Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2013

Νέα ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης για μεγαλύτερη ασφάλεια, προστασία και ελεύθερη διακίνηση

Στις 19 Ιανουαρίου 2013 θα τεθεί σε ισχύ η ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης στο πλαίσιο της θέσης σε ισχύ της τρίτης οδηγίας για την άδεια οδήγησης στην ΕΕ. Οι νέοι κανόνες θα εγγυώνται πραγματική ελεύθερη διακίνηση στους οδηγούς της ΕΕ, θα ενισχύουν την ασφάλεια στο ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και θα μειώνουν τις δυνατότητες πλαστογράφησης.

1. Ποια είναι τα οφέλη από το νέο σύστημα άδειας οδήγησης στην Ευρώπη;

Το 60% περίπου του πληθυσμού της Ένωσης διαθέτει έγκυρη άδεια οδήγησης, ήτοι περίπου 300 εκατομμύρια πολίτες. Πολλοί από αυτούς τους Ευρωπαίους πραγματοποιούν διασυνοριακά ταξίδια εντός της Ένωσης για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς ή αλλάζουν χώρα διαμονής. Σήμερα, η Ευρώπη διαθέτει περισσότερα από 110 διαφορετικά υποδείγματα αδειών οδήγησης που παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα και έχουν διαφορετικές περιόδους ισχύος. Η νέα ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης θα απλοποιήσει αυτό το μωσαϊκό και θα διευκολύνει την κινητικότητα των οδηγών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι εναρμονισμένες περίοδοι ισχύος και οι κανόνες όσον αφορά τις ιατρικές εξετάσεις θα προσδώσουν μεγαλύτερη νομική ασφάλεια σε πολλούς ευρωπαίους πολίτες που μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος.

Η άδεια οδήγησης δεν παρέχει απλώς τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα είδη των οχημάτων σε πολλές χώρες της ΕΕ, αλλά μπορεί να χρησιμεύσει και ως έγγραφο ταυτότητας. Επομένως, η προστασία κατά της πλαστογράφησης αποτελεί μείζονα λόγο ανησυχίας. Οι νέες άδειες είναι σχεδόν αδύνατον να πλαστογραφηθούν. Η προστασία κατά της πλαστογράφησης υποστηρίζεται από ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής δεδομένων που θα διευκολύνει τη διαχείριση των αδειών οδήγησης από τις διοικήσεις και θα συμβάλει στον καλύτερο εντοπισμό της πλαστογράφησης όσον αφορά τις άδειες οδήγησης.

Οι κανόνες όσον αφορά τις άδειες οδήγησης έχουν επίσης μεγάλο αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια. Με περισσότερους από 30.000 θανάτους στο οδικό δίκτυο της Ευρώπης κάθε έτος, οι νέοι κανόνες όσον αφορά τις άδειες οδήγησης θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας στις ευρωπαϊκές οδικές αρτηρίες. Οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν τις μοτοσικλέτες. Με την καθιέρωση της σταδιακής πρόσβασης στις μοτοσικλέτες για τους νεαρούς οδηγούς, οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες θα παρέχουν πολύ καλύτερη προστασία σε αυτή την ευάλωτη ομάδα χρηστών του οδικού δικτύου. Επιπλέον, όσον αφορά τους οδηγούς αυτοκινήτων και τους μοτοσικλετιστές, το νέο έγγραφο πρέπει να ανανεώνεται κάθε 10 έως 15 έτη ανάλογα με το κράτος μέλος, ενώ οι άδειες για οδηγούς λεωφορείων και φορτηγών θα ισχύουν για περίοδο πέντε ετών και θα είναι αναγκαία η ιατρική εξέταση για την ανανέωσή τους. Οι κανόνες αυτοί δεν πρόκειται να θίξουν το δικαίωμα οδήγησης ενός οχήματος που είχε αποκτηθεί προηγουμένως.

