Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 18 януари 2013 г.

Ново европейско свидетелство за управление на МПС за по-голяма сигурност, безопасност и свобода на движение

На 19 януари 2013 г. в рамките на влизането в сила на третата Директива за свидетелствата за управление на моторни превозни средства в ЕС ще бъде въведено европейското свидетелство за управление на МПС. Новите правила ще гарантират действителна свобода на движение на водачите в ЕС, ще увеличат безопасността по европейските пътища и ще намалят възможностите за измама.

1. Какви са ползите от въвеждането на новата система за свидетелства за управление в Европа?

Около 60 % от населението на ЕС, т. е. около 300 милиона граждани, притежават валидни свидетелства за управление на МПС. Голям брой от тези европейски граждани извършват трансгранични пътувания в рамките на Съюза, с лична или професионална цел, или променят своята страна на пребиваване. Днес в Европа има повече от 110 различни модела на свидетелства за управление, предоставящи различни права и имащи различни срокове на валидност. Новото европейско свидетелство за управление ще опрости това многообразие и ще улесни мобилността на водачите на превозни средства в цяла Европа. Хармонизирането на сроковете на валидност и правилата за медицински прегледи ще гарантира повече правна сигурност на много европейски граждани, които се местят в друга държава членка.

Свидетелството за управление не само дава достъп до всякакви видове превозни средства в много страни от ЕС, но може също да се използва като документ за самоличност. Следователно защитата от измами е основна грижа в това отношение. Почти невъзможно е новото свидетелство да бъде фалшифицирано. То се подпомага от европейска електронна система за обмен на данни, която ще улесни работата на администрациите със свидетелствата за управление и ще допринесе за по-успешното разкриване на измами с тези свидетелства.

Правилата относно свидетелството за управление на МПС оказват също така голямо въздействие върху пътната безопасност. При наличието на над 30 000 смъртни случая по европейските пътища всяка година новите правила относно свидетелството за управление на МПС ще спомогнат за повишаване на безопасността по европейските пътища. Промените по отношение на мотоциклети са от най-голямо значение. Чрез въвеждането на постепенен достъп до мотоциклети за младите водачи новите европейски правила ще предпазват много по-добре тази уязвима група участници в пътното движение. Освен това за водачите на автомобили и мотоциклетистите новият документ трябва да се подновява на всеки 10 до 15 години в зависимост от законодателството на съответната държава членка, докато

свидетелствата за управление за автобуси и камиони ще бъдат валидни за срок от пет години, като ще е необходим медицински преглед за подновяването им. Тези правила няма да засегнат придобитите преди въвеждането им права за управление на превозни средства.

2. Какви са основните промени, въведени с новото законодателство относно свидетелствата за управление на МПС?

Нова европейска карта за свидетелството за управление на МПС

За да бъде ограничен броят на различните модели на свидетелства, които са в обращение, и за да бъдат те по-добре защитени срещу измами, свидетелствата за управление, които се издават на хартия, трябва да бъдат постепенно премахнати. Единственият модел европейско свидетелство за управление, който ще се издава, ще бъде пластмасова карта, подобна на кредитните карти — модел, който вече се използва в повечето страни от ЕС и дава възможност за по-добра защита срещу фалшифициране. Съществуващите в момента хартиени свидетелства за управление на МПС вече няма да се издават след влизането в сила на новите законови разпоредби.

Въвеждане на задължително административно подновяване за всички нови свидетелства за управление

Задължителното и редовно административно подновяване на свидетелствата за управление ще гарантира, че всички документи в обращение ще могат да бъдат актуализирани, като се използват най-съвременните средства за защита. Намаляването на броя на моделите на свидетелствата за управление ще улесни правоприлагането, като за това ще допринесе и по-голямото сходство между притежателя на свидетелството и снимката, използвана в свидетелството.

Всички нови свидетелства за мотопеди, мотоциклети, автомобили, триколесни и четириколесни МПС имат максимален срок на административна валидност 10 години. Държавите членки обаче могат да издават такива свидетелства със срок на административна валидност до 15 години.

Всички нови свидетелства за управление за камиони и автобуси имат максимален срок на административна валидност 5 години.

За водачи със свидетелства, издадени преди влизането в сила на посочената директива, новите правила за валидност ще бъдат приложени най-късно до 19 януари 2033 г.

