Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Brusel 18. ledna 2013

Nový evropský řidičský průkaz pro vyšší ochranu, bezpečnost a volný pohyb

Dne 19. ledna 2013 bude v rámci vstupu v platnost třetí směrnice EU o řidičských průkazech zaveden evropský řidičský průkaz. Nová pravidla zaručí skutečnou svobodu pohybu pro řidiče z EU, posílí bezpečnost na evropských silnicích a omezí možnosti podvodů.

1. Jaké jsou přínosy nového systému řidičských průkazů v Evropě?

Přibližně 60 % obyvatel Unie, tedy asi 300 milionů občanů, má platný řidičský průkaz. Mnoho z nich cestuje v rámci Unie za hranice pro soukromé nebo profesní účely nebo mění zemi bydliště. V současné době v Evropě existuje více než 110 různých vzorů řidičských průkazů s různými oprávněními a obdobími platnosti. Nový evropský řidičský průkaz omezí tuto různorodost a usnadní mobilitu řidičů po celé Evropě. Harmonizovaná období platnosti a pravidla pro lékařské prohlídky poskytnou větší právní jistotu velkému počtu Evropanů, kteří se stěhují do jiného členského státu.

Řidičský průkaz umožní nejen přístup ke všem druhům vozidel v mnoha zemích EU, ale může být rovněž používán jako doklad totožnosti. Ochrana proti podvodům má tedy zásadní význam. Je téměř nemožné nový průkaz padělat. Zabezpečení je podpořeno evropským elektronickým systémem pro výměnu informací, který usnadní správu řidičských průkazů a přispěje k lepšímu odhalování podvodů spojených s řidičskými průkazy.

Pravidla týkající se řidičských průkazů mají také velký vliv na bezpečnost silničního provozu. Na evropských silnicích dochází každý rok k více než 30 000 úmrtí a nový řidičský průkaz přispěje ke zvýšení bezpečnosti na evropských silnicích. Nejvýznamnější změny se týkají motocyklů. Zavedením postupného přístupu k motocyklům pro mladé řidiče budou nová evropská pravidla představovat mnohem lepší ochranu této zranitelné skupiny účastníků silničního provozu. Kromě toho musí řidiči osobních automobilů a motocyklisté obnovovat nový průkaz vždy po 10 až 15 letech v závislosti na členském státě, zatímco řidičský průkaz pro autobusy a řidiče nákladních vozidel bude platný pět let a pro obnovení bude nezbytná lékařská prohlídka. Tato pravidla nebudou mít žádný vliv na dříve získané právo řídit vozidlo.

2. Jaké jsou hlavní změny zavedené novými právními předpisy o řidičských průkazech?

Nový vzor evropského řidičského průkazu

S cílem omezit počet různých vzorů průkazů, které jsou v oběhu, jakož i z důvodu lepší ochrany proti podvodům musí být postupně ukončeno používání papírového řidičského průkazu. Jediným vzorem evropského řidičského průkazu, který bude vydáván, bude

umělohmotná karta ve formě kreditní karty, která umožní lepší ochranu před falšováním. Současné papírové řidičské průkazy přestanou být vydávány po vstupu nových právních předpisů v platnost.

Zavedení povinného administrativního obnovování pro všechny nové průkazy

Povinné a pravidelné administrativní obnovování řidičských průkazů zajistí, aby všechny dokumenty v oběhu bylo možno aktualizovat, přičemž budou využity nejnovější bezpečnostní prvky. Snížení počtu vzorů průkazů, jakož i větší podobnost držitele průkazu na fotografii, usnadní vymáhání práva.

Všechny nové průkazy pro mopedy, motocykly, osobní automobily, tříkolky a čtyřkolky budou mít maximální dobu platnosti 10 let. Členské státy si mohou zvolit, že budou takové průkazy vydávat s platností až do 15 let.

Všechny nové řidičské průkazy pro nákladní vozidla a autobusy bude mít maximální dobu platnosti 5 let.

Na řidiče s průkazy vydanými před vstupem této směrnice v platnost se budou vztahovat nová pravidla o platnosti nejpozději ode dne 19. ledna 2033.