2. Ποιες είναι οι κυριότερες μεταβολές που επέφερε η νέα νομοθεσία για τις άδειες οδήγησης;

Μια νέα ευρωπαϊκή κάρτα άδειας οδήγησης

Για να περιοριστεί ο αριθμός των διαφορετικών υποδειγμάτων αδειών που βρίσκονται σε κυκλοφορία, και για την καλύτερη προστασία κατά της πλαστογράφησης , το υπόδειγμα άδειας οδήγησης σε έντυπη μορφή θα καταργηθεί σταδιακά. Το μόνο ευρωπαϊκό υπόδειγμα άδειας οδήγησης που θα εκδίδεται θα είναι μια πλαστική κάρτα παρόμοια με την πιστωτική, που χρησιμοποιείται ήδη στις περισσότερες χώρες της ΕΕ και η οποία παρέχει μεγαλύτερη προστασία κατά της παραχάραξης. Οι σημερινές άδειες οδήγησης σε έντυπη μορφή θα πάψουν να εκδίδονται από την έναρξη ισχύος της νέας νομοθεσίας.

Καθιέρωση υποχρεωτικής διοικητικής ανανέωσης για όλες τις νέες άδειες

Η υποχρεωτική και σε τακτική βάση διοικητική ανανέωση των αδειών οδήγησης θα εξασφαλίζει ότι όλα τα έγγραφα που βρίσκονται σε κυκλοφορία, θα μπορούν να επικαιροποιούνται με τη χρησιμοποίηση των πλέον σύγχρονων χαρακτηριστικών ασφαλείας. Η μείωση του αριθμού των υποδειγμάτων αδειών και η μεγαλύτερη ομοιότητα του κατόχου με τη φωτογραφία στην άδεια θα διευκολύνουν την επιβολή της νομοθεσίας.

Όλες οι νέες άδειες για τα μοτοποδήλατα, τις μοτοσικλέτες, τα αυτοκίνητα, τα τρίκυκλα και τα τετράκυκλα, πρέπει να έχουν μέγιστη διοικητική ισχύ 10 ετών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εκδίδουν τις άδειες αυτές για περίοδο διοικητικής ισχύος έως 15 ετών.

Όλες οι νέες άδειες οδήγησης για φορτηγά οχήματα και λεωφορεία, πρέπει να έχουν μέγιστη περίοδο διοικητικής ισχύος 5 ετών.

Οι οδηγοί που κατέχουν άδειες που εκδόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας οφείλουν να συμμορφωθούν προς τους νέους κανόνες ισχύος το αργότερο έως τις 19 Ιανουαρίου 2033.

3. Πως θα επηρεάσει τους οδηγούς η νέα νομοθεσία για την άδεια οδήγησης;

Με τη νέα αυτή υποχρεωτική τακτική ανανέωση του εγγράφου άδειας οδήγησης, καταργούνται τα τελευταία εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία των οδηγών. Η κύρια αρχή θα είναι ότι όλες οι άδειες που έχουν εκδοθεί από την ημερομηνία εφαρμογής της νέας οδηγίας θα παραμείνουν σε ισχύ, όπως ορίζεται στην άδεια οδήγησης. Πριν από τη λήξη της, ο κάτοχος θα πρέπει να ανανεώσει την άδεια οδήγησης στη χώρα όπου έχει την κανονική του κατοικία. Από την ημερομηνία αυτή, το κράτος μέλος υποδοχής θα εφαρμόζει πλέον τη νέα περίοδο διοικητικής ισχύος και δύναται να επιβάλει ιατρική εξέταση εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη για τους πολίτες του. Οι διατάξεις αυτές θα προσφέρουν, πλέον, την απαραίτητη νομική ασφάλεια για τον κάτοχο άδειας οδήγησης.

Όσον αφορά τις άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν και να είναι σε κυκλοφορία, αυτές πρέπει να αντικατασταθούν από νέα άδεια οδήγησης το αργότερο έως το 2033. Ένα κράτος μέλος δύναται επίσης να ζητήσει από κατόχους άδειας οδήγησης η οποία έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος, όπου δεν ισχύουν οι περίοδοι ισχύος που ορίζονται από την οδηγία (π.χ. απεριόριστη περίοδος ισχύος ) και οι οποίοι διαμένουν επί δύο τουλάχιστον έτη στο εν λόγω κράτος, να ανανεώσουν την άδειά τους.

