiihtyvyyttä ja huippunopeutta. Siksi A1-luokan ajokortin haltijat saavat kuljettaa ainoastaan kevyitä moottoripyöriä, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm3, teho enintään 11 kW ja teho-painosuhde enintään 0,1 kW/kg. Kaikkien jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tämän luokan ajokortit, joita ei ole ollut olemassa kaikissa jäsenvaltioissa.

Portaittainen ajolupa kaikkein tehokkaimpiin moottoripyöriin

Aikaisempi lainsäädäntö mahdollisti sen, että nuoret kuljettajat saivat ajaa kaikkein tehokkaimpia moottoripyöriä ilman käytännön kokemusta. Onnettomuustilastot osoittavat, että raskaiden moottoripyörien kokemattomien kuljettajien onnettomuusriski on erittäin suuri alle 24-vuotiailla. Lisäksi on mahdotonta valvoa, ovatko he hankkineet käytännön ajokokemusta pienempitehoisella pyörällä. Liikenneturvallisuuden vuoksi on otettu käyttöön ajoneuvoa, alaikärajaa ja ajolupaa koskevia uusia vaatimuksia.

Uusi A2-luokka ja uudet tekniset vaatimukset

Entinen A-luokka, joka oli jaettu pienempitehoisiin ja suurempitehoisiin moottoripyöriin, on nyt jaettu kahteen erilliseen luokkaan A2 ja A. Luokassa A2 otetaan käyttöön uusi tekninen vaatimus moottoripyörien ”tehon laskemisen” välttämiseksi.

Uudet alaikärajat ja ajoluvat

A2-luokan alaikäraja asetetaan 18 vuoteen. Jos jäsenvaltio asettaa A1-luokan alaikärajan 17 tai 18 vuoteen, A2-luokan alaikärajaksi tulee tällöin vastaavasti 19 tai 20 vuotta, koska A1-luokan ja A2-luokan alaikärajojen välisen ajan on oltava kaksi vuotta.

Jos hakija on hankkinut kahden vuoden käytännön ajokokemuksen A1-luokan moottoripyörällä, hänen on läpäistävä pelkkä ajotaitoa ja ajotapaa koskeva koe tai suoritettava koulutus.

Luokka A:

 1. Portaittaista ajolupaa varten hakijan on hankittava kahden vuoden ajokokemus A2-luokan moottoripyörällä ja läpäistävä pelkkä ajotaitoa ja ajotapaa koskeva koe tai suoritettava koulutus. Jos nämä kaksi edellytystä täyttyvät, hakijalla on oikeus kuljettaa A-luokan ajoneuvoja 20 vuoden iästä alkaen (tai mahdollisesti 21 tai 22 vuoden iästä, mikä määräytyy A2-luokan ikärajan mukaan).

 2. Suoran ajoluvan saamisen alaikäraja on nostettu aikaisemmasta 21 vuodesta 24 vuoteen.

Henkilöautokorttia koskevat uudet perävaunusäännöt

B-luokan ajokortilla saa kuljettaa 3 500 kg painavaa ajoneuvoa ja 750 kg painavaa perävaunua.

Yli 750 kg painavan perävaunun saa kytkeä vetoajoneuvoon vetoautosta ja perävaunusta koostuvissa B-luokan yhdistelmissä, jos yhdistelmän massa on enintään 4 250 kg ja tyyppihyväksyntää koskevia (ajoneuvon ja perävaunun suhteen määrääviä) sääntöjä noudatetaan.

Jos tällaisen B-luokan yhdistelmän massa ylittää 3 500 kg, vaaditaan koulutus, koe tai kumpikin niistä. Tämä säännös sallii tulevaisuudessa suurempien B-luokan yhdistelmien kuljettamisen kuin nykyisin, kunhan koulutus ja/tai koe on läpäisty.

BE-luokan ajokortilla saa vetää perävaunua, jonka suurin sallittu massa on 3 500 kg. Yhdistelmät, joissa vetoajoneuvo kuuluu luokkaan B ja perävaunun massa on suurempi kuin 3 500 kg, kuuluvat luokkaan C1E.

Portaittainen ajolupa raskaisiin kuorma-autoihin ja rekkoihin

Uudet määritelmät

Kuorma- ja linja-autojen ajokortteja on turvallisuussyistä muutettu seuraavasti:

 1. Ajolupa liittyy matkustajien eikä istuinten lukumäärään.

 2. Pienempien kuorma- ja linja-autojen tekniset vaatimukset yhdenmukaistetaan markkinoilla olevien ajoneuvojen vaatimuksiin, ja näistä luokista tehdään pakolliset koko unionissa.

 3. C-luokka: tavaroiden kuljettamiseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joiden suurin sallittu massa on yli 3 500 kg ja joissa voidaan kuljettaa enintään kahdeksan matkustajaa kuljettajan lisäksi. Niihin voidaan kytkeä alle 750 kg painava perävaunu.

 4. C1-luokka: muutoin sama kuin C-luokka, mutta moottoriajoneuvon suurin sallittu massa on 7 500 kg. Tämä luokka on nyt otettava käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa.

