Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 21 november 2013

Horisont 2020 är en enorm skjuts för forskning och näringsliv i EU, säger Vassiliou

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna, forskningsstipendier och Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) får betydligt mer pengar i EU:s nya program Horisont 2020 för forskning och innovation, som Europaparlamentet antog i dag. För Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna och EIT ansvarar EU:s utbildningskommissionär Androulla Vassiliou, som kallar beslutet en enorm skjuts för forskning och näringsliv i EU.

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna utgör 8 % av budgeten i Horisont 2020 med drygt 6 miljarder euro 2014–20201, eller 30 % mer än de nuvarande anslagen på 4,7 miljarder euro till Marie Curie-åtgärderna 2007–2013. Den nya budgeten ska ge stöd till över 65 000 forskare, varav knappt 40 % doktorander. EIT får 2,7 miljarder euro 2014–20202, motsvarande 3,5 % av EU:s totala anslag för forskning och innovation. Det är en betydlig ökning av EIT:s budget i inledningsskedet, som var omkring 300 miljoner euro 2008–2013. Medlen ska stärka EU:s forsknings- och innovationskapacitet och bidra till jobb och tillväxt.

– Med EIT och Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna ökar EU sina investeringar ordentligt i människor som har kunskap och begåvning för att vara nyskapande och ändra verkligheten. Detta är goda nyheter för forskarna och morgondagens företagare vid EIT, säger Androulla Vassiliou.

De höjda anslagen är ett tecken på hur viktiga Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna är, eftersom de ska utbilda nästa generation forskare i Europa. Åtgärderna ska stödja forskare i alla etapper i karriären oavsett nationalitet. Forskare på alla områden, från livsviktig vårdforskning till rent teoretisk grundforskning, kan få stöd. De stödjer också doktorsexamina inom näringslivet, där akademisk forskning kombineras med arbete på företag, och andra nyskapande utbildningsformer som stärker anställbarheten och karriärutvecklingen.

EIT är avsett att bidra till att skapa dynamisk, innovativ tillväxt i EU genom att knyta kontakter mellan högskolor, forskning och näringsliv och genom att stödja nya företag och specialiserad utbildning efter examen. Det bygger på kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper), ett nyskapande koncept för gränsöverskridande offentlig-privata partnerskap. Förutom de tre nuvarande KI-grupperna för klimat, informationsteknik och energi ska EIT grunda fem nya KI-grupper 2014–2020 inom sunt liv och aktivt åldrande (2014), råvaror (2014), framtidens livsmedel (2016), avancerad tillverkning (2016) samt rörlighet i städer (2018).

Bakgrund

EU:s Marie Skłodowska-Curie-åtgärder

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna stöder forskares karriärutveckling och fortbildning, särskilt deras innovationskompetens, på alla vetenskapliga områden genom rörlighet mellan länder och sektorer.

Åtgärderna ska bli EU:s största program för doktorandutbildning och ge stöd till 25 000 doktorander. Här ingår finansiering av doktorsexamina inom näringslivet, gemensamma doktorat och andra nya former av forskarutbildning som ökar anställbarheten. Erfarna forskare uppmuntras att verka utanför den akademiska världen, på företag och i andra organisationer, under den tid som stipendierna täcker.

Åtgärderna ska också stödja utbyte av forsknings- och innovationspersonal i hela EU genom partnerskap mellan högskolor och andra organisationer och utbyten med världen utanför EU för att stärka det internationella samarbetet kring forskning och innovation. Genom systemet Cofund ska åtgärderna också medfinansiera regionala, nationella och internationella forskarutbildningsprogram med upp till 50 %. Systemet ska också utökas till forskare tidigt i karriären och få tydligare kopplingar till EU:s struktur- och investeringsfonder.

Europeiska institutet för innovation och teknik

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) inrättades 2008 och har som mål att stärka EU-ländernas konkurrenskraft genom att sammanföra högskolor, forskningscentrer och företag av hög kvalitet för att angripa viktiga samhällsutmaningar. EIT har sin administration i Budapest, medan KI-grupperna verkar på 17 platser i Europa.

Just nu finns tre KI-grupper (klimat, energiinnovation och IT) med över 350 partner från renommerade europeiska högskolor, företag och forskningscentrer. EIT har redan gett företagarutbildning till över 1 000 studerande och bidragit till mer än 100 nya företag. Omkring 90 nya produkter, tjänster och processer har lanserats och mer än 400 företagsidéer håller på att utvecklas i EIT:s företagskuvöser.

Från och med 2014 kommer EIT och dess KI-grupper att sprida sin nyskapande hållning till innovation genom utåtriktad verksamhet. Bland annat ska det regionala innovationssystemet främja innovation i hela EU genom att låta högskolor, forskningsorganisationer, företag och andra innovationsaktörer samarbeta i nära partnerskap med KI-grupperna.

Mer information

IP/13/1133

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna

Europeiska institutet för innovation och teknik i korthet

EU-kommissionen: Utbildning

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Eller 6,16 miljarder euro med justering för inflationen, vilket motsvarar 5,45 miljarder euro i 2011 års priser.

2 :

Motsvarar 2,4 miljarder euro i 2011 års priser.


Side Bar