3. По какъв начин новото законодателство относно свидетелствата за управление ще засегне водачите?

С новото задължително и редовно подновяване на свидетелството за управление на МПС се премахват последните останали препятствия пред свободното движение на водачите. Основният принцип ще гласи, че всички свидетелства, издадени от датата на прилагане на новата директива, ще останат валидни, съгласно посоченото в тях. Притежателят ще трябва да поднови свидетелството за управление на МПС преди изтичането му в страната на обичайното си пребиваване. От тази дата приемащата държава членка ще прилага новия срок на административна валидност и може да изисква медицински преглед, ако това е предвидено за собствените ѝ

граждани. Тези разпоредби в крайна сметка ще осигурят необходимата правна сигурност за притежателите на свидетелства за управление на МПС.

Що се отнася до свидетелствата за управление, които са издадени преди датата на влизане в сила на посочената директива и са все още валидни и в обращение, всички тези свидетелства за управление ще трябва да бъдат заменени с новото свидетелство най-късно до 2033 г. Всяка държава членка може също така да изисква от притежателите на свидетелство за управление, издадено в друга държава членка без срока на валидност, предписан в директивата (т.е. за неопределен срок), да подновят своето свидетелство след изтичането на две години от началото на тяхното пребиваване в страната.

В същото време, правото за управление на определен тип превозно средство ще бъде ясно посочено в новото свидетелство и по този начин ще може да бъде лесно установено от притежателя, административните органи и правоприлагащите органи.

Комисията също така предлага да се изяснят националните правила, регулиращи медицинските прегледи, като:

 1. по отношение на водачите на камиони и автобуси се хармонизира периодичността на тези проверки, които трябва да се извършват при всяко подновяване на свидетелството за управление на МПС в съответствие със системата, която се прилага във всяка страна;

 2. по отношение на водачите на автомобили и мотоциклети държавите членки ще могат да избират дали да се извършват редовни прегледи или не.

4. По какъв начин новото законодателство относно свидетелствата за управление ще допринесе за намаляване на възможностите за измама?

Понастоящем съществуват редица видове измами. Те варират от трафик на самите документи, незаконно получаване на дубликати под претекст, че оригиналното свидетелство е откраднато или изгубено, до придобиване на свидетелство за управление в друга страна, независимо от това, че в страната на произход водачът е бил лишен от правото да управлява МПС.

Борбата с измамите при свидетелствата за управление се базира основно на принципа, че едно лице може да притежава само едно свидетелство за управление. Този принцип се укрепва с посочената директива.

Редовното подновяване на свидетелствата за управление ще позволи на държавите членки да разполагат с редовно актуализирана национална база данни и по този начин непрекъснато да бъдат информирани относно валидните свидетелства за управление, които са в обращение.

В същото време комуникацията между националните органи ще бъде подобрена чрез създаването на мрежа за обмен на информация между тях относно свидетелствата за управление. Редовните справки с тази мрежа, наречена RESPER, ще позволят прилагането на новите, по-строги правила относно забраната за издаване на свидетелства на лица, на които вече е било отнето свидетелството за управление или неговото действие е било временно прекратено или ограничено.

Освен това държавите членки имат право да вграждат микрочип в свидетелството, ако желаят. Паралелното съхраняване в микрочип на информацията, отпечатана върху картата, подобрява защитата срещу измами и в същото време осигурява защита

на данните. Европейското законодателство за защита на личните данни естествено трябва да бъде спазено.

5. По какъв начин новото законодателство относно свидетелствата за управление ще допринесе за подобряване на пътната безопасност?

Въвеждане на нова категория свидетелство за управление за мотопедите

До момента от водачите на мотопеди в Съюза не се изискваше свидетелство за управление. Статистиката за злополуките сочи обаче наличието на висок риск от произшествия при много младите участници в пътното движение. В някои държави членки се разрешава на много млади водачи (навършили 14 години) да управляват мотопеди.

Поради това бе въведена нова хармонизирана категория свидетелства АМ, която може да бъде придобита след полагане на задължителен теоретичен изпит. По този начин следва да се даде възможност за по-добър контрол върху тази уязвима група участници в пътното движение и те да бъдат осведомени по-добре за правилата за движение. С това ще се изясни също положението на водачите на мотопеди, пресичащи граници или наемащи мотопед, когато са на почивка. Освен това държавите членки могат да изискват от кандидатите да положат изпит за проверка на уменията и поведението за тази категория.