 5. D-luokka: matkustajien kuljettamiseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joissa voidaan kuljettaa enemmän kuin kahdeksan matkustajaa kuljettajan lisäksi. Niihin voidaan kytkeä alle 750 kg painava perävaunu.

 6. D1-luokka: muutoin sama kuin D-luokka, mutta matkustajien kuljettamiseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joissa voidaan kuljettaa enintään 16 matkustajaa kuljettajan lisäksi ja joiden pituus on enintään kahdeksan metriä. Niihin voidaan kytkeä alle 750 kg painava perävaunu. Tämä luokka on nyt otettava käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa.

 7. Kaikkiin neljän edellä mainitun luokan ajoneuvoihin voidaan kytkeä yli 750 kg painava perävaunu, mutta tällöin tarvitaan erillinen ajokortti (luokat CE, C1E, DE ja D1E). Nämä luokat on nyt otettava käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa.

Alaikärajat

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto ajokorttien ikärajoista ajoneuvoluokittain.

Yhteenveto uudesta ehdotetusta ajokorttijärjestelmästä

Luokka

Yleissääntö

Vaatimukset

Poikkeussääntö

AM

16 vuotta

Teoriakoe.

Ajokoe on vapaaehtoinen.

14 vuotta mahdollinen ainoastaan luvan antaneen jäsenvaltion omalla alueella. Voidaan nostaa enintään 18 vuoteen.

A1

16 vuotta

Teoria- ja ajokoe.

Voidaan nostaa enintään 17 tai 18 vuoteen.

A2

18 vuotta

Teoria- ja ajokoe.

Jos hakijalla on ollut A1-luokan ajokortti kahden vuoden ajan, kokeen läpäiseminen tai koulutuksen suorittaminen riittää.

A1- ja A2-luokkien välillä on oltava kahden vuoden vähimmäisaika: jos jäsenvaltio vahvistaa A1-luokan ikärajan 17 tai 18 vuoteen, A2-luokan ikäraja on vastaavasti 19 tai 20 vuotta.

A

20 vuotta: portaittainen ajolupa

Kokeen läpäiseminen tai koulutuksen suorittaminen.

A2- ja A-luokkien välillä on oltava kahden vuoden vähimmäisaika: jos jäsenvaltio vahvistaa A2-luokan ikärajan 19 tai 20 vuoteen, A-luokan ikäraja on vastaavasti 21 tai 22 vuotta.

24 vuotta: suora ajolupa

Teoria- ja ajokoe.

B1

16 vuotta

Teoria- ja ajokoe.

B ja BE

18 vuotta

Teoria- ja ajokoe.

17 vuotta mahdollinen B- ja B+E-luokassa ainoastaan luvan antaneen jäsenvaltion omalla alueella.

C1 ja C1E

18 vuotta

Teoria- ja ajokoe.

C ja CE

21 vuotta

Teoria- ja ajokoe.

D1 ja D1E

21 vuotta

Teoria- ja ajokoe.

D ja DE

24 vuotta

Teoria- ja ajokoe.

Ammattikuljettajien osalta, rajoittamatta tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien ammattipätevyyttä ja jatkokoulutusta koskevassa direktiivissä 2003/59/EY1 olevien, tällaisten ajoneuvojen kuljettamista koskevien säännösten soveltamista.

AM: mopot, suurin rakenteellinen nopeus 45 km/h, < 50 cm³ tai teho < 4 kW, mukaan luettuina kevyet nelipyörät

A1: kevyet moottoripyörät, < 125 cm³ tai teho < 11 kW ja teho-painosuhde < 0,1kW/kg, ja kevyet kolmipyörät < 15 kW

A2: moottoripyörät, teho < 35 kW ja teho-painosuhde < 0,2 kW/kg; eivät saa olla muunnettuja ajoneuvoista, joiden moottorin teho on yli kaksi kertaa suurempi

A: kaksipyöräiset moottoripyörät (myös yli 35 kW) ja raskaat kolmipyörät > 15 kW

B: moottoriajoneuvot < 3 500 kg, joissa voidaan kuljettaa yli 8 matkustajaa kuljettajan lisäksi + perävaunu < 750 kg; voidaan kytkeä > 750 kg perävaunu, jos yhdistelmän massa alle 4 250 kg (koulutus ja/tai koe kun massa 3 500 kg – 4 250 kg)

B1: vapaaehtoinen raskaiden nelipyörien luokka

C: tavaroiden kuljetukseen käytettävät moottoriajoneuvot > 3 500 kg + perävaunu < 750 kg

C1: moottoriajoneuvot, joiden massa on > 3 500 kg mutta < 7 500 kg ja joissa voidaan kuljettaa enintään 8 matkustajaa kulljettajan lisäksi + perävaunu < 750 kg

D: moottoriajoneuvot, joissa voidaan kuljettaa yli 8 matkustajaa + perävaunu < 750 kg

D1: moottoriajoneuvot, joissa voidaan kuljettaa enintään 16 matkustajaa, enimmäispituus 8 metriä + perävaunu < 750 kg