Ταυτόχρονα, το δικαίωμα οδήγησης ενός ορισμένου τύπου οχήματος θα καθορίζεται σαφώς στη νέα άδεια οδήγησης, καθιστώντας έτσι εύκολη την αναγνώρισή του από τον κάτοχο, από τις διοικητικές αρχές και από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης την αποσαφήνιση των εθνικών κανόνων που διέπουν τις ιατρικές εξετάσεις:

 1. για τους οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων, εναρμονίζοντας την περιοδικότητα των εν λόγω ελέγχων, οι οποίοι πρέπει να πραγματοποιούνται σε κάθε ανανέωση της άδειας οδήγησης σύμφωνα με το σύστημα που ισχύει σε κάθε χώρα·

 2. για τους οδηγούς αυτοκινήτων και τους μοτοσικλετιστές, τα κράτη μέλη θα παραμείνουν ελεύθερα να προβαίνουν σε τακτικές εξετάσεις ή όχι.

4. Πώς θα μειώσει η νέα νομοθεσία για τις άδειες οδήγησης τις πιθανότητες πλαστογράφησης;

Σήμερα, υπάρχουν διάφορα είδη πλαστογράφησης. Κυμαίνονται από την εμπορία του ιδίου του εγγράφου, τη λήψη αντιγράφων παράνομα με δήλωση κλοπής ή απώλειας της αρχικής άδειας, έως την απόκτηση άδειας οδήγησης σε διαφορετική χώρα, τη στιγμή που έχει απαγορευθεί στον κάτοχο της άδειας το δικαίωμα της οδήγησης στη χώρα καταγωγής του.

Το βασικό σκεπτικό στο οποίο στηρίζεται η καταπολέμηση της πλαστογράφησης όσον αφορά τις άδειες οδήγησης είναι η αρχή ότι ένα πρόσωπο μπορεί να κατέχει μόνον μία άδεια οδήγησης. Η αρχή αυτή ενισχύθηκε από την παρούσα οδηγία.

Η τακτική ανανέωση των αδειών οδήγησης θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να διαθέτουν εθνική βάση δεδομένων που θα επικαιροποιείται σε τακτικά διαστήματα και, ως εκ τούτου, συνεχή επικαιροποίηση των γνώσεων για τις έγκυρες άδειες οδήγησης που βρίσκονται σε κυκλοφορία.

Ταυτόχρονα, η επικοινωνία μεταξύ των εθνικών αρχών θα βελτιωθεί με τη δημιουργία δικτύου επικοινωνίας για τις άδειες οδήγησης μεταξύ τους. Η τακτική επερώτηση του δικτύου αυτού, που ονομάζεται RESPER, θα επιτρέψει την εφαρμογή των νέων και αυστηρότερων κανόνων σχετικά με την απαγόρευση της έκδοσης άδειας σε οδηγούς των οποίων η άδεια έχει ανακληθεί, ανασταλεί ή περιορισθεί.

Επιπλέον, θα επιτρέπεται στα κράτη μέλη, εφόσον το επιθυμούν, να εισάγουν μικροκύκλωμα στην άδεια. Η αντιγραφή στο μικροκύκλωμα των στοιχείων που είναι τυπωμένα στην κάρτα αυξάνει την προστασία κατά της πλαστογράφησης και ταυτόχρονα εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων. Βεβαίως, η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να τηρείται.

5. Πως θα συμβάλει η νέα νομοθεσία για την άδεια οδήγησης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας;

Εισαγωγή νέας κατηγορίας άδειας οδήγησης για τα μοτοποδήλατα

Για την οδήγηση μοτοποδηλάτων στην Ένωση δεν ήταν απαραίτητη η κατοχή άδειας οδήγησης. Ωστόσο, από στοιχεία σχετικά με ατυχήματα προκύπτει ότι υφίσταται υψηλός κίνδυνος ατυχημάτων σε πολύ νεαρής ηλικίας χρήστες του οδικού δικτύου. Σε ορισμένα κράτη μέλη, πολύ νεαρής ηλικίας οδηγοί, ακόμη και 14 ετών, επιτρέπεται να οδηγούν μοτοποδήλατα.