Въвеждане на критерий за леки мотоциклети (категория А1) въз основа на съотношението мощност/тегло

Леките мотоциклети бяха ограничени до обем от 125 cm3 и мощност от 11 kW. Нямаше ограничение въз основа на съотношението мощност/тегло. Това би могло да доведе до появяването на все по-леки превозни средства и по този начин до непрекъснато повишаване на тяхното ускорение и максималната им скорост. Поради това притежателите на свидетелства от категория А1 имат право да управляват единствено леки мотоциклети с обем на цилиндрите, който не превишава 125 cm3, с мощност, която не превишава 11 kW, и съотношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 kW/kg. Всички държави членки трябва да въведат тази категория свидетелства, която досега съществуваше само в някои от тях.

Постепенен достъп до най-мощните мотоциклети

Предишното законодателство даваше възможност на много от младите водачи без практически опит да управляват най-мощния клас мотоциклети. Статистическите данни за злополуките доказват, че рискът от злополука при неопитните водачи на тежки мотоциклети е особено висок във възрастовата група под 24 години. Освен това е невъзможно да се контролира дали е бил придобит какъвто и да било опит на мотоциклет с ограничени технически характеристики. В интерес на пътната безопасност се въвеждат нови критерии по отношение на превозните средства, минималната възраст и достъпа.

Нова категория А2 с нови технически характеристики

Предишната категория А, която беше разделена на две части — ограничена и неограничена, сега е разделена на две отделни категории — „А2“ и „A“. Въвежда се допълнително техническо изискване за категория A2, за да се избегне настройката на

мотоциклети, така че да отговарят на критериите за по-ниска категория („downtuning“).

Новите минимални възрасти и правила за достъп

За категория А2 минималната възраст е фиксирана на 18 години. Ако дадена държава членка определи минималната възраст за категория А1 на 17 или 18 години, минималната възраст за категория А2 ще бъде 19 и 20 години, тъй като трябва да има две години разлика между минималната възраст за категория А1 и минималната възраст за категория A2.

Ако кандидатът е придобил двугодишен опит на мотоциклет от категория А1, той трябва да положи само изпит за проверка на уменията и поведението или да премине обучение.

За категория A:

 1. за постепенен достъп кандидатът трябва да е придобил двугодишен опит на мотоциклет от категория А2 и полага само изпит за проверка на уменията и поведението или преминава обучение. Ако тези две условия са изпълнени, той ще има право да управлява превозни средства от категория А от 20-годишна възраст (или евентуално след навършване на 21 или 22 години, в зависимост от минималната възраст за A2).

 2. за пряк достъп минималната възрастова граница е увеличена от 21 години досега на 24 години.

Нови правила за ремаркетата при издаването на свидетелства за управление

Категория В позволява да се управлява превозно средство до 3500 kg и ремарке до 750 kg.

Що се отнася до композициите от превозно средство и ремарке в рамките на категория В, ремаркета с тегло, превишаващо 750 kg, могат да се прикачват към теглещото превозно средство, ако теглото на композицията не надвишава 4250 kg и са спазени правилата относно одобрението на типа, които определят съотношението между превозно средство и ремаркето.

Освен това за композиции в рамките на категория В, които надвишават тегло от 3500 kg, ще се изисква или преминаване на обучение, или полагане на изпит, или и двете. Тази разпоредба ще позволи в бъдеще в рамките на категория В да се управляват по-големи композиции, отколкото понастоящем, при условие че се премине през обучение или се положи успешно изпит.

В категория BE ще бъде разрешено да се теглят ремаркета с максимално разрешено тегло от 3500 kg. Композиции с теглещо превозно средство от категория В и ремарке с тегло над 3500 kg попадат в категория С1Е.

Постепенен достъп до най-мощните камиони

Нови определения

В интерес на безопасността свидетелствата за управление на МПС за камиони и автобуси се изменят, така че:

 1. Да се позовават на броя на пътниците, а не на броя на местата за сядане.