E: yhdistelmänä edellä olevien luokkien kanssa, perävaunu > 750 kg

6. Mitkä ovat kuljettajantutkinnon vastaanottajia koskevat uudet säännöt?

Kuljettajantutkinnon vastaanottajien koulutukselle ei ole vahvistettu vaatimuksia, joten ne vaihtelevat huomattavasti unionin alueella. Joissakin jäsenvaltioissa kuljettajantutkinnon vastaanottajilla ei ole juuri mitään erityiskoulutusta tai edes sen luokan ajokorttia, jonka tutkintoja he ottavat vastaan. Tämä ei enää ole mahdollista. Koska teoria- ja ajokokeet on yhdenmukaistettu yksityiskohtaisesti, kuljettajantutkintojen vastaanottajia koskevat yhteiset vähimmäisvaatimukset ovat tarpeen, jotta ajokokeiden tulokset olisivat vertailukelpoisia kaikkialla EU:ssa. Kuljettajantutkintojen vastaanottajien säännöllinen kouluttaminen vaikuttaisi myönteisesti liikenneturvallisuuteen, sillä heidän taitonsa ja kokemuksensa pysyisivät ajan tasalla tekniikan kehittyessä koko ajan nopeammin.

On määritetty tietyt perusedellytykset kuljettajantutkinnon vastaanottajan ammattiin pääsyä varten ja otettu käyttöön peruspätevyyttä ja säännöllistä jatkokoulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset:

 1. Kuljettajantutkintojen vastaanottajilla on aina oltava voimassa oleva ajokortti niissä ajoneuvoluokissa, joiden tutkintoja he ottavat vastaan. Heidän on täytynyt hankkia peruspätevyys, ja he ovat velvollisia osallistumaan jatkokoulutukseen.

 2. Heille on annettava kattava koulutus perusasioista, ja heidän on hankittava tietty peruspätevyys ennen kuin he voivat alkaa ottaa vastaan kuljettajantutkintoja. Portaittaisen ajoluvan on oltava pakollinen. Aluksi kuljettajantutkintojen vastaanottajien olisi otettava vastaan henkilöautokortin hakijoita, joita on 90 prosenttia kaikista kuljettajantutkinnoista. Vasta saatuaan kokemusta näistä

 3. tutkinnoista ja hankittuaan lisäpätevyyttä muissa ajoneuvoluokissa kuljettajantutkinnon vastaanottajat voivat alkaa valvoa muiden luokkien tutkintoja.

7. Vaikuttaako uusi ajokorttilainsäädäntö ajokykyä koskeviin vaatimuksiin?

Kuljettajien on täytettävä moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavaa fyysistä ja henkistä suorituskykyä koskevat vähimmäisvaatimukset ennen ajamisen sallimista. Ajokorttidirektiivissä on yksityiskohtaisia säännöksiä luettelosta, joka sisältää ajoturvallisuutta mahdollisesti haittaavia rajoitteita ja vammoja. Kuorma- ja linja-autojen ammattikuljettajiin sovelletaan yleensä tiukempia säännöksiä.

Direktiiviä tarkistettiin vuonna 2009 näkökyvyn, diabeteksen ja epilepsian osalta jäsenvaltioiden nimittämän lääketieteellisen asiantuntijaryhmän tekemän työn perusteella.

8. Tähänastinen ajokorttilainsäädäntö unionissa

Ensimmäinen eurooppalainen ajokortteja koskeva säädös annettiin vuonna 1980. Se oli neuvoston direktiivi, joka mahdollisti sen, että toiseen jäsenvaltioon muuttavat EU:n kansalaiset saivat vaihtaa ajokorttinsa tarvitsematta suorittaa uutta teoria- ja ajokoetta ja lääkärintarkastusta. Kuljettajan oli kuitenkin vaihdettava ajokorttinsa vuoden kuluessa uuteen jäsenvaltioon muuttamisesta.

Vasta vuonna 1991 otettiin uudella direktiivillä käyttöön vastavuoroisen tunnustamisen periaate ja poistettiin tarve vaihtaa ajokortti. Käytännössä tämän periaatteen soveltamista ja täytäntöönpanoa on kuitenkin haitannut se, että ajokorttien voimassaoloaikoja ja lääkärintarkastusten määräaikoja ei ole yhdenmukaistettu. Tämä on aiheuttanut oikeudellista epävarmuutta toiseen jäsenvaltioon muuttaville kansalaisille.

Kolmantena ajokorttidirektiivinä tunnettu direktiivi 2006/126/EY2 annettiin 20. joulukuuta 2006. Se oli määrä saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 19. tammikuuta 2011.

Vaikka jotkin sen säännöksistä tulivat voimaan jo 19. tammikuuta 2009, suurinta osaa vaatimuksista aletaan soveltaa 19. tammikuuta 2013, jolloin myös otetaan käyttöön uusi EU:n ajokorttimalli.

Lisätietoja: IP/13/25

1 :

EUVL L 226, 10.9.2003, s. 4.

2 :

EUVL L 403, 30.12.2006, s.18.


Side Bar