Ως εκ τούτου, καθιερώθηκε νέα εναρμονισμένη άδεια κατηγορίας AM, η οποία χορηγείται κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε υποχρεωτική θεωρητική εξέταση. Αυτό αναμένεται να επιτρέψει τον καλύτερο έλεγχο της ευάλωτης αυτής πληθυσμιακής ομάδας χρηστών του οδικού δικτύου και να τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν περισσότερο τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Επίσης θα αποσαφηνιστεί η κατάσταση σχετικά με τη διέλευση των συνόρων από οδηγούς μοτοποδηλάτων ή σχετικά με την ενοικίαση μοτοποδηλάτων κατά την περίοδο των διακοπών. Επιπλέον τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν από τους αιτούντες να υποβάλλονται σε δοκιμασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς τους για την κατηγορία αυτή.

Εισαγωγή ενός κριτηρίου ισχύος/βάρους για ελαφρές μοτοσικλέτες (άδεια οδήγησης της κατηγορίας Α1)

Οι ελαφρές μοτοσικλέτες περιορίστηκαν σε 125 cc και σε 11 kW. Δεν επιβλήθηκε τιμή που να αφορά τον λόγο της ισχύος προς το βάρος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε όλο και ελαφρότερα οχήματα, με την επίτευξη σταθερά αυξανόμενων επιταχύνσεων και δυνατοτήτων μέγιστης ταχύτητας. Συνεπώς οι κάτοχοι άδειας οδήγησης κατηγορίας Α1 επιτρέπεται μόνο να οδηγούν ελαφρές μοτοσικλέτες μέγιστου κυλινδρισμού 125 κυβικών εκατοστών, μέγιστης ισχύος 11 kW και με λόγο ισχύος/βάρους μικρότερο από 0,1 kw/kg. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να καθιερώσουν την εν λόγω κατηγορία αδειών που δεν υπάρχει σε όλα τα κράτη μέλη.

Σταδιακή πρόσβαση σε μοτοσικλέτες μεγαλύτερης ισχύος

Η προηγούμενη νομοθεσία επέτρεπε σε πολλούς νεαρούς οδηγούς χωρίς πρακτική εμπειρία να οδηγούν τις μοτοσικλέτες της ισχυρότερης κατηγορίας . Από τις στατιστικές ατυχημάτων προκύπτει ότι ο κίνδυνος ατυχήματος των αρχάριων οδηγών βαριών μοτοσικλετών είναι ιδιαίτερα υψηλός για άτομα ηλικίας κάτω των 24 ετών. Επιπλέον, είναι αδύνατον να ελεγχθεί εάν ο οδηγός έχει όντως εμπειρία σε μοτοσικλέτα της περιορισμένης κατηγορίας . Προς το συμφέρον της οδικής ασφάλειας, έχουν εισαχθεί νέα κριτήρια όσον αφορά τα οχήματα, το κατώτατο όριο ηλικίας και τα κριτήρια πρόσβασης.

Μια νέα κατηγορία Α2 με νέα τεχνικά χαρακτηριστικά

Η προηγούμενη κατηγορία Α, που απαρτιζόταν από δύο μέρη, για μοτοσικλέτες περιορισμένης ισχύος και μη, έχει τώρα υποδιαιρεθεί σε δύο ξεχωριστές κατηγορίες «Α2» και «Α». Στην κατηγορία Α2 εισάγεται πρόσθετη τεχνική απαίτηση για να αποφεύγεται η εσκεμμένη μείωση των επιδόσεων των μοτοσικλετών (downtuning).

Νέοι κανόνες όσον αφορά τα ελάχιστα όρια ηλικίας και την πρόσβαση

Για την κατηγορία Α2, η ελάχιστη ηλικία καθορίζεται σε 18 έτη. Όταν ένα κράτος μέλος καθορίζει την ελάχιστη ηλικία για την κατηγορία Α1 σε 17 ή σε 18 έτη, τότε η ελάχιστη ηλικία για την κατηγορία Α2 θα είναι 19 και 20 χρόνια, επειδή πρέπει να μεσολαβούν δύο έτη μεταξύ της ελάχιστης ηλικίας για την κατηγορία Α1 και της ελάχιστης ηλικίας για την κατηγορία Α2.

