Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, Παρασκευή 22 Νοεμβρίου

Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (25-26 Νοεμβρίου)

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και των ανοικτών μαζικών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOC); Πώς μπορούν οι φοιτητές να επωφεληθούν περισσότερο από την αυξανόμενη διεθνή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Ποιο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η ΕΕ για να εξασφαλιστεί ανεξάρτητη ρύθμιση σχετικά με τα μέσα επικοινωνίας; Πώς μπορούν να ενθαρρυνθούν περισσότεροι άνθρωποι να αθλούνται ώστε να βελτιώσουν την υγεία τους; Αυτά και πολλά άλλα θέματα θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού στις 25–26 Νοεμβρίου.

Μιλώντας για την επικείμενη σύνοδο, η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, δήλωσε: «Η βελτίωση των προοπτικών της νεολαίας μας αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ και θέμα στο οποίο θα επικεντρωθεί η σύνοδος, είτε πρόκειται για την εκπαιδευτική πολιτική, είτε για τις δραστηριότητες για τη νεολαία ή τον αθλητισμό. Ανυπομονώ να ακούσω τις απόψεις των υπουργών σχετικά με τη νέα στρατηγική μας για το άνοιγμα της εκπαίδευσης, με σκοπό να αυξηθεί η χρήση της τεχνολογίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.»

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Σε αυτή τη σύνοδο του Συμβουλίου οι υπουργοί Παιδείας θα συζητήσουν για πρώτη φορά επισήμως την πρωτοβουλία Άνοιγμα της εκπαίδευσης, το νέο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εμποδίζουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να δώσουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση καθώς και τις ψηφιακές δεξιότητες που θα απαιτούνται από το 90% των θέσεων εργασίας έως το 2020. Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Neelie Kroes και η επίτροπος κ. Ανδρούλλα Βασιλείου θα συμμετάσχουν σε κοινή συζήτηση σχετικά με τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και την ψηφιακή μάθηση.

Προβλέπεται ότι οι υπουργοί θα εγκρίνουν επίσης τη στρατηγική Ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση στον κόσμο, η οποία έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαίοι απόφοιτοι θα αποκτούν τις διεθνείς δεξιότητες που χρειάζονται για να μπορούν να εργαστούν σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και ότι η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να αποτελεί τον πλέον ελκυστικό προορισμό για φοιτητές από όλο τον κόσμο.

Τέλος, οι υπουργοί θα συζητήσουν τους τρόπους με τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να υποστηρίξουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και τα καθήκοντα της διεύθυνσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η ανάγκη να προωθηθεί η αποτελεσματική διεύθυνση των σχολείων και των ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης αποτελεί προτεραιότητα για τη λιθουανική προεδρία.

Νεολαία

Οι υπουργοί αναμένεται να εγκρίνουν τα συμπεράσματα σχετικά με την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Στα συμπεράσματα δίνεται έμφαση στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η διοργάνωση δραστηριοτήτων για τη νεολαία για να εξασφαλιστεί η ένταξη των νέων και να βελτιωθεί η απασχολησιμότητά τους. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα κληθούν να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της μη τυπικής μάθησης και της απασχόλησης.

Επίσης, οι υπουργοί θα συζητήσουν το μελλοντικό σχέδιο εργασίας της ΕΕ για τη νεολαία. Το πρόγραμμα εργασίας έχει σκοπό να κατευθύνει την πολιτική για τη νεολαία και να ενισχύσει τους δεσμούς με άλλες πολιτικές όπως για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση. Επίσης, θα βοηθήσει στην καλύτερη εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία.

Αθλητισμός

Στις 26 Νοεμβρίου οι υπουργοί Αθλητισμού προβλέπεται να εκδώσουν σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη σωματική άσκηση για τη βελτίωση της υγείας (ΣΑΒΥ)– — την πρώτη σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού. Ο πυρήνας αυτής της νέας πρωτοβουλίας είναι ένα πλαίσιο παρακολούθησης με 23 δείκτες, το οποίο θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα ΣΑΒΥ και να βελτιώσουν τις πολιτικές. Η σύσταση θα βασίζεται στα υφιστάμενα συστήματα για την προαγωγή του αθλητισμού και της υγείας και θα συνεπάγονται στενή συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Η Επιτροπή θα χορηγήσει επίσης οικονομική υποστήριξη μέσω του προϋπολογισμού για τον αθλητισμό στο πλαίσιο του Erasmus+.