 2. Техническите изисквания за по-малки камиони и автобуси да се приведат в съответствие с изискванията за наличните на пазара превозни средства и да бъдат превърнати в задължителни категории в целия Съюз.

 3. Категория С: моторни превозни средства, използвани за превоз на товари, с максимално разрешено тегло над 3500 kg, които не превозват повече от осем пътника освен водача. Те могат да се комбинират с ремарке с тегло под 750 kg.

 4. Категория С1: същото като при категория С, но за моторни превозни средства с максимална разрешена маса, която не надвишава 7500 kg. Всички държави членки трябва да въведат тази категория.

 5. Катего рия D: моторни превозни средства за превоз на пътници с капацитет за транспорт на повече от 8 пътника освен водача. Те могат да се комбинират с ремарке с тегло под 750 kg.

 6. Категория D1: същото като при категория D, но за моторни превозни средства с капацитет за транспорт на повече от 16 пътника освен водача и с максимална дължина не повече от осем метра. Те могат да се комбинират с ремарке с тегло под 750 kg. Всички държави членки трябва да въведат тази категория.

 7. Всичките 4 изброени по-горе категории могат да се комбинират с ремаркета над 750 kg, като в такъв случай е необходимо отделно свидетелство за управление на МПС (категории СЕ, С1Е, DE и D1Е). Всички държави членки трябва да въведат тази категория.

Минимална възраст

Таблицата по-долу обобщава изискванията по отношение на възрастта във връзка с достъпа до свидетелства за управление на МПС в зависимост от категорията на превозното средство.

Overview of the new proposed licensing system

Категория

Общо правило

Условия

Изключения от правилото

AM

16 години

Теоретичен изпит

Практически изпит не е задължителен.

Възможно от 14 години единствено в рамките на националната територия. Възможно увеличаване до 18 години.

A1

16 години

Теоретичен и практически изпит

Възможно увеличаване до 17 или 18 години

A2

18 години

Теоретичен и практически изпит.

Ако кандидатът притежава свидетелство от категория А1 в продължение на 2 години, само полагане на изпит или преминаване на обучение

Най-малко 2 години разлика между А1 и А2: ако минималната възраст за категория А1 е определена от дадена държава членка на 17 или 18 години, минималната възраст за категория А2 е 19 или 20 години.

A

20 години за постепенен достъп

Полагане на изпит или преминаване на обучение

Най-малко 2 години разлика между А2 и А: ако минималната възраст за категория А2 е определена от дадена държава членка на 19 или 20 години, минималната възраст за категория А е 21 или 22 години.

24 години за пряк достъп

Теоретичен и практически изпит

B1

16 години

Теоретичен и практически изпит

B и BE

18 години

Теоретичен и практически изпит

Възможно от 17 години за категории B и B+E само в рамките на националната територия

С1 и С1Е

18 години

Теоретичен и практически изпит

C и CE

21 години

Теоретичен и практически изпит

За професионални водачи, без да се накърняват разпоредбите за управление на такива превозни средства в Директива 2003/59/ЕО1 относно квалификацията и обучението на водачи, осъществяващи превоз на товари и пътници

D1 и D1E

21 години

Теоретичен и практически изпит

D и DE

24 години

Теоретичен и практически изпит

AM: мотопеди, максимална проектна скорост 45 km/h, < 50 cm³ или мощност < 4 kW, включително леки четириколесни превозни средства

A1: леки мотоциклети, < 125 cm³ или мощност < 11 kW със съотношение мощност/тегло < 0,1 kW/kg, и леки триколесни превозни средства < 15 kW

A2: мотоциклети, мощност < 35 kW със съотношение мощност/тегло < 0,2 kW/kg, които не са произведени от превозно средство с мощност надвишаваща два пъти тяхната

A: двуколесни мотоциклети (включително с мощност над 35 kW) и тежки триколесни превозни средства > 15 kW

B: моторни превозни средства < 3500 kg, които не превозват повече от 8 пътника освен шофьора + ремарке < 750 kg; могат да се комбинират с ремарке > 750 kg, ако общото тегло на композицията е под 4250 kg (с обучение и/или изпит между 3500 kg и 4250 kg)

B1: незадължителна категория за тежки четириколесни превозни средства

C: моторни превозни средства за превоз на товари > 3500 kg + trailer < 750 kg

C1: моторни превозни средства > 3 500 kg, но < 7500 kg, които не превозват повече от 8 пътника освен шофьора + ремарке < 750 kg

D: моторни превозни средства за превоз на повече от 8 пътника + ремарке < 750 kg

D1: моторни превозни средства за превоз на не повече от 16 пътника, с максимална дължина 8 метра + ремарке < 750 kg

E: в комбинация с горепосочените категории, ремарке > 750 kg

6. Какви са новите правила за изпитващите лица?

