Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 21.10.2013

Komissaari Vassiliou: Horisontti 2020 -ohjelmasta mittavaa tukea tutkimukselle ja elinkeinoelämälle Euroopassa

Euroopan parlamentin tänään hyväksymistä EU:n uuden Horisontti 2020 -ohjelman tutkimus- ja innovointimäärärahoista myönnetään huomattavasti aikaisempaa enemmän tukea tutkimusapurahoja rahoittaviin Marie Skłodowska-Curie -toimiin sekä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutille (EIT). Marie Skłodowska-Curie -toimet ja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti kuuluvat koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaavan komissaarin Androulla Vassilioun vastuulle. Komissaari kuvaili parlamentin äänestystulosta "merkittäväksi tueksi eurooppalaiselle tutkimukselle ja huomisen yrittäjille”.

Marie Skłodowska-Curie -toimien osuus Horisontti 2020 -ohjelman kokonaistalousarviosta on 8 prosenttia, eli yli 6 miljardia euroa vuosina 2014–2020.1 Tämä on noin 30 prosenttia enemmän kuin nykyiset Marie Curie -toimiin vuosiksi 2007-2013 myönnetyt 4,7 miljardin euron suuruiset määrärahat. Uusista määrärahoista voidaan tukea yli 65 000:ta tutkijaa, josta miltei 40 prosenttia on tohtoriopiskelijoita. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutille myönnetään 2,7 miljardia euroa vuosina 2014–20202, mikä on 3,5 prosenttia EU:n tutkimuksen ja innovoinnin kokonaistalousarvosta. Tämä merkitsee huomattavaa lisäystä alkuperäiseen Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin käynnistysvaiheen talousarvioon, joka oli noin 300 miljoonaa euroa vuosina 2008–2013. Määrärahat vahvistavat EU:n tutkimus- ja innovointivalmiuksia ja edistävät työpaikkojen luomista ja kasvua.

ˮEuroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin ja Marie Skłodowska-Curie -toimien avulla EU lisää voimakkaasti investoimista ihmisiin, joilla on osaamista ja lahjakkuutta innovoida ja näin parantaa muiden ihmisten elämää. Tämä on loistouutinen tutkimusyhteisölle ja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tukemille huomisen yrittäjilleˮ, komissaari Vassiliou toteaa.

Marie Skłodowska-Curie -toimien avulla koulutetaan eurooppalaisia seuraavan sukupolven tutkijoita. Määrärahojen lisäys korostaa näiden toimien tärkeyttä. Marie Skłodowska-Curie -toimilla tutkijoita tuetaan kaikissa uravaiheissa näiden kansallisuudesta riippumatta. Rahoitusta voidaan myöntää eri tieteenaloilla aina ihmishenkiä pelastavasta terveydenhuollosta uteliaisuustutkimukseen työskenteleville tutkijoille. Marie Skłodowska-Curie -toimilla tuetaan niin ikään akateemisen tutkimuksen ja yrityksissä tehtävän työn yhdistäviä teollisuuden tohtorinkoulutusohjelmia ja muuta innovatiivista koulutusta, joka parantaa työllistettävyyttä ja edistää urakehitystä.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti on vastaisuudessa keskeisessä asemassa dynaamisen ja innovatiivisen kasvun luomisessa Eurooppaan ja korkeakoulujen, tutkimuksen ja yritysmaailman välisen yhteyden luomisessa sekä start-up-yritysten ja erikoistuneen jatkokoulutuksen tukemisessa. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti toimii julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin perustuvan uraauurtavan toimintamallin, osaamis- ja innovaatioyhteisöjen, kautta. Kolmen nykyisen, energiaan, ilmastonmuutokseen ja tieto- ja viestintäyhteiskuntaan keskittyvän osaamis- ja innovaatioyhteisön lisäksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti perustaa vuosina 2014–2020 viisi uutta osaamis- ja innovaatioyhteisöä seuraavilla aloilla: terve elämä ja aktiivisena ikääntyminen (2014), raaka-aineet (2014), tulevaisuuden ruokahuolto (2016), lisäarvoa tuova valmistusteollisuus (2016) sekä kaupunkiliikenne (2018).

