Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

MEMO

Brüssel, 21. november 2013

Euroopa Komisjoni voliniku Vassiliou sõnul annab programm „Horisont 2020” tugeva tõuke Euroopa teadusuuringutele ja ettevõtlusele

Täna võttis Euroopa Parlament vastu ELi programmi „Horisont 2020” teadusuuringute ja uuendustegevuse uue eelarve. Selles on oluliselt rohkem raha ette nähtud Marie Skłodowska-Curie nimeliste meetmete, teadusstipendiumide rahastamise ning Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) jaoks. Nimetatud meetmete ja instituudi eest hakkab vastutama Euroopa hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou, kelle arvates saab vastuvõetud eelarve abil jõuliselt elavdada nii Euroopa teadusuuringuid kui ka innustada homseid ettevõtjaid.

Eespool nimetatud meetmed moodustavad programmi „Horisont 2020” kogueelarvest 8%, mis tähendab rohkem kui 6 miljardit eurot rahastamisperioodiks 2014–20201. See on umbes 30% rohkem kui aastateks 2007–2013 Marie Curie meetmete jaoks eraldatud 4,7 miljardit eurot. Uuest eelarvest toetatakse rohkem kui 65 000 teadlast, kellest ligikaudu 40% on doktorandid. Aastateks 2014–20202 saab Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut 2,7 miljardit eurot, mis moodustab 3,5% ELi teadusuuringute ja uuendustegevuse kogueelarvest. See on märkimisväärne kasv võrreldes instituudi tegevuse alustamise algse eelarvega, mis ajavahemikuks 2008–2013 oli umbes 300 miljonit eurot. Rahaliste vahendite abil saab tugevdada ELi teadusuuringute ja uuendustegevuse alast suutlikkust ning aidata kaasa töökohtade loomisele ja majanduskasvule.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi ning Marie Skłodowska-Curie nimeliste meetmete abil panustab EL märkimisväärselt rohkem inimestesse, kellel on teadmisi ja andi uuendusteks ning inimeste elu muutmiseks. See on väga hea uudis teadusringkondade ja EIT homsete ettevõtjate jaoks,” ütles volinik Vassiliou.

Eelarve suurendamine annab tunnistust sellest, kui olulised on Marie Skłodowska-Curie nimelised meetmed, mille toel koolitatakse Euroopas järgmise põlvkonna teadlasi. Nende meetmetega toetatakse teadlasi nende karjääri igal etapil sõltumata kodakondsusest. Programmist rahastatakse eri valdkondade teadlaste tööd – teotuskõlblikud on teemad alates inimelusid säästvatest tervishoiuteenustest kuni alusuuringuteni. Samuti toetatakse tööstusdoktorantuuri, milles ühendatakse teadusuuringud tööga ettevõtetes, ning muud uuenduslikku koolitust, millega suurendatakse tööalast konkurentsivõimet ja karjäärivõimalusi.

EIT-l on oluline osa Euroopa dünaamilises ja uuenduslikus majanduskasvus. Selle instituudi tegevuse kaudu täidetakse lüngad kõrgharidus-, teadus- ja ärisektori vahel ning toetatakse ettevõtluse alustajaid ja spetsialiseerunud kraadiõppureid. Instituut toimib teadmis- ja innovaatikakogukondade kaudu. Need kogukonnad on avaliku ja erasektori partnerlussuhete uudne piiriülene vorm. Lisaks kolmele olemasolevale teadmis- ja innovaatikakogukonnale (kliimamuutuste, info- ja sidetehnoloogia ning energeetika valdkonnas) on EIT-l kavas ajavahemikul 2014–2020 kokku kutsuda veel viis uut kogukonda järgmistes valdkondades: tervislikud eluviisid ja aktiivsena vananemine (2014), toorained (2014), tulevikutoit (2016), lisaväärtusega tootmine (2016) ja linnaline liikumiskeskkond (2018).

Taust

Marie Skłodowska-Curie nimelised ELi meetmed

Marie Skłodowska-Curie nimeliste meetmetega toetatakse teadustöötajate karjäärivõimalusi ning koolitust, keskendudes kõikides teadusvaldkondades riikide- ja sektoritevahelisel liikuvusel põhinevatele uuendusoskustele.

Nimetatud meetmed on ELi peamine doktoriõppega seotud programm, millest toetatakse 25 000 doktoranti. Meetmetega on hõlmatud tööstusdoktorantuuri rahastamine, ühisdoktorantuurid ning muu tööalast konkurentsivõimet suurendav uuenduslik teaduskoolitus. Kogemustega teadustöötajaid innustatakse stipendiumi kasutamise ajal pühendama aega tegutsemiseks väljaspool teadusasutust – ettevõtetes ja muudes organisatsioonides.

Meetmetega toetatakse ka teadus- ja uuendustööga tegelevate töötajate vahetamist kogu Euroopas sellise partnerluse raames, mis hõlmab nii akadeemilisi ringkondi kui ka muid organisatsioone. Samuti toetatakse ülemaailmseid vahetusi, et tugevdada rahvusvahelist koostööd teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas. COFUNDi kava kaudu rahastatakse Marie Skłodowska-Curie nimeliste meetmete alusel ka piirkondlikke, riiklikke ja rahvusvahelisi teaduskoolitusprogramme kogusummast kuni 50% ulatuses. Kõnealust kava laiendatakse karjääri alustavatele teadlastele ning sellega tugevdatakse sidemeid ELi struktuuri- ja investeerimisfondidega.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

2008. aastal asutatud EIT-i põhiülesanne on edendada liikmesriikide konkurentsivõimet, koondades tipptasemel kõrgharidusasutusi, uurimiskeskusi ja ettevõtjaid, et nad keskenduksid ühiskonna põhiprobleemidele. EIT-l on Budapestis asuv peakorter, samas kui teadmis- ja innovaatikakogukonnad on tegevad Euroopa 17 eri paigas.

Praegused kolm teadmis- ja innovaatikakogukonda (kliimamuutuste, info- ja sidetehnoloogia ning energeetika valdkonnas) ühendavad Euroopa tippülikoolide, ettevõtete ja uurimiskeskuste rohkem kui 350 partnerit. EIT on juba korraldanud ettevõtluskoolitust rohkem kui 1 000 üliõpilasele ja aidanud luua rohkem kui 100 idufirmat. Teadmis- ja innovaatikakogukondades on käivitatud umbes 90 uut toodet, teenust või protsessi ning praegu on inkubeerimisel rohkem kui 400 äriideed.

Alates 2014. aastast jätkavad Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut ning selle teadmis- ja innovaatikakogukonnad oma uue innovatsioonikäsitluse tutvustamist levitamis- ja teavitustegevuse kaudu. Kogu liidu ulatuses soodustatakse innovatsiooni eelkõige piirkondliku innovatsioonikava alusel, võimaldades partnerlusega seotud kõrgharidusasutuste, teadusorganisatsioonide, äriühingute ning muude sidusrühmade tihedat koostööd teadmis- ja innovaatikakogukondadega.

Lisateave

IP/13/1133

Marie Skłodowska-Curie meetmed

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi ülevaade

Euroopa Komisjon: Haridus ja koolitus

Androulla Vassiliou veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris: @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Arvesse võttes prognoositud inflatsiooni – 6,16 miljardit eurot. 2011. aasta fikseeritud/püsivhindades on see 5,45 miljardit eurot.

2 :

2011. aasta hindades – 2,4 miljardit eurot.


Side Bar