Не съществуват стандарти относно подготовката и обучението на лицата, провеждащи изпити по управление на МПС. Тези дейности се различават значително в рамките на Съюза. Досега в някои държави членки изпитващите лица нямаха почти никакво специално образование или дори не притежаваха свидетелство за управление в категорията, за която провеждаха изпити. Това следва да не бъде възможно в бъдеще. Тъй като теоретичните и практическите изпити са хармонизирани в подробности, въвеждането на общи минимални изисквания по отношение на изпитващите лица ще гарантира, че резултатите от изпитите са съпоставими в рамките на ЕС. Редовното обучение на изпитващите лица би следвало да окаже положително въздействие и върху пътната безопасност, като им позволява да запазят уменията и опита си във все по-бързо променящата се техническа среда.

Бяха определени основни условия за навлизане на изпитващите по управление на превозно средство в професията и бяха въведени минимални стандарти за тяхната начална квалификация, както и редовни опреснителни курсове:

 1. Изпитващите лица следва винаги да имат валидно свидетелство за категорията, за която изпитват. Те следва да са придобили начална квалификация и да са задължени да участват в периодични обучения.

 2. Преди да получат правото да провеждат изпити, те следва да бъдат обучени подробно в основните области и да придобият начална квалификация. Постепенният достъп следва е задължителен. Като начало изпитващите лица следва да изпитват кандидати за свидетелство за управление на леки автомобили, какъвто е случаят с 90 % от всички кандидати, и едва след като натрупат опит с този вид изпити и след като придобият допълнителна квалификация за други категории, те могат да изпитват кандидати в другите категории.

7. Ще засегне ли новото законодателство относно свидетелствата за управление на МПС изискванията за годност за управление?

Водачите трябва да отговарят на минималните стандарти за физическа и умствена годност за управление на МПС, преди да получат право да управляват. Директивата

за свидетелствата за управление включва подробни разпоредби относно списък с увреждания, които могат да засегнат безопасността на управлението. Обикновено съществуват по-строги разпоредби за професионални водачи на камиони и автобуси.

През 2009 г. директивата бе актуализирана въз основа на работата на група медицински експерти, определени от държавите членки, по отношение на зрението, диабета и епилепсията.

8. Досегашното законодателство в Съюза относно свидетелствата за управление на МПС

Първият европейски законодателен акт относно свидетелствата за управление на МПС датира от 1980 г. Впоследствие една директива на Съвета даде възможност на гражданите на ЕС, местещи се в друга държава членка, да заменят своето свидетелство за управление на МПС, без да преминават нов теоретичен и практически изпит, както и медицински преглед. Все още обаче се изискваше водачът да замени своето свидетелството в рамките на една година от установяването си в друга държава членка.

Едва през 1991 г. с нова директива бе въведен принципът на взаимното признаване и бе премахната необходимостта от замяна на свидетелството. Въпреки това на практика прилагането на този принцип беше възпрепятствано от факта, че сроковете на валидност на свидетелствата и периодичността на медицинския преглед не бяха хармонизирани. Това създаде правна несигурност за гражданите, пребиваващи в друга държава членка.

Директива 2006/126/ЕО, известна също като „трета директива за свидетелствата за управление на МПС“, бе приета на 20 декември 2006 г2. Тя трябваше да бъде транспонирана до 19 януари 2011 г.

Въпреки че някои от нейните разпоредби влязоха в сила на 19 януари 2009 г., повечето от нейните изисквания, и по-специално новият модел на ЕС за свидетелство за управление на МПС, ще започнат да се прилагат от 19 януари 2013 г.

Повече информация може да намерите на следния адрес: IP/13/25

1 :

ОВ L 226, 10.9.2003 г., стр. 4.

2 :

OВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 18.


Side Bar