3. Jaké důsledky budou mít nové právní předpisy o řidičských průkazech pro řidiče?

S tímto novým povinným pravidelným obnovováním řidičských průkazů budou odstraněny poslední překážky volného pohybu řidičů. Hlavní zásada bude spočívat v tom, že všechny průkazy vydané ode dne použitelnosti nové směrnice budou platit tak, jak je stanoveno v řidičském průkazu. Držitel si bude muset obnovit řidičský průkaz před uplynutím jeho platnosti v zemi, kde má své obvyklé bydliště. Od tohoto data použije hostitelský členský stát nové období platnosti a je oprávněn uložit lékařskou kontrolu, pokud ji vyžaduje pro vlastní občany. Tato ustanovení tak držitelům řidičských průkazů přinesou nezbytnou právní jistotu.

Pokud jde o řidičské průkazy vydané před datem použitelnosti stávající směrnice, které jsou stále platné a v oběhu, všechny tyto řidičské průkazy budou muset být nahrazeny novým řidičským průkazem nejpozději do roku 2033. Členský stát může rovněž požadovat, aby si držitel řidičského průkazu vydaného jiným členským státem, ve kterém není uvedeno období platnosti, které předepisuje směrnice (např. s neomezenou dobou platnosti), po uplynutí dvou let od usazení se v daném státě svůj řidičský průkaz obnovil.

Současně z nových řidičských průkazů jasně vyplývá právo řídit určitý typ vozidla a držitel průkazu, správní orgány a orgány činné v trestním řízení mohou toto právo jasně rozpoznat.

Komise rovněž navrhuje vyjasnit vnitrostátní pravidla pro lékařské prohlídky takto:

 1. pokud jde o řidiče nákladních vozidel a autobusů, bude harmonizována periodicita těchto prohlídek, které musí být provedeny při každém obnovení řidičských průkazů v souladu se systémem platným v každé zemi;

 2. pokud jde o řidiče automobilů a motocyklů, členské státy se mohou rozhodnout, zda budou či nebudou pravidelné prohlídky provádět.

4. Jak nové právní předpisy o řidičských průkazech omezí možnosti podvodů?

V současnosti existuje několik druhů podvodů. Sahají od obchodování s vlastním dokladem, přes protiprávní získání duplikátu nahlášením krádeže nebo ztráty původního průkazu, až po získání řidičského průkazu v jiné zemi v době, kdy držitel nesmí řídit vozidlo ve své zemi původu.

Základní filozofií, která je základem boje proti podvodům u řidičských průkazů, je zásada, že jedna osoba může mít pouze jediný řidičský průkaz. Tato směrnice tuto zásadu posiluje.

Pravidelné obnovování řidičských průkazů umožní členským státům mít k dispozici pravidelně aktualizované národní databáze, a tudíž průběžně aktualizované informace o platných řidičských průkazech, které jsou v oběhu.

Současně bude prostřednictvím komunikační sítě pro řidičské průkazy zlepšena komunikace mezi vnitrostátními orgány. Pravidelná konzultace této sítě s názvem RESPER umožní uplatňovat nová a přísnější pravidla pro zákaz vystavení řidičského průkazu osobě, které byl průkaz odebrán, pozastaven nebo omezen.

Členské státy kromě toho mohou, pokud si to přejí, vložit do průkazu mikročip. Opakování údajů vytištěných na kartě v mikročipu zvyšuje ochranu proti podvodům a zároveň zajistí ochranu údajů. Samozřejmě je nutno dodržovat stávající evropské právní předpisy o ochraně osobních údajů.

5. Jak nové právní předpisy o řidičských průkazech přispějí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu?

Zavedení nové skupiny řidičského průkazu pro mopedy

Pro řízení mopedů doposud nebyl řidičský průkaz v Unii nutný. Údaje o nehodách však ukazují vysoké riziko nehod velmi mladých účastníků silničního provozu. V některých členských státech smějí řídit mopedy velmi mladí řidiči, již od 14 let věku.

Proto byl zaveden nový harmonizovaný řidičský průkaz skupiny AM, který je možno obdržet po složení povinné teoretické zkoušky. To by mělo umožnit lepší kontrolu této zranitelné skupiny účastníků silničního provozu a zvýšit jejich znalosti dopravních předpisů. Rovněž se tak vyjasní situace, kdy řidiči mopedů přejíždějí přes hranice nebo si pronajímají moped během dovolených. Kromě toho mohou členské státy požadovat, aby žadatelé pro tuto skupinu složili zkoušku dovedností a chování.