Οι υπουργοί προβλέπεται επίσης ότι θα εγκρίνουν τα συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο αθλητισμός συμβάλλει στην οικονομία της ΕΕ και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και για την κοινωνική ένταξη. Ο αθλητισμός είναι τομέας ανάπτυξης έντασης εργασίας, ο οποίος απασχολεί πολλούς νέους ανθρώπους. Μπορεί επίσης να βελτιώσει την απασχολησιμότητα με την παροχή ειδικών δεξιοτήτων και εμπειριών. Τα συμπεράσματα εξετάζουν τον ρόλο του αθλητισμού σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη μια μελέτη του 2012 σχετικά με τη συμβολή του αθλητισμού στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ.

Πολιτισμός

Στη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου αναμένεται να επιτευχθεί μια γενική προσέγγιση από τους υπουργούς Πολιτισμού όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για την επιστροφή των παρανόμως απομακρυνθέντων πολιτιστικών αγαθών. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν την παράταση της προθεσμίας για τις αγωγές επιστροφής και μια διάταξη που ορίζει ότι ο κάτοχος πρέπει να αποδείξει ότι το πολιτιστικό αγαθό δεν αποκτήθηκε, εν γνώσει του, με παράνομο τρόπο. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών σχετικά με την κυκλοφορία πολιτιστικά σημαντικών αγαθών θα μπορούσε επίσης να βελτιωθεί.

Οπτικοακουστικός τομέας

Η αντιπρόεδρος κ. Kroes θα συνοψίσει επιγραμμικά τις τελευταίες τάσεις, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων μιας πρόσφατης διαβούλευσης της Επιτροπής σχετικά με τη «σύγκλιση των μέσων επικοινωνίας».

Η αντιπρόεδρος θα εξετάσει επίσης την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια της ιδιοκτησίας μέσων επικοινωνίας στην Ευρώπη και την ανάγκη για ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, στο πλαίσιο ευρύτερης συζήτησης σχετικά με την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων επικοινωνίας.

Erasmus + και «Δημιουργική Ευρώπη»

Τα νέα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2014-2020 εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 19 Νοεμβρίου.

Το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που πρόκειται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο, αποβλέπει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας και στο να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το επταετές πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ1, δηλαδή 40% υψηλότερο από τα σημερινά επίπεδα. Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι θα λάβουν υποστήριξη για σπουδές, εργασία ή εθελοντισμό στο εξωτερικό, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 2 εκατομμύρια φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 650 000 φοιτητές επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητευόμενοι, καθώς και περισσότεροι από 500 000 νέοι που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών ή εθελοντισμού στο εξωτερικό.

Ο πολιτισμός, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, η μουσική, η λογοτεχνία, οι παραστατικές τέχνες, η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, καθώς και άλλοι συναφείς τομείς θα λάβουν μεγαλύτερη στήριξη στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με προϋπολογισμό 1,46 δισ. ευρώ για την επόμενη επταετία, 9% μεγαλύτερο από τα τρέχοντα επίπεδα, το πρόγραμμα θα δώσει ώθηση στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, που αποτελούν σημαντική πηγή θέσεων εργασίας και ανάπτυξης. Η «Δημιουργική Ευρώπη» θα χρηματοδοτήσει τουλάχιστον 250 000 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, 2 000 κινηματογραφικές αίθουσες, 800 ταινίες και 4 500 μεταφράσεις βιβλίων. Θα δημιουργήσει, επίσης, ένα νέο χρηματοπιστωτικό μηχανισμό, ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα σε μικρές πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια ύψους έως και 750 εκατ. ευρώ.

Υποστήριξη από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα λάβουν, επίσης, οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες, το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, οι ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και τα πέντε ευρωπαϊκά βραβεία (το βραβείο πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ «Europa Nostra», το βραβείο της ΕΕ για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, το βραβείο της ΕΕ για τη λογοτεχνία, τα ευρωπαϊκά βραβεία «Border Breakers» και το βραβείο της ΕΕ «MEDIA»).

Το Συμβούλιο θα εγκρίνει τα δύο προγράμματα στις αρχές Δεκεμβρίου.


Side Bar