Εάν ο αιτών έχει αποκτήσει πείρα 2 ετών με μοτοσικλέτα της κατηγορίας Α1, πρέπει να υποβληθεί με επιτυχία σε δοκιμασία ικανοτήτων και συμπεριφοράς μόνον, ή να ολοκληρώσει κύκλο κατάρτισης.

Όσον αφορά την κατηγορία Α:

 1. για την σταδιακή πρόσβαση οι αιτούντες πρέπει να έχουν αποκτήσει πείρα δύο ετών σε μοτοσικλέτα της κατηγορίας A2 και να έχουν υποβληθεί επιτυχώς σε δοκιμασία ελέγχου των ικανοτήτων και συμπεριφοράς μόνον, ή να έχουν

 2. ολοκληρώσει κάποιο κύκλο κατάρτισης. Εφόσον πληρούνται αυτές οι δύο προϋποθέσεις, χορηγείται το δικαίωμα οδήγησης οχημάτων της κατηγορίας A από την ηλικία των 20 ετών (ή ενδεχομένως των 21 ή 22 ετών, ανάλογα με την ελάχιστη ηλικία για την κατηγορία A2).

 3. όσον αφορά την άμεση πρόσβαση η ελάχιστη ηλικία αυξήθηκε από το προηγούμενο όριο των 21 στα 24 έτη.

Νέοι κανόνες όσον αφορά τα ρυμουλκούμενα για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτου

Η κατηγορία Β επιτρέπει την οδήγηση οχήματος 3500 kg και ρυμουλκούμενου 750 kg.

Όσον αφορά τους συνδυασμούς οχήματος-ρυμουλκούμενου στην κατηγορία Β, τα ρυμουλκούμενα με βάρος που υπερβαίνει τα 750 kg μπορούν να ζευχθούν στο όχημα έλξης, εφόσον ο συνδυασμός δεν υπερβαίνει τα 4250 kg και τηρούνται οι κανόνες περί έγκρισης τύπου (που καθορίζουν τη σχέση μεταξύ του οχήματος και του ρυμουλκουμένου).

Ωστόσο, όσον αφορά συνδυασμούς εντός της κατηγορίας Β που υπερβαίνουν τα 3500 kg, θα επιβάλλεται κατάρτιση, εξέταση ή κατάρτιση και εξέταση. Η διάταξη αυτή θα επιτρέπει την οδήγηση συνδυασμού μεγαλύτερων οχημάτων εντός της κατηγορίας Β στο μέλλον σε σχέση με σήμερα, εν αναμονή της κατάρτισης και/ή της υποβολής σε εξέταση του υποψηφίου.

Όσον αφορά την κατηγορία ΒΕ, θα επιτρέπεται η έλξη ρυμουλκούμενων με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα 3500 kg. Οι συνδυασμοί με όχημα έλξης της κατηγορίας Β και με ρυμουλκούμενο που υπερβαίνει τα 3500 kg θα εμπίπτουν στην κατηγορία Γ1Ε.

Σταδιακή πρόσβαση στα πιο ισχυρά φορτηγά

Νέοι ορισμοί

Προς χάρη της ασφάλειας, οι άδειες οδήγησης για φορτηγά οχήματα και λεωφορεία έχουν τροποποιηθεί ώστε:

 1. να αναφέρεται ο αριθμός των επιβατών και όχι ο αριθμός των καθισμάτων·

 2. οι τεχνικές απαιτήσεις για τα μικρότερα φορτηγά και λεωφορεία να εναρμονιστούν με εκείνες της αγοράς οχημάτων και να καταστούν υποχρεωτικές κατηγορίες σε ολόκληρη την Ένωση.

 3. Κατηγορία Γ: μηχανοκίνητα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 3500 kg και τα οποία μεταφέρουν έως οκτώ επιβάτες, εκτός του οδηγού. Μπορούν να συνδυαστούν με ρυμουλκούμενο βάρους έως 750 kg.