Zavedení kritéria výkon/hmotnost pro lehké motocykly (průkaz skupiny A1)

Lehké motocykly byly doposud vymezeny obsahem motoru do 125 kubických centimetrů a výkonem do 11 kW. Nebyl stanoven žádný poměr mezi výkonem a hmotností. To by mohlo vést k tomu, že stále lehčí vozidla by dosahovala stále většího zrychlení a maximální rychlosti. Proto mají držitelé řidičských průkazů pro skupinu A1 povoleno jezdit pouze na lehkých motocyklech s objemem válců motoru nepřesahujícím 125 kubických centimetrů, výkonem do 11 kW a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,1 kW/kg. Všechny členské státy musí zavést tuto skupinu řidičského průkazu, která dosud ve všech členských státech neexistovala.

Postupný přístup k motocyklům s nejvyšším výkonem

Předchozí právní předpisy umožňovaly mnohým mladým řidičům bez praktických zkušeností řídit motocykly s nejvyšším výkonem. Statistiky nehod dokládají, že nebezpečí nehody mladých začínajících řidičů na silných motocyklech je mimořádně vysoké, zejména pro věkovou skupinu do 24 let. Kromě toho je nemožné kontrolovat, zda motocyklista získal zkušenosti na motocyklu s nižším výkonem. V zájmu bezpečnosti silničního provozu byla zavedena nová kritéria týkající se vozidel, minimálního věku a přístupu.

Nová skupina A2 s novými technickými charakteristikami

Dřívější skupina A, která byla rozdělena na omezenou a neomezenou část, je nyní rozdělena na dvě rozdílné skupiny „A2“ a „A“. Pro skupinu A2 byly zavedeny dodatečné technické požadavky, aby se zabránilo upravování výkonu motocyklů, tzv. „downtuning“.

Nová pravidla pro minimální věk a pro přístup

Minimální věk pro skupinu A2 je stanoven na 18 let. Pokud členský stát stanoví minimální věk pro skupinu A1 na 17 nebo 18 let, minimální věk pro skupinu A2 bude 19 a 20 let, neboť musí být dodrženo období dvou let mezi minimální věkovou hranicí pro skupinu A1 a minimální věkovou hranicí pro skupinu A2.

Pokud žadatel získal dvouleté zkušenosti při řízení motocyklů skupiny A1, musí složit pouze zkoušku dovedností a chování, nebo absolvovat školení.

Pro skupinu A:

 1. v rámci postupného přístupu musí žadatelé získat dvouleté zkušenosti na motocykl skupiny A2 a složit pouze zkoušku dovedností a chování, nebo absolvovat školení. Pokud jsou tyto dvě podmínky splněny, budou oprávněni k řízení vozidel skupiny A, jakmile dosáhnou věku 20 let (případně 21 nebo 22, v závislosti na minimálním věku pro skupinu A2).

 2. minimální věková hranice pro přímý přístup byla zvýšena ze stávajících 21 let na 24 let.

Nová pravidla pro řidičské průkazy týkající se přívěsů

Skupina B umožňuje řídit vozidlo o hmotnosti 3500 kg plus přívěs o hmotnosti 750 kg.

V souvislosti s kombinací vozidlo-přívěs v rámci skupiny B může být přívěs o hmotnosti vyšší než 750 kg spojen s tažným vozidlem, pokud celková hmotnost soupravy nepřesahuje 4250 kg a jsou dodržena pravidla pro schválení typu (která stanoví spojení mezi vozidlem a přívěsem).

Pro tyto kombinace v rámci skupiny B, které překračují hmotnost 3 500 kg, bude nutné školení či zkouška nebo školení i zkouška. Toto ustanovení umožní v budoucnosti řídit těžší kombinace vozidel v rámci skupiny B, než je tomu dnes, za podmínky absolvování školení a/nebo úspěšného složení zkoušky.

Pokud jde o skupinu BE, bude povoleno táhnout přívěsy s maximální povolenou hmotností 3 500 kg. Kombinace tažného vozidla ze skupiny B a přívěsu přesahujícího 3 500 kg bude spadat do skupiny C1E.

Postupný přístup k nejvýkonnějším nákladním automobilům

Nové definice

V zájmu bezpečnosti byly řidičské průkazy pro nákladní vozidla a autobusy pozměněny, aby:

 1. uváděly počet cestujících a nikoli počet sedadel;

 2. uvedly do souladu technické požadavky pro menší nákladní vozidla a autobusy s požadavky trhu s vozidly a učinily z nich povinné skupiny vozidel v rámci celé Unie;

 3. skupina C: motorová vozidla pro přepravu zboží, jejichž maximální přípustná hmotnost je vyšší než 3 500 kg a nejsou určena k přepravě více než osmi cestujících kromě řidiče. Mohou být spojena s přívěsem o hmotnosti nižší než 750 kg.

