Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2013

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 αποτελεί « τεράστια ώθηση για την ευρωπαϊκή έρευνα και τους επιχειρηματίες», δήλωσε η κ. Βασιλείου

Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA), που χρηματοδοτούν υποτροφίες έρευνας καθώς και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) θα χρηματοδοτηθούν με σημαντικά περισσότερα κονδύλια στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού για το πρόγραμμα της ΕΕ Ορίζοντας 2020 για την έρευνα και την καινοτομία, το οποίο εγκρίθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι δράσεις MSCA και το ΕΙΤ εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου, μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αρμοδιότητα σε θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, η οποία χαρακτήρισε τη ψήφο του Κοινοβουλίου ως «τεράστια ώθηση για την ευρωπαϊκή έρευνα και τους επιχειρηματίες του αύριο».

Οι δράσεις MSCA αποτελούν το 8% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος Ορίζοντας 2020 με κονδύλια ύψους πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020.1 Το ποσό αυτό συνεπάγεται αύξηση κατά περίπου 30 % σε σχέση με τον σημερινό προϋπολογισμό ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο των δράσεων Marie Curie για την περίοδο 2007-2013. Ο νέος προϋπολογισμός θα υποστηρίξει περισσότερους από 65 000 ερευνητές, εκ των οποίων το 40% θα είναι υποψήφιοι διδάκτορες. Το ΕΙΤ θα λάβει 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-20202, δηλαδή το 3,5 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Αυτό αποτελεί σημαντική αύξηση σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό για την έναρξη λειτουργίας του ΕΙΤ, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2008-2013. Τα κονδύλια θα ενισχύσουν το δυναμικό έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ και θα συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη.

«Με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας και τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie η ΕΕ αυξάνει σημαντικά τις επενδύσεις της στο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει τη γνώση και την ικανότητα να καινοτομεί και να αλλάζει ζωές. Τα νέα αυτά είναι πολύ ευχάριστα για την ερευνητική κοινότητα και τους μελλοντικούς επιχειρηματίες του ΕΙΤ», δήλωσε η κ. Βασιλείου.

Η αύξηση του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει τη σημασία των δράσεων MSCA, οι οποίες θα καταρτίσουν την επόμενη γενιά ερευνητών στην Ευρώπη. Οι δράσεις MSCA θα υποστηρίξουν ερευνητές σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Θα είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση ερευνητές από όλους τους επιστημονικούς τομείς, από την υγειονομική περίθαλψη μέχρι τη θεωρητική έρευνα. Οι δράσεις MSCA θα υποστηρίξουν επίσης τη διεξαγωγή βιομηχανικών διδακτορικών διατριβών, οι οποίες συνδυάζουν την ακαδημαϊκή έρευνα με την εργασία σε επιχειρήσεις, καθώς και άλλες καινοτόμους μεθόδους κατάρτισης που ενισχύουν την απασχολησιμότητα και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας.

Το EIT θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία μιας δυναμικής και καινοτόμου ανάπτυξης στην Ευρώπη γεφυρώνοντας την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και τις επιχειρήσεις και υποστηρίζοντας τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και την ειδικευμένη μεταπτυχιακή κατάρτιση. Το ΕΙΤ λειτουργεί μέσω Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), μια πρωτοποριακή μέθοδος διασυνοριακών συμπράξεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα με τις τρεις υφιστάμενες ΚΓΚ για το κλίμα, τις ΤΠΕ και την ενέργεια, το ΕΙΤ θα δρομολογήσει πέντε νέες ΚΓΚ την περίοδο 2014-2020 στους τομείς της υγιούς διαβίωσης και της ενεργού γήρανσης (2014), των πρώτων υλών (2014), των τροφίμων για το μέλλον (2016), της μεταποίησης προστιθέμενης αξίας (2016) και της αστικής κινητικότητας (2018).

Ιστορικό

Ευρωπαϊκές δράσεις Marie Skłodowska-Curie

Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie υποστηρίζουν την επαγγελματική εξέλιξη και την κατάρτιση των ερευνητών– — με έμφαση στις δεξιότητες καινοτομίας– σε όλους τους επιστημονικούς τομείς, με βάση τη διακρατική και διακλαδική κινητικότητα.

Οι δράσεις MSCA θα αποτελέσουν το κύριο πρόγραμμα της ΕΕ για την κατάρτιση διδακτορικού επιπέδου, υποστηρίζοντας 25 000 υποψηφίους. Θα χρηματοδοτήσουν την εκπόνηση βιομηχανικών διδακτορικών καθώς και από κοινού διδακτορικών διατριβών και άλλες καινοτόμες μορφές επιμορφωτικών ερευνών που ενισχύουν την απασχολησιμότητα. Πεπειραμένοι ερευνητές θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν κάποιο χρονικό διάστημα εκτός του ακαδημαϊκού πλαισίου, σε επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς κατά τη διάρκεια των υποτροφιών τους.

Οι δράσεις MSCA θα υποστηρίξουν επίσης τις ανταλλαγές προσωπικού έρευνας και καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο συμπράξεων που περιλαμβάνουν τόσο την ακαδημαϊκή κοινότητα και άλλους οργανισμούς όσο και τις ανταλλαγές σε ολόκληρο τον κόσμο για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και την καινοτομία. Μέσω των χρηματοδοτήσεων COFUND οι δράσεις MSCA θα συμπληρώνουν επίσης περιφερειακά, εθνικά και διεθνή προγράμματα για επιμορφωτική έρευνα καλύπτοντας έως και το 50 % της συνολικής χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση αυτή θα επεκταθεί επίσης στους νέους ερευνητές και θα ενισχύσει τους δεσμούς με τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ.

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Η κύρια αποστολή του EIT, το οποίο ιδρύθηκε το 2008, είναι να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών προωθώντας τη συνεργασία των άριστων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των ερευνητικών κέντρων και των επιχειρήσεων με επίκεντρο τις σημαντικότερες κοινωνικές προκλήσεις. Το EIT έχει τη διοικητική έδρα του στη Βουδαπέστη, ενώ οι ΚΓΚ λειτουργούν σε 17 τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σήμερα υπάρχουν τρεις ΚΓΚ (για το κλίμα, τη βιώσιμη ενέργεια και τη μελλοντική κοινωνία της πληροφορίας και της επικοινωνίας) που συγκεντρώνουν περισσότερους από 350 συνεργάτες από κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα. Το ΕΙΤ έχει ήδη χορηγήσει επιχειρηματική κατάρτιση σε περισσότερους από 1 000 φοιτητές και έχει συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων από 100 νεοσύστατων επιχειρήσεων. Περίπου 90 νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες έχουν δρομολογηθεί και περισσότερες από 400 επιχειρηματικές ιδέες εκκολάπτονται σήμερα στις ΚΓΚ.

Από το 2014 και μετά, το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ θα συνεχίσουν να μεταλαμπαδεύουν την νέα προσέγγιση τους στην καινοτομία μέσω δραστηριοτήτων διάδοσης και προβολής. Ειδικότερα, το περιφερειακό πρόγραμμα καινοτομίας θα προαγάγει την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, επιτρέποντας σε συμπράξεις ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών οργανισμών, εταιρειών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών να συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο ΚΓΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες

IP/13/1133

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: εκπαίδευση και κατάρτιση

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)

1 :

6,16 δισεκατομμύρια ευρώ, αν ληφθεί υπόψη ο εκτιμώμενος πληθωρισμός. Αυτό ισοδυναμεί με 5,45 δισεκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές 2011

2 :

2,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2011


Side Bar