 4. κατηγορία Γ1: όμοια με την Γ αλλά για μηχανοκίνητα οχήματα μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας έως 7.500 kg. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να καθιερώσουν την εν λόγω κατηγορία.

 5. Κατηγορία Δ: μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά επιβατών με χωρητικότητα μεταφοράς άνω των 8 επιβατών, εκτός του οδηγού. Μπορούν να συνδυαστούν με ρυμουλκούμενο βάρους έως 750 kg.

 6. Κατηγορία Δ1: Όμοια με την Δ, αλλά για μηχανοκίνητα οχήματα με χωρητικότητα μεταφοράς όχι παραπάνω από 16 επιβάτες εκτός από τον οδηγό και με μέγιστο μήκος που δεν ξεπερνά τα οκτώ μέτρα. Μπορούν να συνδυαστούν με ρυμουλκούμενο βάρους έως 750 kg. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να καθιερώσουν πλέον την εν λόγω κατηγορία.

 7. Και οι 4 προαναφερόμενες κατηγορίες μπορούν να συνδυαστούν με ρυμουλκούμενο άνω των 750 kg, περίπτωση στην οποία απαιτείται ξεχωριστή άδεια οδήγησης (κατηγορίες ΓΕ, Γ1Ε, ΔΕ, Δ1Ε). Όλα τα κράτη μέλη είναι πλέον αναγκαίο να καθιερώσουν τις εν λόγω κατηγορίες.

Ελάχιστα όρια ηλικίας

Ο κατωτέρω πίνακας συνοψίζει τις απαιτήσεις όσον αφορά την ηλικία για την πρόσβαση σε άδειες οδήγησης, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.

Overview of the new proposed licensing system

Κατηγορία

Γενικός κανόνας

Προϋποθέσεις

Κανόνας εξαίρεσης

AM

16 έτη

Θεωρητική εξέταση

Η πρακτική εξέταση είναι προαιρετική.

Είναι δυνατή από την ηλικία των 14 ετών μόνον στην εθνική επικράτεια Είναι δυνατή έως την ηλικία των 18 ετών.

A1

16 έτη

Θεωρητική και πρακτική εξέταση

Είναι δυνατή έως την ηλικία των 17 ή των 18 ετών

A2

18 έτη

Θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Εάν ο υποψήφιος είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Α1 επί δύο έτη, υποβάλλεται μόνον σε εξετάσεις ή ολοκληρώνει κύκλο κατάρτισης

Πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον 2 έτη μεταξύ της χορήγησης άδειας κατηγορίας A1 και A2: Εάν η ελάχιστη ηλικία για την κατηγορία Α1 καθορίζεται από τα ΚΜ σε 17 ή σε 18 έτη, η ελάχιστη ηλικία για την κατηγορία Α2 θα είναι 19 ή 20 έτη.

A

20 έτη για την προοδευτική πρόσβαση

Επιτυχία σε εξετάσεις ή ολοκλήρωση κύκλου κατάρτισης

2 τουλάχιστον έτη πρέπει να μεσολαβούν μεταξύ της χορήγησης άδειας κατηγορίας Α2 και Α: Εάν η ελάχιστη ηλικία που καθορίζεται από τα κράτη μέλη για την κατηγορία Α2 είναι 19 ή 20 έτη, η ελάχιστη ηλικία για την κατηγορία Α θα είναι 21 ή 22 έτη.

Η άμεση πρόσβαση επιτρέπεται από την ηλικία των 24 ετών

Θεωρητική και πρακτική εξέταση

B1

16 έτη

Θεωρητική και πρακτική εξέταση

B και BE

18 έτη

Θεωρητική και πρακτική εξέταση

Είναι δυνατή από την ηλικία των 17 ετών για τις κατηγορίες Β και Β + Ε μόνον στην εθνική επικράτεια

Γ1 και Γ1E

18 έτη

Θεωρητική και πρακτική εξέταση

Γ και ΓE

21 έτη

Θεωρητική και πρακτική εξέταση

Για τους επαγγελματίες οδηγούς, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την οδήγηση των οχημάτων που προβλέπονται στην οδηγία 2003/59/ΕΚ1 όσον αφορά τα προσόντα και την κατάρτιση των οδηγών που απασχολούνται στις μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών

