Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

Brusel 21. novembra 2013

Horizont 2020 je „významnou podporou európskeho výskumu a podnikateľov“, uviedla komisárka Vassiliouová

Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA), financovanie výskumných štipendií a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) získajú v rámci nového rozpočtu EÚ na program Horizont 2020, ktorý dnes prijal Európsky parlament, oveľa viac finančných prostriedkov na výskum a inovácie. Za MSCA a EIT bude zodpovedná európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť, mládež a šport Androulla Vassiliouová, ktorá opísala dnešné hlasovanie ako „významnú podporu európskeho výskumu a podnikateľov zajtrajška“.

Na MSCA je vyčlenených 8 % z celkového rozpočtu programu Horizont 2020, čo predstavuje 6 miliárd EUR na financovanie v období rokov 2014 až 2020. 1 Je to približne o 30 % viac ako 4,7 miliardy EUR pridelených v rámci akcií Marie Curie na obdobie rokov 2007 – 2013. Z nového rozpočtu sa podporí viac než 65 000 výskumných pracovníkov, z ktorých takmer 40 % budú tvoriť doktorandi. EIT dostane 2,7 miliardy EUR na obdobie rokov 2014 až 20202, t. j. 3,5 % z celkového rozpočtu EÚ na výskum a inovácie. Predstavuje to výrazné zvýšenie oproti pôvodnému počiatočnému rozpočtu EIT, ktorý bol na obdobie rokov 2008 až 2013 vo výške približne 300 miliónov EUR. Tieto finančné prostriedky posilnia kapacitu výskumu a inovácií EÚ a prispejú k tvorbe pracovných miest a rastu.

Európsky inovačný a technologický inštitút a akcie Marie Skłodowska-Curie predstavujú významné zvýšenie investícií EÚ do ľudí s vedomosťami a talentom na to, aby mohli inovovať a meniť ľudské životy. Je to vynikajúca správa pre výskumnú obec a budúcich podnikateľov spolupracujúcich s EIT,“ vyhlásila komisárka Vassiliouová.

Zvýšenie rozpočtu zdôrazňuje dôležitosť pripisovanú programu MSCA, v rámci ktorého sa pripravuje nová generácia výskumných pracovníkov v Európe. Tento program bude podporovať výskumných pracovníkov vo všetkých fázach profesijnej kariéry bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Na financovanie budú mať nárok výskumní pracovníci vo všetkých odboroch, počnúc zdravotnou starostlivosťou zachraňujúcou životy až po základný výskum. V rámci MSCA sa podporia aj doktoráty v priemyselných odboroch spájajúce akademický výskum s prácou v podnikoch a ďalšie inovačné odborné vzdelávanie zvyšujúce zamestnateľnosť a možnosti rozvoja profesijnej kariéry.

EIT bude zohrávať podstatnú úlohu pri zabezpečovaní dynamického a inovačného rastu v Európe tým, že navzájom prepojí vysokoškolské vzdelávanie, výskum a podnikateľskú sféru a podporí zakladanie nových podnikov a špecializované postgraduálne vzdelávanie. EIT funguje prostredníctvom znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS), čo predstavuje prelomovú koncepciu cezhraničných verejno-súkromných partnerstiev. Okrem troch existujúcich ZIS v oblasti zmeny klímy, IKT a udržateľnej energetiky, EIT uvedie v období rokov 2014 až 2020 do činnosti päť nových ZIS týkajúcich sa zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia (2014), surovín (2014), potravín budúcnosti (2016), výroby s pridanou hodnotou (2016) a mestskej mobility (2018).

Súvislosti

Akcie Marie Skłodowska-Curie v rámci EÚ

Akcie Marie Skłodowska-Curie podporujú rozvoj profesijnej kariéry a odborné vzdelávanie výskumných pracovníkov – so zameraním na inovačné schopnosti – vo všetkých vedných odboroch, ktorý je založený na medzištátnej a medzisektorovej mobilite.

MSCA sa stanú hlavným programom EÚ určeným pre doktorandské štúdium podporujúcim 25 000 doktorandov. Patrí sem aj financovanie doktorátov v priemyselných odboroch, spoločných doktorátov a ďalších inovačných foriem vzdelávania v oblasti výskumu, ktorými sa posilňuje zamestnateľnosť. Skúsení výskumní pracovníci budú podnietení k tomu, aby počas postgraduálneho štúdia trávili čas mimo akademického sveta, t. j. v podnikoch a iných organizáciách.

MSCA budú takisto podporovať výmeny zamestnancov v oblasti výskumu a inovácií v celej Európe v rámci partnerstiev zahŕňajúcich zároveň akademickú obec a iné organizácie, ako aj výmeny v rámci celého sveta s cieľom posilniť medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií. MSCA prostredníctvom schémy COFUND budú takisto až do 50 % spolufinancovať regionálne, celoštátne a medzinárodné programy vzdelávania v oblasti výskumu. COFUND sa rozšíri aj na začínajúcich výskumníkov a prostredníctvom neho sa podporia prepojenia so štrukturálnymi a investičnými fondmi EÚ.

Európsky inovačný a technologický inštitút

Hlavným poslaním EIT založeného v roku 2008 je podporovať konkurencieschopnosť členských štátov tým, že navzájom prepojí excelentné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, výskumné centrá a podniky s cieľom zamerať sa na najväčšie spoločenské výzvy. Zatiaľ čo EIT má svoje administratívne sídlo v Budapešti, ZIS sa nachádzajú na 17 miestach v celej Európe.

V súčasnosti existujú tri ZIS (ZIS v oblasti zmeny klímy, udržateľnej energetiky a informačnej a komunikačnej spoločnosti), v ktorých je zhromaždených viac než 350 partnerov patriacich k najlepším európskym univerzitám, podnikom a výskumným centrám. EIT už poskytol odbornú podnikateľskú prípravu viac ako tisícke študentov a prispel k založeniu viac než stovky nových podnikov. Na trh bolo uvedených približne 90 nových výrobkov, služieb alebo postupov a v rámci ZIS sa v súčasnosti rodí viac než 400 podnikateľských nápadov.

EIT a ZIS budú od roku 2014 pokračovať v spoločnom novátorskom prístupe k inováciám pomocou šírenia informácií a oslovovania občanov. Najmä prostredníctvom regionálneho inovačného programu sa podporia inovácie v celej Únii tým, že sa umožní partnerstvám inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, výskumných organizácií, podnikov a iných zúčastnených strán úzko spolupracovať so znalostnými a inovačnými spoločenstvami.

Ďalšie informácie:

IP/13/1133

Akcie Marie Skłodowska-Curie

Európsky inovačný a technologický inštitút v skratke

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Androulla Vassiliouová na Twitteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

6,16 miliardy EUR s prihliadnutím na odhadovanú infláciu. Ide o ekvivalent 5,45 miliardy EUR vo fixných/konštantných cenách v roku 2011.

2 :

2,4 miliardy EUR v cenách v roku 2011.


Side Bar