 4. skupina C1: stejná jako skupina C, ale pro motorová vozidla s maximální povolenou hmotností nepřesahující 7 500 kg. Všechny členské státy musí nyní tuto skupinu zavést.

 5. skupina D: motorová vozidla pro přepravu cestujících o kapacitě pro přepravu více než osmi cestujících kromě řidiče. Mohou být spojena s přívěsem o hmotnosti nižší než 750 kg.

 6. skupina D1: stejná jako skupina D, ale pro motorová vozidla s kapacitou pro přepravu nejvýše 16 cestujících kromě řidiče a o maximální délce nejvýše 8 m. Mohou být doplněna o přívěs s hmotností nižší než 750 kg. Všechny členské státy musí nyní tuto skupinu zavést.

 7. všechny čtyři výše uvedené skupiny mohou být kombinovány s přívěsy o hmotnosti vyšší než 750 kg, poté je vyžadován zvláštní řidičský průkaz (pro skupiny CE, C1E, DE, D1E). Všechny členské státy musí nyní tyto skupiny zavést.

Minimální věk

Níže uvedená tabulka poskytuje přehled o požadavcích na věk, pokud jde o přístup k řidičským průkazům v závislosti na skupině vozidla.

Přehled navrhovaného nového systému ŘP

Skupina

Obecné pravidlo

Podmínky

Výjimka

AM

16 let

Teoretická zkouška

Praktická zkouška je nepovinná

14 let pouze pro území daného členského státu. Je možné zvýšit až na 18 let.

A1

16 let

Teoretická a praktická zkouška

Je možné zvýšit až na 17 či 18 let.

A2

18 let

Teoretická a praktická zkouška

Pokud je žadatel držitelem průkazu skupiny A1 po dobu 2 let, složí pouze zkoušku nebo absolvuje školení

Minimálně 2 roky mezi A1 a A2: pokud je minimální věk pro skupinu A1 stanoven členským státem na 17 nebo 18 let, minimální věk pro skupinu A2 je 19 nebo 20 let.

A

20 let pro postupný přístup

Složení zkoušky nebo absolvování školení

Minimálně 2 roky mezi A2 a A: pokud je minimální věk pro skupinu A2 stanoven členským státem na 19 nebo 20 let, minimální věk pro skupinu A je 21 nebo 22 let.

24 let pro přímý přístup

Teoretická a praktická zkouška

B1

16 let

Teoretická a praktická zkouška

B a BE

18 let

Teoretická a praktická zkouška

Je možné stanovit na 17 let pro B a B+E pouze pro území členského státu.

C1 a C1E

18 let

Teoretická a praktická zkouška

C a CE

21 let

Teoretická a praktická zkouška

Pro řidiče z povolání, aniž by byla dotčena ustanovení o řízení těchto vozidel uvedená ve směrnici 2003/59/ES1 o kvalifikaci a školení řidičů, kteří se podílejí na nákladní nebo osobní přepravě.

D1 a D1E

21 let

Teoretická a praktická zkouška

D a DE

24 let

Teoretická a praktická zkouška

AM: Mopedy s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h, objemem motoru <50 cm³ nebo výkonem <4kW, včetně lehkých čtyřkolek

A1: lehké motocykly s objemem motoru <125cm³ nebo s výkonem <11 kW a poměrem výkon/hmotnost <0,1kW/kg, a lehké tříkolky s výkonem <15 kW

A2: motocykly s výkonem <35kW a s poměrem výkon/hmotnost <0,2 kW/kg, které nejsou odvozeny od vozidel s více než dvojnásobným výkonem

A: dvoukolové motocykly (včetně s výkonem vyšším než 35 kW) a těžké tříkolky s výkonem >15 kW

B: motorová vozidla o hmotnosti <3500 kg nepřepravující více než osm cestujících kromě řidiče + přívěs <750 kg; mohou být kombinována s přívěsy o hmotnosti vyšší než 750 kg, pokud je kombinovaná hmotnost nižší než 4 250 kg (přičemž při kombinované hmotnosti mezi 3 500 a 4 250 kg je potřebné školení a/nebo zkouška)

B1: nepovinná skupina těžkých čtyřkolek

C: motorová vozidla pro přepravu zboží, jejichž hmotnost je vyšší než 3500 kg + přívěs <750 kg