Δ1 και Δ1Ε

21 έτη

Θεωρητική και πρακτική εξέταση

Δ και ΔΕ

24 έτη

Θεωρητική και πρακτική εξέταση

AM: μοτοποδήλατα, μέγιστης ταχύτητας σχεδιασμού 45km/h, < 50 cm³ ή ισχύος< 4kW, περιλαμβανομένων των ελαφρών τετράκυκλων

A1: ελαφρές μοτοσικλέτες, < 125cm³ ή ισχύος < 11 kW με λόγο ισχύος / βάρους<0.1kW/kg, και ελαφρά τρίκυκλα < 15 kW

A2: μοτοσικλέτες, ισχύος <35kW με λόγο ισχύος / βάρους < 0.2 kW/kg και δεν προκύπτει από όχημα με ισχύ μεγαλύτερη από το διπλάσιο της δικής της

A: Δίκυκλες μοτοσικλέτες (συμπεριλαμβανομένων και άνω των 35 kW) και βαριά τρίκυκλα > 15 kW

B: μηχανοκίνητα οχήματα βάρους <3500kg, που δεν μεταφέρουν περισσότερους από 8 επιβάτες εκτός του οδηγού + ρυμουλκούμενο <750 kg· μπορούν να συνδυαστούν με ρυμουλκούμενο >750kg εφόσον από τον συνδυασμό προκύπτει αποτέλεσμα κάτω των 4250 kg (με εκπαίδευση και/ή εξέταση μεταξύ 3500 kg και 4250 kg)

B1: προαιρετική κατηγορία βαριών τετράκυκλων

Γ: μηχανοκίνητα οχήματα μεταφοράς αγαθών >3500 kg + ρυμουλκούμενο < 750 kg

C1: μηχανοκίνητα οχήματα βάρους>3500 kg έως < 7500 kg τα οποία δεν μεταφέρουν περισσότερους από 8 επιβάτες εκτός του οδηγού + ρυμουλκούμενο < 750 kg

Δ: μηχανοκίνητα οχήματα μεταφοράς περισσότερων από 8 επιβατών + ρυμουλκούμενο < 750kg

Δ1: μηχανοκίνητα οχήματα μεταφοράς 16 το πολύ επιβατών, με μέγιστο μήκος 8 μέτρα + ρυμουλκούμενο < 750kg

E: σε συνδυασμό με τις παραπάνω κατηγορίες, ρυμουλκούμενο >750kg

6. Ποιοι είναι οι νέοι κανόνες για τους εξεταστές οδήγησης;

Δεν υπάρχουν καθορισμένα πρότυπα για την κατάρτιση και την εκπαίδευση των εξεταστών οδήγησης. Αυτά ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό σε όλη την Ένωση. Σε μερικά κράτη μέλη οι εξεταστές δεν είχαν σχεδόν καμία εκπαίδευση ή ακόμη δεν διέθεταν καν άδεια οδήγησης για την κατηγορία στην οποία εξέταζαν. Αυτό δεν θα είναι πλέον δυνατό. Δεδομένου ότι οι θεωρητικές και οι πρακτικές εξετάσεις έχουν εναρμονιστεί πλήρως, οι ελάχιστες κοινές απαιτήσεις για τους εξεταστές θα εξασφαλίζουν τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων των εξετάσεων στην ΕΕ. Η τακτική εκπαίδευση των εξεταστών αναμένεται να έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια, καθώς θα τους επιτρέπει να διατηρούν τα προσόντα και την πείρα τους σε ένα όλο και πιο γρήγορα μεταβαλλόμενο τεχνικό περιβάλλον.

Καθορίστηκαν βασικές προϋποθέσεις για την είσοδο των εξεταστών οδήγησης στο επάγγελμα, με τις οποίες καθιερώνονται ελάχιστες προδιαγραφές για τα αρχικά τους προσόντα καθώς και για επιμορφωτικές δράσεις ανανέωσης των γνώσεών τους σε τακτικά διαστήματα:

 1. Οι εξεταστές πρέπει να διαθέτουν πάντοτε έγκυρη άδεια για την κατηγορία για την οποία εξετάζουν. Πρέπει να διαθέτουν αποδεικτικό των αρχικών τους προσόντων και υποχρεούνται να συμμετέχουν σε περιοδική κατάρτιση.

