Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

MEMO

Briselē, 2013. gada 21. novembrī

“Apvārsnis 2020” – milzīgs atbalsts Eiropas pētniecībai un uzņēmējiem,”saka komisāre Vasiliu

Jaunajā, šodien Eiropas Parlamentā pieņemtajā ES pētniecības un inovācijas programmā “Apvārsnis 2020” atvēlēs daudz vairāk līdzekļu Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām, zinātniski pētnieciskajām stipendijām un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtam (EIT). Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības un EIT ir par izglītību, kultūru, daudzvalodību un jaunatnes lietām atbildīgās komisāres Andrulas Vasiliu ziņā. Šīsdienas balsojumu viņa apraksta kā „milzīgu atbalstu Eiropas turpmākajiem zinātniskajiem pētījumiem un uzņēmējiem”.

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto darbību budžets ir 8 % no programmas “Apvārsnis 2020” kopējā budžeta, t.i., vairāk nekā 6 miljardi eiro 2014.–2020. gadam.1 Šis finansējums ir pieaudzis par apmēram 30 % salīdzinājumā ar pašreizējo Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto darbību finansējumu 2007.-2013. gadam 4,7 miljardu eiro apmērā. Jaunais budžets atbalstīs vairāk nekā 65 000 pētnieku, no kuriem gandrīz 40 % ir doktorandi. EIT saņems 2,7 miljardus eiro 2014.–2020. gadam2, kas ir 3,5 % no kopējā ES pētniecības un inovācijas budžeta. Šis ir būtisks pieaugums salīdiznājumā ar sākotnējo EIT darbības uzsākšanas budžetu, kas bija aptuveni 300 miljoni eiro 2008.–2013. gadam. Šie līdzekļi nostiprinās ES pētniecības un inovācijas spējas un sekmēs nodarbinātību un izaugsmi.

“Pateicoties Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtam un Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām, Eiropa būtiski palielina ieguldījumus cilvēkos, kam ir zināšanas un spējas ieviest jauninājumus un pārveidot cilvēku dzīvi. Šīs ir lieliskas ziņas pētniekiem un EIT nākotnes uzņēmējiem,” paziņoja komisāre Vasiliu.

Šis budžeta palielinājums uzsver Marija Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto darbību nozīmi. Tās ļaus sagatavot nākamo pētnieku paaudzi Eiropā. Šīs darbības atbalstīs pētniekus visos viņu karjeras posmos neatkarīgi no jomas vai valstspiederības. Visu disciplīnu pētnieki, sākot ar vitālu aprūpi un beidzot ar fundamentālajiem pētījumiem, varēs pretendēt uz finansējumu. Tiks atbalstīti arī lietišķas ievirzes doktorandi, kas apvieno akadēmiskas pētniecības darbu ar darbu uzņēmumā, kā arī cita veida novatoriska apmācība, kas uzlabo nodarbināmību un karjeras attīstības iespējas.

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtam būs būtiska loma dinamiskas un novatoriskas izaugsmes nodrošināšanā Eiropā, tuvinot augstākās izglītības sistēmas, pētniecību un uzņēmējdarbību un atbalstot nesen izveidotus uzņēmumus un specializētu pēcdiploma apmācību. Tas darbojas, izmantojot zināšanu un inovāciju kopienas (ZIK), kas iemieso novatorisku ideju par pārrobežu publiskajām-privātajām partnerībām. Papildus trijām ZIK, kuras jau darbojas klimata, informācijas un sakaru tehnoloģiju un enerģētikas jomās, Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts 2014.–2020. gadā izveidos piecas jaunas ZIK šādās jomās: veselīga dzīve un aktīvas vecumdienas (2014. gadā), izejvielas (2014. gadā), nākotnes pārtika (2016. gadā), ražošana ar stabilu pievienoto vērtību (2016. gadā) un urbāniskā mobilitāte (2018. gadā).

Pamatinformācija

ES Marijas Skladovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības

Marijas Skladovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības atbalsta pētnieku karjeras attīstību un profesionālo apmācību — akcentējot novatoriskās prasmes — visās zinātnes nozarēs un pamatojoties uz starptautisko un starpnozaru mobilitāti.

Nodrošinot atbalstu 25 000 kandidātu, Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības kļūs par galveno ES doktorantūras mācību programmu. Šajās darbībās finansēs lietišķas ievirzes doktorantūras programmas, kopīgās doktorantūras un citu veidu inovatīvu zinātniski pētniecisko apmācību, kas uzlabo nodarbināmību. Šo stipendiju saņemšanas laikā pieredzējušus pētniekus mudinās zināmu laiku pavadīt ārpus akadēmiskās vides — uzņēmumos un citās organizācijās.

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības atbalstīs arī Eiropas personāla apmaiņu pētniecības un inovācijas jomās, izmantojot partnerības, kas ietver augstskolas un citas organizācijas, kā arī pasaules mēroga apmaiņu, lai nostiprinātu starptautisko sadarbību pētniecības un inovācijas jomā. Pateicoties līdzfinansējuma shēmai COFUND, Marijas Sklodovskas-Kirī darbības papildinās arī reģionālās, nacionālās un starptautiskās mācību programmas zinātnisko pētījumu jomā līdz 50 % no kopējā finansējuma. Šo shēmu arī paplašinās, lai aptvertu pētniekus karjeras sākumposmā, un veicinās saikni ar ES struktūrfondiem un investīciju fondiem.

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts

2008. gadā izveidotā Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta galvenais uzdevums ir veicināt dalībvalstu konkurētspēju, apvienojot izcilas augstākās izglītības iestādes, pētniecības centrus un uzņēmumus sabiedrībai nozīmīgo problēmu risināšanā. Institūta administratīvais birojs atrodas Budapeštā, bet ZIK darbojas 17 dažādās vietās visā Eiropā.

Pašlaik darbojas trīs ZIK ( “Klimats”, “InnoEnergy” un “EIT ICT Labs”), kas apvieno vairāk nekā 350 partnerus. To vidū ir Eiropas labākās augstskolas, uzņēmumi un pētniecības centri. Eiropas inovācijas un tehnoloģiju institūts jau ir īstenojis apmācību uzņēmējdarbībā vairāk nekā 1000 studentu un palīdzējis izveidot vairāk nekā 100 jaunus uzņēmumus. Ir izstrādāti aptuveni 90 jaunu ražojumu, pakalpojumu un procesu, un šobrīd šajās zinātnes un inovācijas kopienās tiek strādāts pie vairāk nekā 400 uzņēmējdarbības idejām.

No 2014. gada un turpmāk EIT un zināšanu un inovācijas kopienas turpinās popularizēt savu jauno pieeju inovācijai, izmantojot izplatīšanas un informatīvus pasākumus. Jo īpaši, reģionālā inovācijas programma sekmēs inovāciju visā Savienībā, ļaujot augstākās izglītības iestāžu, pētniecības organizāciju, uzņēmumu un citu inovācijā ieinteresētu personu partnerībām cieši sadarboties ar ZIK.

Sīkāka informācija

IP/13/1133

Marijas Skladovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības

Eiroas Inovāciju un tehnoloģiju institūts

Eiropas Komisija: Izglītība un apmācība

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Sekojiet Andrulai Vasiliu vietnē “Twitter” @VassiliouEU

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

6,16 miljardi eiro, ņemot vērā paredzamo inflāciju. Tas atbilst 5,45 miljardiem eiro fiksētās/nemainīgās 2011. gada cenās.

2 :

2,4 miljardi eiro 2011. gada cenās.


Side Bar