C1: motorová vozidla o hmotnosti >3500 kg, ale <7500 kg a nepřepravující více než osm cestujících kromě řidiče + přívěs <750 kg

D: motorová vozidla pro přepravu více než osmi cestujících + přívěs <750kg

D1: motorová vozidla s kapacitou pro přepravu nejvýše 16 cestujících a o maximální délce 8 m + přívěs <750kg

E: v kombinaci s výše uvedenými skupinami: přívěs >750kg

6. Jaké jsou nové předpisy pro zkušební komisaře?

Nejsou stanoveny žádné normy týkající se výcviku a dalšího vzdělávání zkušebních komisařů. Situace se v jednotlivých zemích značně liší. V některých členských státech nemají zkušební komisaři téměř žádné specifické vzdělání nebo dokonce nemusí mít řidičský průkaz pro skupinu vozidel, kterou zkoušejí. Toto by nemělo být nadále možné. Vzhledem k tomu, že teoretické a praktické zkoušky byly podrobně harmonizovány, měly by společné minimální požadavky pro zkušební komisaře zajistit, aby výsledky zkoušek byly v rámci EU srovnatelné. Pravidelný výcvik zkušebních komisařů by rovněž měl mít pozitivní dopad na bezpečnost silničního provozu tím, že komisaři budou mít nadále aktuální vědomosti a zkušenosti ve stále rychleji se měnícím technickém prostředí.

Byly stanoveny základní podmínky přístupu k povolání zkušebních komisařů a zavedeny minimální normy pro jejich výchozí kvalifikaci, jakož i pravidelné opakovací kurzy:

 1. zkušební komisaři by měli vždy mít platný řidičský průkaz pro skupinu vozidel, kterou zkoušejí. Měli by získat výchozí kvalifikaci a mít povinnost účastnit se pravidelných školení.

 2. měli by být důkladně vyškoleni v základních předmětech a získat výchozí kvalifikaci před tím, než budou oprávněni zkoušet. Povinný by měl být postupný přístup. Zkušební komisaři by měli nejdříve zkoušet žadatele o řidičský průkaz na osobní automobily, které představují 90 % všech zkoušek, a teprve po získání zkušeností u těchto zkoušek a po obdržení dodatečné kvalifikace pro ostatní skupiny by měli provádět zkoušky u jiných skupin vozidel.

7. Budou novými právními předpisy o řidičských průkazech dotčeny požadavky na způsobilost k řízení?

Řidiči motorových vozidel musí splňovat minimální normy tělesné a duševní způsobilosti k řízení. Směrnice o řidičských průkazech obsahuje podrobná ustanovení týkající se seznamu postižení, která mohou ovlivňovat bezpečné řízení. Pro profesionální řidiče nákladních vozidel a autobusů obvykle platí přísnější ustanovení.

V roce 2009 byla směrnice na základě práce skupiny zdravotnických odborníků jmenovaných členskými státy aktualizována, pokud jde o zrak, cukrovku a epilepsii.

8. Právní předpisy o řidičských průkazech, které jsou v Unii dosud platné

První evropský právní předpis o řidičských průkazech pochází z roku 1980. Směrnice Rady tehdy umožnila občanům EU, kteří se stěhují do jiného členského státu, aby jim byl vyměněn řidičský průkaz, aniž by museli absolvovat nové teoretické a praktické zkoušky a lékařské vyšetření. Řidiči však byli nadále povinni vyměnit svůj průkaz do jednoho roku od data usazení v novém členském státě.

Až v roce 1991 zavedla nová směrnice zásadu vzájemného uznávání a zrušila nutnost výměny průkazu. Avšak v praxi byla tato zásada ztížena tím, že období platnosti řidičských průkazů a periodicita pravidelných vyšetření nebyly harmonizovány. To vedlo k právní nejistotě pro občany, kteří se přestěhovali do jiného členského státu.

Směrnice 2006/126/ES, známá také jako „třetí směrnice EU o řidičských průkazech“, byla přijata 20. prosince 20062. Členské státy byly povinny ji provést do vnitrostátního práva do 19. ledna 2011.

I když některá z ustanovení směrnice vstoupila v platnost 19. ledna 2009, většina jejích požadavků začne platit 19. ledna 2013, a to zejména zavedení nového vzoru EU pro řidičské průkazy.

Více informací naleznete zde: IP/13/25

1 :

Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4.

2 :

Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 18.


Side Bar