Taustaa

EU:n Marie Skłodowska-Curie -toimet

Marie Skłodowska-Curie -toimilla tuetaan valtioiden väliseen ja eri alojen väliseen liikkuvuuteen perustuen tutkijoiden koulutusta ja urakehitystä ja erityisesti innovatiivisia taitoja kaikilla tieteenaloilla.

Marie Skłodowska-Curie -toimet ovat tulevaisuudessa EU:n tärkein tohtorikoulutusta tukeva ohjelma, josta tukea myönnetään 25 000 ehdokkaalle. Ohjelmalla rahoitetaan teollisuuden tohtorinkoulutusohjelmia, yhteisiä tohtorintutkintoja ja muita tutkijakoulutuksen innovatiivisia muotoja, jotka parantavat työllistettävyyttä. Kokeneita tutkijoita kannustetaan apurahakaudellaan työskentelemään yliopistomaailman ulkopuolella yrityksissä ja muissa organisaatioissa.

Marie Skłodowska-Curie -toimista tuetaan myös tutkimus- ja innovointihenkilöstön vaihtoa sekä korkeakoulujen että muiden organisaatioiden kumppanuuksien puitteissa Euroopassa ja eri puolilla maailmaa kansainvälisen tutkimus- ja innovointiyhteistyön vahvistamiseksi. Marie Skłodowska-Curie -toimiin kuuluvalla COFUND-rahoituksella lisäksi täydennetään alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä tutkijankoulutusohjelmia jopa 50 prosentin osuudella kokonaisrahoituksesta. Järjestelmä laajennetaan koskemaan myös uransa alkuvaiheessa olevien tutkijoita, ja sillä on tarkoitus parantaa yhteyksiä EU:n rakenne- ja sijoitusrahastoihin.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

Vuonna 2008 perustetun Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin päätehtävänä on edistää EU:n jäsenvaltioiden kilpailukykyä kokoamalla yhteen huipputason korkeakouluja, tutkimuskeskuksia ja yrityksiä kehittämään ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin hallinnollinen päätoimipaikka sijaitsee Budapestissä, ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjä on 17 paikkakunnalla eri puolilla Eurooppaa.

Tällä hetkellä toiminnassa on kolme osaamis- ja innovaatioyhteisöä (ilmastonmuutos ja sen hillitseminen (Climate-KIC), kestävä energia (KIC InnoEnergy) ja tieto- ja viestintäteknologia (EIT ICT Labs)), jotka kokoavat yhteen yli 350 kumppania eurooppalaisista huippukorkeakouluista, tutkimuskeskuksista ja yrityksistä. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti on tähän mennessä tarjonnut yrittäjyyskoulutusta jo yli tuhannelle opiskelijalle ja myötävaikuttanut yli sadan start-up -yrityksen perustamiseen. Osaamis- ja innovaatioyhteisöissä on syntynyt noin 90 uutta tuotetta, palvelua tai prosessia, ja 400 uutta liikeideaa haudotaan parhaillaan.

Vuodesta 2014 alkaen Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti ja sen osaamis- ja innovaatioyhteisöt levittävät uudenlaista lähestymistapaansa innovointiin erilaisten tulosten levittämis- ja tiedotustoimien avulla. Etenkin alueellinen innovaatiojärjestelmä edistää innovointia koko unionissa, sillä se mahdollistaa korkea-asteen oppilaitosten, tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja muiden innovoinnin sidosryhmien kumppanuuksien tiiviin työskentelyn osaamis- ja innovaatioyhteisöissä.

Lisätietoja

IP/13/1133

Marie Skłodowska-Curie -toimet

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) lyhyesti

Euroopan komissio Koulutus

Androulla Vassilioun verkkosivusto:

Seuraa Androulla Vassilioua Twitterissä @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32–2) 295 92 58; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32-2) 295 96 67

1 :

6,16 miljardia, kun otetaan huomioon arvioitu inflaatio. Tämä vastaa 5,45 miljardia euroa kiinteinä vuoden 2011 hintoina.

2 :

2,4 miljardia euroa vuoden 2011 hintoina.


Side Bar