 2. πρέπει να έχουν εκπαιδευθεί εκτεταμένα σε βασικά θέματα και να διαθέτουν αποδεικτικό των αρχικών τους προσόντων πριν τους επιτραπεί να εξετάζουν. Η σταδιακή πρόσβαση πρέπει να είναι υποχρεωτική. Σε πρώτη φάση, οι εξεταστές θα εξετάζουν υποψηφίους για την απόκτηση άδειας οδήγησης επιβατικών αυτοκινήτων, που αντιπροσωπεύουν το 90% όλων των εξετάσεων, και μόνον αφού αποκτήσουν εμπειρία στις εξετάσεις αυτές και αφού αποκτήσουν πρόσθετα προσόντα για άλλες κατηγορίες θα είναι δυνατό να εξετάσουν υποψήφιους άλλων κατηγοριών.

7. Η νέα νομοθεσία για την άδεια οδήγησης θίγει τις διατάξεις όσον αφορά την ικανότητα για οδήγηση;

Οι οδηγοί πρέπει να πληρούν ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά με την σωματική και διανοητική ικανότητα οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος πριν τους χορηγηθεί άδεια οδήγησης. Η οδηγία για την άδεια οδήγησης περιλαμβάνει λεπτομερείς διατάξεις όσον αφορά τον κατάλογο των αναπηριών οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν την ασφαλή οδήγηση. Συνήθως ισχύουν πιο αυστηρές διατάξεις για τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων.

Το 2009 η οδηγία επικαιροποιήθηκε με βάση τις εργασίες ομάδας ιατρικών εμπειρογνωμόνων που διορίστηκαν από τα κράτη μέλη όσον αφορά την όραση, το διαβήτη και την επιληψία.

8. Η έως σήμερα ισχύουσα νομοθεσία στην Ένωση όσον αφορά την έκδοση άδειας οδήγησης

Η πρώτη ευρωπαϊκή νομοθετική πράξη για την άδεια οδήγησης χρονολογείται από το 1980. Στη συνέχεια, μια οδηγία του Συμβουλίου επέτρεψε στους πολίτες της ΕΕ που μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος την ανταλλαγή της άδειας οδήγησης χωρίς να υποβάλλονται σε νέα θεωρητική, πρακτική και ιατρική εξέταση. Ο οδηγός όφειλε ωστόσο να αντικαταστήσει την άδειά του εντός προθεσμίας ενός έτους από την εγκατάστασή του σε ένα νέο κράτος μέλος.

Μόνον το 1991 μια νέα οδηγία εισήγαγε την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και κατήργησε την ανάγκη ανταλλαγής της άδειας οδήγησης. Ωστόσο, στην πράξη, η εφαρμογή της αρχής αυτής έχει παρακωλυθεί από το γεγονός ότι οι περίοδοι ισχύος των πιστοποιητικών και η περιοδικότητα της ιατρικής εξέτασης δεν είχαν εναρμονιστεί. Το

γεγονός αυτό δημιούργησε νομική αβεβαιότητα για τους πολίτες που εγκαθίστανται σε κάποιο άλλο κράτος μέλος.

Η οδηγία 2006/126/ΕΚ, γνωστή και ως «τρίτη οδηγία για την άδεια οδήγησης», εκδόθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 20062. Έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο το αργότερο έως τις 19 Ιανουαρίου 2011.

Μολονότι ορισμένες από τις διατάξεις της τέθηκαν σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου 2009, οι περισσότερες από τις απαιτήσεις της θα αρχίσουν να ισχύουν στις 19 Ιανουαρίου 2013, και ιδίως η εισαγωγή του νέου κοινοτικού υποδείγματος άδειας οδήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε στην διεύθυνση: IP/13/25

1 :

ΕΕ L 226 της 10.09.2003 σ. 4

2 :

ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 18.


Side Bar